Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Стаття 1 Соціальний діалог 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


64. Поняття та форми соціального діалогу у сфері праці

ЗУ ,,Про соціальний діалог в Україні,, від 22 грудня 2010 р.

    Стаття 1. Соціальний діалог

    1. Соціальний  діалог  -  процес  визначення   та   зближення
позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених
рішень сторонами соціального діалогу,  які представляють  інтереси
працівників,  роботодавців  та  органів виконавчої влади і органів
місцевого  самоврядування,  з  питань  формування  та   реалізації
державної   соціальної   та   економічної   політики,  регулювання
трудових, соціальних, економічних відносин.

    Стаття 2. Законодавство України про соціальний діалог

    1. Законодавство України про соціальний діалог  базується  на
Конституції  України і  складається  із законів України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії  діяльності" 15 вересня 1999р.,   "Про  організації  роботодавців" 24 травня 2001р,  "Про колективні договори і угоди" 1 липня 1993р.,  "Про порядок  вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)" з березня 1998р.,  цього Закону, трудового законодавства, інших нормативно-правових актів.
    2. Якщо міжнародним договором,  згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені  законодавством   України   про   соціальний   діалог, застосовуються норми міжнародного договору.


    
Стаття 8. Форми здійснення соціального діалогу

    1. Соціальний діалог здійснюється між  сторонами  соціального діалогу відповідного рівня у формах:

    обміну інформацією;
    консультацій;
    узгоджувальних процедур;
    колективних переговорів  з  укладення колективних договорів і угод.
    2. Обмін інформацією здійснюється з метою з'ясування позицій, досягнення  домовленостей,  пошуку компромісу і прийняття спільних рішень з питань економічної та соціальної політики.

    Порядок обміну інформацією визначається сторонами.  Жодна  із сторін не може відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо така інформація відповідно до  закону  належить  до  інформації  з обмеженим доступом.
    3. Консультації    проводяться    за    пропозицією   сторони соціального діалогу з метою визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до їх компетенції.

    Сторона-ініціатор направляє іншим сторонам письмову пропозицію із зазначенням  предмета  консультації  та  терміну  її проведення.  Сторони,  які  одержали таку пропозицію,  зобов'язані взяти участь у консультації,  спільно погодити порядок і строки її проведення та визначити склад учасників.
    4. Узгоджувальні  процедури  здійснюються  з метою врахування позицій сторін,  вироблення компромісних узгоджених рішень під час розроблення проектів нормативно-правових актів.

    Порядок проведення   узгоджувальних   процедур   визначається органами соціального діалогу  відповідного  рівня,  якщо  інше  не передбачено законодавством або колективними угодами.

    Недосягнення компромісу між сторонами за результатами узгоджувальних процедур не може бути підставою  для  перешкоджання роботі органів соціального діалогу.
    5. Колективні   переговори   проводяться  з  метою  укладення колективних договорів і угод.
    За результатами колективних переговорів укладаються колективні договори та угоди:
    на національному рівні - генеральна угода;
    на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;
    на територіальному рівні - територіальні угоди;
    на локальному рівні - колективні договори.
    Порядок проведення   колективних   переговорів   визначається законом.

Соціальний діалог - це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин.

Соціальний діалог здійснюється на принципах: законності; репрезентативності й повноважності сторін та їх представників; незалежності та рівноправності сторін; конструктивності та взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов'язань; взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов'язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

Соціальний діалог здійснюється на національному, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація, транснаціональна корпорація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі.

Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.

Сторони соціального діалогу

Національний рівнень

Сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців та їх об'єднання, що діють у кількох видах економічної діяльності, а в межах певного виду економічної діяльності - об'єднання організацій роботодавців, які створені за галузевою ознакою і мають статус всеукраїнських.

Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є Кабінет Міністрів України та/або центральні органи виконавчої влади.

Профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання професійних спілок, а в межах певного виду економічної діяльності - всеукраїнські професійні спілки, створені за галузевою ознакою.

Територіальний рівень

Сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців та їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Профспілкова сторона, суб'єктами якої є професійні спілки відповідного рівня та організації професійних спілок, їх об'єднань, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;

Локальний рівень

Сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників.

Сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.
1. 41 2Методы компенсации рисковых потерь Методы компенсации риска ~ еще одно направление борьбы с различным
2. парламентских выборов заключается в том что их результаты определят расстановку политических сил в России
3. ~шб~рышты~ ВС ~абыр~асымен салыстырмалы жылдамды~пен М н~ктесi ~оз~алады
4. ЛЕКЦІЯ 15 ОРГАНІЗАЦІЯ СЕГМЕНТНОЇ ТА СТОРІНКОВОЇ МОДЕЛЕЙ ПАМ~ЯТІ
5. Лабораторная работа 1 Знакомство с интегрированной средой Delphi Загрузка Delphi возможна одним из след.
6. Место контроллинга в системе управления предприятия 1.html
7. Особенности реализации машинно-ориентированных алгоритмов расчета частотных характеристик канала воздействия
8. Иллюзии Когда живешь и думаешь лишь о хлебе насущном рядом с тобой всегда может находиться такой же челов
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.html
10. 2014 учебного года группы УОЗ13 09.html
11. Истории Геродота и археологических раскопок на землях от низовий Дуная до Сибири и Алтая
12. Ирландская Бригита и галльская Бригантия
13. Художественные особенности героической былины Добрыня и Змей
14. Шпаргалка
15. Реферат- Организационная культура- понятие, элементы и функции
16. сложный социальнопсихологический процесс группового развития в результате которого происходит возникнов
17. Методы финансирования рисков и их особенности
18. Социология для студентов 3 курса дневного отделения Уфа РИО БашГУ 2005 Печат
19. ДТП с участием собаки нередко грозят ей смертельной опасностью
20. 1922rdquo; Українськоросійські відносини у 19191922 рр