Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

з курсу Управління змінами 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Теми завдань СРС з курсу «Управління змінами»»

1. Сутність та місце управління змінами (УЗ) у діяльності підприємств. (Поняття і природа змін; джерела змін; зміни і стабільність)      [1]-с 26-31

2. Типи та специфічні цілі змін; особливості організаційних змін; основні підходи до УЗ на підприємстві.         [1]-с.32-37

3. Класифікація змін залежно від різних факторів.  Рівні змін: індивідуальні, групові  (командні), організаційні; взаємозв’язок між рівнями змін.    [1]-с.38-49

4. Історичний аспект досліджень різних вчених проблеми управління організаційними змінами.( Роль керівництва в УЗ. Підходи до виділення стилів управління: моделі К.Левіна,Р.Блейка/Д.Мутона (по ведінковий підхід); моделі Ф.Фідлера, П.Херсі/ К.Бланшар, Т.Мітчелл/ Р.Хаус ; Врума/Джаго (ситуаційний підхід)).  [1]-с.50-56

5. Керівництво і лідерство в УЗ. Менеджер і лідер: спільні і відмінні риси; компетенції менеджера зі змін

6. Основні підходи, методи та прийоми подолання опору змінам в колективі.( Моделі зміни поведінки людини: модель Д.Бейлстрексі, модель Гровера, ситуаційна модель. Порівняльна характеристика моделей)      [1]-с.76-79

7. Основні задачі та моделі управління  організаційними змінами. (Трикрокова модель Левіна; модель технології втручання; модель «дослідження-дії»,модель процесу управління організаційними змінами Л.Грейснера;  модель  УЗ Дж. Коттера; модель змін, що плануються ( Р.Ліппіта, дж.Уатсона, Б.Уестлі) Цикли змін.)  [1]-с.94-97

8. Підготовка і планування до впровадження змін. Організаційна діагностика, підходи до проектування  та впровадження проекту організаційних  змін. Ресурсне забезпечення реалізації проекту змін. Комплексна модель організаційних змін на підприємстві, що плануються   [1]-с.100-102

9. Управління ресурсно- компетенційною базою в процесі реалізації змін. Взаємозв’язок організаційної  структури підприємства (ОСП) з процесами   реалізації змін. Сучасні напрямки розвитку ОСП. Напрямки змін в ОСР для найкращої реалізації змін

10. Алгоритм побудови комплексу моделей щодо аналізу поточного стану підприємств, та стану, який очікується після впровадження змін.    [1]-с102 – 104

11. Характеристика та призначення моделей, які використовуються задля планування організаційних  змін        [1]-с.104-106 12. Механізм реалізації змін, його структура та складові: ресурсно- компетенційна, організаційна, соціально-психологічна та управлінська. Підходи до управління дискретними змінами  І.Ансоффа. Стилі проведення змін за О.С.Віханським. Стратегії здійснення змін за Торлі і Уірденіусом. Взаємозалежність підходів до УЗ та стилів управління, що використовуються на підприємстві.

13. Використання технології моделювання як ефективного інструментарію щодо   управління змінами на підприємстві     [1]-с.97-100

14. Характеристика основних етапів мoделі управління змінами

       [1]-С. 107-115

15. Сучасні технології оцінки відношення персоналу до змін

        [1]-С. 79-84

16. Етапи формалізації задачі  оцінки та визначення відношення персоналу до змін

        С.84-89

17.Особливості оцінки  відношення персоналу до змін з урахуванням специфіки напрямку дії і типу змін.        [1]-С.89-93

18. Управління опором змінам. Причини,симптоми та ознаки опору змінам. Види опору змінам. Індивідуальний, груповий і опір системи. Форми, властивості, основні стадії опору змінам в організації       [1]-с.65-71

19. Аналіз форм і напрямів опору змінам з боку персоналу організації

         [1]-c.72-76

20. Модель управління опором змінам. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Методи  та підходи до управління опором стратегічним змінам бенчмаркінг

21. Характеристика традиційних .і сучасних методів управління змінами (методи, орієнтовані  на людей і культуру; методи, орієнтовані на людей і технології; сучасні методи управління змінами: аутсорсинг, бенчмаркінг, реінжиніринг бізнес-процесів, тотальне управління якістю).

22. Реінжиніринг – сучасний метод управління змінами. Крайні підходи до УЗ: організаційний розвиток і господарський реінжиніринг. Порівняльна характеристика крайніх підходів.

23. Організаційний розвиток як поєднання організаційно-структурної та соціально- психологічної складових, що забезпечують ефективність змін. Порівняльна   характеристика моделей організаційного розвитку І.Адізеса, Л.Грейнера та моделі розвитку підприємства зг трансформацій бізнесу згідно з теорією фазових трансформацій бізнесу (ТФТБ). Умови, засоби досягнення та етапи організаційного розвитку.

24.Сутність ефективності процесів управління змінами  на сучасному підприємстві

         [1]-c.162-170

25. Методика визначення ефективності засобів щодо забезпечення змін та управління ними          [1]-с.170 - 175

Література:

  1.   Ашмарина С.И. Управление изменениями: учеб.пособие / С.И.Ашмарина, Б.Н.Герасимов. – М.: Рид Групп, 2011. – 208 с. – (Национальное экономическое образование)
  1.  1

Майк Грин. Управлиння зминами:пер. с англ. / Майк Грин.-СПб.:ДК 2007. -360с.

  1.  2

Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 3-є узд. - М.:Гардарика, 2010. - 320с.

  1.  3

Камерон К. Диагностика и изменение организационной культури / К. Камерон, Р. Куин. - СПб. : ПИТЕР 2001.

  1.  4

Широкова Г.В. Управление организационньїми изменениями: учеб. Пособие / Г.В. Широкова. - СПб. : Изд. дом С.-Петерб. Гос. Ун-та. 2005.

  1.  5

Сенге П. Танец перемен: нове проблемьі самообучающихся организаций / П. Сенге, А. Клейнер, ПІ. Роберге и др.    М., 2003.

  1.  6

Харрингтон Д. Оптимизация бізнес- процесов. Документирование., аналіз, управлиння, оптимизация / Д. Харрингтон, К. Зсселинг, X. Нимвеген. - СПб., 2002.
1. Особливості технології роботи станції в умовах функціонування АСУ
2. ВИДИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА БІРЖАХ АУКЦІОНАХ КОНКУРСАХ Виконала- Студе
3. Тема- ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА И КОЛЕБАНИЙ Цель- изучить теорию световосприятия человека и особенности
4. Ресоциализация и социальная адаптация некоторых категорий населения
5. Движение и покой. Основные формы движения материи и их взаимосвязь
6. тематике 21.12.13 Ф
7. Теория государства и права Казаков Р
8. Сущность организационных структур управления и перспективы их развития
9. 1847 20.04.1912 Глава первая 3 мая
10. Реферат на тему- Регуляция свертывания крови
11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ В.html
12. Рост и развитие сорных растений в условиях техногенного загрязнения почвы
13. Двухкабинный односекционный мощностью 2000 л
14. На тему- Выявление потребительских предпочтений и анализ конкурентной среды на краснодарском рынке лингвист
15. Контрольная работа Зачет 24
16. на тему- Здоровое питание глазами студентов ВУЗов РостованаДону
17. ЗАДАНИЕ на лабораторную работу 2 по дисциплине Средства измерения неэлектрических величин Кла
18. Курсовая работа- Способы и порядок учёта деловой репутаци
19. Что называется источником света 2
20. Основные законы Российской империи 23 апреля 1906г, их роль в историко-правовой науке