Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи курсантів студентів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Загрузка...

Диплом на заказ

PAGE   \* MERGEFORMAT 17

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія митної служби україни 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО Курсової  РОБоТи

з дисципліни “фінанси”

за напрямом

“Економіка і підприємництво”

зі спеціальності

6.050 104 “Фінанси І КРЕДИТ”

Дніпропетровськ 2011


1. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи курсантів (студентів). Мета курсової роботи — допомогти курсантові (студентові) закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Фінанси».

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійному узагальненню й аналізу інформаційних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій періодичної преси тощо), статистичних і практичних матеріалів, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів господарської діяльності, державних фінансів, міжнародних фінансів, страхового й фінансового ринку.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Фінанси», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння курсантів (студентів) самостійно дослідити поставлені питання обраної теми.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

У курсовій роботі студент має показати:

 •  знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;
 •  уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення фінансової системи;
 •  здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків

У курсовій роботі курсант (студент) повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.

3. ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи охоплює кілька етапів:

Етапи виконання курсової роботи 

Примітки 

І

вибір теми

у межах групи одну тему може писати тільки один студент

ІІ

А) підбір та вивчення літератури,

Б) складання попереднього плану роботи

виконується студентом самостійно

ІІІ

консультація з викладачем – науковим керівником щодо уточнення та обов’язкового затвердження плану курсової роботи

термін затвердження плану визначає викладач – науковий керівник курсової роботи

ІV

написання та оформлення курсової роботи

V

передача завершеної курсової роботи на кафедру фінансів для реєстрації та рецензування,

строки реєстрації визначає викладач – науковий керівник курсової роботи

оцінювання курсової роботи (попередня оцінка)

здійснює викладач за встановленими критеріями оцінювання (див. додаток В)

VІІ

захист курсової роботи (остаточна оцінка)

призначається викладачем – науковим керівником курсової роботи

ПЕРЕВІРЕНА КУРСОВА РОБОТА НЕ ПІДЛЯГАЄ ДООПРАЦЮВАННЮ! ВСІ ПИТАННЯ МАЮТЬ БУТИ ВИЯСНЕНІ СТУДЕНТОМ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ РОБОТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЯХ З НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ!

3.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Курсантам (студентам) надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою фінансів, а також запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. У такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який викладає дисципліну «Фінанси», та керівником курсової роботи.

Обравши тему, курсант (студент) має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов’язковим посиланням на джерело. Для складання картотеки рекомендується використовувати такі каталоги:

 •  систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури університетської бібліотеки,
 •  каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів – у читальному залі бібліотеки,
 •  систематичні каталоги інших бібліотек.

Найбільша кількість публікацій з фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України. 3 метою прискорення роботи доцільно користуватися повним переліком статей, який друкується в останньому річному номері журналу.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників курсант (студент) складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем – науковим керівником курсової роботи.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки курсант (студент) розібрався в обраній темі, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджується з науковим керівником.

3.2 Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна бути написана самостійно.

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими частинами якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу.

При написанні основної частини необхідно відповідно до плану розкрити суть вибраної теми. При цьому проводиться аналіз теоретичних і практичних питань, виділяються проблемні і дискусійні аспекти дослідження. Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, спеціальні видання Міністерства фінансів чи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, дані податкової адміністрації, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи. Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Всі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки по всіх висвітлених питаннях, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і шляхом узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах. Висновки роблять після кожного розділу. Загальний висновок курсової роботи подають після останнього розділу.   

До змісту роботи пред’являються такі вимоги:

 •  системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу,
 •  логіка і науковий стиль викладеного матеріалу,
 •  виділення в тексті окремих абзаців (занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню),
 •  завершеність викладення кожної думки.

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не допускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

3.3 Оформлення та обсяги курсової роботи

Загальні вимоги:

Текст курсової роботи має бути набраний на комп’ютері тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщений таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку — 20 мм, з правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Шрифт — 14, Times New Roman, інтервал між рядками — 1,5.

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 25—30 сторінок стандартного формату А4 (210 х 297 мм), при цьому:

Структурна частина роботи 

Рекомендовані обсяги 

Вступ

1стор. (максимум – 1,5 стор.)

Розділи

Обсяг кожного з розділів має бути приблизно однаковим (наприклад, якщо в роботі три розділи, то обсяг кожного має бути приблизно 8-10 стор., включаючи висновки)

Висновок

2-3 стор.

Нумерація:

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як зміст, вступ, висновки, список використаної літератури, джерела, додатки не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається а номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

       Ілюстрації (рисунки, графіки, карти) і таблиці необхідно наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис " Таблиця" із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі є лише одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовж, табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовж. табл.1.2".

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

       До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених структурних одиниць підлягають суцільній нумерації.

    Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Робота подається на кафедру фінансів для реєстрації у зшитому виді, без файлів.

Структурні частини роботи 

Додаткова інформація 

Титульна сторінка

Це перша сторінка, але номер на ній не проставляють (додаток А)

Затверджений науковим керівником план роботи

-

Зміст роботи

Це друга сторінка роботи

Вступ

-

Розділи (відповідно до затвердженого плану)

Це основна частина роботи.

Кожний розділ починається з нової сторінки

Висновки

-

Список використаної літератури

-

Додатки

Додатки не є обов’язковою частиною роботи. Таблиці та рисунки можуть бути розміщені в тексті розділів

Форма рецензії

Додаток Б

      Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

       Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку є кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали.

   Кожну структурну частину роботи (вступ, розділи,висновок і т.д.) треба починати з нової сторінки.

Оформлення таблиць, рисунків, цитат:

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність.

       Слово Таблиця 2.3. розмішують над назвою таблиці, праворуч. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву наводять жирним шрифтом.

     Текст у таблиці варто друкувати кеглем 12 з одинарним інтервалом.

Номер таблиці складається з номера питання та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3. (третя таблиця другого розділу).

Таблиця 2.3.

Доходи населення в 2010-2011 рр., тис. грн.

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. Перенос її на наступну сторінку допускається, якщо в ній містяться взаємопов’язані характеристики об’єкта дослідження. При переносі таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовж табл. 2.3».

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Заголовки рисунків розміщують під ними з абзацу. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунку складається з номера питання та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.1. (перший рисунок першого розділу).

Рис. 1.1. Розподіл розділів в курсовій роботі

      Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий. Рисунки допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове. Наприклад: [23]. Приклад посилання: Доходи населення в поточному році зросли на 2% [27, с.287].

Оформлення списку використаної літератури:

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 •  спеціальна економічна література і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора;
 •  матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи,
 •  інтернет-ресурси.

Всі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно.

Приклад оформлення:

Книги:

Один автор

1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Н. Д. Матюх. — К.: ЦНЛ, 2006. — 311 с.

Два автори

  1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади  / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с.

Три автори

  1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. —  265 с.

 П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / (Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.); под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Без автора

  1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

Багатотомний документ:

  1. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — X. : Право, 2002. Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

  1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) /  Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип. : 10 років АУБ).

 

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

Атласи

  1 Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

2. Куeрда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

 Законодавчі та нормативні документи

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 Дисертації

  1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

 Автореферати дисертацій

 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08. «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 Частина книги, періодичного, видання

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л.Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14-17.

Електронні ресурси

 

1.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті  [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : ttp://www.nbuv.gov.ua./articles/2003/03klinko.htm.

Оформлення додатків (при необхідності):

Додатки не включаються в загальний обсяг курсової роботи і можуть вміщувати в себе всі необхідні матеріали, на які по тексту є посилання. Наприклад, (див. додаток А).

Додатки вставляють в курсову роботу після списку літератури. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток Б" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток.

В якості додатків не можуть бути використані законодавчі та нормативні акти або витяги з них.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 2 - другий рисунок додатка Д); формула (А.1)- перша формула додатка А.

У кінці роботи після додатків (якщо додатки відсутні, то після списку літератури) необхідно розмістити форму для рецензії.

Строк подання роботи на кафедру для реєстрації визначає викладач – науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

3.4 Рецензія та захист курсової роботи

Курсову роботу рецензує викладач — науковий керівник курсової роботи на протязі 10 днів після її реєстрації на кафедрі. При рецензуванні курсової роботи вихідною кількістю балів за системою ECTS вважається 100. Такою кількістю балів може бути оцінена курсова робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання курсової роботи, викладених у рецензії (див. Додаток В). Виставлена за результатами рецензування оцінка є попередньою.

ДООПРАЦЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ! ВСІ ПИТАННЯ МАЮТЬ БУТИ ВИЯСНЕНІ СТУДЕНТОМ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ РОБОТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЯХ З НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ! 

Остаточна оцінка за куросову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач – науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

3.5 Критерії оцінювання курсової роботи


1.Критерії оцінювання є методичним засобом, що використовується з метою виявлення відповідності професійних компетенції курсанта (студента) вимогам освітньо-професійних програм.

2. Для оцінювання курсової роботи застосовується 100-балова система. Переведення даних здійснюється відповідно до шкал оцінювання.

3. Для оцінювання курсової роботи застосовується 100-балова система. 

Шкали оцінювання

Оцінка за шкалою,що використовується в АМСУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно

А

80-89

В

65-79

Добре

С

55-64

D

50-54

Задовільно

E

35-49

Незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням

F

4. Підсумкові бали складаються із балів, виставлених науковим керівником за якість виконання роботи згідно графіку (0-60), та балів, отриманих під час захисту курсової роботи (0-40).

Критерії оцінювання курсової роботи

Зміст критеріїв

Бали

                   Критерії оцінювання роботи науковим керівником (0-50) 

1

Актуальність та повнота розкриття теми,відповідність завдань меті курсової роботи

5-10

2

Обґрунтованість обраних наукових методів, використаних у курсовій роботі

2, 3, 4, 5

3

Кількість, відповідність проблемі та новизна інформаційних джерел

2, 3, 4, 5

4

Наявність аналізу точок зору та підходів науковців

2, 3, 4, 5

5

Обґрунтованість висновків з кожного підрозділу

2, 3, 4, 5

6

Методична доцільність та правильність методичних розробок

2, 3, 4, 5

7

Обґрунтованість методичних матеріалів, їх відповідність меті

2, 3, 4, 5

8

Творчій підхід до розробки матеріалів дослідження

5-10

9

Логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладання матеріалу

2, 3, 4, 5

10

Використання науково-інформаційних технологій про розробці методичних матеріалів

2, 3, 4, 5

Критерії оцінювання захисту

11

Підготовка презентації (мультимедійними засобами) економічної теми

2, 3, 4, 5

12

Правильність оформлення та документації

2, 3, 4, 5

13

Логічність, науковість усного захисту

2, 3, 4, 5

14

Відображення змісту всієї роботи під час презентації (усного захисту)

2, 3, 4, 5

15

Повнота та обґрунтованість відповідей на зауваження рецензента

2, 3, 4, 5

16

Повнота та обґрунтованість відповідей на запитання комісії

2, 3, 4, 5

17

Володіння матеріалом з тематики роботи

2, 3, 4, 5

18

Володіння ораторськими уміннями, комунікативна грамотність  

2, 3, 4, 5

Список рекомендованої літератури

Навчальна та довідкова література

 1.  Азаренкова Г.М. Фінанси:  Навч. посібник.– К.: “Знання”,  2008.
 2.  Безугла В.О. Соціальне страхування.Навчальний посібник– К.- ЦНЛ. - 2011.- 208 с.
 3.  Бердар М.М. Фінанси підприємств. – К.- ЦНЛ. - 2010.- 350 с.
 4.  Буряковский В.В., Каламбет С.В. Финансы предприятий. – Дн-ск: Пороги, 1998.
 5.  Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 253 с.
 6.  Вдовенко Л.О.  Фінанси. Навчальний посібник. – К.- ЦНЛ. - 2010.- 148 с.
 7.  Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996. – С.12.
 8.  Гихим Л.В. Финансы: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.
 9.  Державні фінанси / За ред. О.Д.Василика. – К.: Вища школа, 1997.
 10.  Еш С.М. Фінансовий ринок. 2-ге видання.– К.- ЦНЛ. - 2011.- 528 с.
 11.  Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.- ЦНЛ. -  2010.- 288 с.
 12.  Косова Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – К.- ЦНЛ. - 2011.- 328 с.
 13.  Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва.Навчальний посібник. – К.- ЦНЛ. -  2010.- 504 с.
 14.  Круш П.В.- Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір. – К.- ЦНЛ. -  2011.- 368 с.
 15.  Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент. – К.- ЦНЛ. -  2009.- 518 с.
 16.   Левченко Л.В. Гроші та кредит. – К.- ЦНЛ. - 2011.- 224 с.
 17.  Немченко В.В. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник. – К.- ЦНЛ. -  2009.- 474 с.
 18.  Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, 1995. – 256 с.
 19.   Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.
 20.  Пазинич В.І. Фінансовий менеджмент. – К.- ЦНЛ. -  2011.- 408 с.
 21.  Романенко О.Р. Фінанси. 4-тє видання. – К.- ЦНЛ. - 2009.- 312 с.
 22.  Сунцова С.О. Місцеві фінанси України. 3-є видання. Навчальний посібник. – К.- ЦНЛ. -  2010.- 488 с.
 23.  Сазонець І.Л. Інвестування.Підручник. – К.- ЦНЛ. -  2011.- 312 с.
 24.  Федосов В.М. Теорія фінансів. Підручник.(тверда). – К.- ЦНЛ. - 2010.- 572 с.
 25.  Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.
 26.   Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
 27.  Щетинін А.І. Гроші та кредит. 4-те видання. Підручник. – К.- ЦНЛ. - 2010.- 438 с..
 28.   Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.
 29.   Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: НІОС. - 2010. - 400 с.

Нормативна та інструктивна література

1. Конституція України. – К.: Феміна, 1996.

2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.

3. Податковий кодекс України. – К.- ЦНЛ. - 2011.- 584 с.

4. Постанова КМУ і НБУ від 14.01.1997 № 13 “Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету”.

5. Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік»

6. Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник офіційних текстів законів.-  К.- ЦНЛ. - 2011.- 200 с.

7. Регламент взаємодії між органами державного контролю в сфері фінансів та економіки, затверджений 14.07.1999 ДПА, ГоловКРУ, Антимонопольним комітетом, Державним казначейством, Пенсійним фондом, Державною інспекцією з контролю за цінами // Довідник працівника Державної контрольно-ревізійної служби. – К.: ДІЯ, 2001. – Т.1. – С.164-166.

Методична література

 1.  Архірейська Н.В.  Фінанси: Електронний опорний конспект лекцій. – АМСУ, 2010. – 120 с.
 2.  Деева Н.И., Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы: Учебный модуль. – Д.: ДГФЭИ, 2009. – С.93.
 3.  Шило В.П. – Аналіз фінансового стану виробничої й комерційної діяльності підприємств.  – К.ЦНЛ. 2011. 238 с.

Web-сторінки

 1.  Верховна Рада України – http://www.rada.gov.ua/
 2.  Президент України – http://www.president.gov.ua/
 3.  Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/control/
 4.  Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України – http://www.me.gov.ua/
 5.  Міністерство фінансів України – http://www.minfin.gov.ua/
 6.  Національний банк України – http://www.bank.gov.ua/
 7.  Державний комітет статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua/
 8.  Державна податкова адміністрація України – http://www.sta.gov.ua/
 9.  Державна митна служба України – http://www.customs.gov.ua/
 10.  Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва – http://www.dkrp.gov.ua/
 11.  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – http://www.ssmsc.gov.ua/
 12.  Рахункова палата України – http://www.ac-rada.gov.ua/main.asp
 13.  Комітет з питань бюджету Верховної Ради України – http://budget.rada.gov.ua/
 14.  Управління Державного казначейства України в Дніпропетровській області – http://www.kazna.dp.ua/default.asp
 15.  Національний депозитарій України – http://www.ndu.gov.ua/
 16.  Рада підприємців України – http://www.business-rada.kmu.org.ua/
 17.  Газета "Урядовий кур’єр" – щоденне видання органів державної виконавчої влади України – http://uamedia.visti.net/uk/
 18.  "Галицькі контракти" – видавничий дім - http://www.gc.lviv.ua/
 19.  "Голос України" – газета Верховної Ради України – http://uamedia.visti.net/golos/

Український фінансовий сервер http://www.ufs.kiev.ua/

ДОДАТОК А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія митної служби україни 

 Кафедра фінансів і кредиту

КУРСОВА РАБОТА

З дисципліни  Фінанси

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

Напряму підготовки: Економіка і підприємництво

Спеціальності: Фінанси і кредит

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту  Архірейська Н.В.

Національна шкала __________________    

Кількість балів: _____________________

Оцінка:  ECTS  ______________________

                                                                Члени комісії ______________  А.А. Мещеряков

                                                                                                                                               

                                                                                        _______________  І.М. Панасейко

                                                                                                                                                                                                                                                                  _________________  С.Ю. Івашина

                                                                                                                                             

м. Дніпропетровськ – 2013 рік

ДОДАТОК Б

РЕЦЕНЗІЯ 

на курсову роботу студента_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:_________________________________________________________________________

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за порушен-ня вимог

Бали, що знімають-ся з даної роботи

Приміт-ки

1.

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

5

2.

Несвоєчасне реєстрація курсової роботи

5

3.

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

5

4.

В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

5

5.

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

5

6.

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний  та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

5

7.

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

5

8.

Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

5

9.

Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

5

Роботу перевірив: 

(прізвище та ініціали наукового керівника)

Кількість балів за виконання курсової роботи

Зміна балів при захисті курсової роботи

Оцінка,

що заноситься до екзаменаційної відомості

за 100-бальною шкалою

за 4-х бальною шкалою

за системою ECTS 

Підпис наукового керівника

Дата перевірки курсової роботи

ДОДАТОК В

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 1.  Еволюція наукової думки у трактуванні сутності фінансів.
 2.  Фінансова наука як соціальне явище, її розвиток в Україні.
 3.  Методологічні основи теорії фінансів.
 4.  Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки.
 5.  Сучасна світова наукова фінансова думка.
 6.  Фінансові методи державного регулювання ринкової економіки у контексті розвитку фінансової науки.
 7.  Роль і місце фінансів в економічній системі.
 8.  Фінансові протиріччя і способи їх подолання.
 9.  Фінансове право і ефективність функціонування фінансів.
 10.  Контролінг у системі державного регулювання економіки.
 11.  Фінансовий аудит і його становлення в Україні.
 12.  Фінансова політика України в епоху глобалізації.
 13.  Податкові теорії та їх вплив на податкову політику держави.
 14.  Податкова політика України на сучасному етапі.
 15.  Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність.
 16.  Становлення та розвиток податкової системи України.
 17.  Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання.
 18.  Проблеми вдосконалення механізмів непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.
 19.  Проблеми вдосконалення механізмів прямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.
 20.  Податкові пільги та їх роль у системі фінансового регулювання.
 21.  Подвійне оподаткування та шляхи мінімізації податкових витрат.
 22.  Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами.
 23.  Податкове регулювання в системі податкового менеджменту.
 24.  Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
 25.  Особливості податкових систем країни з перехідною економікою.
 26.  Податкова система: тенденції розвитку і національні особливості в країнах з розвиненою ринковою економікою.
 27.  Вплив податково-бюджетної політики на макроекономічну рівновагу.
 28.  Бюджетна політика економічного зростання.
 29.  Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.
 30.  Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.
 31.  Правові й організаційні основи бюджетного устрою в Україні та зарубіжних країнах.
 32.  Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.
 33.  Бюджетний процес і його організація в умовах удосконалення бюджетних процедур і технологій.
 34.  Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання.
 35.  Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.
 36.  Фінансовий аспект реформування охорони здоров’я в Україні.
 37.  Аудит ефективності використання бюджетних коштів.
 38.  Бюджетне планування у системі бюджетного менеджменту.
 39.  Бюджетний контроль у системі бюджетного менеджменту.
 40.  Бюджетні пріоритети і бюджетні протиріччя в розвинених країнах.
 41.  Сучасні теорії бюджетного дефіциту та методи збалансування бюджетів.
 42.  Управління бюджетним дефіцитом у країнах з перехідною економікою.
 43.  Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні.
 44.  Внутрішні та зовнішні запозичення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави.
 45.  Державний борг: структура та механізм формування.
 46.  Державний борг в Україні: управління та обслуговування.
 47.  Боргова політика України в період трансформації фінансової системи.
 48.  Державні запозичення та фінансова безпека української держави.
 49.  Державний борг і його вплив на макрофінансову стабільність.
 50.  Бюджетне регулювання в системі міжбюджетних відносин.
 51.  Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення.
 52.  Проблеми вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в Україні.
 53.  Фіскальні дисбаланси і методи фінансового вирівнювання.
 54.  Становлення та розвиток місцевих фінансів України.
 55.  Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку територій.
 56.  Видатки місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації.
 57.  Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.
 58.  Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні.
 59.  Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та шляхи її забезпечення.
 60.  Проблеми здійснення місцевих позик в Україні.
 61.  Державне пенсійне забезпечення в Україні.
 62.  Пенсійні реформи в країнах з перехідною економікою.
 63.  Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення.
 64.  Стабілізаційні фінансові фонди: український та світовий досвід.
 65.  Державна підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: фінансовий аспект.
 66.  Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: теоретичні проблеми їх сутнісного визначення та ефективного використання.
 67.  Фінансова проблематика розвитку реального сектору економіки.
 68.  Амортизаційна політика та її реформування в Україні.
 69.  Фінансова політика корпорації.
 70.  Фінансові аспекти корпоративного управління.
 71.  Управління інвестиційною діяльністю корпорацій.
 72.  Бюджетування і перспективи його розвитку у контексті сучасних технологій фінансового планування.
 73.  Фінансова санація підприємств у системі фінансового оздоровлення економіки.
 74.  Проблеми формування та використання доходів домогосподарств.
 75.  Інвестиційна діяльність домогосподарств на ринку фінансових послуг.
 76.  Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.
 77.  Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.
 78.  Розвиток ринку цінних паперів в Україні.
 79.  Проблеми та перспективи розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні.
 80.  Фондова і валютна біржі: фінансові аспекти діяльності.
 81.  Ринок фінансових послуг в Україні.
 82.  Міжнародний фінансовий ринок: закономірності та тенденції розвитку.
 83.  Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку Україні.
 84.  Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.
 85.  Медичне страхування та страхова медицина: необхідність запровадження та фінансові аспекти організації.
 86.  Майнове страхування та його розвиток в Україні.
 87.  Фінансова інфраструктура в провідних країнах світу.
 88.  Наднаціональна фінансова система та її роль в інтеграційних процесах ЄС.
 89.  Бюджетна політика ЄС.
 90.  Формування і регулювання ринку капіталів в ЄС.
 91.  Уніфікація і гармонізація державних фінансів країн-членів ЄС.
 92.  Реструктуризаційні процеси у фінансовій системі України.
 93.  Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон.
 94.  Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір.
 95.  Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.
 96.  Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави.
 97.  Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення.


1

.1

1.2

1.3
1. Молекулярный механизм эволюции
2. может стать хорошим началом для начинающего предпринимателя с небольшим стартовым капиталом
3. Доклад- Андреас Везалий
4. Арбитражное право
5. Влияние промышленности и сельского хозяйства на окружающую среду Краснодарского края
6. Акушерська справа Охорона праці 1 Акушерка нарушила правила противопожарной безопасности что при
7. Повреждения позвоночник
8. Топки и топочные устройства
9. Белокурый Экберт и Руненберг это брожение страшных сил
10. Поняття та ознаки держави
11. 1Инвестиционные риски- сущность и классификация 2
12. Понятие договора поставки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
13. I ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА Организация акушерскогинекологической помощи в РБ
14. На тему- Почему необходимо ООН Разработала студентка Группа ГС31 Илющенко
15. В Иерусалиме Жаворонки Зернышко А мати Мария Cына спородила
16.  Розроблювана у ВАТ робоча конструкторська документація КД за змістом і оформленням повинна задовольняти
17. реферату- Теорія трансформації капіталу
18. химическим процессом
19. Про внесення змін до Закону України
20. Вступление