Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Сутність зміст і процес виховання ПЛАН Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Практичне заняття № 1 (2 год.)

Сутність, зміст і процес виховання

ПЛАН

 1.  Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна.
 2.  Компоненти процесу виховання.
 3.  Специфіка виховного процесу.
 4.  Процес виховання, його структура і рушійні сили.
 5.  Мета і завдання виховання.
 6.  Конкретні якості виховання.
 7.  Концепції виховання.
 8.  Мотиви виховання.
 9.  Форми організації виховання.

Розкрийте зміст понять

Теорія виховання, виховання, рушійна сила виховання, етапи формування особистості, мотиви виховання, зміст виховання,критерії оцінки виховання.

Перевірте свої знання

 1.  Що є предметом теорії виховання як науки?
 2.  Які функції виконує теорія виховання як наука?
 3.  Дайте характеристику суті виховання як суспільного явища і педагогічного процесу.
 4.  У чому полягають особливості сучасного виховання?
 5.  Що є метою виховання?
 6.  Сформулюйте основні завдання виховної діяльності.
 7.  Дайте характеристику національному вихованню.
 8.  Які критерії низького, середнього та високого рівня вихованості?

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Критерії вихованості особистості» (тема 1.1) ознайомтесь з матеріалами навчальних посібників:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 38–42

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К. : Вища шк., 2005. – С. 320–323 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

1. Поговоріть з дітьми молодшого шкільного віку про те, як вони розуміють, що таке виховання і чого вони чекають від дорослих. Відповіді запишіть.

2. А як Ви розумієте сутність процесу виховання? Відповідь обґрунтуйте, наведіть приклади.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 94–103.
 2.  Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К. : Вища шк., 2005. – С. 7–35.
 3.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 217–230.
 4.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 8–42.
 5.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – С. 378–391.
 6.  Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 129–138.
 7.  Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – С. 237–241.
 8.  Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 427–433.
 9.  Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 28–45.


Практичне заняття № 2 (2 год.)

Система національного виховання

ПЛАН

 1.  Утвердження нового педагогічного мислення.
 2.  Українська педагогіка і національне виховання.
 3.  Сутність національного виховання (мета, завдання, принципи, зміст).
 4.  Оновлення змісту освіти, підвищення його виховного потенціалу.
 5.  Українські виховні ідеали і традиції родинного, лицарського і козацького виховання.
 6.  Природні і культурно-історичні чинники формування української душі, характеру, світогляду.
 7.  Шляхи формування цілісної особистості громадянина України, реалізації концепції національного виховання.
 8.  Передовий досвід національного виховання.

Розкрийте зміст понять

Родинне виховання, національне виховання, українознавство, напрями національного виховання, мета, завдання, принципи, зміст національного виховання,національна свідомість, національна психологія, національний характер і темперамент, національний спосіб мислення, народна мораль, етика, народна естетика, народна правосвідомість, національна філософія, національна ідеологія, національна свідомість та самосвідомість, лицарське виховання, козацька педагогіка, український світогляд.

Перевірте свої знання

 1.  Які шляхи підвищення ефективності процесу виховання пропонує педагогічна наука? У чому полягає суть нового педагогічного мислення?
 2.  Які нормативні документи визначають стратегічні завдання національного виховання?
 3.  Назвіть мету та провідні завдання національного виховання.
 4.  З яких компонентів складається духовний світ особистості українця?
 5.  Що входить в українознавство, чому воно є основою виховання?
 6.  Які основні завдання родинного виховання?
 7.  У чому полягає суть і структура світогляду, яке його суспільне призначення і функції?
 8.  Які основні шляхи реалізації концепції національного виховання?
 9.  Назвіть п’ять напрямів руху учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв і обрядів українського народу.

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Шляхи і засоби реалізації національної системи виховання» (тема 1.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 25–28  та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1.  Запропонуйте теми (не менше 5) виховних справ, які б Ви могли використати на практиці в школі.
 2.  Знайдіть та запишіть у літературі казки, оповідання, перекази, народні повір’я, загадки тощо, що стосуються національного виховання у початковій школі.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 109–113.
 2.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 232–249.
 3.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 24–28.
 4.  Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / Володимир Андрійович Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2010. – 175 с.
 5.  Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 39–77.
 6.  Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 43–45.


Практичне заняття № 3 (2 год.)

Основні закони, закономірності та принципи виховання

ПЛАН

 1.  Закони виховання та їх характеристика.
 2.  Закономірності виховання.
 3.  Принципи виховання

Розкрийте зміст понять

Закони виховання, закономірності виховання, принципи виховання, етнізація, демократичність, прородовідповідність, народність, вікові, індивідуальні особливості, систематичність, послідовність виховання, особистість.

Перевірте свої знання

 1.  Дайте характеристику законам виховання.
 2.  Дайте характеристику закономірностям виховного процесу.
 3.  Що таке принципи виховання?
 4.  Якими принципами виховання керується сучасна вітчизняна школа?
 5.  У чому суть кожного з принципів виховання?

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Основні вимоги принципів виховання» (тема 2.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 468–483  та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1.  Ж.-К. Гельвецій писав, що все його життя є, по суті, одне довжелезне виховання. Яка специфічна особливість виховного процесу тут виявляється? Обґрунтуйте її.
 2.  Проаналізуйте сутність принципів виховання і складіть по 6 – 8 правил, спрямованих на реалізацію їх вимог.
 3.  Письмово обґрунтуйте суть, зміст, роль зовнішніх закономірностей виховання молодших школярів на сучасному етапі.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 109–113.
 2.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 221–224.
 3.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 30–38.
 4.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – С. 386–391.
 5.  Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 149–167; 180–196.
 6.  Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 454–485.


Практичне заняття № 4 (2 год.)

Основні напрями виховання

ПЛАН

 1.  Громадянське виховання.
 2.  Розумове виховання.
 3.  Моральне виховання.
 4.  Екологічне виховання.
 5.  Статеве виховання.
 6.  Правове виховання.
 7.  Трудове виховання.
 8.  Фізичне виховання.

Розкрийте зміст понять

Громадянське виховання, громадянськість, патріотизм, культура міжетнічних відносин, планетарна свідомість, правосвідомість, полікультурне виховання, розумове виховання, розумовий розвиток, науковий світогляд, моральне виховання, мораль, моральний ідеал, моральна норма, моральний кодекс, моральні переконання, етика, обов’язок, відповідальність, екологічне виховання, статеве виховання, правове виховання, трудове виховання, естетичне виховання, естетична культура, естетична свідомість,  фізичне виховання.

Перевірте свої знання

 1.  Які чинники обумовлюють сутність громадянського виховання в сучасній школі?
 2.  Розкрийте основні напрями розумового виховання учнів.
 3.  Обґрунтуйте особливості змісту морального виховання в національній школі.
 4.  З яких основних елементів складається система екологічного виховання учнів?
 5.  Які шляхи реалізації завдань розумового виховання?
 6.  Які найпоширеніші форми позакласної роботи з трудового виховання?


Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Естетичне виховання школярів» (тема 2.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 199–233  та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1.  Складіть програму діяльності сім'ї зі  статевого виховання молодшого школяра.
 2.  У чому полягає взаємозв’язок між правовим вихованням і формуванням дисциплінованості особистості? Складіть програму виховання дисциплінованості дитини в сім'ї.
 3.  Складіть правила трудового виховання дитини молодшого шкільного віку  в сім'ї.
 4.  Запропонуйте теми бесід з трудового виховання в початковій школі.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 109–133.
 2.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 321–335.
 3.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 156–237.
 4.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – С. 413–441.
 5.  Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – С. 264–325.
 6.  Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 488–497.


Практичне заняття № 5–6 (4 год.)

Методи виховання

ПЛАН

 1.   Методи, прийоми і засоби виховання.
 2.  Методи формування свідомості особистості.
 3.   Методи організації діяльності, спілкування і формування досвіду суспільної поведінки.
 4.  Методи стимулювання діяльності і поведінки.
 5.  Методи самовиховання.
 6.  Генетико-моделювальний метод виховання.

Розкрийте зміст понять

Методи, прийоми і засоби виховання, методи формування свідомості особистості, бесіда, лекція, диспут, дискусія, переконання, гіпотеза,демонстрація, педагогічна вимога, вправляння, привчання, прогнозування, виховні ситуації, гра, методи організації діяльності, спілкування і формування досвіду суспільної поведінки, методи стимулювання діяльності і поведінки, методи самовиховання, генетико-моделювальний метод виховання, змагання, заохочення, покарання, самовиховання, самопізнання, характер, здібності, самоосвіта, само ставлення, самоповага, самооцінка, саморегуляція.

Перевірте свої знання

 1.  У чому полягають сутнісні особливості методів виховання?
 2.  Якою є роль прикладу у вихованні? Чи тотожні поняття «взірець» та «ідеал»?
 3.  Яке місце займає метод вимог у системі виховання особистості?
 4.  Дайте характеристику заходам, що сприяють поліпшенню взаємин між учителем і учнями.
 5.  Охарактеризуйте методи формування суспільної свідомості.
 6.  За яких умов методи стимулювання діяльності і поведінки стають ефективними у вихованні учнів? Що спричинює зниження їх виховної ефективності?
 7.  Які прийоми індивідуального виховного впливу найчастіше використовує вчитель?
 8.  Які заохочення і покарання вчителі застосовували до вас під час навчання у школі і який виховний вплив вони мали?


Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Форми виховання» (тема 3.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К. : Вища шк., 2005. – С. 107–112 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Для вивчення питання «Перевиховання» (тема 3.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 111–112  та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1.  Складіть таблицю, зафіксувавши суть та характерні особливості основних груп методів виховання.
 2.  Силу слова звеличує народна мудрість. Зробіть педагогічний аналіз прислів’їв:

Добре слово людину живить, від поганого – голова болить.

Мудре слово до істини приведе, облудне – тільки свого хазяїна знайде.

Найвища майстерність – красномовство.

У майстра руки – друзі, в оратора язик – друг.

Спочатку думка – потім слово.

Дорогу скорочує розмова.

3. Обґрунтуйте на конкретних прикладах взаємообумовленість різних методів виховання.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 132–169.
 2.   Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К. : Вища шк., 2005. – С. 107–140.
 3.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 307–320.
 4.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 43–56.
 5.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – С. 447–473.
 6.  Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 196–248.
 7.  Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – С. 330–356.
 8.  Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 507–526.

Практичне заняття № 7 (2 год.)

Організаційні форми виховної роботи

ПЛАН

 1.  Позакласна виховна робота.
 2.  Колективні творчі справи (КТС).
 3.  Колективне планування виховної роботи.
 4.  Позашкільні заклади в системі освіти і виховання.
 5.  Участь сім'ї і громадськості в організації дозвілля школярів.

Розкрийте зміст понять

Виховна робота, позакласна виховна робота, класна година, виховна година, година спілкування, етична бесіда, диспут, колективні творчі справи, планування виховної роботи, позашкільна виховна робота, масові форми виховної роботи,  

Перевірте свої знання

 1.  У чому полягає відмінність між позакласною і позашкільною виховною роботою?
 2.  Розкрийте методику підготовки і проведення етичної бесіди, диспуту, колективних творчих справ.
 3.  У чому полягають зміст і особливості колективних творчих справ?
 4.  Які особливості планування виховної роботи?

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Трудове, естетичне виховання в позакласній та позашкільній роботі» (тема 4.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 194–196;  225–229 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1.  Підготуйте методичну розробку бесіди чи диспуту за одним із напрямів виховання (громадянське, моральне, екологічне, статеве, правове, естетичне).
 2.  Розробіть колективну творчу справу з урахуванням інтересів учнів молодшого шкільного віку.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 169–182.
 2.   Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К.  : Вища шк., 2005. – С. 147–169.
 3.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 277–306.
 4.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 194–196; 225–229.
 5.  Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – С. 356–370.


Практичне заняття № 8 (2 год.)

Формування колективу,

його вплив на виховання особистості

ПЛАН

 1.  Колектив і його види.
 2.  Сутність, зміст, функції виховного колективу.
 3.  Розвиток учнівського колективу.
 4.  Чинники розвитку учнівського колективу.
 5.  Учнівське самоврядування в школі і класі.
 6.  Формальні і неформальні групи учнівського колективу.
 7.  Дитячі і юнацькі громадські організації.
 8.  Неформальний молодіжний рух.

Розкрийте зміст понять

Колектив, актив, органи самоврядування, формальна група, неформальна група, дитячі (молодіжні) громадські організації, неформальний молодіжний рух.

Перевірте свої знання

 1.  Охарактеризуйте сутність, основні ознаки, виховний вплив на особистість колективу.
 2.  Обґрунтуйте  процес розвитку взаємин між колективом, керівником та його членами у процесі розвитку колективу.
 3.  У чому полягають особливості основних стадій розвитку учнівського колективу?
 4.  Які чинники сприяють зміцненню колективу?
 5.  Які ознаки свідчать про наявність колективу та рівень його розвитку?
 6.  Якою повинна бути роль педагога у забезпеченні ефективного функціонування учнівського колективу?
 7.  Які функції виконує учнівське самоврядування у школі чи класі?
 8.  За якими ознаками різняться формальні і неформальні групи учнівського колективу?
 9.  Якими особливостями визначається процес становлення дитячих та молодіжних організацій в Україні?


Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Типи дитячих колективів» (тема 4.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 119–121 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

1.  Як ви розумієте народну мудрість про виховну роль колективу?

Громада – великий чоловік.

Де дружно, там і плідно.

Добре там живеться, де гуртом сіється і жнеться.

Громада – рада, що рішила, так і буде.

У товаристві лад – усяк тому рад.

2. Наведіть приклади народно-педагогічних традицій виховання.

Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 182–207.
 2.   Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К.  : Вища шк., 2005. – С. 245–248.
 3.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С.274–307.
 4.  Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 115–132.
 5.  Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 249–288.
 6.  Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – С. 372–391.


Практичне заняття № 9 (2 год.)

Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи

ПЛАН

 1.  Класний керівник у школі.
 2.  Функції класного керівника.
 3.  Напрями і форми роботи класного керівника.
 4.  Критерії оцінювання ефективності виховного процесу.

Розкрийте зміст понять

Класний керівник, характеристика класного колективу, вихованість, рівень вихованості, критерії вихованості.

Перевірте свої знання

 1.  Розкрийте зміст функцій класного керівника загальноосвітньої школи, початкової школи.
 2.  У чому полягають права і обов’язки класного керівника?
 3.  З яких основних напрямів складається діяльність класного керівника?
 4.  Проаналізуйте сучасні форми роботи класного керівника.
 5.  Охарактеризуйте основні функції класного керівника.

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Спільна виховна робота школи, сім'ї і громадськості» (тема 5.1) ознайомтесь з матеріалами навчальних посібників:

Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 223–237,

Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – С. 394–418 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1.  Складіть характеристику класного колективу.
 2.  Складіть характеристику учня.


Література

 1.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 208–218.
 2.   Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Світлана Григорівна Карпенчук. – К.  : Вища шк., 2005. – С. 266–274.
 3.  Класному керівнику. Як організувати роботу? / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Адамчук]. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 4.  Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 250–270.
 5.  Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 319–364.


Практичне заняття № 10 (2 год.)

Виховна робота з особливими дітьми

ПЛАН

 1.  Робота з обдарованими дітьми.
 2.  Робота з важковиховуваними дітьми.
 3.  Робота з педагогічно занедбаними дітьми.

Розкрийте зміст понять

Обдарована дитина, важковиховуваність, важковиховувані особи, перевиховання,  педагогічна занедбаність, педагогічно занедбані діти, злочинність дитяча.

Перевірте свої знання

 1.  Проаналізуйте характерні особливості поведінки обдарованих дітей.
 2.  Проаналізуйте характерні особливості поведінки важковиховуваних дітей.
 3.  Якою мірою загальні соціальні фактори впливають на появу «важких» дітей?
 4.  Які виховні помилки сім'ї та школи спричиняють появу «важких» дітей?
 5.  Якою може бути роль учнівського колективу у перевихованні дитини?
 6.  Охарактеризуйте соціально-педагогічні умови успішного проведення виховної роботи з «важкими» дітьми.

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми» (тема 5.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 218–222 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.


Творчі завдання

1. Які методи і засоби доцільно використати для вивчення особистості особливих категорій дітей? Знайдіть додаткову інформацію щодо використання педагогічного консиліуму, створення учнівського портфоліо.

Література

 1.  Аніскіна Н. О. Педагогічна підтримка обдарованості / Надія Олексіївна Аніскіна. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с.
 2.  Важковиховуваність : сутність, причини, реабілітація : навч. посіб. [для соц. педагогів та практичних психологів освітніх закладів] / [за ред. О. М. Полякової]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 346 с.
 3.  Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 208–237.
 4.  Класному керівнику. Як організувати роботу? / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Адамчук]. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 5.  Книга власного керівника : довідково-методичне видання / [упоряд. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.
 6.  Коробко С. Л. Робота психолога з молодшими школярами : метод. посіб. – 2-ге вид. / Світлана Луківна Коробко, Олександр Іванович Коробко. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 416 с.
 7.  Туріщева Л. В. Увага! Особливі діти / Людмила Василівна Туріщева. – Х. : Основа, 2010. – 128 с.
 8.  Школа класного керівника / [упоряд. М. Голубенко]. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с.

PAGE  17
1. дружитс декупажемсалфетки можно заменить новогодними открытками их и лаком не надо покрывать
2.  СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОе ВЗАИМОДЕЙСТВИе В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО
3. Санитарногигиеническую характеристику источников загрязнения атмосферного воздуха этими веществами для
4. мощный рычаг не только внешней но и внутренней политики индикатор адекватности законодательства складыва
5. Социосфера Пензенский государственный университет Новый болгарский университет Мордовский г
6. ВВЕДЕНИЕ В современном гражданском праве России услуги признаются в качестве одной из ведущих катего
7. Подвижные игры
8. Брусиловский прорыв
9. Тема Технология приготовления рассольников
10. Общие условия судебного разбирательства
11. Реферат- Исследования автомобильного рынка в России
12. Тема III Введение в Теорию веРоятностей [1
13. Опыт работы центра социальной помощи по организации культурно-досуговой работы
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 1999.html
15. а Фигурывставкафигуры и Smrtrtвставка Smrtrt.html
16. ПРАКТИКУМ З ФІЛОСОФІЇ ЛЬВІВ 2013 Костишин Е
17. Задание 1 если 2
18. прамонотеизма Э
19. Изучение профессиональной деятельности на фондовом рынке Республики Казахстан
20. реферату- Філософський зміст і проблеми субстанціїРозділ- Філософія Філософський зміст і проблеми субстан.html