Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Психологія ранньої юності

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Загрузка...

Диплом на заказ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №4

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ №25 (114-115)

Тема: Психологія ранньої юності.

Кількість годин: 2.

Студенти повинні знати: основні зміни соціальної ситуації розвитку старшокласника: домінуючи мотиви: «самовизначення», «підготовка до самостійного життя»; поняття «психологічна готовність» до дорослого життя; головні ознаки періоду юнацтва; різницю між поняттями «самовизначення» та «ідентичність»; основні проблеми сенсу життя в ранньому юнацькому віці; методики для визначення якостей, особливостей особистості юнацького віку.

Студенти повинні вміти: давати характеристику соціальній ситуації розвитку старшокласника; розрізняти поняття «самовизначення» та «ідентичність»; використовувати теоретичні знання в практичній діяльності, життєвих ситуацій, та в період педагогічної практики; визначати ефективні шляхи до вибору майбутньої професії; використовувати своєчасно методики для виявлення нахилів, здібностей та інших характеристик особистості в юнацькому віці.

План

Особливості формування особистості старшого школяра.

Праця і вибір професії.

Література

1. Гамезо, М. В. Атлас по психологии [Текст] : учеб. пособ. для студ. пед. инст. / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Просвещение, 1986. – 271с.

2. Заброцький, М. М. Вікова психологія [Текст] / М. М. Заброцький. -К.: МАУП, 1998.-89 с.

3. Павелків, Р. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 432 с.

4. Савчин,  М. В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко.  – К. : Академвидав, 2005. – 360 с. – (Альма-матер).

5. Скрипченко, О.В. Вікова і педагогічна психологія [Текст] / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., - 2-е вид., допов. -К.: Каравела, 2009. - 400 с.

Методичні рекомендації студенту до самостійної роботи

1. Опрацювати основні поняття теми: юність, старший школяр, навчально-професійна діяльність, професійна орієнтація, самоосвіта, самовиховання, професійне самовизначення, особистісне самовизначення, світогляд, юнацький максималізм, моральний релятивізм, статево-рольова диференціація.

2. Заповніть таблицю «Особливості розвитку дитини» (старшокласник).

3. Аналіз роботи:

- Кон И.С. Дружба в юности // Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. – С.167-185.

— Кон І.С. Юність шукає себе//Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984. (або//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.98-105.)

— Ставицька С.О. Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку індивідуально-особистісних характеристик в юнацькому віці// Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.91-98.

— Дьоміна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації для роботи практичних психологів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 70с.

4. Заповніть таблицю «Класифікація психологічних особливостей»

Проаналізуйте текст і поділіть психологічні особливості на дві групи: 1 – притаманні підліткам, 2 – старшокласникам. У тексті подано по 10 вказівок на психічні особливості кожного з вікових періодів. Результати подайте в таблиці:

підлітки

старшокласники

Текст:

1. Завершується підготовка до самостійного життя.

2. Нерідко трапляються випадки пустування і бешкетування.

3. Вік інтенсивного формування світогляду.

4. Формуються мотиви обов’язку.

5. Різко зростає інтерес до теоретичних знань.

6. Посилюється бажання завоювати авторитет і визнання товаришів.

7. Спостерігається значне зростання соціальної активності.

8.Пришвидшується процес статевого дозрівання.

9. Різко зростає громадська активність.

10. Характерною рисою є безпосередність і комунікабельність.

11. Інтенсивно розвивається самосвідомість.

12. Помітного розвитку досягає почуття дружбі.

13. Визначаються ціннісні орієнтації.

14. Інтенсивно формуються окремі риси характеру.

15. Завершується вибір професії.

16. Посилюється ріст і збільшується маса тіла.

17. Утверджується громадська зрілість особистості.

18. Зміцнюється прагнення до самовиховання.

19. Закінчується процес статевого дозрівання.

20. Розширюється коло активних інтересів.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні новоутворення старшого школяра.

2. Порівняйте особливості прояву самостійності старшого школяра і підлітка.

3. Що характерно для самооцінки старшого школяра?

4. Порівняйте особливості самовиховання старшокласників та підлітків.

5. Виділяють хронологічний, соціальний та психологічний вік. Поясніть суть цих понять. Чому їх використовують при характеристиці зрілості людини?

6. Визначте, до якого віку належать такі новоугворення в психіці дитини, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: уява (пізнавальна й емоційна); знаково-символічна функція мислення; переборення егоцентризму, виникнення децентрації мислення; довільна поведінка та система саморегуляції; об’єктивна самооцінка; внутрішні етичні інстанції та супідрядність мотивів.

7. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: внутрішній план дії; рефлексія; довільність пізнавальних процесів; понятійне мислення?

8. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: почуття дорослості; потреба в самоповазі, самоствердженні; почуття дружби, формування кодексу дружби, товаришування; формується соціальна спрямованість і моральна свідомість; інтенсивний розвиток самосвідомості, образу Я, самооцінки, самоконтролю, рівня домагань?

9. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: набуття почуття особистої самовизначеності, ідентифікації; професійна самовизначеність; розвиток ціннісних світоглядних орієнтацій, самоцінності, самоповаги; психосексуальної ідентичності; виникнення індивідуального стилю розумової діяльності?

Форма контролю:

  1.  Перевірка конспекту з опрацьованої теми.
  2.  Усне опитування
1. Расчет и выбор аспирационного оборудования
2. Прилади і матеріали- мультивібратор генератор імпульсів електромагнітний збуджувач струна динамомет
3. тема Российской Федерации Введение 1
4. Microsoft Access
5. тематике 8го класса Билет 1 1
6. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗБОРА ЧИСЛА ПО ЦИФРАМ
7. ИСТОРИЯ Семинар 1
8. история экономических учений для студентов экономических специальностей
9. Статья 65 Платность использования земли 1
10. Статья- О нормализации гомосексуальности
11. тема Сущность понятий экосистема биогеоценоз В биологии используются три близких по значению понятия-
12. Предъявление требований в коллективе ~ достаточно удобный внешний показатель для определения ступеней ста.
13. 2 Спряжение глаголов в Presеnt Simple- число лицо
14. Тема- Основные категории бытия человека Цель занятия- закрепить полученные знания по теме Основополагающ
15. Реферат- Банковская и финансовая системы
16. Kit Mrlowe Портрет неизвестного
17. Лабораторная работа 4 Генераторы пилообразного напряжения Выполнил студент группы РТЭ1
18. тематическое наполнение отдельных ее разделов дидактических единиц и перечень учебных элементов
19. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВТОНОМИИ КАК ОСОБОЕ СРЕДСТВО ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ Ч
20. ТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІВ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСТІ Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградсь