Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема права і система законодавства Захищена на 2014р

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П.Сая

Циклова комісія правознавчих дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Теорія держави і права»

на тему: «Система права і система законодавства»

Захищена на

«_____________»

«___» _______ 2014р. Виконав студент

групи ПВ9-10-29

спеціальність «Правознавство»

Іванов Іван Юрійович

Науковий керівник

Озерна І.В.

Кіровоград

2014

         

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

роботи над курсовою роботою за темою:

Система права і система законодавства

№№

п/п

Найменування етапів курсової роботи

Термін виконання роботи

Примітка

1.

Затвердження теми роботи та узгодження плану курсової роботи науковим керівником на цикловій комісії

16.12.2013

2.

Пошук літератури

 17.12.2013 - 20.01.2014

3.

Опрацювання спеціальної літератури. Написання чорнового варіанту Вступуйого перевірка науковим керівником

21.01.2014 -07.02.2014

4.

Написання тексту першого розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

10.02.2014 - 14.02.2014

5

Написання тексту другого розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

17.02.2014 - 21.02.2014

6

Написання тексту третього розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

24.02.2014 - 28.02.2014

7

Написання тексту четвертого розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

03.03.2014 - 07.03.2014

8

Написання тексту пятого розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

10.03.2014 - 14.03.2014

9

Написання тексту шостого розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

17.03.2014 - 21.03.2014

10.

Написання тексту сьомого розділу роботи, його перевірка науковим керівником. Усунення зауважень

24.03.2014 - 28.03.2014

11.

Написання висновків. Завершення роботи над оформленням

31.03.2014 - 04.04.2014

12.

Подання роботи на попереднє рецензування. Усунення зауважень та виправлення недоліків

07.04.2014 - 11.04.2014

13.

Усунення недоліків

14.04.2014 - 18.04.2014

14.

Реєстрація роботи на цикловій комісії. Рецензування роботи науковим керівником.

21.04.2014 - 30.04.2014

15.

Підготовка до захисту.

01.05.2014 - 09.05.2014

16.

Захист курсової роботи.

13.05.2014

Студент групи ПВ9-10-29:                                                         Іванов І.Ю.

Керівник курсової роботи:                                                        Озерна І.В.

ЗМІСТ

стор.

   ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Поняття та структура системи права . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6

2. Публічне і приватне право: поняття та їх співвідношення . . . . . . .. . . . . . 10

3. Загальна характеристика галузей та інститутів права. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Система законодавства її співвідношення з системою права. . . . . . . . . . . 21

5. Структура системи законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6. Фактори які впливають на формування системи законодавства. . . . . . . . .31

7. Співвідношення норм міжнародного і національного права . . . . . . . . . . . 35

    ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

    СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ВСТУП

Право, яке знаходиться в процесі творення України є засобом утвердження держави, способом укріплення права українського народу на сучасну державу, інструментом регулювання відносин між людьми, громадянами, особою, державою, України з іншими державами. Тому сьогодні на перший план вийшла гуманістична і культурно-творча місія, яка найбільш проявляється в задоволенні духовних потреб людей, в забезпеченні прав і свобод громадянина. Вона відіграє важливу роль у формуванні демократичної, правової, незалежної української держави.

Об'єктом дослідження роботи є система законодавства і система права.

Мета курсової роботи - розкрити сутність поняття системи права і системи законодавства, розглянути її структуру та принципи побудови, визначити характер взаємозв'язків між ними.

Перед роботою ставляться наступні завдання:

1. Розкрити поняття «правової системи», її сутність та структуру.

2. Розглянути особливості приватного і публічного права: дослідити зміст, поняття, та виявити співвідношення.

3. Надати характеристику елементам внутрішньої будови системи права.

4. Дослідити поняття «системи законодавства», її сутність та зміст.

5. Порівняти обидві системи: правову систему і систему законодавства. З'ясувати, які зв'язки існують між ними.

6. З`ясувати фактори, які впливають на формування двох систем.

7. Порівняти норми міжнародного та національного права.

Робота складається із вступу, основної частини, в якій розкривається сім питань дослідження, заключної частини, тобто висновків, та списку джерел, які були використані при написанні курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПРАВА

Держава має свою національну правову систему. Історично склалося так, що у кожній країні діють свої правові звичаї, традиції, законодавство, юрисдикційні органи, сформувалися особливості правового менталітету, правової культури, що й об'єднується загальним поняттям «праве система». У будь-якій державі правова система, будучи невід'ємним елементом правової культури, детермінована історичними і географічними чинниками, є частина соціальної системи держави.

Система – це упорядкована сукупність елементів, взаємопов’язаних  і взаємодіючих  один з одним, яка має відносну самостійність і органічну єдність, характеризується внутрішньою  цілісністю і автономністю функціонування.

Саме до таких «систем» належать «система законодавства» , «система права»  і «правова система».

Розуміючи, що категорії «система права»  і «правова система» дещо відрізняються, слід більш детально зупинитися на цьому.

Звісна річ: правова система є поняттям більш широким, ніж система права. Більш того, остання входить до правової системи як найважливіша складова. Проте на відміну від правової системи права є правовою категорією, що означає внутрішню побудову права будь-якої країни. Вона виражається шляхом розподілу і побудови нормативного матеріалу, за допомогою якого її різні частини поєднуються.

Система права – це об’єктивно зумовлена і узгоджена в її складових частинах внутрішня організація права тієї чи іншої держави.

Існує кілька класифікацій системи права. Так, за призначенням поділяють матеріальне і процесуальне право, за характером  урегульованих відносин – приватне і публічне право, а за формою права – звичаєве, прецедентне, договірне, статутне право (див. Таблицю 1.1) [ 10, с.385-387].

 

Таблиця 1.1               

Класифікація системи права

Ознака

Вид права

За призначенням

За характером врегулювання відносин

За формою права

Матеріальне

Процесуальне

Приватне

Публічне

Звичаєве

Прецедентне

Договірне

Статутне

                                                     

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР//http: - // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  1.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64 та 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів             міста Жовті Води) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97
   1.  Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, А.А Богачова та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. - 432 с.
    1.  Загальна теорія держави і права:  [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. л-ра юрид. Наук, проф. акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009.- 584 с.
    2.  Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп.і перероб. - Атіка: 2001. – 432 с.
    3.  М.С. Кельман,  О.Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник . – К.; Кондор, 2008. – 477 с.
    4.  Ратушняк С.П.  Правознавство: Навчальний посібник для 10-11 профільних класів, абітурієнтів, студентів неюридичних спеціальностей спеціальностей . – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 696 с.
    5.  Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Харків: Еспада, 2006. – 776 с.
    6.  Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос, - Харків; Консум, 2001. – 656 с
    7.  Сухонос В.В.  Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 536 с.
1.  Примерные вопросы для зачета 1
2. Тема Казка в гості запросила
3. Пояснительная записка Выполнил- студент группы ПСМ31 Климычев С.
4. Тест «Начало правления Александра 1»
5. у м. Крево Білорусь
6.  Усний та письмовий; 2
7. экономической политики государства
8. московских процессов
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луг
10.  Аминокислоты это органические соединения в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильны
11. на тему - Разработка логического устройства комбинационного типа на мультиплексорах
12. Реферат- Томаты
13. Розрахунок червячних передач
14. При повреждениях живота реже всего происходит разрыв- печени; селезенки; почек;
15. Реферат- Очистка газовых выбросов фильтрами
16. Применение милицией физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия
17. Робоча навчальна програма з виробничої практики для підготовки у Вищому професійному у
18. тематическом применении террора
19. ТЕМА ЛІКУВАЛЬНОРЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТЯЖНИМИ БРОНХОЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 14
20. I Вместо предисловия Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне друзья мои чтоб я описал вам поскорее мои за