Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

контрольна робота з дисципліни Політологія для студентів напряму підготовки 6

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Загрузка...

Диплом на заказ

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 1

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Єдиний міжнародний стандарт політичної науки, прийнятий на колоквіумі 1948 року, організованому ЮНЕСКО в Парижі, не включав:

а) політичну теорію;

б) громадську думку та засоби масової інформації;

в) політичні інститути;

г) партії, рухи та асоціації.

2. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова видає журнал:

а) «Віче»;

б) «Політичний менеджмент»;

в) «Національна безпека і оборона»;

г) «Політика і час».

3. Якого мислителя Київської Русі відносять до представників концепції «богоугодного володаря»?

а) Іларіона;

б) Володимира Мономаха;

в) Нестора;

г) Ярослава Мудрого.

4. До правих партій відносять:

а) консервативні партії;

б) ліберальні партії;

в) комуністичні партії;

г) анархічні партії.

5. Центральним колегіальним органом державної виконавчої влади в Україні є:

а) Адміністрація Президента;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Вища рада юстиції.

6. На президентських виборах якого року переможцями вийшли Л. Кучма та П. Симоненко з результатами – 26,49 % та 22,24 % відповідно?

а) 1991 р.;

б) 1994 р.;

в) 1999 р.;

г) 2004 р.

7. У якій країні впродовж 70-80-х років XX cт. діяла ліворадикальна терористична організація під назвою «Червоні бригади»?

а) Іспанія;

б) Італія;

в) Франція;

г) Португалія.

8. Доповніть речення: «Відносини України, як і низки інших центрально- і східноєвропейських держав, з … здійснюються на основи програми «Партнерство заради миру».

а) ООН;

б) ЄС;

в) Рада Європи;

г) НАТО.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні положення політичної теорії М. Вебера.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно особливостей становлення політичної культури в Україні.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 2

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

  1.  «Школа політичних наук» в Чикаго виникла з ініціативи:

а) Френсіса Лібера;

б) Чарльза Едварда Мерріама;

в) Джон Берджесса;

г) Габріеля Алмонда.

2. В’ячеслав Липинський є представником українського:

а) націоналізму;

б) соціалізму;

в) консерватизму;

г) лібералізму.

3. Партійна система обмеженого плюралізму представлена в:

а) США;

б) Великобританії;

в) ФРН;

г) Китайській Народній Республіці.

4. Представники якої концепції етнічності вважають, що етнічність – це постійна характеристика людського буття і супроводжує людину від народження до смерті?

а) інструменталістської;

б) ситуаціоністської;

в) конструктивістської;

г) примордіалістської.

5. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст є:

а) районні та обласні ради;

б) районні та обласні адміністрації;

в) сільські та селищні ради;

г) міські ради.

6. Хто з учених ввів у науковий оборот термін «політична культура»?

а) Габріель Алмонд;

б) Йоган Гердер;

в) Георг Гегель;

г) Клаус фон Бойме.

7. Як називається включення людини в політичне життя, прилучення індивіда до політичних норм і цінностей?

а) політична соціалізація;

б) політична десоціалізація;

в) політизація;

г) деполітизація.

8. У своїй праці «Політика між націями» (1948) американський вчений Ганс Моргентау виступає засновником:

а) політичного ідеалізму;

б) політичного песимізму;

в) політичного оптимізму;

г) політичного реалізму.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні положення політичних концепцій мислителів Стародавної Греції та Рмиу.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції марксистської (комуністичної) ідеології.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 3

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

  1.  Доповніть речення: «Французький мислитель Шарль Луї Монтеск’є був представником … концепції політики»:

а) теологічної;

б) натуралістичної;

в) соціально-культурної;

г) соціальної.

2. Михайло Грушевський є представником українського:

а) націоналізму;

б) соціалізму;

в) консерватизму;

г) лібералізму.

3. Доповніть речення: «Згідно Конституції України Президент призначає … складу Конституційного Суду України».

а) дві третини;

б) половину;

в) третину;

г) четвертину.

4. Представником якої концепції етнічності є американський вчений Бенедикт Андерсон, автор праці «Уявлені спільноти» (1983)?

а) нструменталістської;

б) ситуаціоністської;

в) конструктивістської;

г) примордіалістської.

5. До лівих партій відносять:

а) ліберальні партії;

б) консервативні партії;

в) традиціоналістські партії;

г) анархічні партії.

6. Виборча система, згідно з якою обирається вищий законодавчий орган США, називається:

а) мажоритарною;

б) змішаною;

в) пропорційною;

г) ліберальною.

7. Держава, яка бере на себе відповідальність за кожного громадянина і прагне забезпечити кожній людині гідні умови існування, соціальний захист, співучасть в управлінні, має назву:

а) правова держава;

б) ліберальна держава;

в) соціальна держава;

г) тоталітарна держава.

9. До субрегіональних міжнародних організацій належить:

а) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН);

б) Вишеградська група (Вишеградська четвірка);

в) Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА);

г) Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні положення політичних концепцій мислителів Стародавнього Сходу.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції ідеології консерватизму.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 4

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Єдиний міжнародний стандарт політичної науки, прийнятий на колоквіумі 1948 року, організованому ЮНЕСКО в Парижі, не включав:

а) політичну теорію;

б) міжнародні відносини;

в) політичний маркетинг і менеджмент;

г) партії, рухи та асоціації.

2. Доповніть речення: “Політика – це особливий вид людської діяльності, пов’язаний із здобуттям і здійсненням...”:

а) насилля;

б) влади;

в) волі;

г) боротьби.

3. Кому з давньогрецьких мислителів належать слова: «Людина – це істота політична»?

а) Демокріту;

б) Сократу;

в) Платону;

г) Арістотелю.

4. Яка з перерахованих підсистем не є складовою частиною політичної системи суспільства?

а) інституційна;

б) соціальна;

в) комунікативна;

г) регулятивна (нормативна).

5. Хто вперше здійснив в політичній науці системний аналіз політики як сфери суспільного життя?

а) Пітирим Сорокін;

б) Толкот Парсонс;

в) Девід Істон;

г) Габрієль Алмонд.

6. Визначте три “чистих” (“ідеальних”) типи політичної культури за типологією Габріеля Алмонда і Сіднея Верби:

а) домінуючий, підданський, гегемоністський;

б) патріархальний, підданський, активістський;

в) активістський, домінуючий, гегемоністський;

г) гегемоністський, підданський, активістський.

7. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою:

а) конституційна монархія;

б) теократична монархія;

в) парламентська республіка;

г) унітарна держава.

8. До регіональних міжнародних організацій належить:

а) Міжнародний валютний фонд (МВФ);

б) Вишеградська група (Вишеградська четвірка);

в) Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ);

г) Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

Завдання другого рівня. Проаналізуйте характерні особливості політичних концепцій мислителів Середньовіччя.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції ідеологічних доктрин сучасності (релігійний фундаменталізм, екологізм, фемінізм).

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 5

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Від якого давньогрецького слова походить поняття “політика”?

 а) місто-держава;

 б) громадянин;

 в) відносини між окремими державами;

 г) громадянство.

2. Який український мислитель є автором праці «Листи на Наддніпрянську Україні»?

а) Микола Костомаров;

б) Михайло Драгоманов;

в) Михайло Грушевський;

г) В’ячеслав Липинський.

3. Першою партією масового типу була:

а) загальна німецька робоча спілка;

б) соціал-демократична партія Німеччини;

в) ліберальне товариство реєстрації виборів (Великобританія);

г) консеравативна партія (Великобританія).

4. Доповніть речення: «Американський вчений Карл Дойч вважав, що … комунікативних навичок є першоосновою внутрішньої єдності нації».

А) компліментарність;

б) пасіонарність;

в) ментальність;

г) солідарність.

5. Доповніть речення: «Згідно змін до Конституції (грудень 2004 р.) в Україні утверджувалася … модель форми правління».

А) парламентська;

б) президентська;

в) парламентсько-президентська;

г) президентсько-парламентська.

6. У якій країні впродовж другої половини XX cт. діяла нелегальна військова терористична організація під назвою «ЕТА»?

а) Іспанія;

б) Італія;

в) Франція;

г) Португалія.

7. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою:

а) конституційна монархія;

б) президентська республіка;

в) конфедерація;

г) теократична монархія.

8. До яких міжнародних організацій входить Україна?

А) Рада Європи, ОБСЄ, НАТО;

б) ОБСЄ, СНД, Рада Європи;

в) Рада Європи, ЄС, СНД;

г) НАТО, ЄС, Рада Європи.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте характерні особливості політичних концепцій мислителів епохи Просвітництва.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції ідеологічної доктрини фашизму.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 6

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Що вважається центральним, організаційним і регулятивно-контрольним початком політики?

 А) політична діяльність;

 б) влада;

 в) воля;

 г) політична боротьба.

2. Хто з мислителів запропонував розподіл влади на законодавчу, виконавчу і федеративну?

 А) Шарль Луї Монтеск’є;

 б) Джон Локк;

 в) Томас Гоббс;

 г) Іммануїл Кант.

3. Згідно з якою теорією походження держави прийнято вважати, що вона виникає внаслідок завоювання одного народу іншим?

 А) марксистської;

 б) патріархальної;

 в) класової;

 г) підкорення.

4. Автором концепції “раціональної бюрократії” прийнято вважати:

а) Макса Вебера;

б) Толкотта Парсонса;

в) Роберта Мертона;

г) Артура Шопенгауера.

5. Які три типи легітимного панування виділив Макс Вебер?

А) традиційний, харизматичний, легальний;

б) харизматичний, структурний, легальний;

в) структурний, традиційний, легальний;

г) традиційний, харизматичний, структурний.

6. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою:

 а) конституційна монархія;

 б) федеративна держава;

 в) парламентська республіка;

 г) теократична монархія.

7. Який метод регулювання етнополітичних конфліктів XX ст. (згідно типології Айрата Аклаєва) було застосовано в Швеції (1905 р.), Пакистані (1971 р.), Ефіопії (1993 р.), Чехословаччині (1993 р.)?

а) контроль;

б) консоціація;

в) арбітраж;

г) сецесія.

8. У визначенні сутності міжнародних відносин відомого німецького філософа Іммануїла Канта та президента США, конституціоналіста Вудро Вільсона прийнято вважати систематизаторами:

а) політичного ідеалізму;

б) політичного песимізму;

в) політичного оптимізму;

г) політичного реалізму.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте кратологічно-етатистські погляди Н. Макіавеллі.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно особливостей формування виборчої системи в Україні.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 7

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Як називають рівень здійснення політики, на якому, в основному, діють національні держави та різні транснаціональні організації?

 А) регіональний рівень;

 б) міжнародний рівень;

 в) національний рівень;

 г) місцевий рівень.

2. Класи, нації, соціальні групи, політичні партії, які беруть участь у політичному житті – це:

 а) суб’єкти політики;

 б) гравці політики;

 в) структура політики;

 г) основа політики.

3. Хто з мислителів епохи Нового часу створив теорію розподілу влади, яка функціонує в сучасних умовах?

 А) Джон Локк;

 б) Шарль Монтеск’є;

 в) Георг Гегель;

 г) Томас Гоббс.

4. Згідно з патріархальною теорією держава виникає в результаті:

а) об’єднання родів у племена, а племен у складніші утворення аж до самої держави;

б) в результаті завоювання одних племен іншими;

в) в результаті поділу суспільства на класи;

г) внаслідок втручання космічних цивілізацій.

5. Вчення, що виправдує будь-які засоби, якщо вони ведуть до досягнення політичної мети:

а) конфуціанство;

б) макіавеллізм;

в) марксизм;

г) томізм.

6. Який метод регулювання етнополітичних конфліктів XX ст. (згідно типології Айрата Аклаєва) було застосовано в африканських державах Бурунді (1972 р.) та Руанда (1994 р.)?

а) асиміляція;

б) депортація;

в) геноцид;

г) сецесія.

7. У своїй праці «Політика між націями» (1948) американський вчений Ганс Моргентау виступає засновником:

а) політичного ідеалізму;

б) політичного песимізму;

в) політичного оптимізму;

г) політичного реалізму.

8. До якого різновиду тероризму відносять Фронт національного визволення Корсики?

А) лівий;

б) правий;

в) релігійний;

г) «одномірний».

Завдання другого рівня. Проаналізуйте зміст, особливості та завдання сучасної української політичної науки.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції ідеології лібералізму.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 8

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Як називають рівень здійснення політики, на якому в основному діють групи та асоціації, зацікавлені у розвитку своїх міст, районів, областей?

А) регіональний рівень;

б) міжнародний рівень;

в) національний рівень;

г) континентальний рівень.

2. Кому належить фраза про те, що «політика – це сукупність засобів, що необхідні для того, щоб прийти до влади, утримувати владу і корисно використовувати її»?

а) Ніколо Макіавеллі;

б) Томасу Гоббсу;

в) Бенедикту Спінозі;

г) Максу Веберу.

3. Назвіть методологічний підхід, який досліджує політичні процеси через призму поведінки на індивідуальному і соціально-агрегованому рівні (у групах, соціальних інститутах і т.д.)?

 а) біхевіоралістичний;

 б) структурно-функціональний;

 в) інституційний;

 г) соціологічний.

4. Хто з мислителів вважав, що держава виникла внаслідок згоди, суспільного договору?

А) Людвіг Гумплович;

б) Роберт Філмер;

в) Джон Локк;

г) Габрієль Тард.

5. Український мислитель Дмитро Донцов був ідеологом:

а) гуманістичного націоналізму;

б) ліберального націоналізму;

в) соціального націоналізму;

г) інтегрального націоналізму.

6. Який метод регулювання етнополітичних конфліктів XX ст. (згідно типології Айрата Аклаєва) було застосовано в регіонах Близького Сходу, Кіпру, Нагірного Карабаху, Абхазії, Боснії та Герцеговини?

А) асиміляція;

б) інтеграція;

в) депортація;

г) сецесія.

7. В рамках якого етапу становлення і розвитку українського парламентаризму тривалий і конфліктний процес узгодження позицій між президентом і Верховною Радою України завершився прийняттям Конституційного договору?

А) першого етапу (1990 – 1994 рр.);

б) другого етапу (1994 – 1996 рр.);

в) третього етапу (1996 – 2002 рр.);

г) четвертого етапу (2002 – 2004 рр.).

8. Який з перерахованих варіантів є різновидом представницької демократії?

А) загальні збори за місцем проживання;

б) діяльність органів місцевого самоврядування;

в) місцевий референдум;

г) плебісцит.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте особливості виникнення, предмет та методи політології як науки.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно специфіки формування політичної еліти та інституту політичного лідерства в Україні.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 9

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. До якого типу суб’єктів можна віднести індивіда як суб’єкта політики?

А) мікроактор;               

б) груповий;

в) інституціональний;

г) функціональний.

2. Основний інститут політичної системи суспільства, що здійснює організацію управління та контроль за спільною діяльністю та відносинами між соціальними групами і класами та окремими індивідами – це:

а) Адміністрація Президента;

б) держава;

в) політична партія;

г) громадська організація.

3. Що на думку Шарля Монтеск’є є необхідною умовою дотримання свободи у суспільстві, запобігання диктатурі та тиранії?

А) обмеження прав володарів;

б) принцип розподілу влади;

в) високий рівень політичної культури;

г) наявність громадянського суспільства.

4. Хто є автором класової теорії походження держави?

А) Карл Маркс;

б) Людвіг Гумплович;

в) Євген Дюрінг;

г) Лев Петражицький.

5. Італійський економіст, соціолог і політолог Вільфредо Паретто виділяв:

а) «еліту левів» і «еліту лисів»;

б) «еліту вовків» і ««еліту лисів»;

в) «еліту левів» і «еліту тигрів»;

г) «еліту ведмедів» і «еліту вовків».

6. Доповніть речення: «До структури Кабінету Міністрів України входять … віце-прем’єр-міністри».

А) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять.

7. Німецький історик Фрідріх Майнеке поділяв нації на:

а) культурні та політичні;

б) історичні та неісторичні;

в) західні та східні;

г) старі та нові.

8. У 1993 році групою радикальних представників русинського руху було утворено Тимчасовий уряд Підкарпатської Русі, прем’єр-міністром якого став:

а) Димитрій Сидор;

б) Петро Гецко;

в) Іван Туряниця;

г) Євген Жупан.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте проблематику леґітимності політичної влади.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно специфіки етнонанаціональної політики України.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 10

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Який елемент не входить до структури політичної системи суспільства?

А) політичні і правові норми;

б) політична діяльність;

в) політичні відносини;

г) соціальна стратифікація.

2. У чиїх роботах по системному аналізу уперше вводяться поняття «вхід» і «вихід» політичної системи?

А) Карл Дойч;

б) Толкотт Парсонс;

в) Девід Істон;

г) Ентоні Гідденс.

3. Який з перерахованих методологічних підходів розглядає політику як скоординовану взаємодію елементів, що складають її складну структуру й обумовлюють виконання нею визначених функцій у рамках суспільного цілого?

А) біхевіоралістичний;

б) структурно-функціональний;

в) інституційний;

г) соціологічний.

4. Як називається напрямок у політології, що вивчає проблематику, пов’язану з поняттям влада, формами і способами її здійснення і/чи розподілу?

А) теологія;

б) кратологія;

в) елітологія;

г) есхатологія.

5. Хто є автором патріархальної концепції виникнення держави?

А) Платон;

б) Демокріт;

в) Конфуцій;

г) Геродот.

6. Представником якої концепції етнічності є російський вчений Валерій Тішков, автор праці «Реквием по этносу»?

а) інструменталістської;

б) ситуаціоністської;

в) конструктивістської;

г) примордіалістської.

7. Прихильників якої політичної ідеології називають «лівими»?

а) соціалізму;

б) лібералізму;

в) консерватизму;

г) фашизму.

7. В рамках якого етапу становлення вітчизняного інституту президентства відбулося наближення владного механізму до президентської форми правління?

А) першого етапу (1991 – 1995 рр.);

б) другого етапу (1995 – 1996 рр.);

в) третього етапу (1996 – 2004 рр.);

г) четвертого етапу (2004 – 2010 рр.).

Завдання другого рівня. Проаналізуйте особливості політики як соціального явища та об’єкту вивчення політології.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо причин виникнення, динаміки, типології та способів врегулювання етнополітичних конфліктів. Проілюструйте відповідь прикладами політичної історії XX ст.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 11

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Назвіть методологічний підхід, який орієнтує на вивчення усталених форм відносин у політиці, політичних інститутів та їх властивостей, а також фіксованих норм, на основі яких функціонують політичні структури?

А) біхевіоралістичний;

б) структурно-функціональний;

в) інституційний;

г) соціологічний.

2. Що означає термін «легітимність» політичної влади?

А) визнання народом влади, правомірності її застосування і згода громадян підкорятися владі;

б) здатність влади силоміць змушувати людей коритися її наказам;

в) законність влади, тобто юридичне, законодавче обґрунтування застосування влади;

г) юридичне, законодавче визнання розмежування повноважень між державою і структурами громадянського суспільства.

3. Якому мислителю належить ідея, що «природний стан» людства – це «війна всіх проти всіх»?

а) Жан-Жаку Руссо;

б) Людвігу Гумпловичу;

в) Томасу Гоббсу;

г) Іммануїлу Канту.

4. Яку форму держави Арістотель вважав ідеальною?

А) демократію;

б) тимократію;

в) політію;

г) олігархію.

5. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного правління:

а) президентська республіка;

б) федерація;

в) конфедерація;

г) унітарна держава.

6. В рамках якого політичного режиму поліція, армія та спецслужби виконують функції як забезпечення правопорядку, так і каральних органів, але не проводять масових репресій?

А) тоталітарного;

б) демократичного;

в) авторитарного;

г) султаністського.

7. Доповніть речення: “Територіальний устрій України утворюють Автономна Республіка Крим, м.Київ і Севастополь та … обласні утворення”:

а) двадцять;

б) двадцять чотири;

в) двадцять п’ять;

г) двадцять шість.

8. Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особи й обмеженню державного регулювання?

А) соціалізм;

б) лібералізм;

в) фашизм;

г) жодна  з названих.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні положення політичної теорії В. Липинського.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно місця і ролі України в системі міжнародних відносин кінця XX – початку XXI ст.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 12

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Назвіть науковий метод, який орієнтований на виявлення соціальної обумовленості політики, впливу на неї економіки, культури, ідеології і соціальної структури?

А) біхевіоралістичний;

б) структурно-функціональний;

в) інституційний;

г) соціологічний.

2. Що виступає головним першоджерелом політичної влади?

А) волевиявлення народу;

б) політична сила;

в) авторитет керівників;

г) політична діяльність.

3. Хто з мислителів вважав, що “природний стан” людства був гармонією, мирним та щасливим співіснуванням індивідів?

А) Жан-Жак Руссо;

б) Людвіг Гумплович;

в) Томас Гоббс;

г) Іммануїл Кант.

4. Хто із названих мислителів є автором теорії поліархії?

А) Арнольд Тойнбі;

б) Йозеф Шумпетер;

в) Карл Ясперс;

г) Роберт Даль.

5. Територіально-організаційна структура держави, яка встановлює порядок поділу держави на частини та відносини між центральними та місцевими органами влади, в науці має назву:

а) форма державного правління;

б) форма державного устрою;

в) політичний режим;

г) політична влада.

6. У своїй праці «Філософія історії» німецький філософ Георг Гегель поділяв нації на:

а) кльтурні та політичні;

б) історичні та неісторичні;

в) західні та східні;

г) старі та нові.

7. Демократичну партію угорців України очолює:

а) Іштван Гайдош;

б) Мікловш Ковач;

в) Василь Брензович;

г) Ілдіка Орос.

8. Доповніть речення: «Згідно ст. 77 Конституції України визначено, що чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю … четвертого року повноважень Верховної Ради України».

А) жовтня;

б) червня;

в) березня;

г) січня.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте специфіку політичних поглядів М. Костомарова.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно особливостей формування та перспективи інституту місцевого самоврядування в Україні.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 13

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Згідно з якою теорією походження держави прийнято вважати, що вона виникає одночасно з поділом суспільства на класи?

А) патріархальної;

б) психологічної;

в) марксистської;

г) підкорення.

2. Організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємовідносини – це:

а) форма державного устрою;

б) форма державного правління;

в) політичний режим;

г) політична влада.

3. Доповніть речення: “Економічними засадами громадянського суспільства є наявність ... ... у всій багатоманітності форм”.

А) державної власності;

б) акціонерної власності;

в) особистої власності;

г) приватної власності.

4. Організована група однодумців, яка виражає і представляє інтереси частини народу або певної соціальної групи чи кількох груп, діє згідно зі статутом і має на меті реалізацію та досягнення цих інтересів шляхом завоювання влади або участі в її здійсненні – це:

а) громадські рухи;

б) громадська організація;

в) політична партія;

г) політична асоціація.

5. Реєстрацію політичних партій в Україні здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) Міністерство юстиції України;

в) Центральна виборча комісія України;

г) Верховний Суд України.

6. Партію угорців України («КМКС») очолює:

а) Іштван Гайдош;

б) Мікловш Ковач;

в) Василь Брензович;

г) Ілдіка Орос.

7. Абсентеїзм – це:

а) активна участь в політичному житті суспільства;

б) ідеологічна доктрина;

в) байдужість населення до політичного життя, відмова від участі у голосуванні;

г) принцип функціонування політичної системи суспільства.

8. Функція політичного лідерства, що припускає узгодження й об’єднання різних інтересів, називається:

а) інтегративна;

б) комунікативна;

в) мобілізаційна;

г) соціального арбітражу і патронажу.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте причини та своєрідність проявів еволюції політичних поглядів М. Грушевського та В. Винниченка.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно особливостей процесу демократизації в сучасному світі (на прикладі концепції хвиль демократизації С. Гантінгтона).

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 14

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Теорію про економічний базис та політичну надбудову розробив:

а) Карл Маркс;

б) Герберт Спенсер;

в) Карл Шмітт;

г) Макс Вебер.

2. Микола Міхновський є представником українського:

а) націоналізму;

б) соціалізму;

в) консерватизму;

г) лібералізму.

3. Хто відкрив «залізний» закон олігархічних тенденцій?

А) Вільфредо Парето;

б) Макс Вебер;

в) Роберт Міхельс;

г) Гаетано Моска.

4. Кадрові партії – це:

а) партії, які мають інститут офіційного членства, а належність до партії визначається, наприклад, через голосування за її кандидатів на виборах.

Б) партії, які допускають колективне членство;

в) партії, що орієнтуються на залучення до своїх лав якнайбільшої кількості членів для забезпечення шляхом членських партійних внесків фінансової підтримки своєї діяльності;

г) партії, які об’єднують у своїх лавах невелику кількість професійних політиків, що мають значний вплив у суспільстві і спираються на фінансову підтримку привілейованих прошарків суспільства.

5. Яке з наведених нижче положень розкриває сутність лобізму?

А) централізована система влади;

б) спосіб формування еліти;

в) система впливу груп інтересів на органи влади;

г) тип легітимної влади.

6. Хто з учених першим встановив інституціональну залежність між способом голосування (виборчою системою) і конфігурацією партійної системи (числом значущих партій)?

А) Джовані Сарторі;

б) Кенет Джанда;

в) Отто Кірххаймер;

г) Моріс Дюверже.

7. Виборча система, згідно з якою обирається вищий законодавчий орган влади в сучасній Україні, називається:

а) мажоритарною;

б) пропорційною;

в) змішаною;

г) ліберальною.

8. Найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції в Україні є:

а) Конституційний Суд України;

б) Верховний Суд України;

в) Апеляційний Суд України;

г) Адміністративний Суд України.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні положення Конституції Пилипа Орлика.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно причин розмаїття теорій нації та націоналізму в суспільно-політичній думці.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 15

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. «Школа політичних наук» в Чикаго виникла з ініціативи:

а) Френсіса Лібера;

б) Чарльза Едварда Мерріама;

в) Джон Берджесса;

г) Габріеля Алмонда.

2. Володимир Винниченко є представником українського:

а) націоналізму;

б) соціалізму;

в) консерватизму;

г) лібералізму.

3. Термін «партія» у перекладі з латинської мови означає:

а) спілка однодумців;

б) об’єднання громадян;

в) частина;

г) цілісність.

4. Який був механізм регуляції суспільного життя до появи держави?

А) деспотія;

б) поліс;

в) звичай;

г) васалітет.

5. Згідно з активним виборчим правом громадяни України мають право брати участь у виборах з:

а) 16-ти років;

б) 18-ти років;

в) 20-ти років;

г) 17-ти років.

6. Імпічмент – це:

а) процес висунення кандидатів у народні депутати;

б) визначення чи підтвердження якогось права чи повноваження;

в) спеціальні правила встановлені Конституцією щодо притягнення до відповідальності вищих посадових осіб у випадку порушення ними законів;

г) ухвала, прийняття рішення способом голосування.

7. Який з перерахованих варіантів є різновидом прямої демократії?

А) діяльність парламенту;

б) діяльність органів місцевого самоврядування;

в) місцевий референдум;

г) діяльність Президента.

8. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності та:

а) всезагальності;

б) спеціалізації;

в) прозорості;

г) кваліфікації.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте класифікацію партійних систем сучасності за Дж. Сарторі.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно специфіки етнополітичних процесів на Закарпатті.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 16

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Єдиний міжнародний стандарт політичної науки, прийнятий на колоквіумі 1948 року, організованому ЮНЕСКО в Парижі, не включав:

а) політичну теорію;

б) етнополітологію та етнодержавознавство;

в) політичні інститути;

г) партії, рухи та асоціації.

2. Серед відомих закарпатців, які пропагували просвітницькі ідеї був:

а) Семен Десницький;

б) Василь Каразін;

в) Яків Козельський;

г) Адольф Добрянський.

3. Яка політична ідеологія відстоює пріоритети стабільності політичних відносин, традицій, лояльності до влади, релігійної віри, патріотизму?

А) соціалізм;

б) лібералізм;

в) консерватизм;

г) жодна з названих.

4. Партійна система домінування – це:

а) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох політичних партій, представництвом у парламенті лише деяких з них, формуванням уряду партіями центру, відсутністю позасистемної опозиції, демократичним політичним режимом;

б) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох партій, тривалою (понад 20 років) перемогою однієї партії на виборах і одноосібним формуванням уряду, демократичним політичним режимом;

в) партійна система, яка характеризується наявністю великої кількості партій, які є малочисленними і мають незначну впливовість у суспільстві;

г) партійна система, яка характеризується наявністю багатьох політичних партій, гостротою ідеологічного розмежування між ними, наявністю двосторонньої деструктивної опозиції.

5. Яка кількість політичних партій отримала місця у Верховній Раді України за результатами парламентських виборів 2012 року?

А) п’ять;

б) чотири;

в) шість;

г) сім.

6. Змішана виборча система виборів вищого законодавчого органу влади діє у:

а) Німеччині;

б) США;

в) Австрії;

г) Великій Британії.

7. Який з перерахованих варіантів є різновидом прямої демократії?

А) діяльність парламенту;

б) діяльність органів місцевого самоврядування;

в) загальні збори за місцем проживання;

г) діяльність Президента.

8. Якому органу вищої системи державної влади належить роль вищого арбітра у відносинах між гілками влади в Україні?

А) Адміністрації Президента;

б) Верховному Суду;

в) Конституційному Суду;

г) Національному банку.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте специфіку політичних доктрин М. Міхновського та Д. Донцова.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції соціал-демократичної ідеології.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 17

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. До ідеологічних доктрин сучасності не відноситься:

а) лібералізм;

б) консерватизм;

в) соціал-демократизм;

г) позитивізм.

2. Доповніть загальновідомий вислів, який стосується національної політичної еліти: “Кожний народ має таких керівників ………..”:

а) які здатні забезпечити динамічний розвиток суспільства;

б) які є високоморальними людьми;

в) які є професіоналами своєї справи;

г) яких він заслуговує.

3. Атомізована партійна система – це:

а) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох політичних партій, представництвом у парламенті лише деяких з них, формуванням уряду партіями центру, відсутністю позасистемної опозиції, демократичним політичним режимом;

б) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох партій, тривалою (понад 20 років) перемогою однієї партії на виборах і одноосібним формуванням уряду, демократичним політичним режимом;

в) партійна система, яка характеризується наявністю великої кількості партій, які є малочисленними і мають незначну впливовість у суспільстві;

г) партійна система, яка характеризується наявністю багатьох політичних партій, гостротою ідеологічного розмежування між ними, наявністю двосторонньої деструктивної опозиції.

4. Доповніть речення: “Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні … … строку повноважень Верховної Ради України або Президента України”:

а) шість місяців;

б) чотири місяців;

в) п’ять місяців;

г) вісім місяців.

5. Ультраправа  політична  ідеологія:

а) консерватизм;

б) лібералізм;

в) соціалізм;

г) фашизм.

6. Що означає поняття «політична соціалізація»?

а) втручання держави в суспільно-політичне життя;

б) прилучення індивіда до політичних норм і цінностей, його включення в політичне життя в цілому;

в) місце, положення індивіда у системі політичних відносин;

г) оцінка соціальним оточенням різних видів політичної діяльності у відповідності до пануючих соціокультурних стандартів та цінностей.

7. При демократичному політичному режимі головний правовий принцип для громадян є наступним:

а) «все, що не дозволено, заборонено».

Б) «все дозволено».

В) «все, що не заборонено, дозволено».

Г) «все, що не заборонено, колись дозволять».

8. Федеративна Республіка Німеччина – це:

а) парламентська республіка;

б) президентська республіка;

в) конституційна монархія;

г) абсолютна монархія.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте особливості виникнення та еволюцію соціально-політичних утопій.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз емпіричних моделей демократії.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 18

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Проблему формування національної еліти («аристократії») в українській політології розробляв:

а) Михайло Грушевський;

б) Микола Хвильовий;

в) Микола Скрипник;

г) В’ячеслав Липинський.

2. Згідно з психологічною теорією утворення держави пояснюється:

а) поділом суспільства на класи;

б) завоюванням одного народу іншим;

в) потребою людей у підпорядкуванні;

г) суспільним договором.

3. Сукупність засобів, способів, методів організації та здійснення політичної влади на основі характеру і способу взаємовідносин влади, суспільства і особи – це:

а) форма державного устрою;

б) форма державного правління;

в) політичний режим;

г) політична влада.

4. Конфедерація – це:

а) єдина союзна держава;

б) союз суверенних держав;

в) єдина унітарна держава;

г) союз унітарних держав.

5. Соціальна держава – це:

а) держава, яка бере на себе відповідальність за кожного громадянина і прагне забезпечити кожній людині гідні умови існування;

б) сукупність взаємовідносин вільних і рівноправних індивідів в умовах ринкової економіки;

в) держава, основними ознаками якої є зв’язаність правом, верховенство закону, правовий захист особи;

г) держава, яка побудована на принципах рівності, лібералізму, ринкової економіки.

6. Які відносини не входять до структури громадянського суспільства?

А) економічні відносини;

б) релігійні відносини;

в) мораль;

г) міждержавні відносини.

7. Партійна система поляризованого плюралізму – це:

а) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох політичних партій, представництвом у парламенті лише деяких з них, формуванням уряду партіями центру, відсутністю позасистемної опозиції, демократичним політичним режимом;

б) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох партій, тривалою (понад 20 років) перемогою однієї партії на виборах і одноосібним формуванням уряду, демократичним політичним режимом;

в) партійна система, яка характеризується наявністю великої кількості партій, які є малочисленними і мають незначну впливовість у суспільстві;

г) партійна система, яка характеризується наявністю багатьох політичних партій, гостротою ідеологічного розмежування між ними, наявністю двосторонньої деструктивної опозиції.

8. Сполучені Штати Америки – це:

а) унітарна держава;

б) федерація;

в) конфедерація;

г) спілка окремих штатів.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте етатистсько-політичні погляди представників німецької політичної філософії (І.Кант, Г.Гегель).

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних форм державного правління.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 19

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Який прошарок не входив до соціальної структури ідеальної держави давньогрецького мислителя Платона?

А) воїни;

б) філософи-правителі;

в) ремісники і селяни;

г) торгівці.

2. Одним із основоположників сучасної теорії політичних еліт, який вважав кругообіг, циркуляцію еліт універсальним законом історичного розвитку, був:

а) Карл Ясперс;

б) Вільфредо Парето;

в) Фрідріх Ніцше;

г) Роберт Міхельс.

3. Для президентської республіки характерним є:

а) парламентський метод формування уряду;

б) позапарламентський метод формування уряду;

в) метод партійної коаліції при формуванні уряду;

г) електоральний метод формування уряду.

4. Унітарна держава – це:

а) єдина союзна держава;

б) союз суверенних держав;

в) держава, адміністративно-територіальні частини якої не мають ознак політико-державної незалежності;

г) союз окремих малих державних утворень.

5. Тип політичного режиму, найхарактернішою ознакою якого є повний контроль за всіма сферами суспільного і навіть особистого життя громадян, називають:

а) демократичним;

б) тоталітарним;

в) авторитарним;

г) султаністським.

6. Як співвідносяться поняття «політична система» і «політичний режим»?

а) це – синоніми;

б) політичний режим – більш вузьке поняття, що відображає функціональний аспект політичної системи;

в) поняття частково перетинаються;

г) поняття «політична система» відбиває один з аспектів політичного режиму

7. Громадянське суспільство – це:

а) політичне суспільство, комплекс соціальних інститутів (у тому числі держава й інші колективи);

б) сукупність взаємовідносин вільних і рівноправних індивідів, їх соціальних, економічних, культурних, релігійних та інших асоціацій і структур, що розвиваються поза рамками держави;

в) суспільство, у якому громадяни реалізують свої політичні права;

г) суспільство, що складається тільки з громадян держави.

8. Мажоритарна виборча система, згідно з якою обирається вищий законодавчий орган влади, діє у:

а) Австрії;

б) Чехії;

в) Італії;

г) Великій Британії.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте політичні погляди М. Драгоманова.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних форм державного устрою.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 20

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Що таке «четверта влада»?

а) законодавча влада;

б) виконавча влада;

в) засоби масової інформації;

г) судова влада.

2. В’ячеслав Липинський вважається представником українського:

а) націонал-комунізму;

б) лібералізму;

в) соціалізму;

г) консерватизму.

3. Партійна система обмеженого плюралізму – це:

а) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох політичних партій, представництвом у парламенті лише деяких з них, формуванням уряду партіями центру, відсутністю позасистемної опозиції, демократичним політичним режимом;

б) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох партій, тривалою (понад 20 років) перемогою однієї партії на виборах і одноосібним формуванням уряду, демократичним політичним режимом;

в) партійна система, яка характеризується наявністю великої кількості партій, які є малочисленними і мають незначну впливовість у суспільстві;

г) партійна система, яка характеризується наявністю багатьох політичних партій, гостротою ідеологічного розмежування між ними, наявністю двосторонньої деструктивної опозиції.

4. Згідно з пасивним виборчим правом народним депутатом України може стати громадянин України у віці не молодшому за:

а) 18 років;

б) 25 років;

в) 20 років;

г) 21 рік.

5. Виборча система, згідно з якою обирається вищий законодавчий орган влади в Німеччині, називається:

а) мажоритарною;

б) пропорційною;

в) змішаною;

г) консервативною.

6. Ідеологія, що  проголошує своєю метою звільнення людини з-під  гніта  будь-якої  влади:

а) анархізм;

б) консерватизм;

в) лібералізм;

г) соціалізм.

7. Як називаються уявлення людини про ідеальні моделі політичної поведінки й кінцеві цілі діяльності, про досить абстрактні політичні ідеали часто не пов’язані з конкретним об’єктом чи ситуацією, уявлення про те, що бажано і необхідно?

А) політичні установки;

б) політична ідентичність;

в) політичні цінності;

г) політичний міф.

8. Угорщина – це:

а) парламентська республіка;

б) президентська республіка;

в) конституційна монархія;

г) дуалістична монархія.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте суспільно-політичні погляди українських вчених зарубіжжя.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції та перспектив інституту президентства в Україні.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 21

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на політичну діяльність і поведінку людей за допомогою політики і правових норм – це:

а) політична сила;

б) політична маніпуляція;

в) політична діяльність;

г) політична влада.

2. Поняття «демократія» у науковий обіг ввів:

а) Геродот;

б) Арістотель;

в) Сократ;

г) Платон.

3. При авторитарному політичному режимі діє головний правовий принцип для життєдіяльності громадян:

а) «Все, що не дозволено, заборонено»;

б) «Все дозволено»;

в) «Все, що не заборонено, дозволено».

Г) «Все, що не заборонено, колись дозволять».

4. До системи адміністративно-територіального устрою України не належать:

а) Автономна Республіка Крим;

б) області;

в) райони;

г) райони в селах.

5. Сукупність політичних партій, їхній взаємозв’язок і взаємодія між собою та іншими елементами політичної системи і суспільства в боротьбі за владу або при її здійсненні утворюють:

а) партійну структуру;

б) партійну систему;

в) партійну коаліцію;

г) партійну асоціацію.

6. Згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні» рішення про створення політичної партії має бути підтримано підписами:

а) не менше 10 тисяч громадян України;

б) не менше 100 тисяч громадян України;

в) не менше 200 тисяч громадян України;

г) не менше 5 тисяч громадян України.

7. Вперше 3 %-ий бар’єр прохідності діяв для політичних партій на виборах до Верховної Ради України у:

а) 1998 р.;

б) 1994 р.;

в) 2002 р.;

г) 2006 р.

8. Чехія – це:

а) парламентська республіка;

б) президентська республіка;

в) конституційна монархія;

г) дуалістична монархія.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте суспільно-політичні погляди українських дисидентів (шістдесятників).

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних типів виборчих систем сучасності.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 22

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Що таке політика з погляду  Карла Шмітта?

А) особливий тип соціальних відносин, побудований по моделі «ворог – друг»;

б) боротьба класів із протилежними економічними інтересами;

в) діяльність по насильницькому і мирному вирішенню конфліктів;

г) форма цивілізованого спілкування людей на основі права, спосіб колективного існування людини.

2. Доповніть речення: “Федерація – це єдина ... держава, в якій національні та територіальні державні утворення мають суверенітет та зберігають політичну самостійність в межах поділу повноважень між ними та федеральними органами влади”.

А) суверенна;

б) рівноправна;

в) союзна;

г) унітарна.

3. Який політичний режим характеризується наявністю легальної опозиції, до якої держава ставиться терпимо, але постійно намагається звузити можливості для її діяльності?

А) тоталітарний;

б) анархістський;

в) соціал-демократичний;

г) авторитарний.

4. Назвіть головну причину формування політичних партій сучасного типу (масових партій):

а) запровадження загального виборчого права;

б) високий рівень політичної культури;

в) свідома участь громадян у політичному житті;

г) поляризація суспільства.

5. Верховна Рада УРСР прийняла «Декларацію про державний суверенітет України»:

а) 23 серпня 1991 р.;

б) 28 червня 1991 р.;

в) 16 липня 1990 р.;

г) 16 липня 1991 р.

6. Процес, в результаті якого ідеологія певної сили, в руках якої зосереджена влада, починає проникати, як владарююча сила, у всі сфери життя суспільства, знищуючи на своєму шляху інші ідеології, називається:

а) деідеологізацією.

Б) ідеологізацією.

В) ідеологічною експансією.

Г) демократизацією.

7. Визначте тип дій в політиці, що представлений такими методами комунікації як PR-технології і політична реклама?

А) маркетинговий;

б) мобілізаційний;

в) дезінформаційний;

г) популістський.

8. Яка з названих європейських держав не є парламентською республікою?

А) Чехія;

б) Угорщина;

в) Франція;

г) Молдова.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте суспільно-політичні погляди українських просвітників.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних типів політичних режимів.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 23

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Згідно з марксистською теорією походження держави вона виникає внаслідок:

а) завоювання одного народу іншим;

б) поділу суспільства на класи;

в) потребою людей у підпорядкуванні;

г) суспільного договору.

2. Кого з мислителів можна віднести до основоположників концепції  громадянського  суспільства:

а) Огюста Конта;

б) Джона Локка;

в) Георга Гегеля;

г) Карла Маркса.

3. За якого політичного режиму для громадян діє принцип: «Все, що не дозволено, заборонено»?

а) тоталітарного;

б) анархістського;

в) авторитарного;

г) соціалістичного.

4. Добровільні формування людей, що виникають на основі їхнього свідомого волевиявлення відповідно до спільних інтересів, прав і свобод – це:

а) громадські рухи;

б) політичні партії;

в) політичні клуби;

г) демографічні групи.

5. Суб’єктами політики не виступають:

а) соціальні групи;

б) політичні організації;

в) школи та вищі навчальні заклади;

г) нації.

6. Автором концепції «раціональної бюрократії» прийнято вважати:

а) Макса Вебера;

б) Толкотта Парсонса;

в) Роберта Мертона;

г) Артура Шопенгауера.

7. Як називається процес перетворення соціальних емоцій і очікувань, що надходять від громадян, у чіткі і визначені політичні цілі і вимоги?

А) агрегування;

б) соціалізація;

в) комунікація;

г) артикуляція.

8. Яка з вказаних європейських держав є парламентською республікою?

А) Білорусь;

б) Литва;

в) Франція;

г) Молдова.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте особливості становлення української політичної думки княжої доби.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних типів політичних систем сучасності за Г. Алмондом.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 24

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Згідно з теорією походження держави Л. Гумпловича вона виникає внаслідок:

а) завоювання одного народу іншим;

б) поділу суспільства на класи;

в) потребою людей у підпорядкуванні;

г) суспільного договору.

2. Класичним тоталітарним режимом вважають:

а) режим Володимира Путіна в Росії;

б) нацистський режим в Німеччині;

в) режим Лукашенка в Білорусії;

г) режим Міклоша Горті в Угорщині.

3. Масові партії – це:

а) партії, які мають інститут офіційного членства, а належність до партії визначається, наприклад, через голосування за її кандидатів на виборах;

б) партії, які об’єднують той чи інший прошарок суспільства;

в) партії, що орієнтуються на залучення до своїх лав якнайбільшої кількості членів для забезпечення шляхом членських партійних внесків фінансової підтримки своєї діяльності;

г) партії, які об’єднують у своїх лавах невелику кількість професійних політиків, що мають значний вплив у суспільстві і спираються на фінансову підтримку привілейованих прошарків суспільства.

4. Доповніть речення: «Згідно змін до Конституції (грудень 2004 р.) в Україні утверджувалася … модель форми правління».

А) парламентська;

б) президентська;

в) парламентсько-президентська;

г) президентсько-парламентська.

5. Згідно з Законом України “Про вибори народних депутатів України” до Верховної Ради України обирається:

а) 450 народних депутатів;

б) 375 народних депутатів;

в) 400 народних депутатів;

г) 475 народних депутатів.

6. Як називається відношення людини до тих чи інших політичних об’єктів (інститутів політичної системи, лідерів і т.д.), її суб’єктивна готовність поводитися певним чином стосовно цих об’єктів?

А) політичні установки;

б) політична ідентичність;

в) політичні цінності;

г) політичний міф.

7. На базі якої громадської організації на початку 2005 року була створена партія угорців України?

А) Товариство угорської інтелігенції Закарпаття;

б) Товариство угорської культури Закарпаття;

в) Форум угорських організацій Закарпаття;

г) Демократична Спілка угорців України.

8. Яка з названих азійських країн за формою державного правління є виборною монархією?

А) Оман;

б) Малайзія;

в) Катар;

г) Бруней.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні концепції походження держави.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних історичних форм демократії.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 25

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. «Артхашастра» є пам’яткою політичної думки:

а) стародавнього Китаю;

б) стародавньої Індії;

в) стародавнього Вавилону;

г) стародавнього Єгипту.

2. Згідно з теорією походження держави Ж.-Ж. Руссо вона виникає внаслідок:

а) завоювання одного народу іншим;

б) поділу суспільства на класи;

в) потребою людей у підпорядкуванні;

г) суспільного договору.

3. До правих партій відносять:

а) клерикальні партії;

б) ліберальні партії;

в) комуністичні партії;

г) анархічні партії.

4. До територіальних методів збереження етнічного розмаїття (за Айратом Аклаєвим) не відносять:

а) автономізацію;

б) кантонізацію;

в) консоціацію;

г) федералізацію.

5. Партійна система з партією-гегемоном зараз діє в:

а) Кубі;

б) Китаї;

в) Японії;

г) Швеції.

6. В рамках якого політичного режиму поліція, армія та спецслужби виконують функції як забезпечення правопорядку, так і каральних органів, але не проводять масових репресій?

А) тоталітарного;

б) демократичного;

в) авторитарного;

г) султаністського.

7. У своїй праці «Політика між націями» (1948) американський вчений Ганс Моргентау виступає засновником:

а) політичного ідеалізму;

б) політичного песимізму;

в) політичного оптимізму;

г) політичного реалізму.

8. Яка з названих європейських країн за формою державного устрою не є монархією?

А) Швеція;

б) Нідерланди;

в) Ірландія;

г) Норвегія.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте структуру та функції політичної системи суспільства.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз англо-американської та французької моделей місцевого самоврядування.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.


Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 26

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Від якого давньогрецького слова походить поняття «політика»?

 а) місто-держава;

 б) громадянин;

 в) відносини між окремими державами;

 г) громадянство.

2. Хто з мислителів запропонував розподіл влади на законодавчу, виконавчу і федеративну?

 А) Шарль Луї Монтеск’є;

 б) Джон Локк;

 в) Томас Гоббс;

 г) Іммануїл Кант.

3. Першою партією масового типу була:

а) загальна німецька робоча спілка;

б) соціал-демократична партія Німеччини;

в) ліберальне товариство реєстрації виборів (Великобританія);

г) консеравативна партія (Великобританія).

4. Які три типи легітимного панування виділив Макс Вебер?

а) традиційний, харизматичний, легальний;

б) харизматичний, структурний, легальний;

в) структурний, традиційний, легальний;

г) традиційний, харизматичний, структурний.

5. Доповніть речення: «Згідно змін до Конституції (грудень 2004 р.) в Україні утверджувалася … модель форми правління».

А) парламентська;

б) президентська;

в) парламентсько-президентська;

г) президентсько-парламентська.

6. Хто з учених ввів у науковий оборот термін «політична культура»?

а) Габріель Алмонд;

б) Йоган Гердер;

в) Георг Гегель;

г) Клаус фон Бойме.

7. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою:

а) конституційна монархія;

б) президентська республіка;

в) конфедерація;

г) теократична монархія.

8. До яких міжнародних організацій входить Україна?

А) Рада Європи, ОБСЄ, НАТО;

б) ОБСЄ, СНД, Рада Європи;

в) Рада Європи, ЄС, СНД;

г) НАТО, ЄС, Рада Європи.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте історичні етапи становлення політичних партій.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно специфіки політичної соціалізації в державах з різними формами політичних режимів.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 27

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Який елемент не входить до структури політичної системи суспільства?

А) політичні і правові норми;

б) політична діяльність;

в) політичні відносини;

г) соціальна стратифікація.

2. У чиїх роботах по системному аналізу уперше вводяться поняття «вхід» і «вихід» політичної системи?

А) Карл Дойч;

б) Толкотт Парсонс;

в) Девід Істон;

г) Ентоні Гідденс.

3. Який з перерахованих методологічних підходів розглядає політику як скоординовану взаємодію елементів, що складають її складну структуру й обумовлюють виконання нею визначених функцій у рамках суспільного цілого?

А) біхевіоралістичний;

б) структурно-функціональний;

в) інституційний;

г) соціологічний.

4. Як називається напрямок у політології, що вивчає проблематику, пов’язану з поняттям влада, формами і способами її здійснення і/чи розподілу?

А) теологія;

б) кратологія;

в) елітологія;

г) есхатологія.

5. Хто є автором патріархальної концепції виникнення держави?

А) Платон;

б) Демокріт;

в) Конфуцій;

г) Геродот.

6. Представником якої концепції етнічності є російський вчений Валерій Тішков, автор праці «Реквием по этносу»?

а) інструменталістської;

б) ситуаціоністської;

в) конструктивістської;

г) примордіалістської.

7. Прихильників якої політичної ідеології називають «лівими»?

а) соціалізму;

б) лібералізму;

в) консерватизму;

г) фашизму.

7. В рамках якого етапу становлення вітчизняного інституту президентства відбулося наближення владного механізму до президентської форми правління?

А) першого етапу (1991 – 1995 рр.);

б) другого етапу (1995 – 1996 рр.);

в) третього етапу (1996 – 2004 рр.);

г) четвертого етапу (2004 – 2010 рр.).

Завдання другого рівня. Проаналізуйте принципи проведення та головні процедури виборчої кампанії.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно впливу політичної культури на функціонування політичної системи суспільства. Наведіть приклади з сучасного політичного життя.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 28

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Згідно з якою теорією походження держави прийнято вважати, що вона виникає одночасно з поділом суспільства на класи?

А) патріархальної;

б) психологічної;

в) марксистської;

г) підкорення.

2. Організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємовідносини – це:

а) форма державного устрою;

б) форма державного правління;

в) політичний режим;

г) політична влада.

3. Доповніть речення: “Економічними засадами громадянського суспільства є наявність ... ... у всій багатоманітності форм”.

А) державної власності;

б) акціонерної власності;

в) особистої власності;

г) приватної власності.

4. Організована група однодумців, яка виражає і представляє інтереси частини народу або певної соціальної групи чи кількох груп, діє згідно зі статутом і має на меті реалізацію та досягнення цих інтересів шляхом завоювання влади або участі в її здійсненні – це:

а) громадські рухи;

б) громадська організація;

в) політична партія;

г) політична асоціація.

5. Реєстрацію політичних партій в Україні здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) Міністерство юстиції України;

в) Центральна виборча комісія України;

г) Верховний Суд України.

6. Партію угорців України («КМКС») очолює:

а) Іштван Гайдош;

б) Мікловш Ковач;

в) Василь Брензович;

г) Ілдіка Орос.

7. Абсентеїзм – це:

а) активна участь в політичному житті суспільства;

б) ідеологічна доктрина;

в) байдужість населення до політичного життя, відмова від участі у голосуванні;

г) принцип функціонування політичної системи суспільства.

8. Функція політичного лідерства, що припускає узгодження й об’єднання різних інтересів, називається:

а) інтегративна;

б) комунікативна;

в) мобілізаційна;

г) соціального арбітражу і патронажу.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте природу, соціальну сутність та типологію політичного лідерства.

Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку стосовно еволюції системи міжнародних відносин у XX ст.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 29

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Який прошарок не входив до соціальної структури ідеальної держави давньогрецького мислителя Платона?

А) воїни;

б) філософи-правителі;

в) ремісники і селяни;

г) торгівці.

2. Одним із основоположників сучасної теорії політичних еліт, який вважав кругообіг, циркуляцію еліт універсальним законом історичного розвитку, був:

а) Карл Ясперс;

б) Вільфредо Парето;

в) Фрідріх Ніцше;

г) Роберт Міхельс.

3. Для президентської республіки характерним є:

а) парламентський метод формування уряду;

б) позапарламентський метод формування уряду;

в) метод партійної коаліції при формуванні уряду;

г) електоральний метод формування уряду.

4. Унітарна держава – це:

а) єдина союзна держава;

б) союз суверенних держав;

в) держава, адміністративно-територіальні частини якої не мають ознак політико-державної незалежності;

г) союз окремих малих державних утворень.

5. Тип політичного режиму, найхарактернішою ознакою якого є повний контроль за всіма сферами суспільного і навіть особистого життя громадян, називають:

а) демократичним;

б) тоталітарним;

в) авторитарним;

г) султаністським.

6. Як співвідносяться поняття «політична система» і «політичний режим»?

а) це – синоніми;

б) політичний режим – більш вузьке поняття, що відображає функціональний аспект політичної системи;

в) поняття частково перетинаються;

г) поняття «політична система» відбиває один з аспектів політичного режиму

7. Громадянське суспільство – це:

а) політичне суспільство, комплекс соціальних інститутів (у тому числі держава й інші колективи);

б) сукупність взаємовідносин вільних і рівноправних індивідів, їх соціальних, економічних, культурних, релігійних та інших асоціацій і структур, що розвиваються поза рамками держави;

в) суспільство, у якому громадяни реалізують свої політичні права;

г) суспільство, що складається тільки з громадян держави.

8. Мажоритарна виборча система, згідно з якою обирається вищий законодавчий орган влади, діє у:

а) Австрії;

б) Чехії;

в) Італії;

г) Великій Британії.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте структуру та функції Верховної Ради України.

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних теоретико-методологічних підходів до проблеми етнічності.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Політологія»

для студентів напряму підготовки 6.020303 – Філологія

Інституту іноземної філології

Варіант 30

Час проведення – 90 хв.

Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих.

1. Здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на політичну діяльність і поведінку людей за допомогою політики і правових норм – це:

а) політична сила;

б) політична маніпуляція;

в) політична діяльність;

г) політична влада.

2. Поняття «демократія» у науковий обіг ввів:

а) Геродот;

б) Арістотель;

в) Сократ;

г) Платон.

3. При авторитарному політичному режимі діє головний правовий принцип для життєдіяльності громадян:

а) «Все, що не дозволено, заборонено»;

б) «Все дозволено»;

в) «Все, що не заборонено, дозволено».

Г) «Все, що не заборонено, колись дозволять».

4. До системи адміністративно-територіального устрою України не належать:

а) Автономна Республіка Крим;

б) області;

в) райони;

г) райони в селах.

5. Сукупність політичних партій, їхній взаємозв’язок і взаємодія між собою та іншими елементами політичної системи і суспільства в боротьбі за владу або при її здійсненні утворюють:

а) партійну структуру;

б) партійну систему;

в) партійну коаліцію;

г) партійну асоціацію.

6. Згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні» рішення про створення політичної партії має бути підтримано підписами:

а) не менше 10 тисяч громадян України;

б) не менше 100 тисяч громадян України;

в) не менше 200 тисяч громадян України;

г) не менше 5 тисяч громадян України.

7. Вперше 3 %-ий бар’єр прохідності діяв для політичних партій на виборах до Верховної Ради України у:

а) 1998 р.;

б) 1994 р.;

в) 2002 р.;

г) 2006 р.

8. Чехія – це:

а) парламентська республіка;

б) президентська республіка;

в) конституційна монархія;

г) дуалістична монархія.

Завдання другого рівня. Проаналізуйте основні положення теорії еліт (Г. Моска, В. Паретто, Р. Міхельс).

Завдання третього рівня. Зробіть порівняльний аналіз основних типів міжнародних організацій сучасності.

Розглянуто на засіданні кафедри політології і державного управління.

Протокол № 6 від «12» лютого 2013 р.

В.о. зав. кафедри ___________________ проф. Лендьел М.О.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ККР

  •  кожна правильна відповідь на завдання 1 рівня  оцінюється в 5 балів, максимально можлива кількість балів – 40;
  •  максимально можлива кількість балів за правильну і повну відповідь на  завдання 2 рівня складає 25 балів;
  •  максимально можлива кількість балів за правильну і повну відповідь на  завдання 3 рівня складає 35 балів;
  •  максимально можлива кількість балів за правильні та повні відповіді на  завдання 1, 2 і 3 рівня складає 100 балів.

«ВІДМІННО» – студент вільно володіє вивченим навчальним матеріалом,  вільно висловлює власні думки,  творчо та переконливо аргументує особисту позицію, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та обґрунтовані відповіді на питання 2 та 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати 90 і більше балів.

«ДОБРЕ» – студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі приклади на підтвердження власних тверджень, вміє порівнювати, узагальнювати, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня, обґрунтовані відповіді на питання 2 рівня, допускає прогалини в аргументуванні відповідей на питання 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати від 74 до 89 балів.

«ЗАДОВІЛЬНО» – студент володіє навчальним матеріалом на початковому рівні, виявляє знання і розуміння основних положень та категорій, за допомогою викладача може аналізувати матеріал, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та часткові відповіді на питання 2 та 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати від 60 до 73 балів.

«НЕЗАДОВІЛЬНО» – студент володіє навчальним матеріалом на матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу з дисципліни або на рівні елементарного розпізнавання, не виявляє здатність викласти думку (окремі слова, фрази не зв’язані смислом), не здатний дати правильні відповіді на питання комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати від 59 і менше отриманих балів.
1. КАРДИСПЕЦСТРОЙ основано 01 сентября 2010г
2. Пусть радость плещется в глазахТемных как ночь
3. Традиционные операции реляционной алгебры над множествами модифицированные с учетом того что их операция
4. СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОГ
5. Стандартизация эмпирических индикаторов
6. Лабораторная работа 3 Исследования напряженности магнитного поля на результаты сильномагнитных минерало
7. Реферат- Способы организации бизнеса
8. Влияние условий выращивания на формирование высокой урожайности качества зерна
9. 1997 издательствами Зеленоградская книга Амбер Лтд
10. Различные теории государственного регулирования экономики
11. модуль ’2 з кадастру 1.html
12. і Розрізняють гостру і хронічну дизентерію
13. Прокуратура РФ
14. Статья- Символ
15. закрепление за рабочими местами рвзнообразной номенклатуры или отсутствие такого закрепления;2 расста
16. Тема- Черги і Qтаблиці Мета- Навчитися давати характеристику блокам статичного збору інформації 1
17. тематичне положення і ареал Онтогенез ехінацеї пурпурової Особливості цвітіння і плодоношення Тех
18. Сегодня 8 Марта и мы хотим уделить внимание нашим любимым бабушке маме тете сестрам и т.html
19. 65 Правоохранительная деятельность Форма обучения очная Омск 2009
20. правовой формы собственности обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бух