Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Стилістичне вживання іншомовної лексики

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

Практичне заняття № 4

Тема: «Стилістичне вживання іншомовної лексики».

Мета: навчити студентів розрізняти власне українські слова та іншомовну лекси-

            ку як джерело поповнення словникового складу української мови; розви-

            вати спостережливість студентів стосовно доречного вживання іншомов-

            них слів; виховувати бажання глибоко пізнавати мовні закономірності; за-

            цікавити студентів лексикою української мови.

                                                             Хід роботи

Визначити, до якої групи лексики належать виділені слова. Користуючись тлу-

мачним словником, пояснити їх значення і визначити стильове забарвлення. Чи доцільне використання цих слів у тексті?

I. Користуючись «Словником іншомовних слів» пояснити значення наведених

слів. Добрати до них українські відповідники, визначити головну сферу їх функціонування.

II. Скласти із поданими словами речення.

Визначити доречність використання в наведених реченнях іншомовної лексики. Де потрібно, зробити синонімічні заміни.

Вибрати із поданих у дужках варіантів правильне тлумачення слова. Написати їх.

Виписати із тексту слова іншомовного походження, пояснити їх правопис.

Пояснити, чи обовязково слід уживати іншомовні слова у словосполученнях. Запропонувати до них власне українські відповідники.

Перекласифікувати назви осіб, зайнятих у підприємницькій діяльності, які не відповідають їх визначенню.

Вибрати із довідки спортивні терміни, що відповідають визначенням.

Перекласти текст українською мовою, підкреслити слова іншомовного по-ходження. За допомогою словника іншомовних слів зясувати, з якої мови запозичено слова.

Література:   1.   Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. – К.:

                            МАУП, 2002. – С. 46 – 49.

                      2.   Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.:

                            ВЦ «Академія», 2005. – С. 150 – 154.

3.   Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підруч-

 ник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна кни-

 га – Богдан, 2000. – С. 71 – 78.

                                       Словник

                      1.   Словник іншомовних слів/ Уклад.: Морозов С.М., Шкарапу-

 та Л.М. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

                                            Методичні вказівки

     При вивченні теми слід особливу увагу звернути на такі запитання: стиліс-тичне вживання іншомовної лексики за походженням і різницю між інтернаціона-лізмами і запозиченнями.

     Під час вивчення теми студенти повинні знати: чітко визначати і користу-ватися двома формами ділового мовлення: усним та писемним; дотримуватися норм літературної державної мови; лексичної норми сучасної української літе-ратурної мови в діловому мовленні; розрізняти власне українські слова та іншо-мовну лексику як джерело поповнення словникового складу української мови; розвивати спостережливість щодо доречного вживання іншомовних слів; логічно, точно і послідовно формувати думки.

     Поруч з вивченим матеріалом необхідно на практиці вміти: визначати, до якої групи лексики належать дані слова; пояснювати значення слів іншомовного походження; добирати до слів іншомовного походження українські відповідники і визначати головну сферу їх функціонування; визначати доречність використання в наведених реченнях іншомовної лексики; складати речення; користуватися за-гальномовними словниками.

Запитання для самоперевірки

  1.  Стилістичне вживання іншомовної лексики за походженням.
  2.  Чим відрізняються між собою інтернаціоналізми, запозичення.

1.  Визначте, до якої групи лексики належать виділені слова. Користуючись

тлумачним словником, поясніть їх значення і визначте стильове забарвлення. Чи доцільне використання цих слів у тексті?

Світовий бомонд шаленіє, якщо в модних галереях чи на подіумах з’явля-ються «справжні» речі. Може, тому, що останнім часом такі знахідки трапляються дуже рідко. Азартні «мисливці» за автентичним екслюзивом вичерпали навіть найпотаємніші куточки екзотичних країн. Дивно (але насправді то наше щастя), як вони досі не забралися до України? Однією зі світових сенсацій могли б стати українські ліжники. Виткані на старих верстатах за стародавньою технологією із натуральної вовни, вони не тільки утилітарно необхідні (доведено, якщо хво-ру на застуду, грип чи ревматизм людину оголеною загорнути у ліжник, через деякий час приходить полегшення і хвороба відступає), а й естетично доверше-ні, спроможні прикрасити найвибагливіший інтер’єр. 

                                                                                                       Із журналу.

2.  І. Користуючись «Словником іншомовних слів» поясніть значення наве-дених слів. Доберіть до них українські відповідники, визначте головну сферу їх функціонування.

Консолідація, файл, брифінг, брокер, бренд, брейн-дрейн, грант, девальва-ція,   девальвація, інкримінувати, аудієнція, консенсус, аташе, нонсенс, електорат, сертифікат, дублікат, дефіцит, ескіз, лобі, паблік-рилейшнз, маркетинг, менеджер.

    ІІ. Складіть із поданими словами речення.

3.  Визначте доречність  використання в наведених реченнях іншомовної

лексики. Де потрібно, зробіть синонімічні заміни.

  1.   Ринок споживчого кредитування диференційовано за типом товарів:

кредитування житла, послуг, меблів, автомобілів, компютерної та побутової техніки.

  1.   На мітингу превалювала молодь.
  2.   Надзвичайно важливим чинником консолідації  нації є те, що під час

виборів усі політичні сили, які пройшли у парламент, висловилися за підтримку євроінтеграційного курсу України.

  1.   На завершальному етапі змагань футбольна команда нашої школи

зазнала фіаско.

  1.   Кардинальне питання розбіжностей між учасниками дискусії загаль-

ними зусиллями було зведено нанівець.

6.  Дівчина конфіденційно розповіла подругам про свою недавню пригоду. 7.  Актуальність загрози зазіхань хакерів на корпоративні мережі змушує

розробників пропонувати дедалі витонченіші апаратні та програмні продукти для захисту інформації від несанкціонованого доступу.

    8.  Серед сучасних оперних співаків багато майбутніх мегастар світового рівня.

    9.  Ідентичні рішення були ухвалені на загальних зборах усіх трудових

колективів.

   10. На прогулянці з нами стався екстраординарний прикрий казус.

   11. Важливий напрямок застосування мережевих технологій у науці – організація роботи віртуальних дослідницьких лабораторій.

4.  Виберіть із поданих у дужках варіантів правильне тлумачення слова. Напишіть їх.

    Апофеоз (найбільше піднесення, урочисте завершення події); апробація (випробування, офіційне схвалення); діатриба (уїдлива промова, система пог-лядів); ефемерний (швидкоминущий, надуманий); мізантроп (благодійник, лю-диноненависник); мінорний (веселий, смутний); мішура (дрібні проблеми, під-роблена розкіш); монографія (праця, що має одного автора, праця, в якій дос-ліджено одне питання); обструкція (вид протесту, неправильне твердження); одіозний (одержимий, небажаний); остракізм (вигнання, критика); помпезний (потворний, пишний); превентивний (запобіжний, переважаючий); рекламація (звернення, скарга); філігранний (вишуканий, опрацьований до найменших де-талей); філістер (людинолюб, самовдоволена й обмежена людина).

5.  Випишіть із тексту слова іншомовного походження, поясніть їх правопис.

Телеграма — узагальнена назва різноманітних за змістом документів, пе-реданих, як правило, по телеграфу.

Телеграми надсилають у найтерміновіших випадках, коли інші види звязку не можуть забезпечити своєчасного доставлення інформації адресатові. Текст те-леграми містить лише словесну інформацію. Телеграми пишуть великими літе-рами із двома інтервалами між рядками лише з лицьового боку телеграфного бланка або чистого аркуша паперу.

Якщо телеграма є відповіддю на одержану кореспонденцію, то вихідний но-мер останньої ставлять перед початком телеграми, а вихідний номер телеграми-відповіді — у кінці тексту, перед підписом.

6. Поясніть, чи обовязково слід уживати іншомовні слова у словосполученнях. Запропонуйте до них власне українські відповідники.

Пролонгація договору — ...

Встановлено ліміт — ...

Квота на сільськогосподарську продукцію — ...

Переконливі аргументи — ...

Конструкція машин — ...

Адаптація до нових умов — ...

Бартерна операція — ...

Компенсувати кошти — ...

Досягти консенсусу — ...

7. Перекласифікуйте назви осіб, зайнятих у підприємницькій діяльності, які не відповідають їх визначенню.

Дилер — особа, що володіє конфіденційною інформацією завдяки своєму службовому становищу.

Інсайдер — боржник (юридична чи фізична особа), що має грошову забор-гованість підприємству, організації, установі.

Дебітор — член фондової біржі (окрема особа, фірма) і банк з функціями купівлі-продажу валют, цінних паперів тощо.

Брокер — професійний посередник під час укладання торговельних і бір-жових угод.

Маклер — посередник, який сприяє здійсненню операцій між зацікавлени-ми сторонами.

8. Виберіть із довідки спортивні терміни, що відповідають визначенням.

1. Вид спорту — швидкісний спуск спеціально обладнаною трасою на керо-ваних дво- або чотиримісних санях.

2. Гра, за правилами якої мяч заганяють ключкою в лунки через різні штуч-ні перешкоди.

3. Командна спортивна гра з мячем, різновид бейсболу на майданчику мен-шого розміру.

4. Вид спорту — футбол у паркетному залі для чоловічих та жіночих команд скороченого складу.

5. Система спеціальних фізичних вправ для жінок, що сприяють удоскона-ленню фігури.

6. Вид швидкісного бігу на ковзанах, який проводиться на хокейному май-данчику.

Довідка: футбол, шейпінг, бобслей, шорттрек, софтбол, гольф.

9.  Перекладіть текст українською мовою, підкресліть слова іншомовного по-ходження. За допомогою словника іншомовних слів зясуйте, з якої мови запози-чено слова.

Утверждения, содержащиеся в формулировках основных свойств простей-ших фигур, не доказываются и называются аксиомами.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться основными свійства-ми простейших фигур, то есть аксиомами, а также свойствами уже доказанными, то есть доказанными теоремами. Никакими другими свойствами фигур, даже если они нам кажутся очевидными, пользоваться нельзя.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться чертежом как геоме-трической записью того, что мы выражаем словами. Не разрешается использовать в рассуждении свойства фигуры, видные на чертеже, если мы не можем обосно-вывать их, опираясь на аксиомы и теоремы, доказанные ранее.

 

   П О Р А Д Н И К

Автаркія (від грец. αύτάρχεια – самовдоволення) – створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямова-ного на максимальне обмеження імпорту.

Актив (від лат. actives – діяльний, дійовий) – найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу.

Аргумент (лат. argumentum, від arguo – показую, виявляю) –  підстава, доказ, які наводяться для обґрунтування, підтвердження чого-небудь.    

Автентичний (від грец. αύϑεντιϰός – справжній) – дійсний, вірний; який ґрунтується на першоджерелі.

     Азарт (франц. hasard – випадок, ризик, з ісп. azar, від араб. аззагр – гральні кості) – захоплення, завзяття, запальність, гарячковість.

 Аут (від англ. out зовні, поза)– у спортивних іграх – переліт м’яча, шайби і т. ін. за межу, встановлену правилами гри.

 Баланс (франц. balance, букв. – терези, від лат. bilanx – який має дві чаші) –порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок. || Елемент методу бухгалтерського обліку. || Система показників, згрупованих у зведену таблицю, що характеризують у грошовому вираженні склад, розміщення, джерело і призначення коштів на звітний період.

     Бомонд (франц. beau monde – “вищий світ”) – 1) Верхівка аристократичних і буржуазних кіл. 2) Переносно – про групу керівників, визначних діячів у якій-небудь ґалузі (напр. спортивний б.).

Варант (англ. warrant – повноваження, довіреність) – вид цінних паперів, що дає право власникові облігацій або привілейованих акцій купувати звичайні акції за наперед визначену ціну.

     Віртуальний (від лат. virtualis – сильний, здібний) – 1) Можливий, який може або має проявитися за певних умов; в-ні частинки – фіз. елементарні час-тинки у проміжних (не спостережуваних) станах, існуванням яких у квантовій механіці пояснюють взаємодію та перетворення частинок; в-ні переміщення – можливі елементарні переміщення точок. 2) Який не має фізичного втілення або відмінний від реального втілення; в-на реальність – частина реальності, що моделюється комп’ютерним пристроєм.

     Галерея (франц. galerie, від італ. galleria) – 1) Довге й вузьке крите примі-щення. 2) Підземний хід. 3) Найвищий ярус зали для глядачів у театрі. 4) При-міщення для експонування мистецьких творів. 5) Переносно – довгий ряд по-дібних предметів, осіб, явищ, напр.: г. поетів, г. образів.

     Гендер (англ. gender, від грец. γένος (γένεος) – рід) – у психології соціально-біологічна характеристика, за допомогою якої дається визначення понять «чоло-вік» та «жінка».

     Дайджест (англ. digest – короткий огляд, від лат. digerere – ділити) – періо-дичне  видання, що містить матеріали, переважно скорочені, передруковані з ін-ших видань.

 Дебет (від лат. debet – він винен) – назва лівої сторони бухгалтерського рахунка, куди заносяться всі одержувані цінності, а також усі борги і видатки, які числяться за даним рахунком; кредит.

 Дефляція (лат. deflation, від deflo – видуваю, здуваю) – вилучення урядом з обігу частини паперових грошей і не розмінних на золото банківських білетів, випущених у період інфляції.

 Дилер (англ. dealer – торгівець, агент з продажу) – фізична або юридична особа, що здійснює перепродаж товарів, а також цінних паперів і валют.

 Дисконтування (від дисконт) – купівля векселя у його власника до закін-чення терміну дії векселя за ціною  нижче номінальної.

 Дистриб’ютор ( англ. distributor, від distribution – розподілення, розміщен-ня)– підприємство, яке здійснює від імені фірми-виготовлювача збут та гаран-тійне обслуговування товару. || Оптовий торгівець, підприємець або фірма, які займаються збутом продукції. || Юридична особа чи громадянин, яким надається виключне або переважне право на купівлю та перепродаж певних товарів або послуг.

 Документ (від лат. documentum – повчальний приклад, взірець, доказ) – діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь. || Все те, що підтверджує що-небудь.

     Ексклюзивний ( від франц. exclusif, з лат. excludere – виключати) – виключ-ний, який розповсюджується на обмежене коло предметів, осіб; е-не інтерв’ю  - інтерв’ю, дане тільки одному журналісту або спеціально для певного друкованого органу, теле- чи радіопрограми.

     Електорат (від  лат. elector – виборець) – коло виборців, котрі голосують за певну кандидатуру або політичну партію на парламентських, президентських чи муніципальних виборах.

     Імідж (англ. image – образ) – 1) Образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано створюване. 2) Образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку.

     Імпозантний (від. франц. imposant – значний, величний) – показний, по-важний, здатний привертати увагу зовнішнім виглядом, манерами.

 Інвестор (англ. investor, від лат. investio – одягаю, надягаю) – особа, організація або держава, що робить інвестицію; вкладник.

 Кредит (лат. creditum – позика, від лат. credo – вірю, довіряю; від лат. credit, букв. – він вірить)– права сторона бухгалтерського рахунку, де записують усі витрачені цінності, а також борги й видатки, зазначені в цьому рахунку; дебет

     Кліп (від англ. clip – вирізка з газети, фрагмент фільму) – короткий теле-візійний сюжет, що складається з естрадної пісні та зображення, яке його ілю-струє, інша назва –  в і д е о к л і п.

     Консолідація (від лат. consolidatio – зміцнення, об’єднання) – 1) Зміцнення, згуртування, об’єднання. 2) Фінансова операція перетворення короткотермінових державних позик на довготермінові або безстрокові, а також об’єднання держав-них позик попередніх років в одну.

 Контакт (від лат. contactus – дотик) – стикання двох електричних провід-ників, що створює умови прохідності струму, а також місце такого стикання. || Прилад, що здійснює стикання електричних провідників.

 Маркетинг (англ. marketing – торгівля, продаж) – система організації та управління діяльністю підприємства, фірми, що передбачає комплексне ураху-вання положення на ринку збуту для прийняття рішень. || Організація збуту то-варів на зовнішньому ринку.

    Менеджер (англ. manager – управитель, завідувач) – 1) Фахівець з управ-ління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів та послуг; най-маний управляючий. 2) Підприємець у ґалузі професійного спорту, шоу-бізнесу тощо, який організує виступи спортсменів, артистів і т. ін.

 Метатеза (від грец. μετάδεσις – перемыщення, перестановка) – мимовільна перестанова двох сусідніх звуків у слові, напр.: «тарілка» замість «талійка» (з німецької , російське «мрамор» замість «мармор» (з латинської та ін.

 Метафізика (від грец. μετά τα φυσιχά – після фізики) – протилежний діа-лектиці спосіб мислення й метод пізнання, який розглядає предмети і явища поза їхнім внутрішнім зв'язком, відірвано одне від одного, в застиглому, незмінному вигляді.

     Міленіум (від лат. mille – тисяча) – тисячоліття.

     Он-лайн, онлайн (англ. on-line, від on – на і line – лінія) – 1) Режим безпо-середнього прямого обміну інформацією. 2) Режим підключення приладу, що від-повідає його готовності до роботи.

     Оратор (лат.orator, від oro – говорю) – особа, яка виголошує промову, во-лодіє майстерністю публічного виступу.

 Оренда (від лат. arendo здаю в найми, наймаю) – наймання, тимчасове ко-ристування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площа-ми, машинами і т. ін. на договірних засадах.

     Плей-оф (від англ. play – грати і off – припинення, усунення) – 1) Повторна гра після нічиєї. 2) Додаткові ігри за вихід у наступний етап змагань.

     Подіум (лат. podium, з грец. πόδίоν– поміст, підвищення) – 1) У давньорим-ській архітектуріфундамент храму зі сходами на торцевому боці. 2) Підви-щення навколо арени античного цирку для привілейованих глядачів. 3) У скульп-торів, художників – підвищення для натури. 4) Підвищення або підставка для чого-небудь.

     Ревматизм (грец. ρενματισμός – розтікання, від ρεϋμα– потік) – захворю-вання серцево-судинної системи й суглобів.

     Рейтинг (англ. rating, від rate оцінювати, визначати клас, розряд) – 1) Ста-новище спортсмена серед йому подібних, що оцінюється певним числом балів.        2) Ступінь популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, їхньої діяльності, програм, планів, політики у певний час; виводиться шляхом голосу-вання, соціологічних опитувань, анкет і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.

     Респектабельний (франц.respectable) – поважний, гідний, солідний. 

     Саміт (англ. summit, букв. – вершина, верх) – зустріч, переговори глав дер-жав, урядів.

     Сенсація (франц. sensation, від лат. sensatio – відчуття) – 1) Сильне вражен-ня від якої-небудь події. 2) Подія, повідомлення про неї, які справляють таке вра-ження.

     Сервер (англ. server, від  serve – подавати, обслуговувати) – 1) У тенісі та деяких інших спортивних іграх гравець, який вводить м’яч у гру. 2) Апаратно-програмний вузол у локальних комп’ютерних мережах, який керує рештою вузлів мережі.

 Сполучник – те, що єднає, об’єднує кого-, що-небудь.

 Текстолог – фахівець із текстології.

     Тинейджер (англ. teenager) – підліток, юнак або дівчина віком до 19 років.

     Толерантність [від лат. tolerans (tolerantis) - терплячий] – 1) Терпимість до чужих думок і вірувань. 2) Т.  і м у н о л о г і ч н а  – специфічний стан організму, при якому втрачається здатність виробляти антитіла у відповідь на введення пев-ного антигена.

     Трилер (від лат. thrill – нервове тремтіння, хвилювання) – пригодницький кінофільм, п’єса, книжка, розраховані на збудження сильних емоцій (тривожного очікування, страху, хвилювання) з гострим, переважно детективним, сюжетом.

     Утилітарний (франц. utilitaire, від лат. utilitas – користь, вигода) – 1) Розра-хований виключно на практичне використання або вигоду, практичний. 2) Ужит-ковий. 3) Пройнятий утилітаризмом.

     Файл (від англ. file ряд, підшивка паперів, картотека) – набір інформації, однотипної за структурою і способом використання в ЕОМ, який у процесі об-робки і передачі розглядається як єдине ціле.

 Фактор (лат. factor – той, хто робить, від faсio роблю) умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.

 Фактограф той, хто описує факти без аналізу їх, без узагальнення та художнього осмислення.

 Фанатизм (франц. fanatisme, від лат. fanaticus – несамовитий, шалений) сліпа, пристрасна відданість своїй вірі й нетерпимість до інших вірувань, до іно-вірців.

 Фальсифікація (від лат. falsificatio – підробка) підроблення чого-небудь.  || Погіршення з корисливою метою якості чого-небудь за збереження зовнішнього вигляду.

Харизма (грец. χάρισμα милість, божественний дар) – приписування особі надлюдських властивостей.

      Хіт (від англ. hit окраса сезону) – найпопулярніший протягом певного часу музичний твір (звичайно естрадний). 
1. Лекция 5 Процессы План лекции Определение процесса
2.  Работа с текстом- 1
3. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата сільськогосподарських наук
4. сосудистыми и эндокринными болезнями
5. докладов Москва 1996 Институт экономических проблем переходного периода Основан в 1992 г
6. ЛЕКЦИЯ 18 ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОЙ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
7. тематики и физики требует отыскания собственных значений и собственных векторов матриц т
8. Лабораторная работа 13 1.
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
10. Технология макаронных произодств 20122013 учебный год Специальность- 050728 ~ Технология перерабатывающих пр
11. 30.12. Менеджмент Гр
12. Практичний внесок К.І.Рубинського в розвиток бібліотечної справи на Україні
13. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных
14. ТЕМА- Mickey Mouse Club House КЛАСС- 5 А РАЗРАБОТКА УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА- АРАКЕЛОВОЙ ЕЛЕНЫ Р
15. мрачной тюрьме волшебного мира содержался всем известный узник по имени Сириус Блэк
16. Адам Сміт як економіст
17. 12 автобус Продолжительнось- 7дней Франция Германия Берлин Брюссель Дрезден Краков Стоимость тура-
18. і Існує лише два таких калориметра для дослідження людини які знаходяться в Британії Це технічно складне до
19. Петербургская Государственная Педиатрическая Медицинская Академия Кафедра детских болезней
20. Принципы выбора бухгалтерских программ