Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

А ыны~ т~птік ~ысымы~за~ мерзімге то~тат~анда бай~алады PбРуНhгg фонтандауды~ ~ай т~ріне жатады ~ан

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

1тнемесе 1м3мұнайданбөлініпшығатынгазмөлшеріқалайаталады?Газфакторы

Cтатикалық қысым дегеніміз не?А) Ұңғының түптік қысымы,ұзақ мерзімге тоқтатқанда байқалады

Pбу+(Н-h)гg фонтандаудың қай тұріне жатады қандай формуламен анықталады: 5)

ААААААААААААА

Аз тереңдікте түзілген сарқылған кен орнының скважиналарын меңгеру әдістері?Ығыстыру

Айдау зонасында қабат қысымы?С) Орташа қабат қысымы,  айдау ұңғымаларында байқалады

Айдаудың сақиналы жүйесі кезіндегі екі қатарлы лифт үшін жіберу қысымын анықтау қандай формуламен анықталады?

Академик Л.С. Лейбензон формуласы бойынша инерция күшімен айнымалы процестер әсерінің есебімен плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт – сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы,λ1–динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі , λ2 – динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі  қандай формуламен анықталады?4) Sпл=S /cosφλ

Амперқысқыштарды пайдалану?Е) ТС-ты соңғы теңелуін анықтау үшін

Артезианды фонтандау қандай формуламен анықталады?

Ашылған қабаттың 1 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді?Кумулятивтік

Ашылған қабаттың 2,5 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді?Оқпен;

Ашылғын қабаттың 30 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді?Кумулятивтік

ББББББББББББ

Балансирдің тербеліс санын қалай өзгертеді, қажет?С) Электроқозғалтқыштың білегіндегі шкивін

Барлық жөндеу жұмыстарын сипаты мен қиындығына байланысты былай болады?Е) Өтпелі және капиталды

Бастапқы қысым деген?А) Орташа қабат қысымы, өндірудің бас кезінде барлау ұңғымаларында байқалады

Батырылмалы электровинттік сораптарды (БЭВС) қандай скважиналарда қолдану тиімді? А) Жоғары тұтқырлы

Берік жыныстармен қалыптасқан скважинаның түпкі аймағын өңдеу?Қабатты гидравликалық жару

Берілген термобарикалық шарттар кезіндегі бөлінген геометрикалық көлемдегі көлемді газды мазмұндауымен қоспасының жалпы көлеміне  қатынасы аталынады?A) Көлемдік  газ мазмұндауы

Берілген термобарикалық шарттардағы (Р және Т) Vг еркін газ көлемінің геометрикалық көлемдегі бөлінген сұйықтықтың көлеміне қатынасы аталынады?A) Газ саны

Бос жынысты скважинаны ашқаннан кейін меңгерудің қай түрін қолданбайды?Компрессорлы әдіс

В) Газдалған сұйық айдау

ВВВВВВВВВ

ВС-да поршенді-золотникті клапандардың атқаратын қызметі?A) Сорапты резиналы шеңбердің жанып кетуінен сақтау

ГГГГГГГГГГ

Газ массасы шығынының Р жэне Т берілгендері кезіндегі қоспа массасының шығынына қатынасы аталады.A) Массалық шығындық газ мазмұндауы

Газ сұйықты көтергішті беруді бастау қандай формуламен анықталады: 2)V=V1, q=0, H=L   

Газ сұйықты көтергішті берудің максималды нүктесі қандай формуламен анықталады?4) V=V2, q=qmax, H>L

Газ сұйықты көтергішті берудің үзілу нүктесі қандай формуламен анықталады?5) V=V3, q=0, H>L

Газдалған және суланған қабатшалары жоқ өнімді қабаттағы ұңғы түбінің құрамы қандай?E) Ашық түп

Газды көбікшесі көлемдері бір-біріне қосылуы қалай аталады?B) Коалесцендік

Газды мазмұндауы қай формуламен анықталады?3) βоб= Vг /( Vг +Vж)   

Газдыңменшіктішығымы қандай формуламен анықталады:R= V/q

Газдың мұнайдағы құрамының ақиқаттығы қандай формуламен анықталады:

Газдың мұнайдағы құрамының шығымы қандай формуламен анықталады:

Газдың салыстырмалы жылдамдығы қандай формуламен анықталады:аг. Сж

Газлифтті көтергіштің құрылысының  қандай болады?А) 1 қатарлы, 1 қатарлы жұмыс тесіктерімен, жартылай қатарлы, 2 қатарлы

Газлифтті көтергіштің құрылысының сұлбасы қандай болады?С) 4 түрлі

Газлифтті пайдалану желісі?Е) компрессорлы және компрессорсыз

Газлифті клапандары құрылысына қарай былай бөлінеді?С) Серіппелі, сильфонды, комбинирлі

Газлифті скважина конструкциясының қай түрінде құм тығыны пайда болуының ықтимылдылығы төмен?Екі қатарлы.

Газлифтіскважинаконструкциясыныңқайтүріндесолқылдауықтималдылығыжоғары?С) Бірқатарлы

Газлифтіскважинашығымынреттеуқалайжүргізіледі?Айдайтынгаздыңшығымынөзгертеді

Газлифтіскважинағаайдайтынқажеттігазмөлшері, Rнагқандай формуламен анықталады?Rнаг= Rопт- Гэф

Газлифтіскважинадан 1 м3сұйықтышығаруүшінайдалатынгазмөлшеріқалайаталады?Газдыңменшіктішығымы

Газлифті скважинаны қай уақытта периодты түріне ауыстырған дұрыс?Егер газ мөлшерін, энергияны және т.б. азайтқандағы үнемдеу жоғалған мұнай құнынан асып түссе

Газлифтілі клапандар құрылысына қарай былай бөлінеді?В) 3 түрлі

ГазсұйықкөтергішініңП.Ә.К.-нтап қандай формуламен анықталады:

Газсұйыққоспасыныңидеалтығыздығы қандай формуламен анықталады?

Газсұйыққоспасыныңнегізгіградиенттіктеңдеуі қандай формуламен анықталады:

Газсұйықты көтерушінің жұмыс істеу аймағы: qопт-тан көп, бірақ  qmax-тан кіші

Газсұыққоспасыныңқозғалуыкезіндегіқысымныңбаланстеңдеуі қандай формуламен анықталады?

Гидродинамикалық жетілген коэффициенті?А) Перфорацияланған ұңғы дебитінің түбі ашық

Гидродинамикалық жетілдіру коэффициенті қандай формуламен анықталады:

Гук заңы бойынша сұйық салмағының әсерінен болатын штанга деформациясы(qж – 1 м сұйықтың ауырлық күші, fшт –штанг қимасының ауданы, L– штанга тізбегінің ұзындығы,, Е– Юнга модулі) қандай формуламен анықталады:4)

Гук заңы бойынша сұйықтың салмағының әсерінен болатын СКҚ-ның деформациясы (qж – 1 м сұйықтың ауырлық күші, fшт –штанг қимасының ауданы, L– штанга тізбегінің ұзындығы,, Е– Юнга модулі) қандай формуламен анықталады? 1)

ДДДДДДДДДДДДД

Дилатанция дегеніміз не?A) Тау жынысының көлемінің өзгеруі

Динамикалық деңгей деген не?Е) Сұйық бағанасының деңгейі, жұмыс істеп тұрған ұңғыға атмосфералық қысым әсер ететін жағдайда байқалады

Динамикалық жүктеменің әсерінің есебімен плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт – сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы,λ1–динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі , λ2 – динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі) қандай формуламен анықталады?5) Sпл=S – λшт + λ1 + λ2

Динамикалық қысым дегеніміз не?А) Ұңғының түптік қысымы,ұңғымаға флюидтерді жинау уақытында байқалады

Динамикалық фактор қандай формуламен анықталады ?1) m=jmax /g

Динамометрлеуді қандай мақсатта тексереді? Терең сораптардың жүмысын бақылау үшін

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер бөлек қабаттарға таңдамалы әрекет етпейтін болмаса,онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай болады?С) Ашық түп

Егер геофизикалық комплексті зерттеулердің орындалуын рұқсат ететін және ұңғыма технологиясын жеңілденетін болса, онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай болады?А) Перфорацияланған түп

Егер мұнай қаныққан қабаттар уақытша конверсияланған және өтіп кеткен қабаттарды ашуға рұқсат ететін болса, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрылысы қандай?В) Перфорацияланған түп

Егер перфорацияланбаған, қабаттың өнімді номенациясын қамтамасыз ететін болса, онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай болады?D) Перфорацияланған түп

Егер түптік аймаққа аралық әсер ету рұқсат берсе, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрылымы қандай болады?Е) Перфорацияланған түп

Егер ұзақ мерзімде пайдалану процесінде өту қимасы сақталынса және ұңғыма түбі сақталу қамтамасыз етілсе, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрамы қандай?В) Перфорацияланған түп

Еркін газбен толган көлденең шабылған құбыр алаңының құбырдың жанлы шабылу алаңына қатынасымен анықталуы мұмкін?C) Шындық газқұрам

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жер бетінде жасалған фильтрлер қандай болады?А) Құбырлық және баған ішілік  

Жетілмеген скважинаның шығымы қандай формуламен анықталады:

Жетілмеген ұңғылардың неше түрі бар?В) 3 түрі

Жинау зонасындағы қабат қысымы?А) Орташа қабат қысымы, пайдалану  ұңғымаларында байқалады

Жұмсару дегеніміз не?B) Сөндірілген әкпен сілтілендіру

Жұмыс тәртібіне қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді?В) 3 түрлі

Жұмыс істеу принципіне қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді?Е) Дифференциалды

Жұтылу коэффициенті қандай формуламен анықталады: Скважинаның қай конструкциясында қабаттарды айыруды, таңдаулы ашуды және  гидродинамикалық жетілгендікті сенімді қамтамасыз етіледі?Түпкі аймағы атып тесілген құбырлы

Жүрістің аз саны кезіндегі терең емес ұңғымалардағы плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт –сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы, λтр – сұйық салмағының әсерінен  болатын құбырдың ұзаруы қандай формуламен анықталады?2) Sпл=S – λштλтр

Жыныста өнім келетін жолдарда парафин және асфалтты-смола қатқан кезде скважинаның түпкі аймағын өңдеу әдісі?Жылулық

Жіберу қысымын көрсететін формула қандай формуламен анықталады:

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Зерттеу жүргізу үшін динамографты қайда орналастырады:В) Салникті штоктың арқанды алқасына

Зумп деген не?Е) Өнімсіз қабат өтуі

ИИИИИИИИИИ

Идеал лифт үшін қайсы дұрыс қандай формуламен анықталады?Cr=Cж   hтр 0

Инерция күшінен болатын штангадағы қосымша кернеуі(qшт –1 м штанганың ауырлық күші, fшт –штанга қимасының ауданы, L–штанга тізбегінің ұзындығы, m– динамикалық фактор) қандай формуламен анықталады:3)

ККККККККККК

Карбонаттар, құмайттар, алевролиттер және т.б. қалыптасқан скважиналардың түпкі аймағын өңдеу?Саз қышқылды

Келтірілген жетекпен тереңдік сорапқа энергияны беру типіне қарай былай бөлінеді?А) Штангілі, штангісіз

Кеңейтілген газ жұмысы қандай формуламен анықталады?W=Го Po ln Рсу

Кольматация дегеніміз не?D) Ұңғының түп аймағының сұйық құрамындағы ісінетін механикалық бөлшектермен ластану процесі

Көтеру құбыры арқылы ҚТҚ есептеу:Р3у+

Күнделікті компенсация коэффициенті қандай формуламен анықталады?

Күнделікті компенсация коэффициенті нені көрсетеді mт<1?су айдаудың өндіруден асып түсуін

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қабат ішінде жану кезінде құралады?Е) 7 аймақ

Қабатқа бу айдау кезінде құралады?В) 3аймақ

Қабатқа ыстық су айдағанда құралады?А) 2 аймақ

Қабатта көлденең жарықшақ пайда болу үшін қажеттілік?Жару үшін қажетті сұйықтың динамикалық тұтқырлығын азайту

Қабатта тік жарықшақ  пайда болу үшін қажеттілік?Жару үшін қажетті сұйықтың динамикалық тұтқырлығын көбейту

Қабаттты бірінші ашу дегеніміз не?C) Қашаумен өнімді қабатты бұрғылау процесі

Қабаттты екінші ашу дегеніміз не?A) Ұңғы ішінің өнімді қабатпен байланысу процесі

Қабатты гидравликалық жару кезінде қабат жарылғанда бірден болатын өзгерістер? P кемиді немесе Q өседі

Қабаттың гидравликалық жарылу процесі неден тұрады?B) Үш принциптік операция

Қабаттың гидравликалық жарылуы кезінде қандай сұйық пайдаланылады?B) Үш категориялы әртүрлі сұйықтар

Қалың,берік қабаттардан құралған өнімді қабаттағы ұңғы түбінің құрамы қандай?В) Ашық түп

Қандай  формуламен газ саны белгілінеде 2) G=V/ q      

Қандай  формуламен газ саны белгілінеді?3) G=Vг / Vж

Қандай тербелмелі станокта (ТС) балансирлі теңестіру қолданады?А) Аз жүк көтергіш ТС-та

Қандай тербелмелі станокта (ТС) роторлы теңестіру қолданады?С) Жоғары жүк көтергіш ТС-та

Қандай ұңғыма фильтр бос цементелмеген қабаттарда кеңейтілген түптік құрауға мүмкіндік береді?D) Гравийлі фильтрі

Қандай ұңғыма фильтрі жер асты және жер беті құралдарын сонымен қатар фильтрді құмнан сақтайды?С) Гравийлі фильтрі

Қандай ұңғыма фильтрі қабатта құмның үлкен фракцияларын қалдыра отырып, мұнайдың өтуіне кедергі болмай, өткізгіштікті көбейте отырып ұсақ құмдарды өткізеді?С) Гравийлі фильтрі

Қандай ұңғыма фильтрі қабатта құмның үлкен фракцияларын қалдыра отырып, құлаудан судың шектен өтуінен және басқа да қажетсіз салдардан сақтайды:Е) Гравийлі фильтрі

Қандай ұңғымаларда гидродинамикалық жетілген коэффициенті 1-ге тең болып қабылданады?Е) Түбі ашық

Қандай штангалы терең сорапты жоғары газ факторы кезінде қолдануға болмайды?А) НСН-1

Қолдану барысына қарай газлифті клапандары неше топқа бөлінеді?В) 3 топка

Қолдану барысына қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді?Е) Жіберу, жұмыс, аяқты

Қосу қысымын азайту тәсілдері ?Е) Арнайы қосу компрессорын пайдалану, құбырды тізбекпен жіберу, қабатқа сұйықты итеру, қосу тесіктерін пайдалану, көтергіш жұмысын сақиналы желіден орталыққа ауыстыру

Қысқа сораптың плунжер ұзындығы мен сальникті шток жүрісінің көлемдік қатынасы қандай формуламен анықталады?1)

Қысқартылған штангалар стандартты диаметрлер ұзындығымен шығарылады?E) 1; 1,2; 1,5; 2 и 3 м

ММММММММММ

Максималдыбергішрежимікезіндегіқабатпенкөтергіштіңбірлескенжұмысы қандай формуламен анықталады:К

Максималды шығым?В) V=V2, H>L болғандағы q шығыны

Массалық шығындық газ мазмұндауы қандай формуламен анықталады?3) βмр=Vρг / (Vρг + qρж)

Мұнайлы скважинадағы қысым балансының теңдеуі қандай формуламен анықталады қандай формуламен анықталады:Рзуст.жтрск

Мүнай скважиналарын меңгеру деп нені айтады:Қабаттан мұнай мен газды шақыру

Мына    β=V/(V+q) формуламен анықталады?E) Көлемдік  шығындық газ мазмұндауы

Мына  G=V/ q формуламен анықталады?C) Газды сан

Мына  G=Vг / Vж  формуламен анықталады?A) Газды сан

Мына  βмр=Vρг / (Vρг + qρж) формуламен анықталады?E) Массалық шығындық газ мазмұндауы

Мына  βоб= Vг /( Vг +Vж) формуламен анықталады?C) Көлемдік  газ мазмұндауы

НННННННННН

Нақтықоспаныңтығыздығы қандай формуламен анықталады?

ОООООООО

Оптималды режим кезіндегі газсұйық көтергішінің бергіштігнің теңдеуі қандай формуламен анықталады? qопт=55d3( (Рбу)/gL)1,5(1-( Рбу)/gL))

Оптималды шығым?С) ПӘК-тің q максималды шығыны

Ортадан тепкіш батырылмалы электроқозғалтқыштың тереңдік алқасы? 2) L = Hд  + Hп +  +hтр –Hг

ОТБС скважинаның қай түрінде қолданылады?A)Жоғары шығымды, суланған

ОТБС-5:5А:6 шартты топтары нені білдіреді?A) ОТБС-ның қорабының сыртқы диаметрі (92; 103; 114 мм)

ОТБС-тағы компенсатордың тағайындалуы?C) Сораптың дірілдеуін жою

ОТБС-те протектордың тағайындалуы? E) Қозғалтқышты сораптағы скважина сұйықтарынан қорғау
ӨӨӨӨӨӨ

Өнім шақырудың қандай әдістері бар?Е) Таратание, поршендеу, компрессорлық әдіс, ұнғы сұйығын жеңілдеуіне алмастыру, сұйықтыгазды қоспаны айдау, тереңдік сораппен сору

Өнім шақырудың қандай басты түрлері бар?D) 6 түрі

Өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай болады, егер оның жабыны мен табанының өлшемдері нақты анықталса ?А) Ашық түп

ПППППППППП

Пайдалану кезінде жеңіл шығарылатын және тек ұсақ құмды өткізетін қандай ұңғы фильтрін айтамыз?А) Гравийлі фильтрі

Пайдаланудың қай түрінде бағаналы эмульсия түзіледі?Эрлифті

Плунжердің жүрген жолын қалай нақты анықтайды?Е) Теориялық динамограмма арқылы

Плунжердің жүру жолын қалай өзгертеді, ауыстыру қажет?А) Шатунның кривошиптегі орнын

ССССССССССС

Сағадан динамикалық деңгейінің тереңдігі қандай формуламен анықталады:1) Ндс –h  

Сазбен қабаттанбайиын,салыстырмалы біркелкі өнімді қабаттағы ұңғы түбінің құрамы қандай?D) Ашық түп

Сазды қышқыл деп нені айтады ?Е) Тұз қышқылының қоспасы және плавинді

Салынатын және салынбайтын сораптардың айырмашылығы? D) Түсіру-көтеру операцияларының саны бойынша

Салыстырмалы түсіру қандай формуламен анықталады?

Сильфонды клапандар мына түрлерге бөлінеді?А) 2 түрлі

Сифонды су алу қай уакытта қолданылады?Жоғары өзгермелі деңгейдегі су өндіретін скважиналарда

Скважинаныңбасқақабаттағыгазынқолданғанкездегігазлифтқалайаталады:Скважинаішіндегі

Скважинаның түбін жыныстардың қай түрінде ашық қалдырады: С) Берік жыныстарда

Скважинаның фонтандауының шарты қандай формуламен анықталады:

СКҚ алқасын бекіту қай жерде жүргізіледі?Құбырлар басында

СКҚ-ның беріктік қор коэффициентіне байланысты  жүктеме 1,3-1,5 тең.неге сәйкес болады?С) Ағу кернеуіне

Солқылдаумен күрес:шеткі клапанға пакер орнату

Сораптың бергіштік коэффициентін қандай мақсатта анықтайды?А)Сорап жұмысының тиімділігін анықтауда

Стандартты диаметрлі штангалар үшін штангаларды бекітуге шектік айналу моменті ұсынылады?С) 300; 500; 700 и 1000 Н·м

Статикалық деңгей деген не?D) Сұйық бағанасының деңгейі, жұмыс істеп тұрған ұңғыға атмосфералық қысым әсер ететін жағдайда байқалады

Суды сүзу дегеніміз не?E) Коагуляяциядан кейінгі өлшенген кішкентай бөлшектерден суды тазарту

Судың коагуляциясы дегеніміз не?B) Сұйықты басқа да жеңіл сұйыққа алмастыру процесі

Сусыздандыру дегеніміз не?A) Суды темірдің тотықтарынан тазарту

Сұйыққақандайсалыстырмалытереңдіктелифттібатырғандалифтеңүлкентиімділікпенжұмысістейді қандай формуламен анықталады?=0,50,6

Сұйықтықтың мөлшерінде орналасқан, газ көбікшесі көлемдерімен сипатталатын газдық кезеңді бөлшектеу деңгейі аталады?A) Дисперстік

Сүзгіні қайда қолданады?Тереңде түзілмеген бос қабаттарда

ТТТТТТТТТТТ

Тау жынысының  қауіпті тығыздығы?C) Жыныстың  кез келген соңғы қозғалысындағы дилатанция нөлге тең кездегі тығыздық

Тереңде түзілген бос қабаттарда қолданатын меңгеру әдістері

Тереңді сорапты құралдардың негізгі классификациялары?В) 3

Тереңдік сорап берудің коэффициенті қандай формуламен анықталады? 3)

Тереңдік сорапты толу коэффициенті?A) Геометриялық көлемімен плунжер астына баратын сұйық көлемінін қатынасы, плунжердің жогары жүрісінде қөрінетін  

Тереңдік сораптың нақты өнімділігі қандай формуламен анықталады: 4) Q =1440·Fпл· S · n·η

Тереңдік сораптың шартты теориялық өнімділігі қандай формуламен анықталады? 2) Qтеор =1440·Fпл· S · n

Тесікті сүзгі өзін қалай көрсетеді?Құбырда бойымен кесілген тесік

Тиімді жұмыс істейтін газ факторы қандай формуламен анықталады?

Тұрақтандырғышты не үшін қолданады?Қышқылдың жыныспен әсерлескендегі пайда болған өнімдерді сұйық күйінде қстап тұру үшін

Тұрақтану дегеніміз не?A) Судың химиялық құрамын тұрақтандыру

Түсірмелі электрвинтті сораптың іліну тереңдігі қандай формуламен анықталады?5) Н=Нд + Нпу/ρg +hтр–Нг.

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұзындығы бойынша СКҚ-лар 3 топқа бөлінеді?А) 5,5–8 м; 8–8,5 м; 8,5–10 м.

Ұңғыдағы штангілі сорап құрылғысы мыналарға бөлінеді?А) Балансирлі, балансирсіз

Ұңғыдағы штангіні сораптың қолданылатын тетігіне қарай мыналарға бөлінеді?Е) Механикалық, гидравликалық, пневматикалық

Ұңғыларды пайдалану коэффициенті?А) Ұңғылардың тәулікте жұмыс істеу уақытының  қосындысы

Ұңғыларды тұз қышқылымен өңдеудің басты түрлері, карбонатты коллекторларды ашатындар?В) Қышқылдық ванналар, жай қышқылдық өндеу, қысыммен қышқылдық өндеу, термоқышқылдық өндеу, аралық қышқылдық өндеу

Ұңғылардың жөндеу аралық мерзімі?А) Ұңғымалардың тәулікте жұмыс істемеу уақытының  қосындысы

Ұңғылардың өнімділігінің меншіктк коэффициеті қандай формуламен анықталады?2)

Ұңғымадағы фильтр дегеніміз не?А) Қабат пен ұңғының арасындағы гидродинамикалық байланысты қамтамасыз ететтін, өнімді қабаттың аралығындағында орналасқан тесіктері бар пайдаланудың бағанының бөлігі

Ұңғының түптік аймағына әсер ету тәсілі мынадайларға бөлінеді?Е) 6 басты топқа

Ұңғының түптік аймағына әсер етуінің басты тәсілі қандай?А) Химиялық, механикалық, жылулық

Фильтрлер қандай болады?Е) Дөңгелек тесіктерімен, жарық тәріздес тесіктерімен, сымды, пернелі, сақиналы, гравийлы, металлокерамикалық

ФФФФФФФФФФФ

Фонтанды скважинаның жұмысын реттеу үшін нені ауыстыру қажет?Штуцер диаметрін

Фонтанды скважинасында үш жақты фонтан қондырғысын қашан қолданады?Скважинада құмның білінуі кезінде

ХХХХХХХХ

Хлорлау дегеніміз не?D) Бактериялар мен микроорганизмдерді жою

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

Чарный И.А формуласы бойынша айналмалы процестердің әсерінің есебімен плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт – сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы,λ1–динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі , λ2 – динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі.) қандай формуламен анықталады3)ШШШШШШШШ

Шегенқұбырлартізбегініңалқасынбекітуқайжердежүргізіледі?Тізбекбасында

Шеткі клапандарды тағайындау?Сақиналы кеңістіктегі башмақтың тереңдігінде сұйықтың деңгейін ұстап тұруда және солұылдауды болдырмауда

Шеткі клапанды қолданудың мақсаты неде?Солқылдауды болдырмау үшін

Штанга алқасындағы штокқа түсетін ең үлкен салмақ?5) Рmax=Pш + Рж + Ртр + Рі;

Штанга іліну нүктесінің зымырауы(r– кривошип радиусы, l– шатун ұзындығы, s–штанга іліну нүктесінің жүріс ұзындығы, ω–кривошипті айналымының бұрыштық жылдамдығы) қандай формуламен анықталады?5)

Штангалар 4  номиналды өлшеммен штангалар тұлғасының диаметрімен шығарылады?В) 16, 19, 22 и 25 мм;

Штангалы терең сораптағы үш тырғызу тобы?B) 20-70; 70-120; 120-170

Штангісіз тереңдік сорапты ұңғылар орналасуына және қолданылатын жетек типіне қарай мыналарға бөлінеді?С) 4 түрлі

ІІІІІІІІІІІІІ

Іске қосылу қысымына қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді?А) 2 түрлі

Істеу тәсілі бойынша фильтрлер мыналарға бөлінеді:А) Ұңғымада перфорация бойынша, бетінде және түптік аймағында

ЭЭЭЭЭЭ

Эхолоттауды қандай мақсатта жүргізеді?Динамикалық деңгейін анықтау үшін

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Якорды штангалы сораптың жұмысында қолдану?А) Сорапты газ және құм кіруден қорғау үшін


Диплом на заказ


1. Тема 1- Современная микроэкономика и ее методология Цель- раскрыть предмет и структуру курса как составн.html
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Первая педагогическая практика в школе студентов 2 курса ~одно из важных звеньев
3. Из какого бюджета финансируются суды РК Республиканского Местного
4. Дайте загальну оцінку системи міжнародних відносин що склалася на початку XX ст
5. Изгнание французов
6. Демокрит должен быть причислен к величайшим между великими мыслителями древности говорит Ф
7. Введение Актуальность цели и задачи настоящего курсового исследования будут обусловлены следующими полож
8. ЛЕКЦИЯ 5 Центробежные насосы План 5
9. Курсовая работа- Гепатит у кота
10. Доклад- Електронний цифровий підпис
11. это совокупность свойств продукции обуславливающих её способность удовлетворять потребности людей в пита
12. Тема 1 Понятие личности и индивидуальности
13. Бекітемін3
14. I При этом союз между Англией и Шотландией носил характер личной унии и они оставались независимыми государс
15. Вступ У майбутньому я буду товарознавцем
16. Слюсарниі інструменти для розмітки і роботи
17. Пищевые продукты в жизнедеятельности человека и значение их качества
18. . Теологическая Фома Аквинский.
19. Вредители и болезни хвойных растений
20. Федерация спортивного туризма Челябинской области Открытые областные соревнования по спортивному тур