Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематизації нормативноправових актів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Перелік питань до перевірочної контрольної роботи з дисципліни

«Міжнародне право»

 1.  Розкрийте поняття, ознаки та особливості міжнародного права.
 2.  Дайте визначення і класифікацію норм міжнародного права.
 3.  Назвіть поняття і форми систематизації нормативно-правових актів.
 4.  Розкрийте поняття джерел міжнародного права.
 5.  Назвіть і охарактеризуйте суб’єктів міжнародного права.
 6.  Назвіть права і обов’язки держав в міжнародному праві.
 7.  Розкрийте поняття міжнародного правонаступництва.
 8.  Дайте оцінку обставинам, що виключають міжнародну відповідальність.
 9.  Розкрийте поняття, види та склад державної території.
 10.  Розкрийте поняття і джерела права міжнародних договорів.
 11.  Розкрийте процедуру прийняття міжнародних договорів.
 12.  Розкрийте недійсність та припинення дії міжнародних договорів.
 13.  Розкрийте поняття і цілі Організації Об’єднаних Націй (ООН).
 14.  Розкрийте передумови виникнення і поняття права Європейського Союзу.
 15.  Розкрийте дипломатичні привілеї та імунітети представництв.

16.Охарактеризуйте порядок регулювання приватноправових відносин та недоліки колізійно-правового способу регулювання міжнародних приватноправових відносин.

 1.  Розкрийте поняття колізійних норм. їх структуру і види.

Підготувала викладач

С.А.Панащук


Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Державне будівництво і самоврядування України»

спеціальність 5.03040 1 О 1 “Правознавство” 2012-2013 н.р.

 1.  Визначте поняття та ознаки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.
 2.  Охарактеризуйте правовідносини у підгалузі державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.
 3.  Проаналізуйте джерела підгалузі державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.
 4.  Розкрийте зміст форм і методів діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування.
 5.  Визначте зв'язок державного будівництва і місцевого самоврядування з іншими галузями та підгалузями права.
 6.  Визначте конституційний статус та склад Верховної Ради України.
 7.  Охарактеризуйте функції та повноваження Верховної Ради України.
 8.  Визначте організаційні форми і методи роботи Верховної Ради України.
 9.  Розкрийте зміст організації роботи народних депутатів України.
 10.  Проаналізуйте організацію внесення і розгляду депутатських запитів та звернень.
 11.  Дайте загальну характеристику актів Верховної Ради України.
 12.  Розкрийте зміст організації роботи комітетів та комісій Верховної Ради України.
 13.  Охарактеризуйте порядок утворення та функціонування депутатських фракцій.
 14.  Проаналізуйте організацію роботи Голови ВРУ, його першого заступника і заступника.
 15.  Проаналізуйте організацію роботи апарату Верховної Ради України. ,
 16.  Охарактеризуйте правовий статус та принципи діяльності Рахункової палати України.
 17.  Визначте склад та структуру Рахункової палати України.
 18.  Розкрийте зміст функцій та повноважень Рахункової палати України.
 19.  Охарактеризуйте контроль та гарантії діяльності Рахункової палати України.
 20.  Визначте порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого ВРУ з прав людини.
 21.  Проаналізуйте організацію діяльності і повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини.
 22.  Охарактеризуйте гарантії діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини.
 23.  Визначте правовий статус Президента України в системі органів державної влади.
 24.  Проаналізуйте основні засади виборів Президента України.
 25.  Охарактеризуйте види виборів Президента України.
 26.  Розкрийте зміст організації роботи Президента України як глави держави.
 27.  Розкрийте зміст організації діяльності Адміністрації Президента України.
 28.  Проаналізуйте організацію взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади.
 29.  Проаналізуйте організацію взаємодії Президента України з законодавчою владою.
 30.  Охарактеризуйте організацію взаємодії Президента України з судовою владою.
 31.  Охарактеризуйте організацію роботи Ради національної безпеки і оборони України.
 32.  Розкрийте зміст організації взаємодії Президента У країни з органами місцевого самоврядування.
 33.  Охарактеризуйте Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади.
 34.  Визначте основні завдання та функції Кабінету Міністрів України.
 35.  Проаналізуйте форми та методи діяльності Кабінету Міністрів України.
 36.  Дайте загальну характеристику актів Кабінету Міністрів України.
 37.  Розкрийте зміст організації роботи апарату Кабінету Міністрів України.
 38.  Охарактеризуйте міністерство як головний орган у схемі центральних органів виконавчої влади.
 39.  Визначте правовий статус центральних органів виконавчої влади.
 40.  Визначте місце місцевих державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади.
 41.  Визначте порядок формування та функціонування місцевих державних адміністрацій.
 42.  Проаналізуйте відносини місцевих держадміністрацій з Президентом України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.
 43.  Визначте поняття та принципи місцевого самоврядування.
 44.  Охарактеризуйте систему, органи та посадові особи місцевого самоврядування.
 45.  Дайте загальну характеристику історії становлення та розвитку системи місцевого самоврядування в Україні.
 46.  Дайте загальну характеристику діяльності складових системи місцевого самоврядування.
 47.  Визначте поняття, правовий статус та повноваження територіальних громад.
 48.  Розкрийте зміст повноважень сільських, селищних, міських рад
 49.  Розкрийте зміст повноважень сільського, селищного, міського голови.
 50.  Визначте повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
 51.  Проаналізуйте організацію роботи місцевих рад.
 52.  Проаналізуйте організацію роботи виконавчих органів місцевих рад.
 53.  Визначте правовий статус депутата ради.
 54.  Дайте загальну характеристику актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 55.  Проаналізуйте організацію роботи органів самоорганізації населення.
 56.  Визначте особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві.
 57.  Визначте поняття та основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 58.  Визначте права та обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 59.  Охарактеризуйте гарантії діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 60.  Охарактеризуйте категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Викладач Козакова О. М.


Перелік питань до іспиту з дисципліни

«Міжнародне право»

 1.  Розкрийте поняття, ознаки та особливості міжнародного права.
 2.  Розкрийте співвідношення між міжнародним і внутрішньодержавним правом.
 3.  Охарактеризуйте основні принципи міжнародного публічного права та їх особливості.
 4.  Дайте визначення і класифікацію норм міжнародного права.
 5.  Розкрийте механізм імплементації норм міжнародного права.
 6.  Охарактеризуйте імперативні норми міжнародного права.
 7.  Назвіть поняття і форми систематизації нормативно-правових актів.
 8.  Охарактеризуйте кодифікацію - як спосіб систематизації міжнародного права.
 9.  Охарактеризуйте процес реалізації норм міжнародного права.
 10.  Розкрийте поняття джерел міжнародного права.
 11.  Охарактеризуйте договір - як основне джерело міжнародного права.
 12.  Дайте характеристику звичаю - як джерелу міжнародного права. Допоміжні джерела МП.

13.Охарактеризуйте порядок здійснення кодифікації Генеральною Асамблеєю ООН.

 1.  Назвіть і охарактеризуйте суб’єктів міжнародного права.
 2.  Назвіть поняття, елементи і види міжнародної правосуб’єктності.
 3.  Дайте характеристику державі як суб’єкту міжнародного права.

17.Охарактеризуйте Україну як суб’єкта міжнародного права.

 1.  Розкрийте поняття міжнародного правонаступництва.
 2.  Дайте оцінку правонаступництву стосовно договорів, державних архівів та боргів.
 3.  Назвіть поняття, принципи та функції міжнародної відповідальності.
 4.  Дайте оцінку обставинам, що виключають міжнародну відповідальність.
 5.  Класифікуйте міжнародні правопорушення.

23.Охарактеризуйте види та форми міжнародної відповідальності держав.

24.Розкрийте поняття, види території за міжнародним правом. Охарактеризуйте державну територію.

25.Охарактеризуйте правовий режим державного кордону.

 1.  Розкрийте поняття та класифікацію державних кордонів.
 2.  Розкрийте основні види міжнародних спорів і рекомендації для їх мирного врегулювання.

28.Охарактеризуйте мирні способи вирішення міжнародних спорів.

29.Застосування міжнародних судів та арбітражу при вирішення міжнародних спорів.

ЗО.Дайте оцінку добрим послугам і посередництву при вирішення міжнародних спорів.

31 .Розкрийте поняття і джерела права міжнародних договорів.


32.Розкрийте поняття, назви і суб’єктів міжнародних договорів.

33.Охарактеризуйте види міжнародних договорів.

 1.  Розкрийте процедуру прийняття міжнародних договорів.
 2.  Дайте оцінку дотриманню і застосуванню міжнародних договорів.
 3.  Розкрийте недійсність та припинення дії міжнародних договорів.

37.Охарактеризуйте міжнародне гуманітарне право як галузь сучасного

міжнародного права.

 1.  Розкрийте «право Женеви» і «право Гааги» як джерел міжнародного гуманітарного права.
 2.  Розкрийте міжнародні стандарти в галузі прав людини, їх міжнародно- правове забезпечення в мирний час.
 3.  Розкрийте захист прав людини в період збройних конфліктів.

41.Охарактеризуйте поняття, елементи та ознаки міжнародних

організацій.

 1.  Розкрийте види міжнародних організацій та основні ознаки їх правосуб ’ єктності.
 2.  Розкрийте поняття, цілі та принципи Організації Об’єднаних Націй (ООН).
 3.  Дайте оцінку головним органам ООН.

45.Охарактеризуйте Генеральну Асамблею та Раду Безпеки ООН.

46.Охарактеризуйте Міжнародний Суд ООН та Секретаріат ООН.

47.Розкрийте передумови виникнення і поняття права Європейського Союзу.

48.Охарактеризуйте інституційний механізм Європейського Союзу.

 1.  Розкрийте договірний механізм Європейського Союзу.
 2.  Розкрийте поняття і структуру права зовнішніх зносин.

51.Охарактеризуйте дипломатичне і консульське право.

52.Розкрийте поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів та охарактеризуйте принципові підходи до надання дипломатичних привілеїв та імунітетів.

53.Охарактеризуйте консульські привілеї та імунітети.

 1.  Розкрийте поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права.
 2.  Дайте оцінку діяльності транснаціональних корпорацій.
 3.  Розкрийте поняття, предмет міжнародного приватного права та порядок регулювання приватноправових відносин.
 4.  Розкрийте недоліки колізійно-правового способу регулювання міжнародних приватноправових відносин.
 5.  Розкрийте поняття колізійних норм. їх структуру і види.
 6.  Дайте оцінку уніфікації міжнародного права.
 7.  Розкрийте колізійні питання сімейного права у сучасному українському законодавстві.

Підготувала викладач

С.А.Панащук
1. История потребительской кооперации России Понятие ldquo;кооперативrdquo; ldquo;кооперацияrdquo; ldquo;кооп
2. Социология общественного мнения
3. ЛЕКЦИЯМ ББК 37
4. Реферат- Приемы товарной обработки плодов
5. натуре морте ' букв
6.  Lisez le reportge et dites en 2 ou 3 phrses de quoi il est question
7. Интеллектуальная этикетка
8. Тема 10. Изучение конъюнктуры рынка 1
9. . Основные требования
10. Строение организации- Формализация и самоорганизация на примере ООО ПСМ Гарант Семестр ’7
11. Введение. Актуальность темы работы обусловлена тем что по существующим оценкам трансакционный сектор зани.html
12. Технология Ни один из видов средств обучения не в состоянии обеспечить одновременно наглядное и целостно
13. на тему- Правова природа досудового претензійного порядку врегулювання господарських спорів
14. О Саньджая что стали делать мои сыновья и сыновья Панду после того как горя желанием сражаться собрались
15. П согласия Европарламента одобрение-вето на единогласно принимаемый Евросоветом акт; решения о приеме нов
16. технические средства возможности криминалистических и иных экспертиз микрообъектов так и традиционные к
17. критика чистого разума 2 критика практического разума 3
18. на тему- Экономическая мысль античного мира Автор- Курск
19. Поведение противника подсказывает План операции Сегодня чиновник на любую жалобу всегда отвечает отписк
20. Правовое положение профсоюзов в сфере труда