Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Створення електронних таблиць і побудова кругових стовпчикових діаграм і побудова різноманітних гра

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Лабораторна робота № 3

Тема: Створення електронних таблиць і побудова кругових, стовпчикових діаграм  і побудова різноманітних графічних зображень даних.

Мета:  Набуття практичних навичок з створення електронних таблиць і побудови стовпчикових та кругових діаграм.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

План

1. Типи діаграм та їх побудова.

2. Панель інструментів "Діаграми".

3. Процес побудови діаграми на конкретному прикладі.

 

 

1. Типи діаграм та їх побудова.

Діаграма – це графічне подання даних робочого аркуша. Значення з клітинок робочого аркуша, або точки даних, відображаються на екрані у вигляді рядів, ліній, стовпців, секторів або інших компонентів діаграми. Точки даних групуються в ряди даних, які відрізняються один від одного кольорами та візерунками.

Дані, подані у вигляді діаграми, сприймаються набагато легше, оскільки стають більш наочними та зрозумілими. Аналізувати, оцінювати та порівнювати дані з допомогою діаграми стає набагато простіше.

Створення діаграм за допомогою майстра діаграм. Створення будь-яких діаграм розпочинається з виділення діапазону даних, що підлягають відображенню та активізації програми «Мастер диаграмм». У принципі початковий діапазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє виділення пояснюється тільки прагненням здобути зразок діаграми вже після вибору її типу та вигляду.

Для створення діаграми з допомогою засобу Майстер діаграм необхідно спочатку виділити дані, які будуть відображені на діаграмі (в принципі, це не обов'язкова операція, однак вона дозволить зекономити час при роботі з Майстром діаграм). До даних, що виділяються, слід включити як числові дані, так і їх підписи. Еxcel автоматично розпізнає підписи і використовує їх при побудові діаграми.

Після виділення даних потрібно клацнути на кнопці Майстер діаграм. Робота з цим інструментом складається з чотирьох основних етапів, кожний з яких визначає окремі аспекти створюваної діаграми.

·          вибір типу та вигляду діаграми, а також перегляд її зразка;

·          зміна або вибір діапазону даних, на основі яких буде побудовано діаграму, і визначення способу формування її рядів;

·          введення заголовків діаграми та її осей, встановлення будь-яких параметрів діаграми, пов'язаних з її зовнішнім оформленням;

·          вибір варіанта розміщення діаграми (на поточному або на окремому листку).

 

На першому етапі (рис.1) роботи з Майстром діаграм необхідно на вкладці «Стандартные» («Нестандартные») вибрати один з основних типів діаграм Ехсеl. Нестандартні діаграми являють собою ті ж діаграми стандартних типів, але дещо змінені з допомогою засобів Ехсеl.

Найпоширеніші типи діаграм.

Гістограма належить до числа стовпцевих діаграм, має сім різновидів і є одним із- популярних видів ділової графіки. Гістограму зручно використовувати для зображення показників-змінних, які порівнюються в межах певного часового інтервалу, або показників іншої категорії. За допомогою гістограм можна, наприклад, наочно відобразити планові та фінансові показники вироюництва за квартал звітного року, щомісячні платежі за кредитами і т.д. При цьому ствопці, що стосуються різних змінних, розміщуються рядами, які можна суміщати.

Різновидом гістограм є ціиліндричні, конічні та пірамідальні діаграми; в них стовпці замінюються відповідними геометричними об’єктами. Інтерес становлять суміщені та нормовані до 100% діаграми, що відображають частку кожної категорії в загальніій сумі значень.

Лінійна діаграма– це та сама гістограма, але з іншою орієнтацією осей. Тут вісь критеріїв (Х) розміщується вертикально, а вісь значень (Y)  – горизонтально. Стосовно Excel вони часто мають перевагу, тому що їхні стовпці розміщуються горизонтально по рядках і добре вписуються в робочий листок.

Графік відрізняється простотою та наочністю, відображає одну або кілька залежностей вигляду  і використовується для відображення коливань курсу валют або акцій в часі. У графіку маркери даних – це графічні символи, що ідентифікують змінні та їхні значення. Маркери, які стосуються однієї змінної, мають однакові форму і розмір. Опис усіх марекрів графіка розміщуються в його легенді.

Кругова діаграма відображає співвідношення між цілим і його частинами (наприклад, увесь бюджет та окремі його статті, вся інвестиційна програма і її складові тощо). Для побудови кругової діаграми необхідно обчислити суму всіх значень певного поля таблиці, а потім визначити, яку частину цієї суми становить кожне значення. Окремі або всі сегменти кругової діаграмиможуть висуватися.

Кільцева діаграма – один із різновидів кругової діаграми. Вона також відображає співвідношення між цілим і його частинами, але містить кілька змінних (цілих).

Діаграма з областями (або діаграма площ ) подібна до гістограми із суміщеними стовпцями. ЇЇ графік – це лінії, що з’єднують верхні точки стовпців гістограми з відповідним штрихуванням. При цьому верхній графік відображає суму значень усіх показників-змінних, а нижній – значення першої змінної.

Особливість діаграми з областями полягає в тому, що вона, з одного боку, відображає характер змін окремих показників-змінних, а з іншого – демонструє їх співвідношення. Отже, цій діаграмі притаманні властивості графіка та кругової діаграми.

Точкова діаграма широко використовується у статистиці, відображає не тільки зміну показників, що відбулася за деякй проміжок часу, а й міру відхилення їхніх значень за деякий проміжок часу, а й міру відхилення їхніх значень від середнього значення. Інтервали часу тут можуть бути різними.

Інші діаграми зі списку вікна "Мастер диаграмм" використовуються досить рідко.  

 

На другому етапі (рис.2)роботи Майстра діаграм на екрані з'являється діалогове вікно, в якому використовуючи вкладку «Диапазон данных», можна виконати наступні операції:

·          вибрати (чи змінити) діапазон даних-аркуша, що використовуються для діаграми, з допомогою поля «Диапазон». Якщо перед початком роботи з Майстром діаграм дані не були виділені, то, використовуючи це поле, можна виділити їх на поточний момент часу. Для завершення роботи в діалоговому вікні та для безпосереднього вибору діапазону на робочому аркуші потрібно використати кнопку «згорнути/розгорнути».

·     уточнити орієнтацію діапазону даних діаграми з допомогою перемикачів рядів в рядках та стовпцях.

Іноді потрібно змінювати орієнтацію рядів діаграми. Справа в тому, що автоматичний вибір орієнтації в Ехсеl може бути неправильним, що призведе до неефективного подання даних.

На вкладці Ряд діалогового вікна Майстер діаграм можна керувати параметрами кожного ряду діаграми. При цьому можна виконати такі операції:

·          додати та видалити ряди. Клацнувши на кнопці «Добавить», користувач віддає команду до негайного створення нових рядів. Щоб видалити ряди потрібно виділити їх в списку Ряд і клацнути на кнопці «Удалить».

·          присвоїти рядам імена-Для цього потрібно виділити ряди в списку Ряд і використовувати поле Имя для вибору клітинки діаграми, що містить підпис для виділеного ряду. В цьому полі можна ввести також і інший підпис.

·           виділити (чи перевизначити) дані, які використовуються для побудови рядів-Для цього потрібно вибрати один з елементів списку Ряд та, використовуючи поле Значение, визначити новий діапазон даних.

·          Змінити підписи категорій з допомогою поля Подписи оси X: можна змінити імена, що описують кожну категорію діаграми і розташовані нижче її горизонтальної осі.

Після перевірки та зміни усіх необхідних параметрів у вкладках Диапазон данных та Ряд клацніть на кнопці Далее.

Третій етап (рис.4) роботи Майстра діаграм є найбільш складним. В діалоговому вікні, що з'являється, пропонується велика кількість різних параметрів діаграми. Якщо параметри не змінюються, то використовується наперед встановлене значення. Нижченаведені малюнки показують роботу з вкладками Заголовки та Оси діалогового вікна Параметры диаграммы. Перший малюнок ілюструє введення деяких додаткових заголовків, а другий – показує, як можна керувати осями категорій та значень діаграми. Можна відобразити чи видалити кожну вісь або з допомогою прапорця ось Х (категорій) визначити, чи буде вона віссю часу чи категорій.

Для спрощення роботи із значеннями діаграми в неї можна додати сітку. Додавання основних та проміжних ліній сітки виконується з допомогою вкладки Линии сетки. При цьому важливо пам'ятати, що рекомендується використовувати лінії сітки лише для того, щоб допомогти користувачу вирівняти значення діаграми з підписами осей. Часто використання сітки лише ускладнює розуміння даних діаграми подібно до того, як додавання зайвих фраз лише ускладнює розуміння важливого тексту.

З допомогою вкладки Легенда можна визначити, чи потрібно відображати легенду (пояснення) діаграми.

Підписи даних являють собою мітки діаграми, що вказують дійсне значення точки даних. В залежності від типу створюваної діаграми можуть використовуватися різні підписи даних, і управління будь-якою з них здійснюється з допомогою вкладки Подписи даннях. Вони розміщуються на діаграмі поряд з точкою, описом якої вони є, хоча в процесі редагування діаграми їх розташування можна змінити. Однак варто пам'ятати, що підписи даних потрібно використовувати лише в крайніх випадках. Вони можуть заважати сприйняттю діаграми, оскільки концентрують увагу скоріше на окремих значеннях, ніж на "загальній картині" зміни даних.

На четвертому етапі (рис.5) роботи Майстра діаграм визначається місце для розташування створеної діаграми. Можна або помістити її на робочий аркуш як об'єкт робочого аркуша, або створити окремий діаграмний аркуш в робочій книзі. Діалогове вікно цього етапу роботи Майстра діаграм наведене нижче.

Це діалогове вікно дозволяє встановлювати перемикач в положення "Поместить диаграмму на листе: отдельном" або "Помостить диаграмму на листе: имеющемся". При виборі першого перемикача можна ввести ім'я вкладки робочого аркуша з діаграмою. Якщо встановлюється другий перемикач, тоді можна вибрати один з вже існуючих аркушів для розміщення на ньому діаграми. Кінцеві результати показані на наступній сторінці. Встановивши перемикач, клацніть на кнопці "Готово" для закриття діалогового вікна і відображення діаграми на робочому аркуші.

 

2. Панель інструментів "Діаграми".

Безперечно, Майстер діаграм є чудовим засобом для створення та модифікації діаграм. Але інколи його можливостей може бути недостатньо, якщо виникає необхідність внесення специфічних змін в діаграму. Наприклад, діалогові вікна етапів роботи Майстра .діаграм не дозволяють змінювати колір елементів діаграми, додавати в неї текст або вибирати різні підписи даних. Такого роду зміни виконуються лише при безпосередній роботі з діаграмою.

Першим засобом для виконання операцій редагування діаграм є панель інструментів "Діаграми", яка автоматично з'являється на екрані при виділенні діаграми. Якщо вона не відображається, клацніть правою кнопкою миші на будь-якій панелі інструментів та із контекстного меню, яке з'являється, виберіть команду "Диаграммы". Кнопки панелі "Діаграми" працюють наступним чином:

Елементи діаграми. В цьому списку, що розкривається, містяться усі об'єкти діаграми, які можна виділити. В принципі, для виділення елемента діаграми достатньо просто клацнути на ньому, але в складних діаграмах зробити це непросто. Тому, для виділення елемента діаграми з метою його подальшого редагування, можна використовувати список "Елементи діаграми".

Формат виділеного об'єкта. Якщо клацнути на цій кнопці, відкриється діалогове вікно Формат для виділеного об'єкта. У вкладках цього вікна містяться параметри, що відносяться до виділеного об'єкта. Наприклад, при виборі об'єкта "Ряди даних" в діалоговому вікні Формат можна редагувати підписи даних.

Тип діаграми. З допомогою списку, що розкривається, можна змінювати тип діаграми до того часу, поки не знайдеться той тип, що найкращим чином відображатиме дані.

Легенда. Встановлюючи цю кнопку в положення "натиснуто" і "не натиснуто", можна відображати легенду поряд з діаграмою, або видаляти її.

Таблиця даних. Подібно до кнопки Легенда, кнопка Таблиця даних може знаходитися в двох станах, і з її допомогою таблиця з даними видаляється чи відображається поряд з діаграмою.

По рядках і по стовцях. Ці кнопки взаємно виключають одна одну . З їх допомогою можна визначити, чи будуть ряди діаграми базуватися на даних рядків робочого аркуша, чи на даних стовпців.

Текст зверху вниз чи текст знизу вверх. Дякуючи цій можливості, можна розміщувати текст діаграми під будь-яким кутом.

Кожний користувач Ехсеl має змогу самостійно змінювати кольори, стилі та художнє подання будь-якого елемента створеної діаграми. Можна змінювати кольори рядів, окремих точок даних, маркерів даних, області побудови, а також тексту діаграми. Для цього потрібно виконати такі дії:

1. Клацнути правою кнопкою миші на елементі, який підлягає форматуванню.

2. Вибрати команду Формат з контекстного меню, що з'явилося.

3. Клацнути на вкладці Вид та встановити параметри в областях Рамка та Заливка.

Ехсеl також дозволяє створювати привабливі тривимірні діаграми, які одразу дозволяють сконцентрувати увагу на найважливішому. В процесі побудови таких діаграм необхідно вибрати правильний кут повороту об'ємного виду діаграми. Наприклад, інколи виникає необхідність змінити об'ємний вигляд так, щоб діаграму було видно з верхньої точки.

Для зміни параметрів зовнішнього вигляду об'ємної діаграми потрібно клацнути правою кнопкою миші на області діаграми і з контекстного меню вибрати команду "Об'ємний вигляд". З'являється діалогове вікно "Формат тривимірної проекції". Для обертання об'ємної діаграми в потрібному напрямку використовуються кнопки із стрілками цього діалогового вікна.

 

3. Процес побудови діаграми на конкретному прикладі.

Розглянемо побудову типової структури діаграми на прикладі найпростішої гістограми, де відображена статистика валового збору сільськогосподарських культур по Україні за останні роки. Гістограма матиме вигляд стовпцевої діаграми, що містить загальний заголовок, вісь Х, вісь У, заголовки і масштабні мітки осей Х та У, а також легенду з мітками. За бажанням користувача легенда може розміщуватися праворуч, ліворуч, зверху, у правому кутку або знизу діаграми. Її мітки – це графічне зображення показників-змінних, які відображаються діаграмою; вони пояснюють, як підсвічуються, штрихуються або позначаються ті чи інші змінні.

У гістограмі число стовпців у групах визначається кількістю змінних. Стовпці груп, що відповідають одній змінній, штрихуються однаково; їхня висота пропорційна значенню змінних. Кількість груп стовпців дорівнює числу значень змінних. За замовчуванням заголовки стовпців використовуються як мітки осі Х, а заголовки рядків – для ідентифікації змінних, що відображаються.

1.      Створіть таблицю за зразком, проаналізуйте дані, які використовуються та розраховуються у таблиці:

2. Створення діаграми розпочинається з виділення діапазону комірок з даними для побудови діаграми (включити заголовки стовпців і рядків) А3:D7.

2.      Відкрити вікно Майстра діаграм подвійним клацанням на кнопці   панелі інструментів. В діалоговому вікні Мастер диаграмм (шаг 1 из 4) обрати тип та вид діаграми чи графіка, для цього клацнути, наприклад, на малюнку Гистограма, потім на кнопці Далее>  

 

рис.1                                                                         рис. 2

3. З’явиться наступне вікно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4), де потрібно вказати джерело даних з робочого аркушу (рис. 2), якщо вони не були окреслені "мишею" у робочому аркуші заздалегідь, до виклику Мастера диаграмм. В нашому прикладі це блок А3:D7. Його адреса записується програмою як абсолютна: Лист1!$А$3:$D$7. Закрити діалогове вікно кнопкою Далее>;

На вкладці Ряд можна керувати параметрами кожного ряду діаграми:  добавити або вилучити ряди;  присвоїти рядам імена;  змінити підписи категорій (рис. 3)

 

 

рис. 3                                                                        рис. 4

5. Наступний етап роботи є найбільш складним. В діалоговому вікні пропонується велика кількість різних параметрів діаграми (рис. 4). з’явиться наступне вікно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4), де потрібно встановити параметри діаграми (малюнок A.5a),а саме: її заголовок, наявність легенди, таблиці даних біля діаграми, вигляд сітки, назви рядків даних тощо. Треба зауважити, що для різних типів діаграм і графіків параметри відрізняються. Так, наприклад, для вертикальної стовпчикової діаграми їх значно більше, ніж для колової (малюнок A.5б). Це пояснюється специфікою побудови кожного типа діаграм, діапазоном вхідних даних тощо. Закрити діалогове вікно кнопкою Далее>;

Вкладка Заголовки забезпечує ручне введення заголовків діаграми, заголовків осі Х та осі У. На вкладці Легенда  дає змогу вмикати легенду та змінювати її положення відносно  діаграми. Вкладка підписи даннях підвищує наочність діаграми, її параметри дозволяють відображення ключів легенди і значень змінних або категорій діаграми над її стовпцями. Подивіться як змінить вигляд діаграма при різних значеннях параметрів. Виберіть найкращий варіант.

 

6. Діаграму можна розміщувати на одному з листків робочої книги або на власному листку книги. Розмістіть діаграму поряд з таблицею, встановивши перемикач в положення  - имеющемся (рис. 5).

рис. 5

Останнє діалогове вікно Мастер діаграм закривається клацанням мишею по кнопці Готово.

Зміну розмірів будь-якої діаграми проводять “буксируванням” (перетягуванням) її кадрових маркерів у відповідних напрямках, при цьому вказівка миші повинна мати вигляд двонаправленої стрілки. Розташування діаграми на екрані можна змінювати “перетягуванням” її кадру.

 

Користувач має змогу змінювати кольори рядів, окремих точок даних, маркерів даних, області побудови тощо. Для цього потрібно :

- клацнути правою кнопкою миші в області того елементу, який підлягає форматуванню

- вибрати команду Формат

- в діалоговому вікні вибрати вкладку Вид та встановити необхідні параметри в областях Рамка та Заливка.

Ехсеl дозволяє створювати привабливі тривимірні діаграми. В процесі побудови таких діаграм необхідно вибрати правильний кут повороту об'ємного виду діаграми. Для зміни параметрів зовнішнього вигляду об'ємної діаграми, потрібно клацнути правою кнопкою миші на області діаграми і вибрати пункт Формат тривимірної проекції. Для обертання її потрібному напрямку використовуються кнопки із стрілками цього діалогового вікна.

 

 

 

ХІД РОБОТИ

 

Завдання 1. Створити електронну таблицю та побудувати стовпчикову і кругову діаграми, побудувати графіки, стовпчикові та кругові діаграми.

.

Порядок  виконання роботи:

1.      Створіть електронну таблицю, зміст якої наведений у табл. 1.

Таблиця 1

Назва океану

Площа тис. кв. км.

Найбільша глибина,  м

Тихий

178620

11 022

Атлантичний

91600

872

Індійський

76170

7729

Північний Льодовитим

14750

5527

3.      Збережіть електронну таблицю на своєму диску в файлі з умовним іменем file_1.

4.      Визначте загальну площу поверхонь океанів.

5.      Визначте, який відсоток поверхні займає кожний океан відносно загальної їх площі.

6.      Побудуйте кругову діаграму, яка відображає площу океанів у відсотках . Орієнтовний вигляд діаграми зображено на рис.  6.

 

Рис.6

7.      Побудуйте стовпчикову діаграму яка відображає найбільші глибини океанів у метрах її орієнтовний вигляд зображений на рис. 7.

Рис.7

8.      У табл. 4 наведені у відсотках деякі статистичні дані О Д Митрофанової про морфологічний склад наукових праць з чотирьох галузей. Створіть електронну таблицю для наведених даних. Збережіть таблицю на другому листку книги file_1.

Таблиця 4

 

Фізика

Хімія

Біологія

Геометрія

Іменники

399

33,5

39,4

33,2

Прикметники

12

22

14,8

16,4

Дієслова

9

17,4

9,8

17,9

Прийменники

14,8

12,6

14,6

14,3

Інші

24,3

14,5

21,4

18,2

 

9.      Побудуйте графіки, які відображають співвідношення прикметників, дієслів та прийменників у наукових працях з фізики, хімії, біології та геометрії. Вони мають виглядати приблизно так, як зображено на рис.8.

Рис.8

10. Покажіть графіки викладачу.

11.  Побудуйте кругову діаграму, яка відображає морфологічний склад мови наукових праць з фізики. Вона повинна мати приблизно такий вигляд, як на рис.9.

Рис.9

Рис.10

12.Побудуйте на площині стовпчикову діаграму, яка відображає морфологічний склад мови наукових праць з хімії. Вона повинна мати приблизно такий вигляд, як на рис. 10.

13. Покажіть діаграму викладачу. Збережіть створений файл.

 

Завдання 2. Побудувати графік протабульованої функції в Задачі 2 (Лабораторної 2).

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1. Розглянути самостійну роботу №3 (SR3.htm). Приклад виконати.

2. Побудуйте три різновиди діаграм за  наведеною таблицею:

 

Наявність у школа західного регіону України сучасних комп’ютерів

 

 

Область

Загальна кількість

комп’ютерів

Кількість  IBM- сумісних

комп’ютерів

Місто

Село

Місто

Село

Волинська

1263

1490

347

242

Житомирська

1419

1072

356

168

Івано-Франківська

1309

1123

545

256

Львівська

2393

3410

472

209

Рівненська

999

1134

598

276

Тернопільська

1018

743

451

77

Хмельницька

1078

2341

270

76

 

Обчислити частку ( у відсотка ) IBM – сумісних комп’ютерів по кожній з областей, побудувати відповідну таблицю та діаграму, згідно з побудованою таблицею.


Диплом на заказ


1. это организации цель деятельности которых заключается в создании единых международных стандартов
2.  Фабрикация фактов
3. Разделение властей в правовом государстве
4. Ночь вкусного фитнесаВсе занятия тренажерный зал и сауна ~ БЕСПЛАТНОВнимание На занятия ведется запись-
5. Нравственный портрет современного менеджера
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАТИКЕ ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ Выполнила - Студентка 15 гр 3 ФВМ Копте
7. Тема Ударение в слове
8. від Фалеса до Демокріта
9. реферату- Частини ростучого дерева їх значення і промислове використанняРозділ- Біологія Частини ростучог
10. 9 0 0
11. ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ФГБОУ ВПО ИрГУПС О Т Ч Е Т о прохож
12. Тема- Кто я ~ ребенок или взрослый Особенности подросткового периода
13. Вариации солёности и температуры океана
14. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Київ 2012Зміст Лекція 1
15. По дорогам сказок Детского музейного центра
16. развивать подвижность пальцев; закреплять знание о геометрических фигурах и цвете; побуждать желани
17. Критическое изображение военно-бюрократической среды в романе Война и мир
18.  Чтобы я хорошо учил предмет мне должен нравиться учитель 0 1 2 3 2
19. Язучы тел ~~м м~д~ният тарихы галиме Татарстанны~ атказанган м~д~ният хезм~тк~ре Адлер Камил улы Ти
20. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості