Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Арты~ атомды~ жартылайжазы~ты~ты~ болуымен пайда бол~ан кристалды~ торды~ ~ажалуын ~алай атайдыB шеткі д

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

кристалдық торы қандай?C) ОЦК – кубты орталық көлемді

кристалдық торы қандай?E) ГЦК – кубты орталық қабырғалы

полиморфтық түрлену қай температурада жүзеге асады?D) 911 °С

«Артық» атомдық жартылайжазықтықтың болуымен пайда болған кристалдық тордың қажалуын қалай атайды?B) шеткі дислокация

0,2 % тең иілгіш деформация туғызатын кернеу бұл...D) шартты аққыштық шегі

15Х12ВНМФ легірленген болаттың маркасын талдаңыз?A) 15%-хром, 12%-вольфрам, 1%-никель, молибден, ванадий

4СХ, 4СХГ, 40ХГР, 30ХГСА, 45ХН, 4СХНМА маркалы болаттары қандай болаттарға жатады? E) легірленген болаттарға

60С2, 50ХГ, 50ХФА, 60С2ХФА, 60С22А маркалы болаттары қандай болаттарға жатады?D) рессор және пружин дайындауға пайдаланатын болаттарға

Абразивті материалдар дегеніміз не?E) ұнтақталған синтетикалық алмаз, бор карбиді, кремний карбиді, наждак, корунд және алмаз породалары

Ағаш өсімдігінің күрделі тканьдерінен тұратын, өсімдік тектес органикалық материалA) древесина

Ақау – бұл...E) стандартқа сәйкес келмейтін, ақаулары бар өнім.

Ақау бар жағдайда материалдан өтетін ультрадыбыстың интенсивтілігінің өзгеруіне негізделген дефектоскопияның түрі қандай?C) ультрадыбыстық

Ақаудың қандай түрлері шкала бойынша бағаланады?B) центрлік поралар, ликвация, кристалл аралық сызаттар, ашық  және қара концентрациялық полоскалар түрінде байқалатын қабатталған кристалдану, жарық концентрациялық полоскалар түрінде байқалатын ашық полоска (контур)

Алюминийдің мыспен (5% дейін) , марганецпен (1,8% дейін) және магниймен (0,9% дейін) қорытпасы қалай аталады?E) дуралюмин

Антифрикциялық шойын қалай таңбаланады?D) АКЧ-2

Аса берік шойын қалай таңбаланады? C) ВЧ 50

Аса берік шойындағы графиттің пішіні қандай болады?B) шар тәрізді

Аспап (молот) қыздырылған дайындамаға көп мәрте әсер етеді, нәтижесінде ол деформацияланып, берілген пішін мен өлшемдерге біртіндеп иелену процессі қалай аталады?  E) соғу     

Аустенит дегеніміз не?A) көміртегінің - темірдегі қатты ерітіндісі

Әр түрлі оксидтердің қорытпасын мұздату арқылы алынатын, қатты аморфты термопластты материал қалай аталады?B) әйнек

Әр-түрлі ерекше құрылым мен ақауларды (сызат, ауа қапшығы, раковина және басқалар) жай көздің немесе лупаның көмегімен аз ғана үлкейтіп қарайтын талдау түрі қандай? D) макроталдау

Әйнекті кристалдандыру жолымен алынған материалдар A) ситалдар  

Әйнекті кристалдандыру жолымен алынған материалды қалай атайды?E) ситаллдар

Барлық әйнектердің негізі, оның құрамында 50-100% аралығында болады A) кремний оксиді SiO2

Баспалаудың қандай екі әдісі бар?  D) тура және кері  

Беріктігін арттыру үшін бор талшықтары қолданылған, созылуға, сығылуға және жылжуға аса төзімді өте қатты, серпінділіктің жоғары модуліне сай, жылу және электрөткізгіштігі жоғары материалдарды қалай атайды?E) борталшықтар

Беріктігін арттыру үшін көміртек талшықтары қосылған, төмен жылуөткізгіш және электрөткізгіш, үйкеліске төзімді материалдарD) карбоволокниттер

Беріктігін арттыру үшін синтетикалық талшықтар – капрон, лавсан және т.б. қолданылған, жоғары беріктігі жақсы иілгіштігі және тұтқыр соққысымен, электризоляциялық қасиетімен үйлесетін материалдарды қалай атайды?B) органоталшықтар

Беріктігін арттыру үшін синтетикалық талшықтар – капрон, лавсан және т.б. қосылған, жақсы иілгіштігі және соққы тұтқырлығы жоғары салыстырмалы беріктігімен үйлескен, электроизоляциялық қасиеті бар материалдар B) органоволокниттер

Беріктік, қаттылық, тұтқрлық, серпінділік, иілгіштік, сынғыштық бұл...B) механикалық қасиеті

Бір заттың әр-түрлі кристалдық түрде болуы қалай аталады?A) полиморфтық модификация

Бір компоненттің атомдары екіншісінің кристалдық торына кіретін қорытпа қалай аталады?A) қатты ерітінді

Бірінші рет микроскопиялық талдауды кім және қашан қолданылған?A) П.П. Аносовпен, 1831 жылы

Бірнеше қайтара қыздырғанда және суытқанда әр кезде жұмсаратын және қатаяатын пластмасса қалай аталады?D) термопластикалық пластмассалар

Блюмдер дегеніміз не?  A) илемдеуге пайдаланылатын квадрат қималы кесек немесе дайындама  

Болат 10, 15, 20 қандай болаттарға жатады? A) төменкөміртекті болаттарға, көміртегінің мөлшері 0,25%

Болат 35, 40, 45, 50 қандай болаттарға жатады? B) орташакөміртекті болаттарға, көміртегінің мөлшері 0,25% бастап 0,6% дейін

Болат бөлшектерді ішіне бөлшектер карбюризатормен – ағаш көміріне  немесе тұздарын қосып жасаған ұнтақта араластырып салып, болат жәшікте 880-950°С-ге дейін қыздыру арқылы болат бөлшектердің сыртқы қабатын көміртекпен қанықтыру процесі жасалатын химиялық-жылумен өңдеу түрі қалай аталады?A) қатты цементация

Болат бөлшектерді көміртекті ортада 880-950°С-ге дейін қыздырып, болат бөлшектердің сыртқы қабатын көміртекпен қанықтыру процесі жүретін химиялық-жылумен өңдеу түрі қалай аталады?B) цементация

Болат бөлшектерді құрамында метан және көміртегі оксиді СО бар газда 880-950°С-ге дейін қыздырып, болат бөлшектердің сыртқы қабатын көміртекпен қанықтыру процесі жасалатын химиялық-жылумен өңдеу түрі қалай аталады?E) газды цементация

Болат дегеніміз не?A) бұл құрамында 0,02-ден  2,14%-ға дейін көміртегі бар теміркөміртекті қорытпа

Болат құрамындағы газдар? E) оттегі, сутегі

Болат құрамындағы зиянды қоспалар? D) күкірт, фосфор

Болат құрамының негізі қай элементтер? A) темір, көміртегі

Болат маркісінде қай легірлеуші элемент «К» әрпімен белгіленеді?B) кобальт

Болаттағы қандай қоспалар зиянды болып табылады?B) күкірт, фосфор, оттегі, сутегі

Болаттар атқаратын міндеті бойынша қалай жіктеледі?D) конструкциялық, құрал-саймандық, ерекше қасиетті

Болаттар оттегісіздендіру дәрежесі бойынша қалай жіктеледі?B) қайнау, тынық, жартылай тынық

Болаттар сапасы бойынша қалай жіктеледі?A) кәдімгі сапалы, сапалы, жоғары сапалы, ерекше жоғары сапалы

Болатты  диаграммасындағы GS сызығынан 30-50 °С жоғары қыздырып, нәтижесінде болат толық перекристалданып және түйіршіктердің өлшемі кішірейіп, қаттылығы мен беріктігін азайтып иілгіштігін арттыратын, эвтектоидқа дейінгі болаттарға қолданылатын  жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? C) толық отжиг

Болатты  диаграммасындағы GSE сызығынан 30-50 °С жоғары қыздырып, ұстау және ауада суыту (кәдімгі отжигпен салыстырғанда тезірек) , нәтижесінде ұсақ түйіршікті құрылыс алынатын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? B) нормализация

Болатты  диаграммасындағы PSK сызығынан 30-50 °С жоғары қыздырып, нәтижесінде болаттың тек перлит құраушысында жартылай перекристалдану жүретін жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? A) толық емес отжиг

Болатты  диаграммасындағы PSK сызығынан төмен 200-600 °С қыздырып, тек қана кристалдану немесе механикалық өңдеуден кейін пайда болатын ішкі кернеуді түсіруге пайдаланылатын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? D) төмен отжиг

Болатты 1000-1100°С қыздырып, сол температурада  ұзақ ұстап (10-15 сағат) және жаймен суытып, нәтижесінде химиялық құрамының әртектілігін тегістейтін және алынған үлкен түйіршікті құрылысты тлоық отжигпен кетіруге болатын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? В) диффузиялық отжиг (гомогенизация)

Болатты 150-200°С дейін қыздыратын, ұстап және салқындататын, нәтижесінде ішкі кернеу түсетін, қаттылығын көп түсірмей иілгіштігі мен тұтқырлығын арттыратын жылумен өңдеу қалай аталады?B) төмен отпуск

Болатты 350-450°С дейін қыздырып, ұстап және суыту нәтижесінде қаттылығы аздап кеміп, серпінділік шегі және соққыға қарсы тұру әсері біршама артатын жылумен өңдеу түрі қалай аталады?D) орташа отпуск

Болатты 550-650°С дейін қыздырып, ұстап және суыту нәтижесінде қаттылығы және беріктігі айтарлықтай кеміп, керісінше тұтқырлығы мен иілгіштігі қатты жоғарылап конструкциялық болатқа өте қолайлы механикалық қасиеттер жиынтығы алынатын жылумен өңдеу түрі қалай аталады?C) жоғары отпуск

Болатты 650-700°С (рекристалдану температурасынан жоғары, темір үшін 450°С тең) рекристалдану процессінің жылдамдығын арттыру үшін қыздырып, бірақ  диаграммасындағы PSK сызығынан төмен, салқын деформациялаудан кейінгі ішкі кернеу мен нығыздаудалуды алу үшін және құрылысын әрі қарайда деформацияға дайындау үшін пайдаланылатын, нәтижесінде біркелкі ұсақ түйіршікті қаттылығы аз және тұтқырлығы жоғары құрылыс алынатын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? B) рекристалданушы отжиг

Болатты белгілі бір температураға дейін қыздырып PSK сызығынан төмен, ұстау және суытудан тұратын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? A) отпуск

Болатты белгілі бір температураға дейін қыздырып, сол температурада ұстау және жаймен суытудан тұратын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? E) отжиг

Болатты белгілі бір температураға дейін қыздырып, ұстау және тез суытып, нәтижесінде қаттылығы мен беріктігін арттырып, бірақ тұтқырлығы мен иілгіштігін азайтудан тұратын жылумен өңдеудің түрі қалай аталады? C) закалка

Болатты қандай пеште өндіреді? A) мартен пешінде

Болатты құрамындағы қоспалаушы элементтер? C) никель, хром

Болатты оттегісіздендіру үшін пайдаланылатын элементтер? B) кремний, марганец

Болаттың жоғарғы сапалы екені қандай әріппен көрсетіледі?A) А

Болаттың қаттылығы дегеніміз:B) сапаның бірлік көрсеткіші

Болаттың құрамындағы көміртегінің шамасы өскенде, оның пластикалық қасиеті қалай өзгереді?C) төмендейді

Болаттың қызу сынғыштыққа бейімділігін азайтатын қандай элемент?  E) марганец    

Болаттың маркасында қай легірлеуші элемент «В» әрпімен белгіленеді?D) вольфрам

Болаттың маркасында қай легірлеуші элемент «М» әрпімен белгіленеді?C) молибден

Болаттың маркасында қай легірлеуші элемент «Ф» әрпімен белгіленеді?A) ванадий

Болаттың маркасында қай легірлеуші элемент «Ю» әрпімен белгіленеді?A) алюминий

Болаттың маркасында қандай легірлеуші элемент «Г» әрпімен белгіленеді?C) марганец

Болаттың маркісінде «А» әрпі соңында тұрса, ол нені көрсетеді? Мысалы: У7А.A) жоғары сапалы екенін

Болаттың маркісіндегі «А» әрпі алдында тұрса, ол нені көрсетеді? Мысалы: А40D) автоматтық болат екенін

Болаттың суық сынғыштыққа бейімділігін азайтатын қандай элемент?  D) кремний  

Болаттың сыртқы қабатын азотпен қанықтыру процессі арқылы оның қаттылығын, тозуға және таттануға төзімділігін арттыратын химиялық-жылумен өңдеу түрі қалай аталады?E) азотирование

Болаттың сыртқы қабатын бір мезгілде көміртегі және азотпен қанықтыру процессі арқылы химиялық-жылумен өңдеу түрі қалай аталады?D) цианирование (нитроцементация)

Бор талшықтарымен беріктелген, созылу, сығылу және ығысу кезінде беріктігі, қаттылығы, серпімділік модулі, жылу және электр өткізгіштігі жоғары материалдарC) бороволокниттер

Босаңдатудың мақсаты қандай?B) шыныққан болаттың қаттылығын төмендетіп, ішкі кернеулерін азайту

Бөлшекке бір мезгілде жылумен және химиялық әсер ету арқылы жылумен өңдеудің түрі қалай аталады?C) химия-термиялық өңдеу

Бөлшектері матрицада біркелкі таралған, композициялық материалдардың аса қатты және берік компоненті қалай аталады?B) толықтырғыштар (беріктендіргіш)

Бұйым жасауға пайдаланылмайтын, болат өндіруге жіберілетін шойынды қалай атайды?D) қайта жасалатын (передельный) шойын

Бұйым жасауға пайдаланылмайтын, болат өндіруге жіберілетін шойынды қалай атайды?D) қайта жасалатын (передельный) шойын

Графитизация дегеніміз не?E) шойынның құрылысындағы графиттің бөліну процессі  

Дайындаманың илемді деформациясы суық күйінде арнайы аспап сымдауыштағы саңылау арқылы созылу есебінен жүзеге асырылатын процесс қалай аталады?  D) сымдау  

Деформацияны  есептеу формуласын көрсет?D)   

Диффузиясыз мартенситті өзгеріс қай уақытта жүреді?E) аустенитті шамамен 240°С-ден төмен суытқанда, диффузияның жылдамдығы нөлге дейін төмендейді де мартенсит түзіледі

Домна пешінен руданың қиын балқитын бос жынысын және отын күлін шығару үшін не қажет?  C) флюс   

Егер қорытпаның бір компоненті өз кристалдық торларын сақтап қалып, екінші компонент өз кристалдық торын сақтай алмай, бос атомдар түрінде бірінші компоненттің торында орналасса, қорытпаның қандай түрі түзіледі?A) қатты ерітінді

Егер қорытпаның екі компоненті де өз кристалдық торларын сақтай алмай, бастапқы кристалдық торға ұқсамайтын жаңа тор түзсе, бұл қосылыс қалай аталады?C) химиялық қосылыс

Егер қорытпаның екі компоненті де өз кристалдық торларын сақтап қалып қатса, қорытпаның қандай түрі түзіледі?B) механикалық қоспа

Егер қоспалаушы элемент мөлшері 1–1,5%-дан аз болса қалай көрсетіледі? C) әріптен кейін ештеңе жазылмайды

Екі А және В компоненттерінен тұратын, әсерлеспейтін немесе бір бірінде ерімейтін құрылысы әр-түрлі А және В компоненттерінің бөлек түйіршіктерінен тұратын қорытпа қалай аталады?B) механикалық қоспа

Екі А және В компоненттерінен тұратын, өзара химиялық әрекеттесетін құрылысы біртекті, құрамы мен қасиеті бірдей түйіршіктерден тұратын қорытпа қалай аталады?D) химиялық қосылыс

Екі немесе одан да көп металдар немесе металдар мен метал еместерді балқытып алынған, металдық қасиеттері бар, тұрақты температурада емес, температуралар аралығында кристалданатын материал қалай аталады?  E) металдық қорытпа

Еріген компонент атомдары еріткіш компоненттің кристалдық торына енгенде пайда болатын қорытпа қалай аталады?B) енгізу қатты ерітіндісі

ЕХ3 болаттың құрамында: D) 3% хром бар магнитті болат

Жай сапалы конструкциялық болат қалай таңбаланады?A) Ст3

Жарамды өнім – бұл...A) техникалық жағдай мен стандарт талаптарына толық сәйкес келетін өнім.

Жарықтандыруды азайтатын және жылулық сәулеленуден қорғайтын, көріністің контрастностысын өзгертетін, көріністің көрініс сапасын арттыру үшін пайдаланатын прибор?B) светофильтрлер

Жез деп нені айтады?A) мыстың мырышпен қорытпасын

Жоғарғы жағына окуляр, төменгі жағына объектив бекітілген труба?C) тубус

Жоғары беріктікті жеткілікті мөлшерде тұтқылық және иілгіштікпен үйлестіру, бұл көміртексіз (0,03 %-ға дейін) темір мен никельдің қорытпасы (17-26 % Ni) , титанмен, алюминиймен, молибденмен, ниобиймен және кобальтпен қосымша легірленген болат қалай аталады? D) мартенситескіретін болат

Жоғары қасиетке ие, бірақ иілгіштік деформицияға келмейтін, сондықтан иілгіштік пен тұтқырлығына жоғары талап қойылмайтын және негізгі талабы жоғары серпінділік шегі  болатын болат қалай аталады? C) пружинді болат

Жоғары температурада (550 °С жоғары) сыртқы қабаты химиялық бұзылуға қарсы төзімді болат қалай аталады?A) ыстыққа төзімді

Жоғары температурада механикалық күштерге қарсы тұра алатын материалдар қалай аталады? B) ыстыққа берік

Жылу және электрөткізгіштігі төмен, үйкеліске төзімділігі жақсы, бірақ сығылу мен жылжу кезінде беріктігі төмен көміртекті талшықтарды беріктендіргіш ретінде пайдаланылатын материалдар қалай аталады?A) карботалшықтар

Закалка мен жоғары отпусктен тұратын жылумен өңдеу қалай аталады?A) улучшение

Зақымдалу аймағы жайылмаған, таттану таралу дәрежесіне байланысты теңбіл, язвалы, нүктелі, кристалит аралық және т.б. болып бөлінетін таттану қалай аталады?D) жергілікті коррозия

Заттардың температурасы өзгергенде, кристалдық торын өзгерту қасиеті не деп аталады?B) полиморфизм

Қай уақытта бір фазалар еріп, басқалары тотығып және түсін өзгертіп, соның нәтижесінде микроскоп арқылы шлифтегі зерно және әр түрлі фазалардың орналасуын анықтап, яғни микроқұрылысты анықтауға болады?A) травление кезінде

Қалыпты құйманың сыртқы пішінін алуға арналған жабдық қалай аталады?B) үлгі

Қандай цементит бірінші текті деп аталады?A) сұйықтан бөлініп шыққан

Қандай цементит екінші текті деп аталады?E) аустениттен бөлінген

Қандай цементит үшінші текті деп аталады?B) ферриттен бөлінген

Қандай шойын эвтектикадан дейінгі шойын деп аталады?B) құрамында 2,14...4,2% көміртегі бар

Қандай шойын эвтектикадан кейінгі шойын деп аталады?D) құрамында 4,3% жоғары көміртегі бар

Қандай шойын эвтектикалық шойын деп аталады?C) құрамында 4,3% көміртегі бар

Қарама-қарсы бағытта айналатын екі біліктің арасына металды енгізіп, қысыммен өңдеуді қалай атайды?C) илемдеу

Қарапайым кристалдық ұяшық дегеніміз не?D) бұл металлдың құрылысын анықтайтын кристалдық тордың кішкентай бөлігі

Қатты күймен сұйық күйдің аралығында шұғыл білінетін шекарасы жоқ , қатаюы біртіндеп жүретін қандай зат?  B) аморфтық

Қатты металл қорытпалардың ішкі құрылысын өзгертіп, қасиетін берілген бағытта өзгерту мақсатында қыздыру, ұстау және суыту оперцияларының жиынтығын қалай атайды?B) жылумен өңдеу

Кернеуді есептеу формуласын көрсет?A)   

Қождың салмағы шойыннан...A) жеңіл

Қола деп нені айтады?B) мыстың мырыштан басқа металдармен қорытпаларын

Қола қалай белгіленеді?C) БРАЖ 9-4

Компоненттер бұл ...C) қорытпаны түзетін заттар  

Қорытпаны түзетін зат қалай аталады?  C) компонент

Қорытпаның басқа бөлшектерінен беттік бөліммен бөлінген, белгілі құрамы мен құрылысын сипаттайтын, қорытпаның біртекті бөлігі қалай аталады? C) фаза

Қорытпаның құрылысы бірдей, өзіне тән ерекшеліктерімен сипатталатын оқшауланған бөлшегі қалай аталады? E) құрылысты құраушылар

Қорытындысында бір компоненттің атомдары екіншісінің кристалдық торындағы атомдарын жартылай алмастырғанда пайда болатын қорытпа қалай аталады?C) орын басу қатты ерітіндісі

Қорытындысында бір компоненттің атомдары екіншісінің кристалдық торындағы атомдарын жартылай алмастырғанда пайда болатын қорытпа қалай аталады?C) орын басу қатты ерітіндісі

Көміртегімен қаныққан феррит, яғни көміртегінің концентрациясы бастапқы аустениттегідей, көміртегімен қаныққандығына байланысты кристалдық торы қатты майысып және қаттылығы артып HRC 65-ке дейін жететін  көміртегінің - темірдегі қаныққан қатты ерітіндісі қалай аталады?- B) мартенсит

Көміртегінің мөлшеріне байланысты, болаттың мартенситке дейін шынығуы (закаливаться) және закалкадан кейін алынатын қаттылықпен сипатталатын мүмкіншілігі қалай аталады?A) закаливаемость

Көміртекті аспаптық болат қалай таңбаланады?C) У7

Көміртекті аспаптық болаттар қандай әріппен таңбаланады?E) У

Көміртекті инструменталды болаттардың құрамындағы көміртегінің мөлшері қанша?A) 0,7-1,3%

Кристалдық тор дегеніміз не?C) бұл түйіндерінде атомдар орналасқан, қиялдағы кеңістіктік тор

Кристалдық тордың түйінінде атомның болмауы қалай аталады?B) вакансия

Кристаллиттер немесе түйіршіктер дегеніміз не?A) бұл кристалданудың аяғында пайда болатын дұрыс емес пішінді кристалдар

Күй диаграммасы нені көрсетеді?E) температура және компоненттердің қатынасына байланысты қорытпаның құрылысын көрсетеді

Күй диаграммасында қорытпаны суыту кезінде кристалданудың аяқталу сызығын қалай атайды?B) солидус сызығы

Күй диаграммасында қорытпаны суыту кезінде кристалданудың басталу сызығын қалай атайды?E) ликвидус сызығы

Күш түсіруді тоқтатқаннан кейін жойылатын деформация...D) серпінді деформация деп аталады.

Күш түсіруді тоқтатқаннан кейін қалатын деформация...B) иілгіш деформация деп аталады.

Құйғыштық (литейные) қасиеті, созылғыштық (ковкость) , дәнекерленгіштік (свариваемость) , кесумен өңделгіштік бұл...C) технологиялық қасиеті

Құйма құюда қолданылатын түбі және қақпағы жоқ жәшік қалай аталады?C) опока

Құйманың химиялық құрамының біртекті болмауы қалай аталады?D) ликвация

Құрамына бір-бірінде ерімейтін, қасиеттері бойынша ерекшеленетін компоненттер енетін күрделі материал қалай аталады?B) композициялық материалдар

Құрамына қасиеттері ұқсамайтын бір бірінде ерімейтін компоненттерден тұратын күрделі материалдар A) композициялық материалдар

Құрамында 0,02%...2,14% көміртегі бар темір мен көміртегінің қорытпасы қалай аталады?C) болат

Құрамында 0,1-0,3 % көміртегі бар цементация, закалка және төмен отпуск жасалатын болат қалай аталады? A) цементтелетін болат

Құрамында 0,3-0,5 % көміртегі мен аздаған мөлшерде (3-5 %) легірленген элементтері бар маймен закалка және жоғары отпусктан тұратын жақсарту жасалатын болат қалай аталады? B) жақсартылатын болат

Құрамында көміртегінің шамасы 0,02 % аз болатын темір мен көміртегінің қорытпасы қалай аталады?D) техникалық темір

Құрамында көміртегінің шамасы 0,8 % артық болатын болат қалай аталады?E) эвтектоидтан кейінгі

Құрамында көміртегінің шамасы 0,8 % болатын болат қалай аталады??A) эвтектоидтық

Құрамында көміртегінің шамасы 0,8 % кем болатын болат қалай аталады?B) эвтектоидқа дейінгі

Құрамында көміртегінің шамасы 2,14% жоғары болатын темір мен көміртегінің қорытпасы қалай аталады?A) шойын

Құрамындағы бар көміртегі байланысқан цементит түрінде болатын және қаттылығы жоғары, морт сынғыш, нашар өңделетін шойынды қалай атайды?C) ақ шойын

Құрамындағы көміртегі цементит түрінде 0,8% аспайтын, графитті қосылыстар шар пішіндес болатын шойынды қалай атайды?A) беріктігі жоғары (высокопрочный) шойын

Құрамындағы көміртегі цементит түрінде 0,8% аспайтын, графитті қосылыстар жапалақ қар пішіндес болатын шойынды қалай атайды?C) созылғыш шойын

Құрамындағы көміртегі цементит түрінде 0,8% аспайтын, графитті қосылыстар жапалақ қар пішіндес болатын шойынды қалай атайды?C) созылғыш шойын

Құрамындағы көміртегі цементит түрінде 0,8% аспайтын, көміртегінің көп бөлігі пластинка пішінді графит түрінде болатын шойынды қалай атайды?E) сұр шойын

Құрылымы пластинкалы, барынша үлкен түйіршікті құрылысты феррит пен цементитің (эвтектоид) механикалық қоспасы қалай аталады? C) перлит

Құрылымы пластинкалы, барынша ұсақ түйіршікті құрылысты феррит пен цементитің механикалық қоспасы қалай аталады? C) троостит

Құрылыс конструкция бөлшектерін дәнекерлеу арқылы жалғайды, көміртегі мөлшерінің төмен болуы дәнекерлегеннен кейін жақсы жалғасуын қамтамаыз етеді, ал құрамында көміртегі мөлшері аз (0,1-0,3 %) болат қалай аталады?C) құрылыстық болат

Құрылысты құраушылар ...A) құрылысы бірдей, өзіне тән ерекшеліктерімен сипатталатын оқшауланған бөлшегі

Құрылысы мен қасиетін өзгерту мақсатында арнайы енгізілген легірленген элементтері бар болат қалай аталады?C) легірленген болат

Құрылысы орташа  түйіршікті, құрылымы пластинкалы, феррит пен цементитің механикалық қоспасы қалай аталады? A) сорбит

Құю жүйесі қандай қызмет атқарады?C) сұйық металды шашыратпай, баяу құю үшін қолданылады

Қыздырғанда жұмсаратын, содан кейін химиялық реакциялардың жүруіне байланысты (суығанға дейін) қатаятын және қайталап қыздырғанда қатты күйінде қалатын пластмасса қалай аталады?E) термореактивті пластмассалар

Легірленген болаттың маркасында қандай легірлеуші элемент «С» әрпімен белгіленеді?E) кремний

Ледебурит дегеніміз не?B) 1147 °С  температурада сұйық қорытпадан түзілетін, 4,3% көміртегі бар эвтектика

Ледебуриттің кристалдану температурасы нешеге тең?C) 11470С

Ледебуриттің құрамында көміртегі неше пайыз?C) 4,3

Магнитті қасиеті бар металл материалдардың беткі қабатындағы (2 мм дейінгі) ақауларды, магнит өрісінің ақау бар жерінде бұзылуына негізделген дефектоскопияның түрі қандай?D) магниттік

Материал сызаттарын сұйықпен жеңіл ылғалдандыру эффектісіне негізделген дефектоскопияның түрі қандай?B) капиллярлық

Материалдардың әр-түрлі заттармен әсерлесуі және сол заттардың зиян әсеріне кедергі болуға бейімділігі, жемірілуге (коррозионная) төзімділік, химиялық төзімділік бұл...A) химиялық қасиеті

Материалды ұзақ қыздырғанда жоғары қаттылығы және кесу қасиетін сақтау қабілетін қалай атайды?D) жылуға төзімді

Материалдың динамикалық күштің бұздыра әсер етуіне қарсылық көрсету қасиеті…D) тұтқырлық деп аталады.

Материалдың күштің әсері жойылғаннан кейін өзінің қалпы (форма) мен өлшемін қайта қалпына келтіру қасиеті...B) серпінділік деп аталады.

Материалдың өзіне өзінен де қатты дененің күшпен енуіне қарсылық көрсету мүмкіншілігі...A) қаттылық деп аталады.

Материалдың сапасы – бұл...B) бұл қолданылуына сәйкес анықталған қажетті қасиеттер жиынтығының қанағаттандырылуы.

Материалдың сыртқы күш әсерінен бұзылмай, өзінің қалпы (форма) мен өлшемін өзгерте алу мүмкіншілігі...D) иілгіштік деп аталады.

Материалдың сыртқы күш әсерінен қалдық деформациясыз қирау мүмкіншілігі...C) морт сынғыштық  деп аталады.

Материалдың сыртқы күштің бұздыра әсер етуіне қарсылық көрсету мүмкіншілігі…A) беріктік деп аталады.

Материалтану дегеніміз не?A) материалдардың құрылысы мен қасиетін құрамына байланысты және сыртқы физико-химиялық  әсер етуден өзгеру заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

Машина бөлшектерін, конструкциялар мен құрылыстар жасау үшін пайдаланылатын болат қалай аталады?B) конструкциялық болат

Металға құрғақ газ және бейэлектролиттердің (мысалы мұнай өнімдерінің) әсер етуінен болатын таттану қалай аталады? E) химиялық коррозия

Металдарды арнайы құрал-сайманда – қалыпта қысыммен өңдеу процессі қалай аталады? B) қалыптау

Металды матрица саңылауынан қысыммен итеріп шығару әдісі қалай аталады?A) баспалау

Металдың кристалдануы біртіндеп жүреді. Ол бірден жүретін екі процессті құрайды:D) кристалдардың өсуі және кристалдану орталықтарының пайда болуы

Металдың сұйық немесе бу күйінен тор түзе отырып, қатты күйге өтуі қалай аталады?A) кристалдану

Металдың сыртқы ортаның қолайсыз химиялық немесе электрохимиялық әсерінен жемірілу немесе таттану процесі қалай аталады?B) коррозия

Металдың сыртын түгел жабатын, әр учаскесінде таттану тереңдігінің бірдейлігіне байланысты біртегіс және тегіс емес деп бөлінетін таттану қалай аталады?E) тегіс коррозия

Металл дегеніміз не?C) бұл металлдық қасиеттер жүйесіне ие зат: металлдық жылтыры бар, электрөткізгіштігі жоғары, жылуөткізгіштігі жоғары, иілгіштігі жоғары және т.б.

Металл тетіктердің түзілімдер мен конструкцияларға ажыратылмайтын қосылыстарын алу процессі қалай аталады?  C) пісіру   

Механикалық қасиеттерін және ылғалға төзімділігін арттыру үшін древесинаны химиялық заттармен (смола, аммиак және т.б.) өңдегенде алынатын материал C) модификацияланған древесина

Микроқаттылықты қандай прибормен анықтайды?E) ПМТ-3

Микроскоптың оптикалық жүйесінің аберрациясы дегеніміз не?A) көріністі қисайтуға әкелетін кемшілік

МИМ-7 микроскобының конструкциясының негізі, оған оптикалық бөлік бекітіледі. Ол «объектив-зат үстелі» жүйесінің беріктігін қамтамасыз етеді және формасы Г-тәрізді. E) микроскоп штативі

МПК – материалды пайдалану коэффициенті дегеніміз не?E) бұл дайын бұйым салмағыныңдайындама салмағына қатынасы

Мыс (медь) пен мырыштың (цинк) қорытпасы қалай аталады? A) латундер

Мыс пен мырыштың қорытпасы қалай аталады?E) жез

Мыстың қалайымен, алюминиймен, қорғасын және басқа да элементтермен, соның арасында мырыш негізі болмайтын қорытпалар қалай аталады? C) бронзалар

Негізгі ерекшелігі, аздаған күштің әсерінен, аса үлкен қайтымды деформацияға бейім болып табылатын полимер қалай аталады?D) каучук

Негізгі компоненті каучук болып табылатын, резіңке қоспасын арнайы өңдеу нәтижесінде алынатын жасанды материал қалай аталады?A) резіңке

Негізі жай балқитын металдан, ал жалғастырушысы – кобальт, жылуға төзімділігі 900-1000°С, қаттылығы HRA 80-97 болатын, кескіш, бұрғы, фреза және басқа құралдарды жасауда қолданылатын пісірілген ұнтақты материалдар қалай аталады? C) металокерамикалық қатты қорытпалар

Нығыздау (наклеп) дегеніміз не?C) бұл иілгіштік деформация әсерінен металдың беріктігін арттыру

Ол металды, полимерлі, көміртекті, керамикалық бола алатын, қатты және берік заттар біркелкі орналсқан, салыстырмалы түрде иілгіш материал болатын композициялық материалдар негізін қалай атайды?  C) матрица

Өзегі созылғыш ал сыртқы қабатын қатты және берік ету мақсатында болат бөлшектердің жоғарғы қабатын аустенитті жағдайға дейін қыздырып және тез суыту арқылы жасалатын жылумен өңдеу қалай аталады?  A) беттік закалка

Өте жоғары температурада (700-900 °C) жұмыс жасауға пайдаланылатын, негізгі бөлігі никельді құрайтын қорытпалар қалай аталады?D) нимониктер

Перлит дегеніміз не?D) 727 °С аустениттен түзілетін, құрамында 0,8 % көміртегі бар эвтектоид

Перлиттің құрамында көміртегі неше пайыз?D) 0,8

Перлиттің түзілу температурасы нешеге тең?A) 7270С

Пісірме қосылыстар көптеген жағдайларда қосылатын тетіктер балқуының тар аймағында түзіледі, бұл аймақтар кейіннен кристалданады, ол қалай аталады?  A) түйіс жігі  

Поливинилхлоридке пластификатор қоспай алынған қатты листті материал қалай аталады?D) винипласт

Пропилен газының полимеризация өнімі қалай аталады?B) полипропилен

Р18 болаттың құрамында:E) 18% вольфрамы бар, тез кескіш болат

Р18 болаттың маркісіндегі сандар нені көрсетеді?D) 18% вольфрам бар

Р18, Р6М6 маркалы болаттары қандай болаттарға жатады?C) тезкескіш (быстрорежущие) болаттарға

Р6М5 болаттың маркісін талдаңыз?D) Р – тез кескіш болат, 0,6 % вольфрам бар, 5 % молибден бар

Рекристалдану дегеніміз не?B) бұл қыздырған кезде жаңа түзуөсті түйіршіктердің пайда болуы

Рекристалдану температурасынан жоғары температурада металды деформациялау қалай аталады? C) ыстық деформация

Рекристалдану температурасынан төмен температурада металды деформациялау қалай аталады? B) салқын деформация

Рудалардан шойынды алу процессін қандай өндіріс деп атайды? E) домна өндірісі    

Сапа деңгейі немен анықталады?C) қолданылудың және дайындалудың нақты жағдайына анықталған сапасына сәйкес, материалдың бір немесе бірнеше сандық сипатын айқындайтын қажетті көрсеткіштерімен.

Сапалы конструкциялық болат қалай таңбаланады? B) Ст25

Сапаны аралық бақылау кезінде не бағаланады?C) белгіленген технологиялық үрдістің (процесстің) орындалуы бағаланады.

Сапаны бастапқы бақылау кезінде не бағаланады?D) бастапқы шикізаттың сапасы бағаланады.

Сапаны соңғы бақылау кезінде не бағаланады?A) дайын өнімнің сапасы, оның жарамдылығы мен стандартқа сәйкестігі бағаланады.

Силумин деген не?C) алюминийдің кремниймен қорытпасы

Слябтар дегеніміз не?  B) илемдеуге пайдаланылатын тікбұрышты қималы кесек немесе дайындама

Созылғыш шойын қалай таңбаланады?B) КЧ 30-6

Созылғыш шойынның құрылымында графиттің пішіні қандай?B) қауыз тәрізді

Созылу диаграммасы – бұл...тәуелділігі.E) кернеудің деформацияға

Созылу диаграммасында аққыштық ауданына сәйкәс кернеу бұл...C) аққыштық шегі

Ст1кп болатындағы кп әріптері нені білдіреді? A) қайнау

Ст3 болат маркасындағы сан нені көрсетеді?A) құрамындағы көміртегінің шамасын

Ст3сп болатындағы сп әріптері нені білдіреді? B) тынық

Ст5пс болатындағы пс әріптері нені білдіреді? C) жартылай тынық

Сұйық электролиттер мен дымқыл ауаның әсерінен пайда болатын таттану қалай аталады?A) электрохимиялық коррозия

Сұр шойын қалай таңбаланады?A) СЧ15

Сұр шойынның құрылымында графиттің пішіні қандай?C) пластина тәрізді

Сындырып (излом) талдау кезінде ақаудың қандай түрін анықтауға болады?A) флокендер

Сырғанақты подшипниктерде, металдарды пайкілеуде припой есебінде қолданылатын тез балқитын металдардың қорытпалары қалай аталады?B) баббиттер

Табиғи қосылыстардан (рудалардан) металдарды алудан және алынған металға белгілі пішін мен қажетті қасиеттер беру мақсатында оларды әрі қарай өңдеуден тұратын, металдар мен қорытпаларды алудың өнеркәсіптік тәсілдері туралы ғылым? B) металлургия өнеркәсібі

Табиғи минералдық зат, оның құрамында құнды металдар бар. B) руда   

Табиғи немесе синтетикалық полимер негізінде алынатын материал қалай аталады?C) пластмассалар

Табиғи физикалық құрылысын және химиялық құрамын сақтайтын материалдар B) орман материалдары (лесоматериалы)

Талдаудың қандай түрі 300 мм тереңдіктегі ішкі ақауларды анықтауға мүмкіндік береді?C) гамма-сәулелік сәулелендіру

Талдаудың қандай түрі құрылысты электронды микроскоптың көмегімен 25000 есе ұлғайтатып, оптикалық  микроскоптың көмегімен 3000 есе ұлғайтатып қарауға мүмкіндік береді?C) микроталдау

Талдаудың қандай түрі тереңдігі 80 мм-ге дейінгі ішкі ақауларды анықтауға мүмкіндік береді?B) рентгендік талдау

Таттанудан ингибиторлы қорғаныс механизмі неге негізделген?B) қоршаған ортаның қолайсыз әсерін баяулататын, таттанудың жылдамдығын азайтатын қоспалар қосуға

Таттанудан протекторлы қорғаныста, қолайсыз ортада протектор не нәрсе болып табылады?C) анод

Тез кескіш аспаптық болат қалай белгіленеді?D) Р6М5

Темірдің балқу температурасы Цельсий бойынша нешеге тең?D) 1539°С

Темірқорам (кокиль) деген не?A) көп рет қолданылатын қалып

Темір-цементит жүйесінде эвтектика қалай аталады?A) перлит

Темплет дегеніміз не?A) ұзына бойғы өске перпендикуляр бағытта кесілген микроталдауға арналған үлгі

Толықтырушысы асбест – талшықты минерал, диаметрі 0,5 мкм болатын жіңішке талшықтарға бөлінетін, жылуға төзімділігі 200°С-ге дейін, соққы әсеріне және химиялық төзімді, электроизоляциялық және фрикционды қасиетке ие талшықты пластмасса қалай аталады?D) асботалшықтар

Толықтырушысы қысқа әйнек талшықтары немесе әйнек жіпшелері болатын, талшыққа қарағанда беріктігі жоғары, электроизоляциялық қасиеті бар, суға төзімді, жоғары беріктікті талап ететін бөлшектерді дайындауға қолданылатын талшықты пластмасса қалай аталады?E) әйнекталшықтар

Төмен легірленген инструменталды болаттардың құрамындағы легірлеуші элементтердің мөлшері қанша?E) 1-3%

Төменде көрсетілген металдардың қайсысы жай балқиды?C) хром

Төменде көрсетілген металдардың қайсысы тез балқиды?B) мырыш

Түссіз газ – этиленнің полимеризация өнімі қалай аталады?D) полиэтилен

Тығыздық, балқу температурасы, электрөткізгіштік, жылуөткізгіштік, магниттік қасиеті, ұзындық және көлемдік ұлғаю коэффициенті бұл...C) физикалық қасиеті

Үзілуден кейінгі салыстырмалы тартылуды  есептеу формуласын көрсет?B)   

Үзілуден кейінгі салыстырмалы ұзаруды  есептеу формуласын көрсет?A)   

Үйкелгіш бөлшектердің сыртқы қабатының біртіндеп бұзылуынан олардың өлшемдерінің кішірею процесі қалай аталады? C) үйкелістен тозу

Үйкеліс әсерінен тозу процесіне кедергі жасауға қабілетті болат қалай аталады?A) үйкеліске төзімді болат

Үлгіде иілгіш деформация туғызбайтын ең жоғары кернеу бұл...A) серпінділік шегі

Үлгінің сынақ кезінде көтеретін, жоғарғы күшке сәйкес келетін кернеуі бұл...A) беріктік шегі (уақытша кедергі)  

Фаза бұл ...B) қорытпаның басқа бөлшектерінен беттік бөліммен бөлінген, белгілі құрамы мен құрылысын сипаттайтын, қорытпаның біртекті бөлігі

Феррит дегеніміз не?E) көміртегінің - темірдегі қатты ерітіндісі

Формаланған минералды шикізатты жоғары температурада 1200-2500°С пісіру арқылы алынатын материал қалай аталады?C) керамика

Химиялық құрамы дегеніміз:E) сапаның кешенді көрсеткіші

Цементит дегеніміз не?C) 6,67 % көміртегі бар (салмақ бойынша) , темір мен көміртегінің химиялық қосылысы (темір карбиді)

Шойын дегеніміз не? B) бұл құрамында 2,14-ден  6,67%-ға дейін көміртегі бар теміркөміртекті қорытпа

Шойын өндірісінде әктас не ретінде пайдаланылады?B) флюс

Шойын өндірісінде кокс не ретінде пайдаланылады?E) отын

Шойын өндірісінде магнезит, доломит,динас,шамот  не ретінде пайдаланылады?D) отқа төзімді материал

Шойынды қандай пеште өндіреді? C) домна пешінде  

Шыныққан (закаленной) аймақтың тереңдігі қалай аталады? E) прокаливаемость

Ыстық көлемді қалыптау қандай екі тәсілмен жүзеге асады?  C) ашық және жабық    

Ыстыққа төзімді шойын қалай таңбаланады?E) ЖЧ 10

Ыстыққа төзімділік (жаростойкость) , ыстыққа беріктік (жаропрочность) , тозуға төзімділік (износостойкость) , радиацияға төзімділік бұл...E) эксплуатациялық қасиеті

Эвтектика деген не?A) тұрақты температурада түзілетін және химиялық құрамы белгілі,  сұйық қорытпадан бір уақытта кристалданатын екі фазаның механикалық қоспасы

Эвтектоид дегеніміз не?D) тұрақты температурада қатты қорытпадан түзілетін екі фазаның механикалық қоспасы


Диплом на заказ


1. 1 Игрушка для грызунов Кольцо с бубликами 23см
2. Мифология и философия
3. Федеральные стандарты2 Общие принципы стандарта3 Классификация стандартов4 Основные понятия используе
4. Тема- Теория всеобщего благоденствия.html
5. товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.html
6. Липецк Дата создания Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа Липецк создана.
7. .Состав молока 2
8. Виды и особенности промышленной деятельности исправительных учреждений
9. Методы комбинированной общей анестезии
10. Аттестация муниципальных служащих1
11. Московский конный завод 1предприятие созданное в 1924 году с целью совершенствования и репродукции орловс
12. Жовква - культурний простір
13. Збірника наукових робіт магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки Полтавський університет економ
14. Коней эпохи социализма в начале 90 ожидание быстрых результатов перестройки развал советских союзов
15. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий
16. Механизм функционирования предприятия
17. Информация для служебного пользования
18. Влияние художественной литературы на сохранение здорового образа жизни
19. Управление рекламой предприятия
20. Технология бетона и раствора Выполнила- студентка гр