Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Ринок, його суть та функції

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Тема: Ринок, його суть та функції

План

Економічна сутність ринку. Суб’єкти і об’єкти  ринкових відносин.

Форми суспільного виробництва: натуральне  і товарне.

Виникнення ринкової організації виробництва.

Риси ринкової економіки.

Функції ринку.

Ринковий попит : зміст, функції попиту від ціни. Крива індивідуального попиту.

Ринкове пропонування:зміст, функція пропонування від ціни. Крива індивідуального пропонування.

Нецінові чинники попиту та пропонування.

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні.

Причини та наслідки неринкового  ціноутворення.

Конкуренція. Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки. Підтримка конкуренції та антимонопольне  регулювання.

    11.Умови функціонування ринку. Основні закони ринку.

12Структура ринку.

13Основні проблеми ринку.

14.Моделі ринку.

15Шляхи переходу до ринку.

     16.Основні риси сучасної ринкової економіки.

17.Проблеми становлення суб’єктів  ринку в економіці України.

18.Переваги ринкової економіки.  

19. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки.                                                                                        Література:

                                                                                                       Основна:

1.   Єщенко П.С., Палкін Ю.І. «Сучасна економіка», К., 2005, с.73-83

    2.   Мочерний С.В. «Основи економічної теорії», Тернопіль, 1993, с.151-175

3.   Мочерний С.В. «Основи економічних знань», К., 2001, с.74-85, 106-116

4.Круш П.В.Основи економічної теорії. К., 2008, ст..128- 170.

5.   Чухно А.А. «Основи економічної теорії», К., 2001, с.145-163

                                                                                                       Додаткова:

 1.  Прусова Л. «Економіка в запитаннях і відповідях», К., 1999, с.86-91

                                           Мета заняття:

  пізнавальний аспект:

сформувати наукове розуміння економічної сутності ринку, його структури та законів функціонування,

показати особливості формування ринкових відносин в Україні,

довести, що ринкова економіка ефективна, здатна до саморегулювання, оновлення та саморозвитку,

сформувати розуміння основних економічних понять теми.

розвивальний аспект:

розвивати економічне мислення студентів,

виховний аспект:

формувати економічне мислення, сучасну економічну культуру студентів,

професійний аспект:

навчити студентів формувати у школярів уявлення про навколишнє економічне середовище,

навчити студентів формувати у школярів первинну економічну культуру та грамотність,

навчити студентів формувати у школярів економічну активність, вміння приймати рішення та відповідати за нього, прагнення до змагань та вміння перемагати.

В результаті вивчення теми студенти повинні

знати:

 •  економічну сутність ринку,
 •  процес зародження та еволюцію ринкових відносин,
 •  риси, функції, умови функціонування ринку,
 •  суб’єкти ринкових відносин,
 •  основні закони ринку,
 •  структуру, моделі, шляхи переходу до ринку,
 •  основні риси сучасної ринкової економіки,
 •  особливості формування ринкових відносин  в Україні,
 •  переваги та недоліки ринкової економіки,
 •  ключові поняття даної теми.

вміти:

визначати моделі ринкової економіки,

показати особливості формування ринкових відносин в Україні,

довести, що ринкова економіка ефективна, здатна до саморегулювання, оновлення та саморозвитку,

використати знання з даної теми при вивченні основ економіки в початкових класах загальноосвітньої середньої школи.

                             Проблемне запитання.

! Довести, що ринкова економіка ефективна, здатна до саморегулювання, оновлення та саморозвитку.

Категоріальний апарат теми.

Автаркія – це економічне відособлення від світового ринку.

Натуральне господарство – це спосіб  економічної організації суспільства, при якому продукти виготовляються тільки для власного споживання.

Ринок – це саморегулююча система організації економіки, заснована на зустрічному інтересі покупця та продавця, їхній схильності до обміну, прагнення до особистої вигоди, а також на механізмі цінових сигналів.

Ринкова економіка – це спосіб економічної організації суспільства.

Розподіл праці – це відокремлення певних видів економічної діяльності.

Спеціалізація виробництва – це форма розподілу праці між окремими господарськими одиницями.

Державний стандарт загальної середньої освіти з економіки передбачає в початковій школі вивчення наступної концепції:

Концепція 6. «Обмін. Гроші.»

Теми уроків:

3 (2) клас

Тема 3. Товари та послуги.

Тема 7. Обмін. Гроші.

3 (4) клас

Тема. Основи господарського життя людини.

По закінченню вивчення цього курсу учні повинні знати:

на виробництві яких товарів спеціалізується Україна,

які підприємства працюють в даному мікрорайоні,

яку продукцію випускають промислові підприємства,

Учні повинні вміти:

розрізняти товари та послуги,

розрізняти підприємства виробничої сфери та сфери послуг,

підібрати приклади обміну – ринкових відносин.

1. Ринкова економіка та ринок

Узагальнюючою характеристикою економічної сфери життя суспільства виступає поняття способу економічної організації суспільства.

Спосіб економічної організації життя суспільства

- це сукупність принципів, економічних засобів, соціально-економічних та політичних інститутів, які регулюють стосунки між суб’єктами економічних відносин.

Типи економічних систем (за способом економічної організації):

Традиційна економіка :                                   Командна економіка:

характеризується провідною                      базується на державній власності на

роллю традицій та звичаїв                           засоби виробництва, централізації

у регулюванні всіх сфер                              управління економікою, пануванні                         

економічного життя суспіль-                      адміністративних заходів у регулюванні

ства.                                                        процесів виробництва, обміну та                     

               споживання.

Розвиток здорової економічної системи, ефективної, здатної до саморегуляції відбувається на основі ринкових відносин.

    ! Це твердження ми будемо доводити протягом нашого заняття.

Сучасна економіка є насамперед ринковою. Тому важливе значення має з’ясування:

сутності ринку,

його структури,

функцій,

умов формування,

сутності ринкової інфраструктури.

Отже, щоб говорити про ринкову економіку, необхідно з’ясувати сутність ринку.

Ринок - це

процес обміну товарів, організований за законами руху товарно-грошових відносин (законом вартості, попиту, пропозиції, конкуренції, грошового обігу)

елемент господарського механізму

місце, де здійснюється купівля-продаж товарів, де взаємодіють продавці та покупці.

специфічне економічне явище

система товарно-грошових відносин, що виникають у сфері обігу, у зв’язку з продажем-купівлею товарів, між продавцями та покупцями.

як економічна категорія

механізм координації різної діяльності людей за допомогою системи цін.

Як явище господарського життя, ринок з’явився у давнину, будучи наслідком історичного розвитку виробництва і обміну.

 2. Еволюція економічних відносин у суспільстві

Натуральне господарство

Розподіл праці

Спеціалізація виробництва

Товарне господарство

Продукти виготовляються тільки для власного споживання

Відбувається відокремлення певних видів економічної діяльності

Форма розподілу праці між окремими господарськими одиницями

Продукти виготовляються для обміну на ринку

             Основа – розвиток продуктивних сил

Отже, ринок формується у ході становлення товарного виробництва, є його важливим елементом.

Причин існування ринку криються у причинах розвитку товарного виробництва:

розвиток продуктивних сил, суспільний поділ праці та спеціалізація виробництва – обмін між виробниками,

обмеженість сукупних виробничих ресурсів і матеріальних благ, що споживаються,

економічна відокремленість виробників.

3. Риси ринкової економіки

Ринкова економіка – система, заснована на таких принципах:

панування приватної власності,

свобода вибору і конкуренції,

особистий інтерес,

обмежена роль держави.

Економічна свобода – це можливість індивіда реалізувати свої інтереси і здібності шляхом активної участі в процесі відтворення.

Особистий інтерес – це головний мотив і рушійна сила економіки.

для споживача для підприємця

      максималізація  максималізація

       корисності прибутку

Свобода вибору є основою конкуренції – суперництва за більш повну реалізацію особистого інтересу.

        Конкуренція

           Досконала:                   Недосконала

на ринку безліч покупців

          і продавців,

однорідність товарів і послуг,

відсутність контролю над ціною,

свобода входу і виходу в дану

галузь,

вільний доступ до інформації.

Обмежена роль державного втручання.

4. Функції ринку

ринок як фаза суспільного відтворення, що забезпечує його безперервність та опосередковує зв’язок між виробництвом та споживанням,

виробництво

споживання розподіл

     обмін

ринкові відносини пов’язують економічну систему суспільства в єдине ціле, в т.ч. на світовому ринку

купівля продаж

ринок здійснює контроль споживачів за виробництвом (попит, ціна),

ринок стимулює економіку: сприяє винагороді тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва з метою одержання найкращих результатів (економія часу, підвищення продуктивності праці, використання досягнень НТР, раціональне використання ресурсів, введення нових технологій і т.ін.),

ринок регулює економіку: забезпечує сталі зв’язки між галузями виробництва, попитом та пропозицією, вирівнює пропорції суспільного виробництва і розподіл ресурсів (ціна),

ринок інтегрує різні сфери і рівні економічної діяльності в єдину систему,

ринок оздоровлює економіку: «очищає» економіку (функція санації) від непотрібної господарської діяльності,

ринок виконує ціноутворюючу функцію: встановлює ціни на товари та послуги за умов взаємодії попиту, пропозиції і конкуренції,

посередницька функція забезпечує надання можливості взаємодії продавців та покупців,

інформаційна функція: через ціни, відсоткові ставки на кредит подається інформація про кількість, якість асортимент товарів і послуг.

Отже, ринок контролює, регулює, стимулює, оздоровлює економічну систему. Він ефективний, здатний до саморозвитку та вдосконалення економічної системи.

Тож економічна роль ринку полягає у:

забезпеченні грошового та товарного обмінів

Т – Г – Т2 – Г2 – Т3 – Г3

ринок є елементом організації господарського механізму (закони ринку),

забезпеченні перевірки економічних рішень (ціна),

оцінці результатів господарювання (прибуток)

Забезпеченні життєдіяльності сучасної економічної системи.

5. Умови успішного функціонування ринку

«ринок» - ланка відтворення, компонент загальної системи економічних відносин суспільства.

«торгівля» - галузь економіки.

                           Умови успішного функціонування ринку

           Економічні

         Політичні

      Соціокультурні

Правові

розвинуте товарне виробництво,

особистий інтерес (прибуток) як основний мотив економічної діяльності,

незалежність виробника, свобода підприємства, рівність з усіх питань господарювання,

конкуренція виробників і продавців,

розвинена ринкова інфраструктуру,

вільне ціноутворення,

відсутність обмежень на  переміщення ресурсів,

наявність та рівноправність усіх форм власності та господарювання,

реальна інформація про ринок і його суб’єктів,

еквівалентний обмін товарів

демократія,

стабільність політичної системи,

виключення некомпетентного втручання в ринкові відносини «третіх осіб»,

обмежена роль уряду.

здатність і готовність суспільства приймати ринкові відносини

6. Суб’єкти ринкових відносин

Основні діючі суб’єкти ринкової економіки:

домогосподарства,

фірми (підприємства).

Вони беруть участь у ринковому кругообігу як самостійні і незалежні суб’єкти господарювання, що переслідують особисті інтереси.

І домогосподарства, і підприємства виступають і як покупці, і як продавці.

7. Основні закони ринку

8. Структура ринку

Пізнати сутність ринку як економічної категорії без глибокого аналізу його структури, тобто елементів, з яких він складається і які взаємодіють між собою, неможливо. Для цього слід брати критерії, за якими модна розмежувати елементи ринку. Таких критеріїв може бути кілька, оскільки ринок є складним і багатоманітним явищем економічного життя.

  За економічним призначенням об’єктів ринкових відносин

предметів  валютний нерухомості праці (робочої сили)

споживання

і послуги

науково-технічних  фінансовий  засобів

розробок та  (капіталу, виробництва

інформації фондовий)

                   За ступенем зрілості ринкових відносин

розвинений із різним ступенем ринок, що

обмеження  конкуренції           формується

(монопольний,

 олігопольний)

                           Відповідно до чинного законодавства

Легальний (офіційний)                                         Нелегальний (тіньовий)

                  За адміністративно-територіальною ознакою

Місцевий  Національний     Світовий

                                             (внутрішній)

                               За суб’єктами товарного обміну

                        Оптовий          Роздрібний

                                         Окремих товарів

Ринок вугілля Ринок нафти Ринок газу

                                      Особливих товарних послуг

Ринок сировини Ринок споживчих Ринок засобів

                                              товарів                                  виробництва

9. Основні проблеми ринку

Ринок, як і будь-яка інша економічна система, вирішує три основні, або фундаментальні, проблеми:

Що виробляти? Для кого виробляти?

Як виробляти?

Що виробляти? – на це питання можуть відповісти тільки споживачі фактом сплати власними грошима за створені товари. Сплативши ціну товарів, споживачі відшкодовують тим самим витрати ресурсів і підтверджують доцільність технологічного вибору.

Як виробляти? – питання вирішується шляхом ризику і підприємницького вибору. Конкуренція серед виробників вимагає забезпечення:

масового випуску продукції,

зниження витрат на одиницю продукції,

ефективності технологій,

удосконалювання споживчих властивостей виробів.

Для кого виробляти? – відповідь на дане питання залежить від бажань і можливостей споживачів купити товари – для тих, хто здатен заплатити сталу ціну.

10. Моделі ринку

Ринок – одна з ефективних економічних систем, сформувати його можна різними шляхами. Умовно виділяють три моделі формування ринку:

Класична модель модель державного експортна модель

формування

Класична модель – формування ринку природним шляхом, знизу, від підприємця. Характерна, наприклад, для Англії, Франції, США. Позитивною рисою моделі є поступовість, природність, негативною – тривалість, наявність великих екстенсивних можливостей.

Модель державного формування – тобто ініціатором і організатором формування ринку виступає держава. Властива, наприклад, Італії, Німеччині, Японії, країнам СНД. Позитивні риси моделі: швидкість формування, можливості концентрації і централізації ресурсів для досягнення економічних цілей. Негативні риси: суттєва залежність від державної політики, а значить, і труднощі у формуванні повноцінного підприємця.

Експортна модель – характерна для країн, що розвиваються (Тайвань, Гонконг, Південна Корея). Завдяки валютним інвестиціям формується комплексний ринок, що від самого початку вписується у світовий ринок. Природно, що формування такої моделі пов’язане з ризиком.

11. Відомі шляхи переходу до ринку

еволюційний,

«шокової терапії»,

адміністративного (жорсткого) регулювання,

інші їх комбінації.

12. Основні риси сучасної економіки

Створюється ринкова економіка – спосіб економічної організації суспільства.

Основні риси

сучасної

економіки

1. наповненість товарами масового споживання, здатність відповідати на найскладніші запити споживачів.

2. гнучке, адаптоване виробництво.

3. зміна форм підприємницької діяльності. Малий бізнес почав відігравати значну роль в економіці.

4. розвиток невиробничої сфери. Переважне зростання сфери послуг. Розвиток інформаційної індустрії.

5. конкуренція стає регульованою.

6. формування нових трудових відносин. Участь в акціонерних товариствах підвищує продуктивність праці, рівень зайнятості, знижує плинність кадрів, зростає об’єм продажу.

7. гарантований збут значної кількості товарів, соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення, державне регулювання фінансової, грошової, кредитної та цінової політики, висока організованість та виконавча дисципліна.

Отже, ринок є складним утворенням, яке, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю процесів купівлі-продажу, баланс між якими досягається за рахунок цін, а з другого – забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням, безперервність процесу відтворення, його цілісність, суспільне визнання створеного продукту, суспільного характеру праці, що втілюється в ньому. Будь-яка споживча вартість задовольняє потреби людей лише після її реалізації, а праця, витрачена на виробництво товару, стає суспільно необхідною. Відбувається це завдяки досягненню рівноваги між попитом і пропозицією. На ринку кількість товарів, які хочуть придбати покупці, має дорівнювати кількості товарів, які пропонують продавці. За таких умов ціни встановлюються на рівні попиту і пропозиції, що й зумовлює рівновагу

13. Особливості формування ринкових відносин в Україні

Україна ніколи не мала високо розвинених товарно-грошових відносин. Становлення їх, по суті, розпочалося після скасування кріпацтва у 1861 році і відбувалося на фоні:

феодальних пережитків,

значного втручання держави в економіку.

Після 1917 року економіка розвивалася у напрямі, який ігнорував ринок

 Результат:

низька ефективність виробництва,

низький рівень життя людей,

загальне одержавлення і монополізована, негнучка економіка,

підпорядкування особистих і колективних інтересів відомчим.

відсутність демократичних інституцій, визначальною з яких є економічна самостійність господарюючих суб’єктів.

Політика автаркії -  економічне відособлення від світового ринку.

Формування інституцій ринкових відносин в Україні

роздержавлення та приватизація власності, її трансформація у різні форми – колективну, приватну, СП;

розвиток різних форм господарювання та створення конкурентного середовища;

вільне ціноутворення, за допомогою якого в умовах конкурентного середовища здійснюється еквівалентний обмін, а отже, реалізуються інтереси продавця і покупця, відтворюється рівновага в економіці;

демонополізація сфер розподілу, обміну і виробництва;

наявність форм господарювання, різних за масштабами, які управляються не з єдиного центру, а економічно та юридично самостійними товаровиробниками;

створення правового поля ринкового середовища.

!Стан справ.

1.Наявність монополій.

2.Структурні зрушення в економіці з орієнтацією на споживача і пріоритетний розвиток прогресивних виробництв з новітніми технологіями  не відбулися.

3.Недостатньо сформована ринкова інфраструктура.

4.Не відбувся процес широкої комп’ютеризації економіки ,що створює можливості масового свідомого  включення в ринкову ситуацію всіх суб’єктів товарно-грошових відносин.

5.Соціальні захисні механізми населення не створенні.

6.Технічна та технологічна відсталість.

7.Відсутність енергетичних ресурсів (нафти та газу )створює проблеми з торгівельним балансом, перекосами у цінах на внутрішньому ринку.

8.Мало залучаються інвестиції, особливо іноземні, для структурної перебудови економіки. Незахищеність прав інвесторів на ринку фінансових послуг.

9.Не достатньо активно розвивається малий та середній бізнес.

10. Розвиток тіньової економіки.

11. Низька якість  і конкурентоспроможність  фінансових послуг.

12.Науково не виважена податкова політика.

14. Переваги та недоліки ринкової економіки

Ринкова економіка забезпечує:

ефективність розподілу економічних ресурсів,

гнучкість, мобільність їх з метою задоволення потреб покупця,

практична відсутність товарного дефіциту.

Недоліки ринкової економіки:

ринок не зацікавлений у виробництві суспільних благ,

економічний розвиток нестабільний (банкрутства, безробіття, інфляція, розшарування суспільства),

конкуренція має тенденцію до затихання і появи монополії.

 Функції ринку:

Контролююча Фаза суспільного Регулююча

відтворення

 Стимулююча Інтегруюча                           Оздоровлююч

 Ціноутворююча Посередницька Пов’язує еконо-

мічну систему

в єдине ціле

Інформаційна

В кінці теми в підручниках є запитання. Дайте відповіді на них.

! Для перевірки розуміння теми спробуйте дати відповіді на раніше поставлені логічні запитання.

1. Контрольная работа- Особенности маркетинга услуг и маркетинга в сфере некоммерческой деятельности
2. Пестициды
3. Системы автоматического управления
4. предприятия будь то государственные смешанные или частные которые владеют или контролируют производство
5. Зачем нужны черви Мне очень захотелось узнать о дождевых червях более подробно
6. Анализ и аудит основных средств на ООО Агро-Биохим
7. 2 3 4
8. Жизнь и коммерция похожи на времена года
9. Поскольку социальнокультурная деятельность относится к сравнительно молодым набирающим силу отраслям на
10. дартмурского маньяка Джерома Монка терроризировавшего провинциальный городок
11. Введение Исходным пунктом планирования производственной программы предприятия выступает производств
12. Учетная политика предприятия Аттестация бухгалтеров
13. Менеджмент
14. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
15. Проблемні питання вчинення окремих нотаріальних дій
16. і ~ндірістік жиілікті айнымалы токты~ энергия к~зі ретінде ретінде электр машиналы ненераторлар пайдалан
17. Кто дал вам Учение Отвечайте- Махатма Востока
18. Тема13. Международное морское право Понятие принципы и источники международного морского права
19. Детская школа искусств 20 44я школа 20132014 уч
20. Особенности покоса трав трактором Т-40