Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

І 2 Реклама як засіб ПР

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Засоби реалізації завдань паблік рілейшнз

2. Особливості реалізації завдань ПР у ЗМІ.

2. Реклама як засіб ПР.

3. Робота на виставках як засіб ПР.        

4. Організація представницьких заходів як елемент системи ПР

Засоби масової інформації (ЗМІ) наділені великими можливостями у формуванні громадської думки, тому часто є головною опорою ПР-програм: до 80% діяльності ПР-фірм припадає на взаємодію з журналістами і підготовку матеріалів для преси.

До засобів масової інформації належать періодичні друковані та електронні засоби поширення інформації. У їх сукупності виокремлюють:

а) газети. Перевагами газет перед іншими засобами масової інформації с масовість (читачі їх — широкі верстви населення), тривалий час функціонування (довго зберігаються, особливо в бібліотеках, до них можна звернутися будь-коли), вибірковість (окремі категорії населення обирають собі певні газети і шукають у них матеріали відповідно до своїх уподобань);

б)  журнали   відрізняються   тематикою, характером подачі матеріалу. Поступаючись газетам в оперативності,  вони  мають  більше  можливостей для аналізу процесів, явищ суспільно-політичного, економічного життя;

в)  інформаційні агентства — організації, установи, що оперативно збирають інформацію і передають її ЗМІ та іншим користувачам, організовують прес-конференції, здійснюють іншу інформаційну діяльність,

г)  видавництва — підприємства, головним змістом діяльності яких є підготовка, випуск і реалізація різних видів видань;

д) електронні засоби масової інформації (радіо, телебачення). Вони є найоперативнішими і найпоширенішими органами ЗМІ;

е)інформаційні технології (ІТ), передусім Інтернет.

Завдяки ЗМІ громадськість дізнається про діяльність суб'єктів господарювання, а вони самі здобувають відомості про cтан ринку, динаміку основних процесів і тенденцій у конкурентному середовищі, висвітлюють події свого життя, формують імідж, реалізовують маркетингові програми щодо просування товару на ринок.

2.2. Реклама як засіб ПР

                                                         

Реклама — відкрите  повідомлення,  адресоване  потенційним  споживачам товарів і послуг  про їх якість, переваги, а також заслуги фірми (організації) — їх виробника.

У ПР-програмах рекламу використовують для досягнення таких цілей;

—  поліпшення іміджу фірми (організації);

—  підвищення популярності товару, послуги, пропозиції;

— залучення нових споживачів;

—  забезпечення адекватної реакції на дії конкурентів;

—  презентація можливостей фірми (організації) щодо випуску нових товарів , надання нових послуг;

— запобігання загроз налагодженій системі реалізації товарів або послуг.

Залежно від засобів поширення рекламу класифікують на: пряму (рекламні матеріали, листівки, поштові відправлення); рекламу в газетах, журналах; друковану рекламу(проспекти, каталоги, буклети, плакати, календарі); аудіо- і відеорекламу (кіно, телебачення, слайди); зовнішню рекламу (щити, панно); внутрішню рекламу (реклама всередині організації); рекламу на транспорті; рекламу в місцях продажу (вітрини, планшети, упаковка, наклейки); непряму рекламу( сувеніри, пробні екземпляри, виграші тощо).

Рекламні кампанії можуть бути ефективними за таких умов:

—  правильний вибір носія реклами. Критерієм при цьому є його поширеність, авторитет у суспільстві, ціна;

—   забезпечення  контакту  із цільовими  групами. Такими групами можуть бути покупці, посередники, а також групи, які не є покупцями, але виражають певні потреби;

—  вибір  переконливої аргументації в  рекламних матеріалах. Основне в них — споживча цінність товару,  завдяки  якій  покупець розв'яже свої  проблеми, задовольнить потреби, набуде певного статусу тощо;   

—   оригінальне   графічне  оформлення  (фото  або \ малюнок, контрастні елементи, привабливі кольори).

Суттєвим чинником використання реклами є її вартість. Традиційно витрати на рекламу складають 1 —5% обороту фірми (організації) залежно від галузі, в якій вона функціонує. Вважається, що для подолання зусиль конкурента витрати на рекламу мають бути удвічі більшими. Потужні фірми відразу витрачають суми, які їх конкуренти не можуть перевищити.                                                                          

Особливо ефективна в ПР-програмах соціальна реклама — рекламні матеріали, які поширюють суспільно важливі ідеї (здорового способу життя, охорони здоров'я, екології, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення тощо), не мають комерційного характеру, не називають конкретну продукцію та її виробників. її метою є зміна ставлення суспільства до наявних проблем, формування нових соціальних цінностей.

                                       

3. Робота на виставках як засіб ПР               

Широкі можливості для реалізації ПР-програм відкриває участь у виставках. Вони є дієвим засобом маркетингових досліджень, просування товарів на ринок встановлення контактів, обміну інформацією, поліпшення ділової репутації. Виставка надає доступ до різних довідкових служб, необхідних при пошуку інвестицій і партнерів,  змогу встановити прямі контакти з посередниками, представниками преси.

Першочерговим завданням ПР-служб виставки (фірми - організатора виставки) є залучення експонентів і відвідувачів. Для цього вони повинні мати картотеку і списки клієнтів відповідно до галузей, професійних груп, регіонів. Для їх залучення можуть бути використані пряма реклама, реклама в засобах масової інформації, безпосередня (адресна) реклама , зовнішня реклама (розміщення плакатів, рекламних щитів, транспарантів та ін.).

Для ПР-служби виставки важливою є процедура відкриття, яке має бути динамічною і чіткою. Треба подбати про знакових і яскравих виступаючих, радіотрансляцію промов, умови роботи преси.                                    

Робота ПР-служби на виставці може відбуватися за таким, планом:

1. Підготовка до виставки.

1.1. Формулювання концепції роботи ПР-служби на виставці.

1.2.  Визначення завдань, які необхідно реалізувати під час роботи виставки:                                                

— визначення цільових аудиторій (почесних гостей, представників преси, потенційних експонентів, відвідувачів);

—  розроблення графіка поширення інформаційній матеріалів;

— інформування цільових аудиторій.

1.3.  Підготовка фінансово-технічного забезпечення ПР-роботи:

— визначення вартості реклами, листів, запрошень тощо;

— підготовка транспорту;            

— надання бейджів, фірмового одягу обслуговуючому му персоналу;                                                                

— пошук комерційних та інформаційних спонсорів.

1.4.  Надсилання експонентам, представникам ЗМІ> гостям  необхідної документації (запрошень,  програм] виставки тощо).                                                            

1.5. Участь у розробленні каталогу виставки.           

1.6.   Розроблення  процедур  відкриття  і закриття виставки.                                                                       

2. Робота на виставці.

2.1. Відкриття виставки:                                           

— підготовка виступаючих;                               

— налагодження технічних засобів;

— зустріч журналістів;

— поширення інформаційних матеріалів.

2.2. Робота з представниками ЗМІ:

—  організація  прес-бюро з  необхідною технікою, прес-боксами, рекламно-інформаційною продукцією;

— підготовка персоналу для роботи з органами ЗМІ з ..рахуванням їх особливостей.

2.3.  Заходи щодо підтримання уваги відвідувачів і представників ЗМІ до виставки:

— конкурси;

— поширення анкет, каталогів, рекламних проспектів, виставкової програми, інформаційних листів про заплановані заходи;

— ігри, шоу, концерти, лотереї;

— семінари, круглі столи, презентації;

— використання моніторів, внутрішнього радіо, зовнішньої світлової реклами;

— фуршети.

2.4. Визначення потреб учасників виставки у послугах ПР-служби. Такими послугами можуть бути:

— планування експозиції стенда;

— створення бажаного іміджу і враження від стенда;

—  поширення рекламних та інформаційних матеріалів;

— налагодження контактів з місцевими ЗМІ;

— надання експонентам додаткових інформаційних, рекламних та інших послуг.

3. Завершальний етап.

3.1. Закриття виставки:

— підготовка виступаючих;

— підготовка технічних засобів;

— робота із ЗМІ;

—  вручення інформаційних матеріалів;

—  поширення  запрошень  на  урочисту  церемонію (Фуршет) серед офіційних осіб, учасників, журналістів;

—  вручення нагород переможцям конкурсів, сувенірів учасникам, відвідувачам, журналістам.

3.2.  Узагальнення досвіду і вироблення рекомендацій для підготовки до наступної виставки.

3.3. Робота після закриття виставки:

—  підготовка підсумкових матеріалів, дайджестів Для преси;

— надсилання учасникам і журналістам матеріалів за підсумками виставки з листа ми-по дяками, запрошеннями до подальшої співпраці.

4. Організація представницьких заходів як елемент системи ПР

Формуванню доброзичливого ставлення до фірми (організації), поширенню про неї вигідних відомостей, налагодженню контактів сприяють різноманітні представницькі заходи. У ПР-практиці одним із найвикористовуваніших заходів є презентації  — офіційне представлення нових проектів, програм, об'єктів тощо. Підготовка її починається з визначення мети і завдань. Після цього розробляють її логічну послідовність, визначають час початку, загальну тривалість заходу, окреслюють коло учасників, враховуючи журналістів, формують робочу команду, яка повинна забезпечити підготовку і проведення всіх презентаційних заходів.

Початок презентації передбачає невеликий і динамічний вступ, що має на меті акцентувати увагу на найважливіших моментах презентації, допомагає налагодити зв'язки з аудиторією, відчути її настрій.

Розв'язання різноманітних ПР-завдань відбувається під час засідань круглих столів, семінарів, конференцій — зібрань, на яких обговорюють актуальні для фірми, суспільства проблеми. Активно використовують семінари для вироблення політичних рішень, налагодження взаємодії представників органів влади з громадськістю.

Після  презентації,   прес-конференції та   подібних заходів традиційно влаштовують фуршет (прийом). Він не лише дає змогу розважитися, а й можливість продовжити спілкування у неформальній обстановці, налагодити контакти, уточнити питання, які не вдалося з'ясувати раніше, отримати ексклюзивні відомості.
1. СанПаулу. Ежегодный пассажирооборот Гуарульос более 20 миллионов пассажиров и 200 тысяч авиа перелётов.html
2. Тема- Властивості і відношення
3. Supporting structure when the mndrel is removed
4. Тема- Контроль реализации управленческого решения
5. Российский государственный профессиональнопедагогический университет Институт искусств Кафедра диз
6. Создание в Беларуси системы долгосрочного ипотечного кредитования
7.  Понятие предмет и метод экологического права
8. Тема урока Семейства цветковых растений класса двудольные Цели и задачи урока- Продолжить формиров
9. собрание полноправных граждан на котором решались важнейшие дела городской жизни
10. Шилов Александр Максович
11. тема и принципы ее построения.
12. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
13. Трансформации энергии
14. Хозяйственое законодательство
15. ПОНИЖУВАЛЬНА ПІДСТАНЦІЯ 6-750 КВ
16. Государственное управление основными народнохозяйственными комплексами
17.  Кинематический расчет электро механического привода
18. раздуваетесь от остаточного воздуха выпускайте отработанный воздух через рот
19. Модус ~ 063 Изм
20. Организация подготовки аудиторской проверки