Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

З КУРСУ ФІЛОСОФІЯ 2011 2012 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ»

2011 -2012

 

1. Характеристика світогляду: поняття світогляду: структура світогляду; основні світоглядні питання.

2. Історичні типи світогляду: історичні форми світогляду; специфіка філософії як форми світогляду.

3. Філософія як світогляд: основні філософські проблеми та їх специфіка; основне питання філософії.

4. Філософія в системі культури: структура філософського знання; основні функції філософії.

5. Досократівський період античної філософії: погляди різних шкіл досократівського періоду на першооснову світу; філософські погляди Демокрита.

6. Філософські погляди Сократа: людина як основна проблема філософських пошуків Сократа; етичний раціоналізм Сократа.

7. Вчення Платона: вчення Платона про ідеї; вчення Платона про пізнання.

8. Філософські погляди Аристотеля: критика Аристотелем платонівського вчення про ідеї; вчення Аристотеля про причини речей, про матерію та форму.  

9. Філософія пізньоантичного періоду: основна спрямованість філософії елліністичного періоду; гедоністична етика Епікура.

10. Філософія Середньовіччя: основні етапи розвитку середньовічної філософії і видатні представники; основна проблематика середньовічної філософії.

11. Філософія епохи Відродження: основні представники та головні ідеї філософії епохи Відродження; етичні погляди доби Відродження.

12. Філософія Нового часу: основні філософські ідеї Ф.Бекона; основні методологічні ідеї Р.Декарта.

13. Філософські погляди І.Канта: вчення І. Канта про пізнання: явище та “річ у собі”;  автономна мораль і категоричний імператив за Кантом.

14. Філософські погляди Г.Гегеля: Г.Гегель як представник об’єктивного ідеалізму; діалектичний метод Г.Гегеля.

15. Філософія марксизму: передумови виникнення філософії марксизму та його основні ідеї; марксистська концепція людини.

16. Філософські погляди Григорія Сковороди: вчення Г.Сковороди про “дві натури” та “три світи”; етичні погляди Г.Сковороди.

17. Філософія екзистенціалізму: загальна характеристика та основні представники; вихідні принципи та категорії екзистенціалізму.

18. Основні закони діалектики: основні категорії, що виражають зміст законів діалектики; загальна характеристика дії законів діалектики.

19. Сутність пізнавального процесу: різні підходи до сутності пізнання в історії філософії; об’єкт та суб’єкт пізнання і їх взаємодія.

20. Сутність пізнавального процесу: чуттєве та раціональне пізнання: основні форми та їх взаємозв’язок; діалектика абсолютної та відносної істини.

21. Людина як предмет філософського осмислення: основний зміст категорій «людина», «індивід», «індивідуальність» та «особистість»; співвідношення біологічного і соціального в людині.

22. Людина як предмет філософського осмислення: структура особистості; соціалізація особистості: етапи, механізми, форми.

23. Філософське розуміння суспільства: поняття суспільства; основні механізми організації суспільного життя.

24. Філософське розуміння суспільства: основні підходи до трактування суспільства; об’єктивне та суб’єктивне в соціальному процесі.


Диплом на заказ


1. количество самовольных невыходов на работу без уважительных причин
2. Travelling
3.  Шашыранќы диаграмма не їшін ќажет Ответил правильно- екі айнымалыныѕ арасындаєы тјуелділіктіѕ визу
4. тематическая сущность законов сохранения
5. Дорожные чеки mericn Express
6. Победа 1й этап кубка клуба Параллель Слаломгигант 12
7. Софисты, Сократ, сократики
8. Розвивати пізнавальну активність школярів вдосконалювати навики виконання самостійних робіт
9. Лекция 18 ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ Эпидемиология
10.  Мезотелий сальника
11. Долина Гейзеров.html
12. Тема- Правописание и проверка окончаний прилагательных единственного и множественного числа Цель
13. Введение Что такое грипп Происхождение гриппа II Основная часть Свойства и структура Виды вирусов
14. культурного шоку
15. Модульний контроль 1 Анедченко В
16. Учебное пособие- Клінична психологія
17. 2011 постановление по делу об административном правонарушении в отн
18. на тему- Основи технології гірничого виробництва Виконав- Ст
19. Тема 16. СЛОВО И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ Лекция 14 2 часа Семинар 16 2 часа Проблемы границы слова.
20. тема управления гостиничным имуществом [4] Глава 3