Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

завдання національновизвольної війни 1648 ~ 1654 р

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

143. Визначте завдання національно-визвольної війни 1648 – 1654 р.:

 поновлення усіх прав і вольностей козацтва

 соціальне визволення від гніту польськихфеодалів

 створення незалежної держави в етнічних межах України

 визволення від релігійного гноблення

144. Які твердження стосовно формування фундаментальних основ національної державної ідеї є правильними? У процесі розгортання національно-визвольних змагань (1648 - 1657 pp.) у середовищі козацької еліти вперше в історії української суспільно-політичної думки були сформульовані фундаментальні основи національної державної ідеї:
1 .право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання, незалежність і соборність Української держави;
2 .генетичний зв’язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність кордонів, традицій і культури княжої доби.

обидва твердження правильні

145. Із наказу якого польського політичного діяча взято наступну цитату: «Якщо не можна дістати козаків, то карати їх дружин і дітей, а дім руйнувати. Краще на тому місці кропиві рости, ніж ці зрадник и будуть розмножуватися?»

гетьман Конєцпольський

146. Визначте битви, в яких війська під проводом Б. Хмельницького здобули перевагу над поляками?

 під Жовтими Водами

 під Корсунем

 під Пилявцями

147. Які особливості характерні для національно-визвольної боротьби українського народу упродовж січня 1648 - серпня 1649 рр.?

початок національно-визвольної війни, союз із Кримським ханством, перші гучні перемоги, створення української козацької держави

148. Хто очолював загін, козаків, який під час першої облоги міста Львова військами Б. Хмельницького здобув Високий Замок?

М.Кривоніс

149. Визначте умови Зборівського договору 1649 р. між Україною і Річчю Посполитою?

 селяни, що не потрапили до козацького реєстру мали повернутися у кріпацтво

 на козацькій території не могли перебувати коронні війська

 повстанцям гарантувалася повна амністія

150. Яка територія була підвладна Б. Хмельницькому за Зборівським мирним договором 1649 р.?

Київське, Чернігівське і Брацлавське воєводства

151. Визначте умови Білоцерківського договору 1651 р. між Україною і Річчю Посполитою?

 юрисдикція козацької адміністрації поширюється лише на територію Київського воєводства

 столицею української автономії стає м. Чигирин

 козаки, що не потрапили до реєстру мали повернутися у підданство шляхти

152. Яке місто стало столицею України згідно з умов Білоцерківського договору між Україною і Річчю Посполитою? м. Чигирин

153. На умовах якого договору Б. Хмельницькго погодився на припинення війни з Польщею після перемоги під Жванцем? Зборівського

154. Позначте державу, проти якої у 1650, 1652 і 1653 рр. відбулися походи під проводом Б. Хмельницького і Т. Хмельницького? Молдавія

155. Визначте здобутки національно-визвольної війни 1648 – 1654 рр.?

було ліквідоване магнатське землекористування

фактично був ліквідований феодально-кріпосний гніт

 козацька старшина домоглася значного зміцнення економічного становища, розширення соціальних і політичних прав

156. Яким був головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького? ліквідація особистої залежності селян від панів (ліквідація кріпацтва)

157. У якому році Земський Собор Московської держави схвалив рішення про союз з Україною?  1653 р.

158. Що стало причиною конфлікту між українською і російською сторонами на Переяславській раді 1654 р.? відмова В. Бутурліна присягнути про непорушність прав і вольностей України від імені російського царя

159. Зазначте хто не присягнув на вірність Росії у 1654 р.

митрополит Київський

кальницький полковник І. Богун

160. Хто із відомих діячів Гетьманщини відмовився присягати на вірність російському цареві у 1654 р.? І. Богун та І. Сірко

161. Які українські полки відмовилися скласти присягу на вірність російському царю у 1654 р.? Уманський, Брацлавський, Кропивнянський, Полтавський

162. Хто очолив посольство України у Москву у березні 1654 р.? С. Зарудний та П. Тетеря

163. Визначте положення Березневих статтей 1654 р.?

право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями духовним та мирським людям

164. Яку кількість реєстрових козаків передбачали Березневі статті?  60 тис. осіб

165. Які землі були надані гетьманату Війська Запорозького у посадове володіння згідно з пунктами Березневих статей 1654 р.? Чигиринське староство

166. Яка із перелічених умов була передбачена Березневими статтями 1654 р.?

заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

167. З якими країнами без відома російського царя Україні заборонялося вести дипломатичні переговори відповідно до березневих статтей 1654 р.? із Польщею та Туреччиною

168. Після вступу Московської держави у війну з Річчю Посполитою в 1654 р. основні бойові дії розгорталися: у Білорусії та на Смоленщині

169. Якими були наслідки битви під Озерною, що відбулася 20 - 21 листопада 1655 р.? українська-московська армія завдала поразки татарам, хан розірвав союз із Річчю Посполитою і поновив дружні стосунки з Б. Хмельницьким

170. «Віленське перемир’я» - це угода про припинення воєнних дій між:

Московським царством і Річчю Посполитою за умови не розпочинати переговорів про мир зі Швецією

171. Яке твердження стосовно умов Віленського перемир’я не є правильним?

Московська держава і Річ Посполита прийняли рішення про утворення широкої антишведської коаліції із залученням до неї багатьох європейських країн і остаточного витиснення Швеції з узбережжя Балтійського моря

172. Назвіть імена керівників антигетьманського повстання, що розпочало в грудні 1657 р. М. Пушкар, Я. Барабаш

173. Які документи були підписані в роки Національно-визвольної війни українського народу?

Білоцерківський мирний договір

Віленське перемир’я

Зборівський мирний договір

 «Березневі статті»

174. Який орган був формально найвищим органом влади в Українській гетьманській державі? військова рада

175. Якою була система органів публічної влади в Українській гетьманській державі? генеральний, полковий, сотенний уряд

176. Якому органу реально належала вища влада в Українській гетьманській державі? генеральному уряду

177. Яка характеристика старшинської ради в Гетьманщині відповідає дійсності?

старшинська рада - дорадчий орган при гетьмані, що складався з генеральної старшини і полковників; фактично старшинська рада набувала функції уряду

178. Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Гетьманщини, яка діяла при гетьмані з початку XVIII ст.

Генеральна військова канцелярія

179. Хто входив до складу «Правління гетьманського уряду»?

три царські офіцери і троє козацьких старшин

180. Вкажіть, хто очолював «Правління гетьманського уряду»?

О. Шаховський

181. Хто з російських правителів відновив діяльність Малоросійської колегії?

Катерина ІІ

182. Правління гетьманського уряду - це:

створений царицею Анною Іванівною для управління козацькими землями (Гетьманщиною), що складався з представників російського уряду та козацької старшини

183. Генеральна військова канцелярія - це:

військово-адміністративна установа Гетьманщини, за посередництвом якої гетьман здійснював управління державою, вирішував усі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру

184. Вкажіть орган управління Гетьманщиною у 1722 – 1727 рр.

І Малоросійська колегія

185. І Малоросійська колегія працювала в місті

Глухові

186. Вкажіть хто очолював І Малоросійську колегію?

С. Вельямінов

187. «Малоросійська колегія», створена указом Петра І, була:

апеляційною установою (переглядала судові справи, рішення, за якими виносили суди Гетьманщини), контрольним фінансовим органом, а згодом і фіскальною (збирала кошти) та адміністративною інстанцією, що могла діяти без відома Генеральної канцелярії

188. Діяльність Першої Малоросійської колегії була спрямована:

на встановлення контролю за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшення стягнень податків до царської казни, провіанту для російської армії

189. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що..

на Лівобережній Україні було відновлено інститут гетьманства

190. Вкажіть, хто очолив відновлену у 1764 р. ІІ Малоросійську колегію?

П. Румянцев

191. Визначте період, протягом якого управління Гетьманщиною здійснювала ІІ Малоросійська колегія

 1764 – 1786 рр.

192. Які органи та посадові особи російської влади обмежували автономію Гетьманщини:

 воєводи

 Малоросійська колегія

193. Які із зазначених адміністративно-територіальних одиниць існували в Гетьманщині?

 сотні

 полки

194. Вкажіть найвищу судову інстанцію в Гетьманщині

генеральний суд

195. Назвіть судові органи Гетьманщини до середини ХVІІІ ст.:

 полковий суд

 гетьманський суд

196. Хто з українських гетьманів провів ґрунтовну судову реформу?

К. Розумовський

197. Зазначте основні положення судової реформи К. Розумовського 1760–1763 рр.

 відновлено земський суд для розгляду цивільних справ

 відновлено підкоморський суд для розгляду земельних справ

 полкові суди перетворено на гродські суди, які розглядали кримінальні справи

198. Як формувався Генеральний суд в Гетьманщині відповідно до судової реформи К. Розумовського?

судді обиралися козацькою старшиною

199. Генеральний суд відповідно до судової реформи К. Розумовського виступив як

вища апеляційна інстанція

200. Вкажіть систему загальних судів згідно судової реформи К. Розумовського

земські, гродські (міські), підкоморські суди

201. Вкажіть міста - резиденції гетьманів, столиці Гетьманщини

Батурин,Чигирин, Гадяч, Глухів

202. Хто із зазначених посадовців був головним охоронцем знаків гідності гетьманської влади?

генеральний бунчужний

203. Хто здійснював управління у великих містах Гетьманщини?

магістрати

204. Якій категорії населення Гетьманщини згідно із універсалами заборонялося вільно переходити в козацтво

монастирським селянами

205. За часів правління якого російського монарха українська знать було зрівняна в правах з російським дворянством?

Катерини ІІ

206. Що таке рангові маєтності?

землі, одержані урядовцями за службу, згідно з їхніми посадами

207. Хто з українських гетьманів уклав з Польщею Гадяцьку угоду?

І. Виговський

208. Зазначте умови Гадяцької угоди 1658 р.?

 передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике Князівство Руське) та Польщею і Литвою

 амністія для всіх учасників українсько-польської війни 1648–1654 рр.

 федеративну державу очолює спільний король, який обирається на спільному сеймі

209. Зазначте умови Гадяцької угоди 1658 р.?

 Україна може мати 30 тис. реєстрового козацького і 10 тисяч найманого війська

 Україна має власних урядовців,власну державнуказну, монету

 ніяких військ, крім козацьких у Велике князівство Руське без згоди України вводити не можна

210. Зазначте умови Гадяцької угоди 1658 р.?

 для карбування грошей у Києві створюється монетний двір

 козаки звільняться від податків, мит по всій державі

 уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують в усій державі рівні права

211. Хто, згідно із умов Гадяцької угоди 1658 р. мав очолити майбутню федеративну державу (Велике князівство Руське, Польща та Литва?

спільний король, обраний на спільному сеймі

212. Як було вирішене релігійне питання згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. між Україною і Польщею?

уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують рівні права

213. Позначте події, які відбулися в один рік.

 Конотопська битва

 І. Виговський склав повноваження гетьмана

214. Яка подія відбулася після «Чорної ради» в Ніжині?

вбивство І. Брюховецького

215. Яке визначення розкриває поняття «громадянська війна»?

війна, що ведеться між різними соціальними групами певної держави

216. Зазначте одну з основних причин Руїни:

загострення суперечок у середовищі української політичної еліти, виникнення гострих соціальних конфліктів; охоплення значної частини населення, насамперед козацтва, бунтівними настроями

217. Яке твердження стосовно трагічних наслідків Руїни не є правильним?

території України остаточно відійшли до сусідніх країн: до Росії відійшла Слобожанщина; до Османської імперії - південні землі, до Польщі - Правобережна Україна і частина Лівобережної

218. Позначте документальні і текстові уривки, що характеризують період Руїни.

 у листі до короля від 21 серпня він скаржився: «... у мене самого... не вистачає ні сил, ні надії утримувати у слухняності український народ, котрий хитається від найменшого вітру...» за таких обставин молодий гетьман знову засвідчив згоду покласти булаву

 наприкінці січня на початку лютого П. Дорошенко скликав козацьку раду, у якій брав участь представник лівобережного гетьмана рада ухвалила розпочати боротьбу проти російських залог, щоб «з обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднані і жити б окремо, і давати данину турському цареві та кримському хану, так як волоський князь платить, а під рукою великого господаря і королівської величності в жодному разі не бути»

 у листі до В. Тяпкіна від 11 січня правобережний гетьман піддав нищівної критиці українську політику Москви: «Ось недавно вчинили договір з поляками на нашу згубу: розірвали надвоє, її обидва монархи умовились між собою, що будуть нас викоріняти... Ви звикли вважати нас за якусь безсловесну худобу, без нас вирішили, які міста залишити під собою, а які уступити, а тим часом ці міста дісталися нам не вашою силою, а Божою поміччю і нашою кров’ю та відвагою...»

219. За яким договором українські землі були розділені між Росією і Польщею по Дніпру?

Андрусівським

220. Спираючись на підтримку якої держави, гетьман П. Дорошенко намагався відновити єдину Українську козацьку державу?

Османської імперії

221. Хто із українських гетьманів був засланий царським урядом в Сибір?

Д. Многогрішний та І. Самойлович

222. Хто з українських гетьманів дав згоду на підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату?

І. Самойлович

223. Що послужило приводом для усунення І. Самойловича з гетьманської посади і заслання його до Сибіру?

невдача кримського походу 1687 р.

224. Вкажіть договірні статті, які вперше заборонили гетьману України без згоди російського царя обирати генеральну старійшину і полковників?

Переяславські статті Ю. Хмельницького

225. Яким органом на посаду гетьмана було обрано І. Мазепу?

загальновійськовою радою

226. Які події пов’язані з життям і діяльністю І. Мазепи?

 універсалом від 28 листопада гетьман узаконив панщину для селян у розмірі двох днів тиждень, що стало початком процесу закріпачення селян

 І. Мазепа відновив торгівельні зв’язки Гетьманщини з іншими країнами (Річ Посполш Прусія, Швеція, Кримське ханство, Османська імперія), перервані за часів Руїни;

 майнова нерівність серед козацтва, яка значно поглибилася за часів гетьмануванг І.Мазепи, була узаконена ним у 1698 p.

 на початку весни 1689 р. 40 тис. українських козаків на чолі з гетьманом брали участь поході російської армії В. Голіцина на Крим

227. Позначте положення, яке передбачала угода про укладення українського союзу, підписана 29 - 30 жовтня 1708 р. між гетьманом І. Мазепою і Карлом XII.

Правобережна Україна була оголошена протекторатом Швеції

228. Який гетьман і в якому році виступив із такою промовою?
«Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до границь наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха... Отже, зостається нам, братіє, з видимих зол, які нас спіткали, вибрати менше... Я нічого не шукаю, окрім щастя тому народові, який ушанував мене гетьманською гідністю і з нею довірив мені долю свою... І ми тепер уважати повинні шведів за своїх приятелів, союзників, добродіїв і немов би од Бога посланих, щоб увільнити нас від рабства та зневаги і поновити на найвищому ступені свободи та самостійності»

І. Мазепа, 1708 р.

229. У якому договорі України з іноземною державою підкріплювалося, що Україна з обох сторін Дніпра з Військом Запорозьким і народом має бути вічними часами вільна від усякого чужого володіння?

угода 1708 р. з Швецією

230. Вкажіть кошового отамана, який підтримував І. Мазепу і очолив козаків, які перейшли на бік Карла XII

К. Гордієнко

231. Хто очолював російські війська, які у 1708 р. за наказом Петра І зруйнували українську гетьманську столицю Батурин

генерал Меншиков

232. Визначте подію, яка відбулася 27 червня 1709 р.?

Полтавська битва

233. Хто з українських гетьманів уклав з царським урядом Коломацькі статті?

І. Мазепа

234. Яку посаду обіймав Пилип Орлик?

гетьман України у вигнанні

235. Вкажіть при якому гетьмані постійно перебував царський резидент, який контролював всі заходи гетьманської влади

І. Скоропадському

236. Намагання козацької старшини на чолі з П. Полуботком відстояти «права і вольності» України завершилися:

Петро І викликав П.Полуботка та його однодумців до Санкт-Петербурга, де наказав їх заарештувати та ув'язнити у Петропавловській фортеці

237. Вкажіть кому з українських гетьманів вперше царським урядом було продиктовано рішучі пункти?

Д. Апостолу

238. Із перелічених тверджень про здобутки політики гетьмана Данила Апостола виберіть правильні:

 проведення низки корисних для українського суспільства соціально-економічних реформ, зокрема скорочення обтяжливого експортного мита, поповнення фонду рангових маєтностей, обмеження можливостей церкви нагромаджувати нерухоме майно і земельні володіння тощо

 повернення під юрисдикцію гетьмана запорожців

 проведення судової реформи і започаткування процесу кодифікації українського права

239. «Рішительні пункти» 1728 p. - це:

«договірні статті», що визначали межі автономії Гетьманщини у складі Росії, підписані Д Апостолом і Петром II

240. Позначте основні досягнення і реформи К. Розумовського, які стосувалися впорядкування внутрішнього життя Гетьманщини.

 К. Розумовський домігся царського указу, згідно з яким проблеми, пов’язані з Україною, спрямовувалися на розгляд не до Сенату, а до Колегії закордонних справ; це засвідчило хоча б формальне визнання політичної самостійності Гетьманщини

 під управління гетьману передавалася Запорозька Січ, яка від 1686 р. підпорядковувалася царському урядові, а також Київ, який до того був у відомстві російських воєвод; з Гетьманщини виводилися російські військові підрозділи

 гетьман провів судову реформу, внаслідок якої до складу Генерального суду, крім двох генеральних суддів, вводилися виборні особи зі старшини від кожного полку; були створені станові шляхетські суди - земський, гродський і підкоморський; Гетьманщина була поділена на 20 судових повітів, у кожному з яких засновувався суд земський (для розв’язання цивільних справ) і суд підкоморський (для земельних справ);

 за правління К. Розумовського було обмежено право переходу селян, відтепер їм дозволялося переходити до інших господарів лише за умови письмової згоди від поміщика й залишення йому всього майна.

241. Зазначте умови Андрусівського перемир’я 1667 р. між Росією та Польщею?

 Лівобережна Україна відходить до Росії, а Правобережна – до Польщі, за винятком Києва

 Київ з прилеглою територією на два роки передано Росії

 Запорозька Січ залишалася під спільним російсько-польським контролем

242. Зазначте умови «Вічного миру», 1686 р. між Росією та Польщею?

 Правобережна Україна залишається у складі Польщі, Лівобережна – Росії

 Запорозька Січ залишалася під російським контролем

243. Яким був статус Запорожжя згідно із умовами «Вічного миру» 1686 р. між Росією і Польщею?

перейшло у підданство російського царя

244. Установіть відповідність між Бучацьким миром та його змістом

Польща визнавала право Туреччини на Поділля Брацлавщина та південна Київщина передавалася під владу Дорошенка

245. Установіть відповідність між Бахчисарайським миром та його змістом

кордон між московськими і турецькими володіннями встановлювався по Дніпру Туреччина приєднала південну Київщину, Брацлавщину, Поділля, а Московія - Лівобережну Україну і Київ

246. У середині XVII ст. землі Слобідської України входили до складу

Московської держави

247. Позначте назву трьох із п’яти козацьких полків, які відбивали адміністративно-територіальний устрій Слобідської України

Ізюмський, Сумський, Охтирський

248. Яке твердження є правильним? Царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України 1783 р. ...
1. започаткував ліквідаціюкозацького устрою 
2. поклав край існуванню Запорозької Січі.

обидва варіанти неправильні

249. За часів правління якого із російських монархів вперше було заборонено українську мову і книгодрукування?

Петра І

250. Коли російська цариця Катерина ІІ видала маніфест про скасування гетьманства?

 10 листопада 1764 р.

251. Після ліквідації гетьманства в 1764 р. вся повнота влади в Україні зосереджувалася в руках другої Малоросійської колегії. Було взято жорсткий курс на централізацію і русифікацію. Суть цієї політики виражена короткою фразою Катерини II: «Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам’яті їх та їхню добу». Як ця політика реалізовувалася на практиці?

 придушення Коліївщини і гайдамацького руху

 ліквідація полкової системи на Гетьманщині, створення регулярних кавалерійських полків, утворення намісництв за російським зразком

 1783 р. було юридично оформлено кріпацтво на Лівобережжі; крім того на селян Лівобережжя і Слобожанщини поширювалися загальноросійські закони

 організація Чорноморського козачого війська замість ліквідованої Запорозької Січі

252. Які з джерел права припинили свою дію в результаті національно-визвольної війни 1648 – 1654 рр.?

«Устава на волоки», «Ординація війська Запорізького», 1638 р.

253. Яким договором між Україною та Річчю Посполитої передбачалося створення Великого князівства Руського – третьої складової частини Речі Посполитої

Гадяцький трактат

254. Які з перелічених джерел права діяли в Гетьманщині у ХVІІІ ст.?

 магдебурзьке право

 Литовський статут 1588 р.

255. У яких документах було юридично оформлено перехід України під протекторат російського царя?

Березневі статті та Жалувані грамоти Війську Запорозькому

256. В якому джерелі права Української гетьманської держави йдеться про створення парламенту (публічної ради)?

у Конституції П. Орлика

257. З якого правового документу взято наступну цитату: «Гетьман зобов’язувався пильнувати і докладати особливого старання, щоб простим козакам і посполитим не чинилось надмірних утисків, спустошливих, поборів і здирства»?

Конституція П. Орлика

258. В якому правовому документі вперше зустрічаємо положення, яким вищим посадовим особам в державі заборонялося приймати від будь-яких осіб подарунки або інші вигоди чи обіцянки в обмін на військовічи світські посади?

Конституція П. Орлика

259. Який правовий документ часів Гетьманщини містить широку програму соціально-правового захисту найменш захищених верств суспільства?

Конституція П. Орлика

260. У якому правовому документі епохи Гетьманщини вперше в Європі було встановлено особисту відповідальність особи, винуватої у неналежному використанні державних коштів, встановлено обов’язок відшкодування втраченихгрошей з майна винуватців?

Конституція П. Орлика

261. Правитель якої держави, згідно з Конституцією П. Орлика, ставав гарантом незалежності України та недоторканості її кордонів?

Швеції

262. Яка ідея є стрижневою в усьому тексті Конституції 1710 р.?

природного права кожної нації на визволення з-під чужоземного панування

263. Яку релігію у Конституції П. Орлика було проголошено панівною державною релігією?

православ’я

264. Кордонами України, встановленими в Конституції 1710 р. визнавалися кордони Української держави згідно із

Зборівською угодою

265. Козацький парламент – Гетьманська військова рада відповідно до Конституції 1710 р.:

скликалась тричі на рік

266. Уряди полковників і сотників, відповідно до конституції П. Орлика, були:

обирались, а потім затверджувались гетьманом

267. Який орган, згідно з Конституцією П. Орлика повинен був розглядати справи щодо скарг на гетьмана, генеральну старшину, полковників, генеральних радників, інших урядовців, а також рядових козаків?

Генеральний суд

268. Кому з відомих політичних діячів Гетьманщини належать слова: «В кінці, який би мій успіх не мала наша акція, який би не був здобуток зброї, яку ми підняли справедливо, ми матимемо утіху, що працювали, навіть з небезпекою нашому життю, для слави і величі нашої Батьківщини»?

П. Орлику

269. У 1710 р. було укладено проект першої Конституції України. Її пункти передбачали:

встановлення спадкової влади гетьмана

створення парламенту в Україні

270. Визначте положення Конституції П. Орлика 1710 р.?

 засуджувала деспотизм самодержавної влади

 передбачала створення своєрідного козацького парламенту – Гетьманської військової ради

271. Визначте положення Конституції П. Орлика 1710 р.?

 визначала кордонами української держави межі козацької держави Б. Хмельницького

 розглядала православ’я як державну релігію

 визнавала шведського короля номінальним протектором України

272. Визначте положення Конституції П. Орлика 1710 р.?

 забороняла гетьману та його старшині приймати від будь-яких осіб подарунки або інші вигоди чи обіцянки в обмін на військові чи посполиті посади

 закріплювала виборність усіх посадових осіб з наступним їх затвердженням гетьманом

273. Вкажіть акти військово-адміністративної влади в Гетьманщині

універсали, ордери, інструкції, листи, декрети, грамоти

274. Коли на Гетьманщині працювала кодифікаційна комісія, яка уклала «Права, за якими судиться малоросійський народ»?

 1728 – 1743 рр.

275. Кодифікацію (зведення в єдине ціле, впорядкування) чинних на Лівобережжі норм українського права було здійснено в:

«Правах, за якими судиться малоросійський народ».

276. Хто очолював кодифікаційну комісію, що працювала над створенням «Прав, за якими судиться малоросійський народ»?

Борозна і Лизогуб

277. Визначте основну причину, на основі якої Сенат не затвердив «Права, за якими судиться малоросійський народ»?

«Права, за якими судиться малоросійський народ» відтворювали та відстоювали права і вільності українського народу»

278. Вкажіть причини через які кодекс «Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. не був офіційно затверджений Сенатом.

 поступове обмеження, а в»«ідтакповне скасування російським самодержавством автономного устрою гетьмащини, зокрема своєї системи права

 відсутність посилань на російські джерела

 обгрунтування в Кодесі права на політичне самовизначення

279. Метою якої з кодифікацій українського права XVIII ст. було «прекращение горькой в судах волокиты»?

«Суд і розправа в правах малоросійських»

280. Вкажіть джерела кодифікації «Права, за якими судиться малоросійський народ», 1743 р.

 Литовський статут 1588 р.

 «Порядок прав цивільних» Б. Гроїцького

 «Зерцало саксонське» П. Щербича

281. Український правник В. Кондратьєв упорядкував у XVIII ст.:

«Книга статут і прочії права малоросійські» 1764 р.

282. Який спосіб придбання землі для рядового козацтва і селянства став основним в ході національно-визвольної війни?

займанщина

283. Кому із перелічених суб’єктів було заборонено дарувати приватну землю в Правобережній Україні у XVIII ст.?

церкві

284. Кому із перелічених суб’єктів належали на праві власності землі Запорозької Січі?

була загальновійськовою і належала Кошу в цілому

285. Вкажіть правові форми первинного набуття права власності за цивільним правом Гетьманщини

 заволодіння або «займанщина»

 знайдення загублених речей за певних умов

 природній приріст (налив, поступові наноси піску, від чого збільшувалася ділянка чи з’являвся новий острів, тощо)

286. Визначить правові форми похідного набуття права власності за цивільним правом Гетьманщини

 судові декрети (рішення)

 договори купівлі-продажу, позички, міни, дарування та ін.

 державні акти (царські жалувані грамоти, гетьманські універсали, листи полковника

287. Хто із перелічених суб’єктів Української гетьманської держави не був земельним власником:

купці

288. Який із перелічених способів набуття власності на рухомі речі був характерним тільки для Української гетьманської держави:

давність володіння

289. Укладення якого виду договору вимагало підтвердження царським указом чи гетьманським універалом:

договір купівлі-продажу землі

290. В якому разі за порушення цивільно-правових відносин порушник міг перебувати у в’язниці довічно:

якщо він не повертав кредиторові боргу

291. Які договори в обов’язковому порядку мали бути зафіксовані в актовій книзі:

договір дарування

292. Визначить договори для яких згідно із зобов’язальним правом Гетьманщини, передбачалася обов’язкова письмова форма

 усі договори, предметом яких було нерухоме майно

 договір дарування, якщо ціна дару перевищувала 100 р.

 боргові зобов’язання на суму 12 і більше рублів

293. Як відшкодовувалася нанесена деліктом шкода в Українській гетманській державі?

нанесена шкода відшкодовувалася майном або відробітком

294. Вкажіть шлюбний вік для дівчат за шлюбно-сімейним правом Гетьманщини

 16 р.

295. Вкажіть шлюбний вік для хлопців за шлюбно-сімейним правом Гетьманщини

 18 р.

296. До яких наслідків приводило недотримання вимоги про обов’язкову згоду батьків при укладанні шлюбу у праві Гетьманщини?

позбавлення батьківського благословіння, а відтак спадщини

297. Які тенденції з’явились у спадковому праві Гетьманщини, порівняно з попередніми періодами?

звуження спадкових прав за жіночою лінією

298. Яка категорія осіб в Українській гетьманській державі не могла успадковувати майно:

особи, позбавлені честі в судовому порядку

299. Які тенденції спостерігалися в спадковому праві України після поширення на її територію російського законодавства у цій сфері?

обмеження свободи заповітного розпорядження родовим майном

300. Зазначте зміни у кримінальному праві України XVIII ст., які відбувалися під впливом імперської ідеології Росії?

 посилювалися репресії щодо злочинів проти держави

праві

 посилювалися елементи жорстокості у системі покарань

301. Вкажіть тенденції, що з’являється в кримінальному праві України XVIII ст. під впливом російського імперського законодавства

знижується вік кримінальної відповідальності

302. У чому полягала основна мета покарання за кримінальним правом Гетьманщини?

залякування

303. Вкажіть вік кримінальної відповідальності у кримінальному праві Гетьманщини

 16 р.

304. Зазначте види покарань в кримінальному праві Гетьманщини

 вигнання з козацької громади

 смертна кара

 тілесні покарання

305. Зазначте види злочинів в кримінальному праві Гетьманщини

 державні злочини

 злочини проти православної віри

 майнові злочини

306. Вкажіть простий вид смертної кари за кримінальним законодавством Гетьманщини

відсічення голови

307. Вкажіть додатковий вид покарання за кримінальним правом Гетьманщини

конфіскація майна

308. Вкажіть покарання, яке з’являється в кримінальному праві Гетьманщини під впливом російського кримінального права

заслання на каторгу

309. Який із видів доказів не мав застосування в Гетьманщині?

суди божі

310. Вкажіть правильний відповідник до терміну «прокуратор» згідно із процесуальним правом Гетьманщини

представник на суді позивача чи іншого зацікавленого учасника процесу

311. Вкажіть правильний відповідник до терміну «повірений» згідно із процесуальним правом Гетьманщини

адвокат

312. Вкажіть термін апеляції відповідно до процесуального права Гетьманщини

 10 днів

313. Вкажіть правильний відповідник до терміну «возний» згідно з процесуальним правом Гетьманщини

судовий виконавець


Диплом на заказ


1. Общественные отношения по организации и деятельности судебной власти
2. Харири Рафик
3. Чтение - самое полезное дело
4. Эстетика романтизма
5. тематики Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионально
6. тема это совокупность налогов и сборов специализированных налоговых органовпринцыповформ и методов постр
7. Тема- філософія стародавнього Сходу ІІІ~ІІ тис
8. Ну и что мы здесь забыли ~ недовольно спросил Брюс осматривая местность куда привёл его Фил
9. Бинарный поиск в STL Все описанные в этом разделе алгоритмы представляют собой версии бинарного поиска
10. Волинське ВПУ 4
11. тема самых общих теоретических взглядов на мир на место человека в нем уяснения различных форм его отношен
12. На нем этом вопросе конфликт неизбежен говорил Столыпин а тогда к чему тянуть
13. Основные категории буддийской философии.html
14. Образовавшаяся при этом фигура и будет предсказывать то будущее которое ожидает гадающую особу.html
15. Урбанизм
16. Уставную грамоту Российской империи разработал Н
17. ка одного из свойств физического объекта общее в качественном отношении многим физическим объектам но в кол
18. Введение Пpиобpетение ценных бумаг пpедпpиятий так называемые поpтфельные инвестиции одно из пеpспе
19.  Общие положения
20. християни в цей тяжкий для нашого народу час коли стільки людей зазнали на собі насилля і наруги коли під за