Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

"Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок"

Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праці

Реферат

На тему:

 

“Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок”

 

 

Виконала:

cтудентка групи ФК-03-2

Літвінова Валентина

Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.

м. Дніпропетровськ

2004 р.

I. Вимоги до працівників

1.  Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.

2.  Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.

3.  Працівники, що обслуговують електроустанов­ ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа­ ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­ відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1)  для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу елек­тротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам з групою І не вимага­ються;

2)     особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II;

3)     для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою групою;

4)     для одержання груп II-III працівники мають:

а)   чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з робо­тою в електроустановках;

б)  звати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;

в)   знати будову і улаштування електроустановок;

г)   уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

5)     для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організу­вати безпечне проведення робіт, уміти навчити праців­ників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експ­луатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є доку­ментом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівни­кові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для за­писів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у пра­цівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі ви-гасання терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твер­дої обкладинки і блоку сторінок.

4.   Забороняється допускати до роботи в електро­установках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з пере­вірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджуєть­ся керівництвом підприємства.

Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають бути пронумеровані, про­шнуровані і скріплені печаткою підприємства на арку­шах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підпи­сувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких прове­дено.

В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках до 1000 В, або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охо­рони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останньо­го запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлу­атації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з без­печної експлуатації електроустановок, в цьому разі ро­биться окремий запис в журналі.

5.   Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.

6.   Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам цих Правил.

7.   Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.

У випадку , якщо працівник самостійно не спромож­ний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.

8.   В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електрично­ го струму має бути виконано негайно , без попереднього дозволу.

9.   Працівники, що порушили вимоги цих Пра­вил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.

10.    Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

II. Оперативне обслуговування

1.      Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевими оперативними чи опе­ративно-ремонтними працівниками, за якими закріпле­на ця електроустановка, так і виїзними, за якими зак­ріплена група електроустановок.

Вид оперативного обслуговування, кількість опера­тивних працівників в зміну чи на електроустановці виз­начаються особою, відповідальною за електрогосподар­ство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

2.      До оперативного обслуговування електроуста­новок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли на­вчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ.

3.      Оперативні працівники, які обслуговують елек­троустановки одноосібне, та ті старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроус­тановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в еле­ктроустановках напругою понад 1000 В і III - в елек­троустановках напругою до 1000 В.

4.      Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозді­лу.

5.      Оперативні працівники, які заступають на чер­гування, мають прийняти зміну від попереднього черго­вого , здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.

Припинення чергування без здачі зміни забороняєть­ся. У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника ви­щої посади.

6.      Під час приймання зміни оперативний праців­ник зобов'язаний:

-      ознайомитися зі схемою і станом та режимом робо­ти устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією;

-      одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві.

-      перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;

-      ознайомитися з усіма записами та розпорядження­ ми за час, що минув з його останнього чергування;

-      оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в оперативній схемі власним підпи­сом та підписом працівника, який її здає;

-      доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

7.   Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

8.   Забороняється прийняття і здача зміни у ви­падках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допус­кається тільки з дозволу особи, відповідальної за елек­трогосподарство підприємства, або оперативного праців­ника вищого рівня, про що робиться запис в оператив­ному журналі.

9.   Оперативні працівники під час свого чергуван­ня є відповідальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

10.                   Старший в зміні оперативний працівник або одноособово, або спільно з адміністрацією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати обґрунтовані вимо­ги працівників енергопостачальної організації.

11.                   Старший в зміні оперативний працівник зо­бов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопоста­чальної організації про аварії, які спричинили відклю­чення однієї або кількох ліній електропередачі, що жив­лять підприємство.

Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організа­цією, визначається особою, відповідальною за електро­господарство, затверджується керівником, погоджується

12.    В разі порушення режиму роботи, пошкод­женні чи аварії електроустаткування оперативний прац­івник зобов'язаний негайно вжити заходів з відновлен­ня схеми нормального режиму роботи і повідомити проте, що сталося, безпосередньо старшому у зміні праців­нику або особі, відповідальній за електрогосподарство.

У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.

13.    Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ними дільниці.

Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:

-   адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 Віз групою IV - в електроустановках до 1000 В;

-   оперативним працівником, який обслуговує цю еле­ктроустановку.

Огляд електроустановок неелектротехнічними праців­никами та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом праці­вника з групою IV, який має право одноосібного огляду.

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.

Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуєть­ся керівником підприємства.

14.    Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється відкривати двері приміщень, ко­мірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар'є­рами, якщо відстань між дверима і струмовідними час­тинами менша за зазначену в таблиці 2.3. Перелік та­ких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство.

В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок обладнаний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'­єри.

15.    Забороняється під час огляду електроустано­вок виконувати будь-яку роботу.

16.    Огляди, виявлення і ліквідація несправнос­тей в електроустановках без місцевих чергових праців­ників виконуються централізовано виїзними працівни­ками, що здійснюють нагляд і роботи на об'єкті (групиоб'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, залеж­но від місцевих умов. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.

17.    Працівники, які не обслуговують дану елек­троустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, це­ху, дільниці.

18.    Двері приміщень електроустановок (щитів,збірок тощо) мають бути постійно замкнені.

Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і камер.

19.    Ключі повинні бути пронумеровані і перебу­вати на зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників. В електроустановках без місце­вих оперативних працівників ключі повинні перебуватина пункті керування у оперативного працівника, який є старшим по зміні. Ключі слід видавати під розписку:

-   під час огляду працівникам, яким дозволено одно­ особовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;

-   на час виконання робіт за нарядом чи за розпоряд­женням – керівнику робіт, до пускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щоденно після закін­чення роботи.

Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі підлягають поверненню не пізніше наступного дня після повного закінчення робіт.

20.    Особисті ключі для входу в приміщення доз­воляється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і здають зміну по телефону.

В приміщеннях електроустановок забороняється збе­рігання матеріалів та інструментів, що не належать до даної електроустановки.


Диплом на заказ


1. 1 Мир глазами Исаака Ньютона 2
2. Тема- отморожение и замерзание
3. Функционально-стилистические особенности использования просторечий в газетных жанрах
4. ТЕМА 13- Учет доходов и финансовых результатов деятельности предприятия Методологические основы формир
5. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
6. тема Российской Федерации Одним из объективных факторов обусловливающих необходимость проведения госу
7. ТЕМА ЛЕКЦИИ- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ 1 2
8. Будешь есть кашу как миленькая
9. ЗАДАНИЕ 1 Мой первый файл При печати документа следует помнить что переход на новую строку осуществляетс
10. Гармония эстетики и аскетики
11. Тема- Управление качеством образования Анализ концептуальные основы механизмы реализации на пер
12. 24 - Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан.html
13. узком смысле свойство объекта сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или неко
14. японском чуде. Страна практически лишённая природных ресурсов страна экономика которой была в годы войны
15. Эта ответная реакция отражает процессы адаптации к воздействию рабочей нагрузки факторов окружающей среды
16. Великая Отечественная Война (1941-1945 гг) Историческая роль СССР в разгроме фашизма
17. космическое агентство и другие
18. Тема 1 Понятие предмет метод трудового права Цель- сформировать знания о предмете трудового права План-
19.  ВСТУП
20. Курсовая работа- Міжнародна технічна допомога