Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Ф Лукашук ldquo;rdquo;2010 р

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Міністерство освіти І НАУКИ України

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету

імені Івана Пулюя

       “Затверджую”

Заступник директора з НВР _________________П.Ф. Лукашук

“____”______________2010 р.

Методичні  вказівки

до проведення навчальної практики

з   маркетингу


Методичні вказівки до проведення навчальної практики з  маркетингу   для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».

Методичні рекомендації розробила  викладач              Павлик А.Й.                                                         

Затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №______ від «____»_________________2010 р.

Голова ЦК __________________________Семчишин Є.В.

Розглянуто і схвалено методичною радою ТК ТНТУ імені Івана Пулюя

Протокол № _______від «____»_________________2010 р.

Голова методичної ради ________________   Шевчук Я.Д.


    Маркетинг – ключовий фактор підприємництва.

    Це не тільки паливо, це – компас корабля.

     Джон Барві

      представник концерну «Ай-сі-ей».

 

 

                                               Хто економіст на системах збуту,

    той економіст на виживанні та процвітанні фірми.

       Принципи маркетингу.

Вступ.

Перехід України на нову систему господарювання викликав великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства.

Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм управління, ділову активність, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживача.

 У ринковій економіці підприємство самостійно планує   основні напрями та умови діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами, обирає ділових партнерів, вступає у договірні відносини з ними. На  підприємствах  зосереджені найбільш кваліфіковані кадри, вирішуються питання раціонального використання ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, здійснюються маркетингові дослідження та ефективне управління – менеджмент.

У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш ефективно взяли на озброєння маркетингову концепцію, правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції чи послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких теоретичних знань та практичних вмінь, творчого підходу в організації діяльності та економічного зростання підприємства. І особливе місце у формуванні компетентних економістів-маркетологів  займає навчальна практика студентів.

Пояснювальна записка

1. Мета та завдання практики, її роль та місце в навчальному процесі.

Навчальна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки  спеціалістів  за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста,   галузі знань 0306      «Менеджмент та адміністрування».

Навчальна практика спрямована на формування  необхідного обсягу професійних практичних знань,  умінь та навичок  для майбутньої практичної діяльності в галузях економіки, рекламного бізнесу і маркетингу.

Програма передбачає ознайомлення студентів із майбутньою професією, перспективами розвитку спеціальності, з характером, змістом та умовами організації виробничого процесу, маркетингової і рекламної діяльності, сприяння  саморозвитку студента як майбутнього фахівця.

1.1 Мета практики.

Метою практики  є поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні загальноекономічних дисциплін та спеціальних дисциплін, відпрацювання необхідних навичок самостійної роботи по спеціальності, стимулювання інтересу до майбутньої професії.

1.2 Основні  завдання практики:

 •  ознайомити із законодавчими та нормативними актами, які регламентують маркетингову та рекламну діяльність в Україні;
 •  розкрити роль, значення і місце навчальної практики в забезпеченні майбутніх фахівців практичними уміннями і навичками;
 •  ознайомити студентів із здійсненням товарної та цінової політики, організацією просування товарів, плануванням маркетингу та його контролем;
 •  оволодіти методами маркетингової діяльності фірми у тісному взаємозв’язку з технікою, технологією, організацією економіки    та управлінням виробництвом;
 •  розуміти суть виконаних розрахунків, складених документів, калькуляцій;
 •  ознайомити студентів з професійними вимогами до фахівця,  із специфікою майбутньої спеціальності;
 •  прищепити студентам любов до професії маркетолога та рекламіста.

1.3 В період проходження практики студент повинен:

 •  виконати всі завдання програми практики в строки передбачені календарним планом;
 •  суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки,  виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 •  регулярно вести щоденник, в якому робити записи про виконання робіт;
 •  підготувати письмовий звіт про практику.

За період проходження навчальної практики студент повинен:

ознайомитися з:

 •  законодавчими та нормативними актами, які регламентують маркетингову діяльність фірми;
 •  організаційною структурою служби маркетингу;
 •  мікро і макросередовищем функціонування фірми;
 •  порядком проведення сегментації та позиціювання товарів на ринках;

вивчити:

 •  організацію та планування маркетингових досліджень;
 •  товарну політику фірми (номенклатуру та асортимент товарів, етапи життєвого циклу товарів, етапи розробки нової продукції, порядок оцінки рівня конкурентоспроможності продукції);
 •  цінову політику фірми (завдання цінової політики, види цінових стратегій, методи розрахунку ціни, фактори що впливають на формування ціни,  систему знижок і націнок)
 •  збутову політику  фірми (канали розподілу, організацію товароруху, організацію гуртової і роздрібної торгівлі, інтернет-магазини);
 •  маркетингову політику комунікацій (рекламну діяльність, пропаганду, стимулювання збуту, особистий продаж);

вміти

 •  аналізувати стан ринку та попит споживача на продукцію та послуги  фірми;
 •  організувати збір інформації для проведення маркетингових досліджень;
 •  правильно оцінювати кон’юнктуру ринку;
 •  розрахувати потенціал та місткість ринку, частку ринку, яку займає фірма та її основні конкуренти;
 •  розробити калькуляцію на 1-2 товари;
 •  розрахувати відпускну  ціну на продукцію,  рентабельність продукції;
 •  розробити план проведення рекламних заходів і текст рекламного звернення.

Зміст навчальної практики.

          Таблиця 1.

Тематичний план навчальної практики

п/п

Теми практичних занять

Кількість годин

всього

самостійна

робота

1

Ознайомлення з порядком проведення навчальної практики, основними проблемами, які необхідно вивчити

2

-

2

Ознайомлення з концепцією та системою маркетингових теорій

4

1

1

Система маркетингових досліджень

6

5

4

Маркетингова цінова політика підприємства

6

5

5

Дослідження досвіду рекламних кампаній вітчизняних і

зарубіжних фірм

6

5

6

Написання звіту

6

6

7

Загальна кількість годин

30

24

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.

Тема 1. Ознайомлення з порядком проведення навчальної практики, основними проблемами, які необхідно вивчити.

На початку практики студент ознайомлюється з метою та завданнями практики, порядком її проведення, основними темами, з вимогами до оформлення звітної документації.

Тема 2. Ознайомлення з концепцією та системою маркетингових теорій.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Основні функції, склад, рівні маркетингової системи; основні теоретичні положення: теорії життєвого циклу продукту, теорії сегментування ринку. Складові маркетингу- мікс.

Тема 3. Проведення маркетингових досліджень.

Визначення поняття “маркетингове дослідження”. Процедура проведення маркетингових досліджень. Розробка концепції дослідження. Опитування як один з методів проведення маркетингових досліджень. Планування вибірки для проведення дослідження. Етапи розробки анкети. Види питань, що використовуються в анкеті. Розробка анкети. Проведення анкетування. Проведення опитування з використанням розробленої анкети. Аналіз отриманих даних. Оформлення результатів дослідження.

 Товар та його позиціювання на ринку. Розробка товару. Визначення  основних характеристик товару. Визначення сегменту ринку та позиціювання товару.            

Розробка торгового знаку для товару. Відповідність торгового знаку та сегменту ринку, на який орієнтується товар. Проведення рекламної кампанії розробленого товару. Складання орієнтовного бюджету рекламної кампанії. Відповідність рекламної кампанії та сегменту ринку, на якому позиціюнується товар. Рекламні засоби та охоплення аудиторії. Зведення всіх даних у підсумкову таблицю.

Тема 4. Маркетингова цінова політика підприємства

Сутність маркетингової цінової політики. Основні цілі ціноутворення. Роль і місце ціни в маркетинговій діяльності фірми. Взаємозв’язок завдання фірми з її ціновою політикою. Сутність маркетингової діяльності фірми через показники “ціна — якість”. Вплив типу ринку, на якому діє підприємство, на політику ціноутворення.   Обґрунтування політики ціноутворення, вибору методів ціноутворення підприємства.

Тема 5. Дослідження досвіду рекламних кампаній вітчизняних і зарубіжних фірм

Вивчення правових засад регулювання рекламної діяльності в Україні і за кордоном. Вивчення історії створення та досвіду відомих світових і вітчизняних рекламних агентств. Вивчення досвіду проведення та результатів вітчизняних і світових конкурсів реклами. Визначення найрекламовніших товарних марок

України. Вивчення креативних стратегій рекламодавців. Аналіз моделей, що використовуються при розробці рекламних звернень. Оцінка психологічного впливу рекламних звернень. Вивчення досвіду використання виставок для рекламування продукції та створення фірмового стилю фірми.

Обов’язки студентів і керівників навчальної практики.

Студенти коледжу при проходженні практики зобов’язані:

 •  до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її оформлення;
 •  систематично вести щоденник практики, подавати його на перевірку керівнику практики;
 •  у повному обсязі виконати програму практики та індивідуальні завдання згідно варіанту  в строки, передбачені календарним планом;
 •  дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки  та виробничої санітарії;
 •  нести відповідальність за виконану роботу;
 •  самостійно активно і творчо працювати, використовуючи наявні біліотечні фонди та  мережу Інтернет;
 •  своєчасно оформити звіт про проходження навчальної практики та щоденник;
 •  захистити звіт з практики у визначенні строки коледжу.

Керівник практики від коледжу зобов’язаний:

 •  забезпечити студентів програмою практики та провести з ними інструктаж про порядок її проходження;
  •  розробити тематику індивідуальних завдань;
  •  контролювати проходження практики студентами;
  •  проводити заняття за навчальними темами, визначеними для практичного засвоєння під час проходження навчальної практики;
  •  перевіряти щоденники і звіти студентів про виконання програми практики і рекомендувати їх до захисту,
  •  допомагати студентам  у проведенні розрахунків, аналізу даних, консультувати з неясних питань.

Оформлення результатів проведення практики.

 Організація навчальної практики здійснюється згідно з програмою навчальної практики студентів спеціальності «Організація виробництва».Термін проходження практики визначається графіком навчального процесу. Навчальна практика проводиться в коледжі у вигляді  практичних занять. Студентам  пропонуються: розв’язання виробничих ситуаційних завдань, проведення ділових ігор, перегляд рекламних роликів престижних світових фестивалів і конкурсів реклами.

Завершальним етапом навчальної практики є написання та захист звіту, виконання індивідуального завдання та оформлення щоденника (форма наводиться у додатку 1).

  Звіт повинен включати:

 •  титульну сторінку (форма наводиться в додатку  2);
 •  індивідуальне завдання (форма наводиться в додатку 3);
 •  зміст, в якому наводиться перелік наведених в звіті розділів із зазначенням сторінок;
 •  вступ, який включає мету та завдання практики;
 •  основну частину, в якій  студент повинен висвітлити питання  практики згідно програми;
 •  індивідуальне завдання згідно варіанту;
 •  додатки, де виноситься відповідна документація (форми, бланки, графіки і т.п.), яку студент підбирає  і вивчає при написанні звіту;
 •  список використаної літератури, включаючи нормативні акти, методичні вказівки.

Обсяг звіту навчальної практики складає 10-15 сторінок. Обсяг  додатків не лімітується. На всі додатки в текстовій частині повинні бути посилання. Звіт необхідно оформити на аркушах паперу формату А4 і скріпити.

Вимоги до захисту звіту:

Основною формою перевірки якості виконаної роботи є її захист, що проводиться індивідуально в останній робочий день практики. Під час захисту звіту студент повинен володіти інформацією, яку висвітлював у звіті. Захист проводиться у формі короткої доповіді студента про виконану роботу та відповідей на запитання керівника практики.

Залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Студенту, який не виконав програму практики, в установленому порядку надається право проходження практики повторно.

Критерії оцінювання результатів проходження навчальної практики.

Під час захисту оцінюється:

 •   повнота виконання програми практики;
 •   відповіді студента на поставлені запитання.

Оцінка “відмінно” ставиться студенту за умови повного, своєчасного виконання ним програми практики без суттєвих зауважень і ґрунтовних відповідей на поставлені запитання.

Оцінка “добре” — за умови виконання програми практики на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання.

Оцінка “задовільно” — за умови виконання програми практики на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальні завдання включаються в програму з метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійно розв’язувати виробничі завдання, або включати в себе організаційні завдання. Усі виконані індивідуальні завдання мають бути покладені в основу звіту з практики.


Теми індивідуального завдання.

 1.  Аналіз маркетингового середовища.
 2.  Аналіз сильних і слабких сторін фірми маркетингових можливостей і загроз (SWOT -аналіз).
 3.  Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку
 4.  Маркетингові стратегії росту
 5.  Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми.
 6.  Маркетингові стратегії диференціації та позиціювання.
 7.  Маркетингові стратегії ринкового лідера.
 8.  Маркетингові стратегії челенджерів.
 9.  Маркетингві стратегії послідовників.
 10.  Маркетингові стратегії нішерів.
 11.  Маркетингові дослідження ринку.
 12.  Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів.
 13.  Дослідження поведінки споживачів.
 14.  Дослідження конкурентоспроможності підприємства.
 15.  Методи аналізу і прогнозування попиту на продукцію.
 16.  Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки.
 17.  Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві.
 18.  Структура ціни та характеристика її складових.
 19.  Методи визначення ціни.
 20.  Стратегії ціноутворення та особливості  їх застосування.
 21.  Організація маркетингової політики комунікацій на підприємстві.
 22.  Сучасний інструментарій маркетингових комунікацій.
 23.  Організація виставок і ярмарків.
 24.  Досвід визначних рекламістів США у галузі прямого маркетингу.
 25.  Сучасні технології прямого маркетингу.
 26.  Нестандартні комунікаційні прийоми.
 27.  Стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу товару.
 28.  Бренд стратегії підприємства.
 29.  Товарний знак і фірмовий стиль.
 30.  Асортиментна політика.  
 31.  Інноваційна політика.
 32.  Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль.
 33.  Особливості створення ефективного  рекламного звернення.
 34.  Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу.
 35.  Маркетинг подій.
 36.  Організація та контроль рекламної діяльності.
 37.  Визначення комунікативної ефективності комплексу маркетингових комунікацій.
 38.  Маркетингові  комунікації на сучасному ринку.
 39.  Система маркетингової інформації.
 40.  Основи збутової логістики.

Варіанти індивідуального завдання: порядковий номер теми індивідуального завдання відповідає порядковому номеру студента в групі.

Практичне завдання №1.

Ви працюєте фахівцем відділу маркетингу на Тернопільському радіозаводі «Оріон».

Для оформлення угоди на поставку продукції виготовленої на підприємстві, необхідно дати економічне обгрунтування відпускної ціни на продукцію. З цією метою треба розрахувати:

 •  статті калькуляції
 •  види собівартості:
  •  виробничу;
  •  повну;
 •  суму нормативного прибутку;
 •  гуртову ціну продукції;
 •  відпускну ціну з ПДВ;
 •  результати розрахунків записати у бланку калькуляції (додаток 4);
 •  розрахувати прибуток та рентабельність продукції.

Таблиця 2

Калькуляція

Найменування виробу  -   Груповий зарядний пристрій ДУЮ 2.087.012

Вихідні дані:

п/п

Найменування калькуляційних статтей витрат

Од. вим.

Варіант

нульовий

1

Сировина і матеріали

Грн.

30,70

2

Покупні комплектуючі вироби

Грн.

505,08

3

Транспортно-заготівельні витрати

%

2,00

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

Грн.

75,53

5

Додаткова заробітна плата

%

15,00

6

Відрахування на соціальні заходи

%

38,55

7

Загально-виробничі витрати

%

95,00

8

Виробнича собівартість

Грн.

9

Адміністративні витрати

%

460,00

10

Витрати на збут

%

30,00

11

Повна собівартість

Грн.

12

Прибуток

%

15,00

13

Гуртова ціна

Грн.

14

Податок на додану вартість

%

20,00

15

Відпускна ціна

Грн.

Варіанти для виконання завдання.

До  калькуляційної статті витрати «сировина і матеріали» в табл. 2 слід додати величину 0,25 * n, де  n-  порядковий номер студента в списку групи.


Практичне завдання № 2.

Ви працюєте фахівцем відділу маркетингу на Тернопільському заводі «Сатурн».

Для оформлення угоди на поставку продукції виготовленої на підприємстві, необхідно дати економічне обгрунтування відпускної ціни на продукцію. З цією метою треба розрахувати:

 •  статті калькуляції
 •  види собівартості:
  •  виробничу;
  •  повну;
 •  суму нормативного прибутку;
 •  гуртову ціну продукції;
 •  відпускну ціну з ПДВ;
 •  результати розрахунків записати у бланку калькуляції (додаток 4);
 •  розрахувати прибуток та рентабельність продукції.

Таблиця 3.

Калькуляція

Найменування виробу  -   Антенні системи АС d 5,0 л

Вихідні дані:

п/п

Найменування калькуляційних статтей витрат

Од. Вим.

Варіант

нульовий

1

Сировина і матеріали

Грн.

6212

3

Транспортно-заготівельні витрати

%

4,50

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

Грн.

5000

5

Додаткова заробітна плата

%

15,00

6

Відрахування на соціальні заходи

%

38,55

7

Загально-виробничі витрати

%

260,00

8

Виробнича собівартість

Грн.

9

Адміністративні витрати

%

380,00

10

Витрати на збут

%

25,00

11

Повна собівартість

Грн.

12

Прибуток

%

15,00

13

Гуртова ціна

Грн.

14

Податок на додану вартість

%

20,00

15

Відпускна ціна

Грн.

Варіанти для виконання завдання.

До  калькуляційної статті витрати «сировина і матеріали» в табл. 3 слід додати величину 10 * n, де  n-  порядковий номер студента в списку групи.


Методичні вказівки.

Ціна є одним із найважливіших інструментів управління ринковою економікою.

Ціна промислової продукції включає такі елементи, як:

 1.  повна собівартість продукції
 2.  прибуток
 3.  гуртова ціна
 4.  податок на додану вартість
 5.  відпускна ціна.

Найважливішим елементом ціни є собівартість продукції, оскільки вона представляє собою мінімальну ціну, що включає всі витрати  на її виготовлення та реалізацію, виражені у грошовій формі. Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість, а з врахуванням витрат на виробництво і збут – повну собівартість продукції.

Виробнича собівартість продукції складається з таких елементів:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

Причому перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції визначає підприємство.

Прямі матеріальні витрати включають вартість сировини та основних матеріалів, що становлять основу виробленої продукції, а також вартість напівфабрикатів, комплектуючих, допоміжних та інших матеріалів і сировини, яка може бути безпосередньо віднесена до конкретного об'єкта витрат.

Прямі витрати па оплату праці включають заробітну плату та різні виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Інші прямі витрати містять всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плату за оренду земельних та майнових паїв, амортизацію.

 До загальновиробничих витрат належать такі елементи:

 •      витрати, які пов'язані з управлінням виробництвом — виплати заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи, а також витрати на відрядження апарату управління цеху;
 •     амортизація обладнання цеху та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
 •      витрати на утримання, експлуатацію, ремонт і страхування основних засобів та позаобігових активів загально виробничого призначення;
 •  витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;
 •  витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші витрати на утримання        виробничих приміщень;
 •  витрати на обслуговування виробничого процесу, на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища;
 •  інші витрати, які пов'язані з внутрішньозаводськими переміщеннями вантажів, з незавершеним виробництвом, втратами від псування матеріальних цінностей та ін.

Крім виробничої собівартості до загальної собівартості входять витрати, які пов'язані з операційною, фінансовою, інвестиційною та іншою діяльністю підприємства. Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю і які не включаються до собівартості реалізованої продукції, поділяються на такі види:

1) адміністративні витрати - витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством. До них належать:

 •  загальні кооперативні витрати, які пов'язані з витратами на проведення річних та інших зборів, представницькі витрати та ін.;
 •  витрати на відрядження та утримання апарату управління підприємства;
 •  витрати на утримання основних засобів і нематеріальних поза-обігових активів загальногосподарського призначення;
 •  амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;
 •  різні податкові збори, які повинно сплачувати підприємство згідно з чинним законодавством України і які включаються в собівартість продукції;
 •  інші витрати підприємства загальногосподарського призначення.
  2)  в
  итрати на збут продукції. До таких витрат відносять:
 •  вартість пакувальних матеріалів для упакування готової продукції на складах;
 •  вартість ремонту тари;
 •  витрати на оплату праці та виплату комісійних винагород продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;
 •  витрати, які пов'язані з транспортуванням та страхуванням готової продукції, оплатою транспортно-експедиційних послуг згідно з укладеною угодою;
 •  витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування виробленої продукції;
 •  витрати на рекламу продукції та дослідження ринку;
 •  інші витрати, пов'язані зі збутом продукції.
  3) і
  нші операційні витрати, які включають:
 •  собівартість реалізованої іноземної валюти, яка перераховується в грошових одиницях України за курсом Національного банку України;
 •  розмір безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
 •  втрати від знецінення запасів;
 •  втрати від нестачі та псування товарів;
 •  витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
 •  штрафи, пені, неустойки та ін.

Важливим елементом виробничої ціни підприємства є прибуток. Прибуток – це різниця між відпускною ціною та собівартістю продукції, частина якої після розрахунків з бюджетом належить підприємству (чистий прибуток) та може використовуватися на розширення та реконструкцію виробництва, стимулювання праці своїх робітників та інші власні потреби.

Фінансові результати діяльності підприємства разом з прибутком вимірюються показником рентабельності конкретного виду продукції.

Рентабельність продукції визначається у процентах як відношення прибутку до собівартості та являється показником ефективності виробництва.

Розвязок нульового варіанту практичного завдання №1.

 1.  Визначаємо суму транспортно-заготівельних витрат, для цього суму затрачених матеріалів і покупних комплектуючих виробів помножимо  на процент транспортно-заготівельних витрат:

(30,7+505,08) * 2/100=10,72 грн.

2. Визначаємо додаткову заробітну плату робітників: суму основної заробітної плати помножимо на процент додаткової зарплати:

75,53*15/100=11,33 грн.

3. Суму відрахувань на соціальні заходи визначаємо як 38,55 % від суми основної і додаткової заробітної плати:

(75,53+11,33)*38,55 /100=33,48 грн.

4. Сума загальновиробничих витрат визначається шляхом множення основної заробітної плати на процент загальновиробничих витрат:

75,53*95/100=71,75 грн.

5. Виробнича собівартість становить:

30,7+505,08+10,72+75,53+11,33+33,48+71,75=738,59 грн.

6. Визначаємо суму  адміністративних витрат шляхом множення основної заробітної плати  на процент адміністративних витрат:

75,53*460/100=347,44 грн.

7. Визначаємо  суму збутових витрат шляхом множення основної заробітної плати  на процент витрат збуту:

75,53*30/100=22,66 грн.

8.  Повна собівартість становить:

738,59+347,44+22,66=1108,69 грн.

9.Визначаємо  норматив рентабельності: для цього визначаємо 15 % від собівартості продукції:

1108,69*15/100=166,30 грн.

10. Гуртова ціна становить:

1108,69+166,30=1274,99 грн.

11. Сума ПДВ визначається шляхом  множенням гуртової   ціни на встановлену ставку ПДВ:

1274,95*20/100=254,99 грн.

12. Відпускна ціна дорівнює:

1274,99+254,99=1529,98 грн.

13. Прибуток на одиницю продукції (маржинальний дохід) визначаємо як різницю між ціною та собівартістю продукції:

П=1274,99-1108,69=166,30 грн.

14. Рентабельність продукції визначаємо як відношення прибутку до собівартості:

Р=166,30/1108,69*100=15%

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Закон України “Про захист прав споживачів”, 1991.
 2.  Закон України “Про охорону на знаки для товарів і послуг”, 1994.
 3.  Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, 1996.
 4.  Закон України “Про природні монополії,” 2000.
 5.  Закон України «Про рекламу»,  1996.
 6.  Азарян О. М. Міжнародний маркетинг. — К.: ІСМО МО України; НВФ “Студцентр”, 1998. — 200 с.
 7.  Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. — 2-ге вид., переробл. і допов. —К.: НМЦВО Мін-ва освіти і науки України; НВФ “Студцентр”, 2001. — 320 с.
 8.  Амблер Т. Практичный маркетинг: Пер. с англ. / Под общ.ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — Гл.11, 18.
 9.  Багиев Г. Л. Маркетинг: Учеб. для вузов. — 2-е изд. —М.: Экономика, 2001. — 250 с.
 10.  Бове К., Аренс И. Современная реклама. — Тольятти:Дом Довгань, 1995. — 704 с.
 11.  Гаркавенко С. С. Маркетинг. — К.: Лібра, 1996. — 384 с.
 12.  Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. — М.: Внешторгиздат, 1991. — 250 с.
 13.  Гилберт А. Ч. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2000. — 752 с. — (“Маркетинг для профессионалов”).
 14.  Дейян А. Реклама. — М.: Прогресс-Универс, 2003. —176 с.
 15.  Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга: Учеб.пособие: Пер. с англ. — М.: Издат. дом “Вильямс”, 2000. —
  1.  688 с.
 16.  Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг Теорії і господарські ситуації: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. —К.: Політехніка, 2004. — 152 с.
 17.  Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.посіб. — К.: КНЕУ, 1997.
 18.  Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е изд. —М.; СПб.; К.: Издат. дом “Вильямс”, 1999.
 19.  Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Аналіз, планирование, внедрение и контроль. — СПб.: Питер, 1998.
 20.  Котлер Ф., Амстронг Г., Сонерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М.; СПб., К.: Издат. дом “Вильямс”, 2000. — 944 с.
 21.  Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. —К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
 22.  Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
 23.  Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч. практ. посіб. — К., 1998.
 24.  Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг. —СПб.: Питер, 2002. — 400 с.
 25.  Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н. В. Гениной, В. Е. Демидова. — К.: Укрреклама, 1995. —14 с.
 26.  Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. —200 с.
 27.  Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Моногр. — К.: Експерт, 2001.
 28.  Портер М. Стратегія конкуренції. — К.: Основи, 1998.
 29.  Рожков И. Я. Международное рекламное дело. — М.:ЮНИТИ, 1994.
 30.  Романов А. Н., Корлюгов Ю. Ю., Красильников С. А. и др.Маркетинг: Учебник. — М.: Банки и Биржи; ЮНИТИ,1996. — 560 с.
 31.  Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. — Харьков: НВФ “Студцентр”, 1995. — 214 с.
 32.  Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. Л. А. Волковой — СПб.:Питер, 2000. — 656 с.
 33.  Салий В. В., Бакаєва В. В. Искусство продажи: Практикум. — М.: Издат. дом “Дашков и К”, 2000. — 164 с.
 34.  Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. —К.: МАУП, 2001. — 246 с.
 35.  Сэндидж Ч. Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1989. —630 с.
 36.  Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник. —М.: ЗАО “Бизнес-школа Интел-Синтез”, 2000.
 37.  Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч.посіб. — К.: МАУП, 2003 — 160 с.
 38.  www.mr.com.ua. Маркетинг і реклама. Український професійний портал
 39.  www.mr.com.ua. Маркетинг і реклама. Український професійний портал
 40.  www.reklamaster.com Рекламастер
 41.  www.marketing.web-standart.net. Новый маркетинг —журнал о маркетинге и рекламе
 42.  www.smi.ivlim.ru Marketing-mix. Еженедельный электронный журнал
 43.  www.4p.ru 4р Маркетинг
 44.  www.advertising.com.ua Реклама в Украине
 45.  www.createbrend.ru Реклама, маркетинг, креатив, слоган
 46.  www.urp.kiev.ua Украинский рекламный портал


Додаток 1

форма титульного листка щоденника  навчальної  практики з маркетингу

         Міністерство освіти І НАУКИ України

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету

імені Івана Пулюя

Циклова комісія економічних дисциплін

Щоденник

навчальної практики

з маркетингу

Виконав

Студент групи_________________

_

______________________________________________

(П., І., Б. студента)

Керівник практики

____________________________________________

(П., І., Б. керівника)

Тернопіль 2010

 Додаток 2

форма титульного листка звіту про навчальну практику з маркетингу

                  Міністерство освіти І НАУКИ України

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету

імені Івана Пулюя

Циклова комісія економічних дисциплін

Звіт

про навчальну практику

з маркетингу

Виконав

Студент групи_________________

_____________________________________________

                                 (П., І., Б. студента)

Керівник практики

_____________________________________________

(П., І., Б. керівника)

Тернопіль 2010

                                                                                                                                                             Додаток 3

форма індивідуального завдання

Технічний коледж

Тернопільського національного  Технічного університету

ім. Івана Пулюя

«Затверджую»

Зав. практикою

__________________

«___» _______20__р.

Індивідуальне завдання

студенту на період навчальної практики

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________________________________

Група ____________________________________________________________________

Спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва»

Тема завдання ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Студенти коледжу при проходженні практики зобов’язані:

 1.  до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її оформлення;
 2.  систематично вести щоденник практики, подавати його на перевірку керівнику практики;
 3.  у повному обсязі виконати програму практики та індивідуальні  завдання згідно варіанту  в строки, передбачені календарним планом;
 4.  дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки  та виробничої санітарії;
 5.  нести відповідальність за виконану роботу;
 6.  самостійно активно і творчо працювати, використовуючи наявні бібліотечні фонди та  мережу Інтернет;
 7.  своєчасно оформити звіт про проходження навчальної практики та щоденник;
 8.  скласти звіт про проходження практики і здати на перевірку не пізніше наступного дня після її закінчення.

Вказівки до виконання завдань.

 1.  Звіт виконується, представляється на перевірку і захищається.
 2.  Допоміжний матеріал (бланки документів, схеми, інструкції) необхідно виділяти. 

Керівник практики_____________________________________________________

Зміст звіту.

В процесі проходження практики студент повинен освоїти наступні теми:

Тема 1. Ознайомлення з порядком проведення навчальної практики, основними проблемами, які необхідно вивчити.

На початку практики студент ознайомлюється з метою та завданнями практики, порядком її проведення, основними темами, з вимогами до оформлення звітної документації.

Тема 2. Ознайомлення з концепцією та системою маркетингових теорій.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Основні функції, склад, рівні маркетингової системи; основні теоретичні положення: теорії життєвого циклу продукту, теорії сегментування ринку. Складові маркетингу - мікс.

Тема 3. Проведення маркетингових досліджень.

Визначення поняття “маркетингове дослідження”. Процедура проведення маркетингових досліджень. Розробка концепції дослідження. Опитування як один з методів проведення маркетингових досліджень. Планування вибірки для проведення дослідження. Етапи розробки анкети. Види питань, що використовуються в анкеті. Розробка анкети. Проведення анкетування. Проведення опитування з використанням розробленої анкети. Аналіз отриманих даних. Оформлення результатів дослідження.

Товар та його позиціювання на ринку. Розробка товару. Визначення  основних характеристик товару. Визначення сегменту ринку та позиціювання товару.            

Розробка торгового знаку для товару. Відповідність торгового знаку та сегменту ринку, на який орієнтується товар. Проведення рекламної кампанії розробленого товару. Складання орієнтовного бюджету рекламної кампанії. Відповідність рекламної кампанії та сегменту ринку, на якому позиціюнується товар. Рекламні засоби та охоплення аудиторії. Зведення всіх даних у підсумкову таблицю.

Тема 4. Маркетингова цінова політика підприємства

Сутність маркетингової цінової політики. Основні цілі ціноутворення. Роль і місце ціни в маркетинговій діяльності фірми. Взаємозв’язок завдання фірми з її ціновою політикою. Сутність маркетингової діяльності фірми через показники “ціна — якість”. Вплив типу ринку, на якому діє підприємство, на політику ціноутворення.   Обґрунтування політики ціноутворення, вибору методів ціноутворення підприємства.

Тема 5. Дослідження досвіду рекламних кампаній вітчизняних і зарубіжних фірм

Вивчення правових засад регулювання рекламної діяльності в Україні і за кордоном. Вивчення історії створення та досвіду відомих світових і вітчизняних рекламних агентств. Вивчення досвіду проведення та результатів вітчизняних і світових конкурсів реклами. Визначення найрекламовніших товарних марок

України. Вивчення креативних стратегій рекламодавців. Аналіз моделей, що використовуються при розробці рекламних звернень. Оцінка психологічного впливу рекламних звернень. Вивчення досвіду використання виставок для рекламування продукції та створення фірмового стилю фірми.

Література.

Додатки.

 Додаток 4

форма калькуляції

Таблиця 3.

Калькуляція

Найменування виробу _________________________________________________

Одиниці виміру________________________________________________________

Кількість випуску______________________________________________________

п/п

Найменування калькуляційних статтей витрат

Сума,

Грн.

1

Сировина і матеріали

3

Транспортно-заготівельні витрати

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

5

Додаткова заробітна плата

6

Відрахування на соціальні заходи

7

Загально-виробничі витрати

8

Виробнича собівартість

9

Адміністративні витрати

10

Витрати на збут

11

Повна собівартість

12

Прибуток

13

Гуртова ціна

14

Податок на додану вартість

15

Відпускна ціна


Зміст.

Вступ

3

Мета та завдання  практики, її роль та місце в навчальному процесі

Програма навчальної практики

Оформлення результатів      проведення практики

Індивідуальні завдання

Методичні вказівки до проведення практики

Література

Додатки

4

6

7

8

11

13

15


Диплом на заказ


1. ПРАКТИКУМ по дисциплине Римское частное право для студентов 1 кур
2. вопервых с обязательным окислением элементов металлической фазы во время плавки и образованием при этом р
3. ТЕМАТИКА Под
4. Тема 1 Завдання 1Верховна Рада України не має права переглядати законність і обгрунтованість вироку
5. Економіка підприємства денної форми навчання факультету економіки підприємництва та права Навчальни
6. Контрольная работа- Сущность, объект и предмет управления
7. предоставлять общественности информацию относительно применения смертной казни
8. глийским контекстом и нормой русского языка
9. Надзорные функции прокуратур
10. вмешиваются в естественно протекающий процес
11. глобализация отрасли связи
12. тематичних наук Харків ~ Дисертацією є рукопис Робота виконана в Ін.html
13. Октябрьский большевистский переворот (1917)
14. Виды современного искусства
15. СПЕЦМОНТАЖ РПГ [7] 2
16. ИАГончаров.html
17. область науки и техники которая изучает и практически приминяет различные устройства и приборы
18. Матрица анализа возможностей и угроз
19. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів1
20. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕ