Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Контрольна робота з дисципліни

"Економічний аналіз"


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення. 

Його основні задачі:

  1.  оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;
  2.  визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;
  3.  виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
  4.  розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Об’єкти аналізу подані на рис. 1.

Рис. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф.1 «Баланс», ф.2  "Звіт про фінансові результати" та інші.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. 

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах. 

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1).

Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах

Рік

Обсяг виробництва продукції, млн. грн.

Темпи росту, %

Обсяг реалізації, млн грн.

Темпи росту, %

базисні

ланцюгові

базисні

ланцюгові

1996

1997

,7

,7

,4

,4

1998

,4

,6

,4

,8

1999

,5

,2

,4

,2

2000

,1

,9

,0

З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньогеометричній:

Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %, 

Трп = 1,0192;

Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %.

У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.

Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2. 

Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством

Виріб

Обсяг виробництва продукції, млн грн. 

Реалізація продукції, млн грн.

план

факт

+, -

% до плану

план

факт

+, -

% до плану

А

В

С

D

33600 19200 14400

33264 22 176 20160

-3600 -336 +2976 +5760

-12,5

-1,0

+15,5 +40,0

33600 18900 14250

31 800 21 350 19200

-4250 -1800 +2450 +4950

-14,9

-5,35

+13,0

+34,7

Всього

+4800

+5,0

+1350

+1,42

З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.

Задача1 

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: 

  •  основного коефіцієнта фінансової стійкості;
  •  коефіцієнта структури довгострокових вкладень. 

Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Розв’язок

Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стійкості (К. ф.с.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.

Для нашого підприємства:

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.

Розраховують також коефіцієнти структури довгострокових вкладень на основі аналізу складових довгострокових вкладень в структурі І розділу пасиву балансу. Розрахунок зазначених коефіцієнтів показаний в таблиці 3.

Таблиця 3Розрахунок показників структури

Складові довгострокових вкладень

На поч. періоду

На кінець періоду

Кстр(п)

Кстр(к)

Статутний капітал

3217,4

33203

0,85

0,82

Додатковий вкладений капітал

135,0

139,8

0,04

0,03

Інший додатковий капітал

268,3

347,8

0,07

0,09

Резервний капітал

160,0

185,0

0,04

0,05

Всього довгострокових вкладень

3780,7

4066,3

1

1

Виходячи з результатів таблиці, можна зробити висновки про те, що левову частку довгострокових вкладень (близько 85%) займає статутний капітал, решту займають додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал та резервний капітал. Частка статутного фонду зменшилась на 0,3% протягом року, хоча відбувся приріст статутного фонду. Частка додаткового вкладеного капіталу також зменшиласьз 0,04% до 0,03%. Збільшилась частка іншого капіталу та резервного капіталу відповідно на 0,02% та 0,01%.

Задача2 

Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:

  •  зміни середньомісячної чисельності ПВП
  •  зміни фонду заробітної плати.

Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який-за рахунок збільшення фонду заробітної плати.

Вихідні дані (таблиця 4):

Таблиця 4

Показник

План

Звіт

Фонд заробітної плати, тис.грн.

460

480

Середньорічна чисельність ПВП, осіб

155

150

Розв’язок

Спочатку необхідно визначити залежність середньої заробітної плати від фонду оплати праці та середньорічної чисельності. Ця залежність буде мати вигляд:

,

де СЗПсередня заробітна плата,

ФОПфонд оплати праці,

Чсередньорічна чисельність.

Розрахуємо середню заробітну плату за планом та звітом: 

Тобто заробітна плата за звітом на 232 грн. або 7,8% (3200 грн.2968 грн.) більше, ніж було заплановано. Розрахуємо вплив кожного показника на середню заробітну плату. Для цього розрахуємо умовний показниксередню заробітну плату при звітному значенні одного показника та плановому значенні іншого:

Тепер розрахуємо вплив зміни фонду плати праці на середню заробітну плату:

Вплив зміни чисельності працівників буде мати такий вигляд:

Тобто за рахунок збільшення фонду оплати праці середня заробітна плата зросла на 129 грн. або 4,3%,  що складає 55,6% впливу, а за рахунок зниження чисельності працівників зросла на 103 грн. або 3,5%, що склало 44,4% від загального впливу факторів на середню заробітну плату.

Задача3 

Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продукції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції.

Вихідні дані (таблиця 5):

Таблиця 5.

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн

784

874

?

?

Кількість верстатів, шт

10

12

100

90

90

100

Відпрацьовано за рік верстато-змін

4200

4056

39200

36450

45100

45050

Середньорічний виробіток на один верстат,грн.

8400

?

?

?

9011,1

?

Виробіток за одну верстато-зміну,грн.

20,0

24,9

?

?

?

29,0

Розв’язок

Розглянемо спочатку залежність обсягу випуску продукції від різних факторів. З одного боку, обсяг визначається за такою формулою:

ВП = КВ х СВВ,

де ВПобсяг випуску продукції,

КВкількість верстатів,

СВВсередньорічний виробіток на один верстат.

З другого боку, обсяг випуску продукції визначається за формулою:

ВП = ВЗР х ВВЗ,

де ВПобсяг випуску продукції,

ВЗРвідпрацьовано за рік верстато-змін,

ВВЗвиробіток за одну верстато-зміну.

Використовуючи ці дві формули, знайдемо недостаючі показники у таблиці 5 (таблиця 6).

Таблиця 6.

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн

84

101

784

874

811

1306

Кількість верстатів, шт

10

12

100

90

90

100

Відпрацьовано за рік верстато-змін

4200

4056

39200

36450

45100

45050

Середньорічний виробіток на один верстат, грн.

8400

8416

7840

9711

9011,1

13065

Виробіток за одну верстато-зміну, грн..

20

24,9

20

24

18

29

Розглянемо вплив зміни факторів на обсяг виробництва продукції за останній рік.

Для цього складемо допоміжну таблицю (таблиця 7).

Таблиця 7.

Показник

2-й рік

3-й рік

абс. відх.

відн.відх.

Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн

874

1306

432

49,5

Кількість верстатів, шт

90

100

10

11,1

Відпрацьовано за рік верстато-змін

36450

45050

8600

23,6

Середньорічний виробіток на один верстат,грн.

9711

13065

3353

34,5

Виробіток за одну верстато-зміну,грн.

24

29

5

20,9

Як бачимо з таблиці, обсяг випуску продукції за останній рік збільшився на 432 тис.грн.., або на 49,5%. Дослідимо як на це вплинув кожний фактор. Для цього скористаємося методом ланцюгових підстановок.

Визначимо умовні показники:

ВПум1 = КВз х СВВ2,

ВПум1 = 100*9711=971;

Тепер визначимо вплив зміни кількості верстатів та середньорічного виробітку на один верстат:

ВПКВ = 971874 = 97.

ВПСВВ = 1306971 = 335.

Тобто за рахунок збільшення кількості верстатів за останній рік на 10 одиниць обсяг виробництва продукції збільшився на 97 тис.грн.., а за рахунок збільшення середньорічної виробітки на один верстатна 335 грн.

Для визначення впливу відпрацьованих верстато-змін та виробітку за одну верстато-зміну розрахуємо умовну величину:

ВПум2 = ВЗР3 х ВВЗ2;

ВПум2 = 45050*24 = 1080;

Вплив складає:

ВПКВ = 1080874 = 206,

ВПСВВ = 13061080 = 226.

Це означає, що за останній рік обсяг виробництва продукції збільшився на 432 тис. грн.., при чому за рахунок збільшення кількості відпрацьованих верстато-змін на 206 тис.грн., а за рахунок виробітку за одну верстато-змінуна 226 тис.грн.

Аналогічно можна розрахувати вплив факторів на зміну обсягу виробництва продукції у другому році в порівнянні з першим.  Крім розглянутих факторів, які впливають на обсяг виробництва, ще може бути один факторце виробіток одним верстатом за одну зміну, тобто максимальна факторів, які впливають на обсяг виробництва є п’ять.

Розрахуємо резерви щодо обсягу випуску продукції. Для цього порівняємо планові та фактичні показники та з’ясуємо, за рахунок чого можна було б збільшити обсяг випуску продукції.

Так, розглядаючи перший рік діяльності знаходимо, що недовиконано план по відпрацьованій за рік кількості верстато-змін на 144, тобто резерв складає:

Р1 =  ВЗРпл. * ВВЗфВПф = 4200*24,9/1000101 = 104,58101 = 3,58 тис.грн.

На другому році спостерігається резерв за рахунок кількості верстатів:

Р2 = КВпл. * СВВфВПф = 100*9711874 = 971874 = 97.

На третьому є резерв за рахунок недовиконання плану по відпрацьованих за рік верстато-змінах:

Р3 = ВЗРпл. * ВВЗфВПф = 45100*29-1306 = 1 тис.грн..

Як бачимо з розрахунків, найбільший резерв був у другому році, а найменшийв останньому.


Додаток

Баланс

Актив

Код рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

25,7

30,8

первісна вартість

011

45,3

60,7

знос

012

19,6

29,9

Незавершене будівництво

020

150,0

150,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

3007,1

3217,1

первісна вартість

031

4317,1

4625,8

знос

032

1310,0

1408,7

Довготривалі фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  

040

інші фінансові інвестиції

045

75,7

90,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

3,7

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Разом за розділом 1

080

3262,2

3488,7

2.Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

1780,3

1830,6

тварини на вирощуванні

та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

266,5

382,4

готова продукція

130

167,3

244,5

товари

140

14,2

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість

за товари,роботи,послуги:

чиста реалізаційна вартіст

160

190,5

209,7

первісна вартість

161

230,8

280,3

резерв сумнівних боргів

162

40,3

70,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

49,5

26,3

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11,6

12,4

Поточні фінансові інвестиції

220

80,9

90,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

230

300,5

368,3

в іноземній валюті

240

41,9

42,8

Інші оборотні активи

250

35,3

69,5

Разом за розділом 2

260

2924,3

3290,7

Витрати майбутніх періодів

270

6,9

10,3

Баланс

280

6193,4

6789,7

Пасив

Код рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

1.Власний капітал

Статутний капітал

300

3217,4

33203

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

135,0

139,8

Інший додатковий капітал

330

268,3

347,8

Резервний капітал

340

160,0

185,0

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

350

73,4

Неоплачений капітал

360

( )

()

Вилучений капітал

370

( )

()

Разом за розділом 1

380

3780,7

4066,3

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

42,0

46,7

Інші забезпечення

410

57,5

37,2

Цільове фінансування

420

Разом за розділом 2

430

99,5

83,9

3.Довгострокові зобов´язаня

Довгострокові кредити банків

440

519,6

540,2

Інші довгострокові фінансові зобов´язання

450

40,7

20,3

Відстрочені податкові зобов´язання

460

15,3

11,1

Інші довгострокові зобов´язання

470

Разом за розділом 3

480

575,6

571,6

4.Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1108,1

1175,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов´язаннями

510

48,9

50,3

Векселі видані

520

57,1

144,1

Кредиторська заборгованість за товари,послуги

530

290,2

349,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

110,0

182,7

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

98,5

136,8

з оплати праці

580

13,2

12,4

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов´язання

610

11,6

7,9

Разом за розділом  4

620

1737,6

2059,5

5.Доходи майбутніх періодів

630

8,4

 Баланс

640

6193,4

6789,7
1. Лабораторная работа Измерение информации Оперативная память компьютера содержит 163840 машинных сло
2. Память о Великой Победе в нашей семье
3. Повышение помехозащищенности станций и обеспечение боевой работы радиотехнических войск ПВО
4.  На Курской дуге 12
5. Розстріляне Відродження
6. опінія тобто такий рівень політичного знання який притаманний сусву масам
7. Фактори фінансового менеджменту
8. Производственно- хозяйственная система, как основа формирования экономических отношений.html
9. Управление промышленными предприятиями Допускаю к защите руководитель Ж
10. Условия истинности знаний в процессе развития естественных наук
11. на тему Управление государственной собственностью
12. программа Mathematics
13. Элитные Семена Контакты 614500 г
14. Агропромышленный сектор экономики его реформирование и перспективы развития
15. Адам саяси жануар деп ~арастыр~ан ойшылАристотель Адамдарды~ барлы~ы ~~дай алдында те~ деген с~зді~
16. тема збору інформації що включає в себе прецизійний багатоканальний АЦП 32 8и бітні робочі регістри загальн
17. КОСМОПОИСК ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ ОНИОО КОСМОПОИСК разработано в соответствии с решением Совета
18. Использование инбридинга в животноводстве
19. не престижная. Особенно недопустимо игнорирование утренней гимнастики юношами и девушками с ослабленны
20. ТЕМА ЕКОНОМІКА ТА ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ План Зміст і поняття експлуатаційно.html