Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

І Вузол комбінований блоку детектування спектрометра АКП 3 Економічне обгрунтування Лит

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн


Вим..

ист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

1

КОВ 2. 893.001 ПЗ

Розроб.

Кашиця О. В.

Провір.

Хвостівський М.О

 Консульт.

Кирич Н.Б.

 Н. Контр.

Дозорський В.Г.

Затвердж.

Яворський Б.І.

Вузол комбінований блоку детектування спектрометра АКП - 3

Економічне обгрунтування

Лит.

Листів

13

ТНТУ.гр. ПМсз-52

2 Економічне обґрунтування

2.1 Розрахунок затрат на виготовлення і використання вузла комбінованого блоку детектування спектрометра АКП - 3.

2.1.1 Затрати на виробництво вузла комбінованого за розрахунковий період згідно методичних рекомендацій визначаємо за формулою:

                              (2.1)

де Звн - затрати на виробництво нового приладу за розрахунковий період;

Зпвt - поточні витрати на виробництво нового приладу в і-ому році без врахування амортизаційних відрахувань;

Кt  - разові (капітальні) затрати на виробництво нового приладу в t-ому році;

Лt  - залишкова вартість основних фондів, що вибувають в t-ому році;

- кінцевий рік розрахункового періоду;

  - перший рік розрахункового періоду.

Оскільки розрахунок затрат ведеться на один прилад, то доля разових (капітальних) затрат в сумарній їх величині буде незначною.

З другого боку, абсолютний їх розмір, який виражається в вартості обладнання, пристосувань, будівель і т.п., необхідних для забезпечення виробництва річної програми приладів, є значним. Використовуючи вищенаведену формулу для розрахунку затрат на виробництво нового приладу, доводилось би визначену вартість основних виробничих фондів, що залишились після виготовлення одного приладу, рахувати як їх залишкову


вартість. Все це в певній мірі ускладнювало би розрахунки затрат на виготовлення нового приладу. Тому доцільніше, не міняючи суті згаданої формули, долю основних виробничих фондів, яка припадає на 1 прилад, віднести як амортизаційні відрахування на певні калькуляційні статті.

Отже, затрати на виробництво нового приладу за розрахунковий період слід визначати за такою формулою:

                                              (2.2)

де Зпвt - поточні витрати на виробництво нового приладу в і-ому році, включаючи і амортизаційні відрахування.

Розрахунок поточних витрат на виготовлення приладу в t-ому році проводиться по варіантах в розрізі таких калькуляційних статей:

- сировина і матеріали (за мінусом повернутих відходів);

- куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби;

- паливо і енергія на технологічні цілі;

- основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників;

- нарахування на зарплату у фонд соціального страхування;

- витрати на підготовку і освоєння виробництва;

- витрати на утримання і експлуатацію обладнання ;

- загальновиробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- позавиробничі витрати.

Затрати на сировину і матеріали  розраховуються на основі норм їх витрат і відповідних оптових цін за формулою:

                                               (2.3)

де МЗ  - затрати на сировину і матеріали;

Нмі - норма затрат і-их сировини і матеріалів на прилад;

Цоі - оптова ціна за одиницю витрат і-их сировини і матеріалів;

п - кількість найменувань сировини і матеріалів, з яких виготовляється прилад.

Із визначеної суми затрат вираховується величина повернутих відходів. Їх можна прийняти на рівні 1-2% від затрат сировини і матеріалів, розрахованих за нормами витрат. До одержаного результату слід додати транспортно - заготівельні затрати на рівні 6 - 10% прейскурантної вартості. Результати розрахунку затрат на сировину і матеріали зводяться в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Затрати на сировину і матеріали

Найменування матеріальних ресурсів

Одиниця виміру

Норма витрат на виготовлення виробу, кг

Ціна за одиницю,грн

Затрати сировини і матеріалів,грн

Величина відходів, грн

Затрати сировини і матеріалів без врахування величини відходів, грн

Транс.загот.в. Грн

Припой ПОС-61 ГОСТ 21,930-60

грн.

0,05

22

1,1

0,03

0,08

1,14

Флюс СФННТ ТУ 48-13-27-86

грн.

0,1

13,0

1,3

0,04

1,26

0,08

Таблиця 2.1. Затрати на сировину і матеріали

Склотекстоліт фольгований СФ-2-50-2 ГОСТ 10,316-78

кг.

0,02

32

0,644

0,02

0,62

0,04

Разом

*

*

*

3,04

0,09

2,95

1,26

Розрахунок вартості купованих напівфабрикатів, деталей і виробів проводиться таким чином:

,                                            (2.4)

де - кількість і-их купованих напівфабрикатів і деталей, які використовуються;

- оптова ціна одиниці і-их купованих напівфабрикатів і деталей.

Розрахункова вартість купованих напівфабрикатів, деталей збільшується на величину траспортно - заготівельних витрат в розмірі 6-10% від прейскурантної вартості.

Результати обчислень зводимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2. Траспортно - заготівельних витрати

Найменування комплексних виробів

Кількість, шт.

Ціна за одиницю, грн.

Сума, грн.

Транспор-тнозаготі-вельні  витрати, грн.

Загальні витрати на вибір, грн

Конденсатори

19

0,15

2,85

0,285

3,135

Конденсатори електролітичні

5

0,3

1,5

0,15

1,65

Таблиця 2.2. Траспортно - заготівельних витрати

Резистори пос.

36

0,05

1,8

0,18

1,98

Резистори зм.

2

2,6

5,2

0,52

5,72

Діоди

6

0,25

2

0,2

2,2

Мікросхеми

5

5,4

27

2,7

29,7

Транзистори

4

0,35

1,4

0,14

1,54

Стабілітрони

1

0,4

0,4

0,04

0,44

Дроселі

4

1,5

6

0,6

6,6

Лінія затримки

1

10

10

1

11

Плата

1

25

25

2,5

27,5

Всього

83

83,15

8,315

91,465

2.1.2 Розрахунок витрат на паливо для технологічних цілей.

Затрати на паливо на технологічні цілі визначаються таким чином:

                                       (2.5)

де Зпт - затрати палива на технологічні цілі;

Нпі - норма витрат і-го виду палива на виготовлення одного приладу;

Дні - оптова ціна за одиницю витрат і-го виду палива;

п   - кількість видів палива.

Вид палива:

газ природній    Дні = 483,6 грн; за 1000 м3; Нпі =0,3.

(грн);

Затрати енергії  на технологічні цілі розраховуються за формулою:

                                            (2.6)

де Зет - затрати на енергію, використовувану на технологічні цілі;

Неї - норма витрат і-го виду енергії на виготовлення одного приладу;

Теі - тариф за одиницю витрат і-их видів енергії;

е- кількість видів енергії.

електроенергія    Неї =21;  = 0,40 грн /кВт.

грн.

Визначимо загальні затрати:

грн.

2.1.3. Затрати на основну заробітну плату виробничих робітників.

Основні робітники зайняті виготовленням апарату безпосередньо. Затрати на їх заробітну плату визначаються на основі даних про трудомісткість виготовлення всіх деталей по видах робіт: складальних, монтажних, перевірочних, тарних та інших, і величини тарифних ставок відповідних розрядів та процент доплат, що входить до основної зарплати робітників. Затрати на основну зарплату робітників розраховуємо за формулою:

,                                                   (2,7)

де - трудомісткість і-тих видів робіт по виготовленню апарату в н/год;

- величина тарифної ставки, що відповідає середньому тарифному розряду і-тих видів робіт;

- коефіцієнт доплат, що входить до основної зарплати;

- кількість робіт.

Величина тарифної ставки, що відповідає середньому тарифному розряду і-тих видів робіт розраховуємо по формулі:

,

де - величина тарифної ставки 1-го розряду.

Середній тарифний коефіцієнт розраховуємо за формулою:

,                                                          (2,8)

де - тарифні коефіцієнти і-тих розрядів;

- трудомісткість і-тих робіт та j-тих розрядів;

Р – кількість розрядів.

Тоді (грн).

Для першого розряду = 55,28

(грн)

Результати розрахунку трудомісткості на виготовлення приладу в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Трудомісткості на виготовлення приладу

Перелік деталей, що виготовляються

Трудомісткість робіт, нормо-годин

Загот

Гальван

Склад

Перевір

Тариф

Друкова

плата (ДП)

1

2

1

-

-

-

1

2

2

-

Корпус

-

0,5

0,5

1

2

Складання ДП

1

-

0,5

0,5

1

Разом

4

1,5

1

4,5

5

Відрахування на соціальне страхування визначається в процентах до всієї зарплати і становить 36,7%. Величина додаткової зарплати виробничих робітників визначається в процентах до основної зарплати робітників і становить 10%.

Розрахунок затрат на основну заробітну плату виробничих робітників зводимо в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4. Затрати на основну заробітну плату

Види робіт і розряди

Трудомі-сткість робіт

Год.-тариф. ставка

Велич тарифн. зарпл. грн.

Коеф. допл., що вход до з/пл

Велич. основ. з/пл.

Коеф. додат. з/пл

Велич. додат з/пл

Сума основн і дод з/пл

1. Заготівельна 1-розряд

4

41,25

55,28

2. Гальванічна 3-розряд

1,5

52,62

70,51

3. Складальна 1-розряд

6-розряд

0,5

0,5

41,25

72,87

55,28

97,65

4. Перевірочна

2-розряд

6-розряд

4

0,5

45,91

72,87

61,52

97,65

5. Тарифна

1-розряд

5

41,25

55,28

Всього

16

493,20

1,1

726

0,1

72,6

798,6

Соціальне страхування – 21,76 грн.

Визначаємо чисельність конструкторів і технологів.

                                            (2.9)

де - трудомісткість технічної підготовки виробництва;

- плановий річний бюджет часу одного працівника;

- коефіцієнт виконання норм часу працівниками

Приймемо .

Проведемо розподіл працівників на кваліфікаційні групи: 2 інженери-конструктори І та ІІ категорії, та 2 інженери-технологи ІІ і ІІІ категорії.

Розрахуємо суму зарплат працівників за окладами:

                                          (2.10)

де - розмір місячних окладів і-тих категорій працівників;

- чисельність і-тої категорії працівників;

- кількість категорійних груп працівників.

.

Величина основної та додаткової зарплати

,  = 0,1

Зарплати на підготовку і освоєння виробництва нового виробу

                                                       (2.11)

де - питома вага основної і додаткової зарплати в затратах на підготовку і освоєння приладу – аналогу. Процентів

= 95%

.

Доля затрат на підготовку та освоєння виробництва на один прилад:

,

де - величина затрат на підготовку та освоєння виробництва, що включає в собівартість виготовлення одного приладу:

= середньорічна програма 3000 шт.

.

Сума затрат на утримання та експлуатацію обладнання, розраховуємо в процентах до основної зарплати виробничих робітників.

                                                      (2.12)

де - затрати на утримання та експлуатацію обладнання заводу-виробника в базовому році, грн.

- основна зарплата виробничих робітників заводу-виробника.

.

Аналогічно розрахуємо цехові та заводські затрати.

Цехові затрати:

                                                        (2.13)

де - цехові затрати;

,

де - питома вага основної і додаткової зарплати в цехових затратах;

грн.

грн.

Заводські затрати:

грн.

грн.

Інші виробничі затрати 1-2% до заводських затрат

грн.

Величина поза фабричних витрат:

                                             (2.14)

де - виробнича собівартість всієї продукції заводу виробника приладів в базовому періоді = 30000 грн

грн.

Розрахунок поточних затрат по виготовленню вузла комбінованого зводимо в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5. Поточні затрати по виготовленню вузла комбінованого

Калькуляційні статті

Сума затрат

1. Сировина і матеріали за мінусом відходів

3,04

2. Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби

91,47

3. Енергія та технологічні цілі

153,48

4. Основна та додаткова зарплата виробничих робітників

798,6

5. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

0,16

6. Цехові витрати

55

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

556,34

8. Загальнозаводські витрати

44

9. Поза виробничі витрати

1,17

10.Інші виробничі витрати

0,88

Повна собівартість

1704,14

2.2 Визначення лімітної ціни вузла комбінованого блоку детектування спектрометра АКП – 3

Лімітна ціна – це максимальна оптова ціна, яка відповідає певним техніко – економічним параметрам нового приладу, відображає покращення його споживачів властивостей в порівнянні із зразками, що замінюються і зацікавлює споживача нового приладу в його використанні.

Вона розраховується за формулою:

                                           (2.15)

де - лімітна ціна нового приладу;

- максимальний рівень повної собівартості нового приладу;

- нормативна величина прибутку.

Максимальний рівень повної собівартості вузла комбінованого визначається таким чином:

                                             (2.16)

де - повна собівартість вузла комбінованого;

0,85 – нормативний коефіцієнт який гарантує зниження оптових цін на одиницю кінцевого корисного ефекту.

Нормативна величина прибутку на вузол комбінований приймається рівною 15% від повної собівартості.

грн.

грн.


Диплом на заказ


1. 13 Пяп 0213 Пяп 0313 Пкит 0413 Пкит 0513 Пкит 0613
2. ТЕМА БЕССЛИЗИСТОЙ ДИЕТЫ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПРОЕДАНИЯ ВАШЕГО ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ rnold Ehret ldquo;MUCUSLESS DIET HELING SYSTEM
3. ЗНАЧИТ ВЫ ПО АДРЕСУ.html
4. Бухгалтерский учет в муниципальном учреждении Оренбургский дом-интернат для престарелых и инвалидов
5. Тема- Циклічні програми
6. Работа с подсистемой программы Access
7. Что такое политология как наука - Политологияэто общая интеграционная наука о политике во всех ее проявл
8. Меир Голда
9. История освоения Урала русскими людьми
10. Внутриличностный конфликт
11. Анализ движения денежных потоков
12. 3 Інв БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЛЕР ЗОВНІШНЬГО ЗАПАМ~ЯТОВУЮЧОГО ПР
13. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.html
14. Тема- Процессы адаптации и приспособление
15. Дослідження методів чисельного інтегруванн
16. Реферат- Регулирование заработной платы
17. це порожнини заповнені клітинним соком
18. Тема- Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльніс
19. Реферат на тему- ldquo;Життєвий і творчий шлях Едгара Поrdquo; Батьки Едгара По були в минулому а
20. Характеристика финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия