Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 2 Закономірності принципи і фактори РПС та формування економіки регіонів Контрольні запитання для са

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Тема 2. Закономірності, принципи і фактори РПС та формування економіки регіонів

Контрольні запитання для самодіагностики

1. Розглянути основні економічні закони, на яких ґрунтуються закономірності розміщення продуктивних сил.

2. Визначити та обґрунтувати необхідність використання кожного принципу розміщення продуктивних сил. Навести приклади.

3. У чому актуальність застосування закону сталого розвитку продуктивних сил?

4. Що таке територіально-виробничий комплекс? Навести приклади існуючих територіально-виробничих комплексів в Україні.

5. Як Ви розумієте поняття «ступінь матеріаломісткості» виробництва? Які виробництва відносять до матеріаломістких?

Тестові завдання для самодіагностики

  1.  Економічні закони – це

а) прояв дії загального економічного закону чи законів у конкретних умовах;

б) правила діяльності та управління економічною політикою держави, які базуються на закономірностях РПС й формування регіональної економіки;

в) необхідні та стійкі залежності між економічними явищами в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг;

г) конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення продуктивних сил та розвитку регіональної економіки.

  1.  На формування та розвиток продуктивних сил і регіональну економіку найбільший вплив чинять такі загальні економічні закони:

а) закон освітнього тяжіння;

б) закон територіального поділу праці;

в) закон суспільного поділу праці;

г) закон переходу з макро- на мікрорівень.

  1.  Необхідні та стійкі залежності між економічними явищами в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг – це

а) економічні закони;

б) принципи РПС;

в) продуктивні сили;

г) закономірності РПС.

  1.  Закон сталого розвитку продуктивних сил визначає

а) сферу діяльності з управління політичним розвитком країни у просторовому, регіональному аспекті, яка відображає як взаємовідносини між державою і регіонами, а також регіонів між собою;

б) стратегічний напрямок досягнення комплексного розвитку економічної, соціальної і екологічної складових регіональної господарської системи;

в) необхідні та стійкі залежності між економічними явищами в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг;

г) взаємообумовлене поєднання органічно пов'язаних між собою підприємств на певній території відповідно до особливостей її ресурсної бази і транспортно-географічного положення, які забезпечують максимум продукції при найменших витратах.

  1.  Закономірності – це

а) прояв дії загального економічного закону чи законів у конкретних умовах;

б) правила діяльності та управління економічною політикою держави, які базуються на закономірностях РПС й формування регіональної економіки;

в) необхідні та стійкі залежності між економічними явищами в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг;

г) конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення продуктивних сил та розвитку регіональної економіки.

  1.   Економічні закони розвитку суспільства, що модифіковані своєрідністю розміщення виробництва на території країни, це

а) економічні закони;

б) принципи РПС;

в) фактори РПС;

г) закономірності РПС.

  1.  Закономірності розміщення продуктивних сил та регіональної економіки:

а) закономірність економічно ефективного розміщення продуктивних сил;

б) закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил;

в) закономірність економії часу та праці;

г) закономірність обмеженого централізму.

  1.  Закономірності розміщення продуктивних сил та регіональної економіки:

а) закономірність економіко-географічного положення;

б) закономірність територіально-виробничих комплексів;

в) закономірність територіального поділу праці;

г) закономірність територіальної концентрації виробництва.

  1.  Закономірність економічно ефективного (раціонального) розміщення продуктивних сил ґрунтується на сутності економічного закону

а) економії часу та праці;

б) територіального поділу праці;

в) суспільного поділу праці;

г) переходу з макро- на мікрорівень.

  1.  Закономірність економічно ефективного (раціонального) розміщення продуктивних сил реалізується

а) завдяки спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвиненого міжрегіонального обміну;

б) завдяки зосередженню виробництва й населення у найвигідніших місцях регіону, що забезпечує вищий (ніж середній для регіону) рівень життя та ефективність виробництва;

в) завдяки формуванню територіально-виробничих комплексів;

г) через принцип наближення розміщення виробництв до джерел сировини, палива, трудових ресурсів та споживача.
1. Лекція 1 3 Основні поняття в галузі охорони праці їх терміни та визначення Праця ~ це цілеспрямована діяль
2. тема взаимосвязей и отношений с другими людьми
3. Тема- Роль рекламы в условиях рынка
4. Сформулируйте принципы составления названий предельных углеводородов по номенклатуре ИЮПАК
5. Выявление налоговых преступлений.html
6. Дом детского творчества ОАО г
7. Вступ Верстатобудування в Україні ~ крупна галузь машинобудування
8. Система программирования PascalABCNET
9. в числе которых как показывает практика наиболее существенны три группы- объективное состояние экономик
10. высотная зональность закономерная смена природных условий на суше по мере возрастания абсолютной высоты
11. Тема- Налоговое право Понятие налогового права Налоговое право является подотраслью финансового
12. Статья из опыта работы учителя физики Симоновой Галины Федоровны Функционирование школы в инно
13. А Нефть1
14. Тема 6- Интеллектуальные способности 1
15. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы к занятиям по теме- Биохим
16. Деятельность надзорной инстанции
17. тема Гегеля була вінцем всього філософського розвитку і піднімалась навіть до рівня королівськопруської де
18. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
19. Карельская строительная компания 1
20. Выбери среди приведенных соединений молекулу адреналина