Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

11а стандарты жабды~ында к~рсетілген жиіліктер диапазоныны~ ~айсысында ж~мыс істеуге боладыC 515 ~35 ГГц Blue

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


ТБС Усенбаева

1,2 км аралыққа дейін деректерді жоғарғы жылдамдықта тарату мүмкіндігін қамтамаасыз етү үшін сымсыз оптикалық жүйелердің коммерциялы лазерлерінің максималды шығыс қуаты қанша болу керек? A)  кем дегенде 100 мВт //

802.11а стандарты жабдығында көрсетілген жиіліктер диапазонының қайсысында жұмыс істеуге болады?C) 5,15 –,35 ГГц

Bluetooth интерфейсі қуатына байланысты қандай аралықтарда байланыс орната алады? //:A)  10 немесе 100 метр

HLR не құрайды?A) Мәлімет базасын және сол базада тіркелген желі абонентерін құрайды

IEEE 802.11 стандарты жабдығы радиоарнада ақпаратты берудің қандай жылдамдығында есптелген екенін көрсетіңдер.B)1 Мбит/с   

IEEE 802.11. стандарты жабдығы алғашқыда қандай жиіліктін диапазонға арналғанын көрсетіңдер. A) 2,4 –,4835 ГГц

KENWOOD радиостанциясында жиілікті өзгертудің қандай минималды қадамы пайдаланады? // Какой минимальный шаг изменения частоты используется на радиостанции KENWOOD?A)   5 кГц

OSI ашық жүйелері өзара әрекеттестігі моделінде қандай  деңгей физикалық байланыс арналары бойынша биттерді таратумен айналасады?A) физикалық;

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) жүйесі қандай жүйелерді интегралдауға мүмкіндік береді? A)  аталғандардың барлығын

ААА-БББ

Аналогты жылжымалы байланыс жүйелерінде көпстанциялы рұқсаттың қандай әдісін пайдаланған? A)  арналарды жиіліктік бөлу)

Ашық аралықтағы жер рельефі ойлы- қырлығының кеңістікті қандай –да болмасын ішінара экрандауыA)Сәуленуді әлсіретеді

Әртүрлі елдердің желілерін стандарттау бойынша жетекші ұлттық ассоциациясы болып табылатын ұйымының аты қандай?A) Стандарттау бойынша халықаралық ұйым ISO;

Әртүрлі жиіліктегі тербелістерге адамның көзі сезімталдығын секерстін қисыққа сәйкесті тарату коэффициенті бар сүзгі атауы:A)Визометрлік сүзгі;

Әртүрлі орналастыруды пайдаланатын радиосигналдарды алшақтату әдісін көрсетіңдерD) Кеңістік бойынша алшақтату

Әртүрлі уақытта сәулеленетін радиосигналдарды алшақтату әдісін көрсетіңдер.B)Уақыт бойынша алшақтату

Байланыс арнасын көрсетіңдерA)Хабар көзі шығысынан хабарды алушы кірісіне дейін

Байланыс желісін көрсетіңдер.B)Таратқыш шығысынан қабылдағыш кірісіне дейін

Байланыс жүйесін көрсетіңдер.C)Хабар көзі кірісінен хабарды алушы шығысына дейін

Бірінші ұрпақ жүйелерін көрсетіңіз A)  EDACS, AMPS

ГГГ-ДДД-ЕЕЕ

ГВЧ (Гипер жоғарғы жиілік)  қандай радио жиіліктер сәйкес келеді?С) 300 - 3000 ГГц,

Гектометрлік диапазонға қандай толқын узындақтары сай келеді?С) 1000 -100 м.

Геостационарлы ЖЖС айналу периоды тең:C)24 сағ;

Декаметрлік диапазонға қандай толқын ұзындықтары сай келеді?D) 100 –м.

Екінші ұрпақ ұялы жүйелерін қандай мақсатпен өңдеп шығара бастады? // A)   үлкен сыйымдылыққа жету және жақсы байланыс алу мақсатында // 

Еркін кеңістікте таралғандағы сигнал әлсіреуі децибелмен мына формула бойынша анықталады:C)

Еріксіз өтіп кетулер дегеніміз:B) жиілігі өту жиілігімен бірдей немесе оған жақын, сыртқы электромагниттік өріс әсерінен бөлшектердің кванттық өтіп кетулері;

ЖЖЖ-ЗЗЗ-ИИИ

Жасанды жер серігі ЖЖС орбитасы қандай көрсеткіштермен сипатталады?C)еңкеюімен,айнулу периодымен,перигей және апогей биіктігімен;

Желілерде  стандарттау бойынша ООН арнайы  органы болып табылатын ұйым қалай деп аталады?B) Электр байланыстың халықаралық  одағы ITU

Желілік деңгей не құрайды?А) Виртуалды арналарды құрап мәліметтерді порттан портқа жолдарын көрсетеді

Желілік стандарттарды анықтайтын АҚШ ұлтық ұйымы қалай аталады?C) Электротехника және радиоэлектроника жөнінен инженерлер институты IEEE ITU және  ISO –мен желілерді стандарттау жөнінен істейтін коммерциялық емес ұйым қалай аталады?D)Компьютерлерді шығарудың европалық ұйым ECMA (ЕКМА),

Жер серігі арқылы байланыс жүйелерінде қандай толқындар диапазонында байланыс іске асырылады?C) ЖЖ ,УЖЖ, ӨЖЖ, ҚЖЖ диапазондары;

Жер серігі арқылы байланыс жүйелерінде қандай толқындар диапазонында байланыс іске асырылады?C) ЖЖ ,УЖЖ, ӨЖЖ, ҚЖЖ диапазондары;

ЖЖС көріну аймағы шекарасы -ны келесі шарттан табады:B) >100 или >50   ;   

ЖЖС орбитасы ең қашық нүктесі:A)апогей;

ЖЖС орбитасының жер бетіне ең жақын нүктесіB)перигей;

Жиілік және уақыт бойынша алшақтатуды пайдаланатын радиосигналдарды алшақтату әдісін көрсетіңдерE)Алшақтатудың комбинациялық әдісі

Жиілікті арналарды бөлуі бар жүйенің қабылдау орнында арналарды бөлу қандай түйінмен орындалады?B)Арналық сүзгілер көмегімен

Жиіліктің доплерлік өзгеруін есептегенде ∆f = ± fo х V/C cosα формуласы пайдаланылады, мұнда ∆f символы нені көрсетеді?A)Жиіліктің доплерлік өзгеруін;

Жиіліктің доплерлік өзгеруін есептегенде ∆f = ± fo х V/C cosα формуласы пайдаланылады, мұнда α символы нені көрсетеді?C)Жер серігі жылдамдығы бағыты мен байланыс жолы арасындағы бұрышты;

Жиіліктің доплерлік өзгеруін есептегенде ∆f = ± fo х V/C cosα формуласы пайдаланылады, мұнда fo символы нені көрсетеді?B) Жұмыстық жиілікті;

Жиіліктің доплерлік өзгеруін есептегенде ∆f = ± fo х V/C cosα формуласы пайдаланылады, мұнда V символы нені көрсетеді?E) Қабылдағышқа қарағанда таратқыш қозғалу жылдамдығын.

Жиіліктің доплерлік өзгеруін есептегенде ∆f = ± fo х V/C cosα формуласы пайдаланылады, мұнда C символы нені көрсетеді?D) Жарық жылдамдығын;

Жоғарғы жиілік (ЖЖ) диапазонына қандай радиожиіліктер сәйкес келеді?D) 3 –МГц,           

Жоғары басқаруға ие орталықтанған коммутациясы бар жүйелерде қандай құрылғы баға бойынша анықтаушы болып келеді? A)   коммутатор

Инфрақызыл диапазонға қандай толқын ұзындықтары сәйкес келеді?С) 100 –,74 мкм.

Ионосфера арқылы байланыс қандай толқындар диапазонында жүргізіледі ?A) жоғарғы жиілік (ЖЖ) диапазоны ;

ККК-ҚҚҚ

Кванттық жүйедегі бөлшектердің айналу  деңгейлері арасындағы ауысулар қандай сәулеленуге  сәйкес келеді?C) өте жоғары жиіліктік (ӨЖЖ) диапазонына;

Кванттық жүйедегі бөлшектердің тербелістік  деңгейлері арасындағы ауысулар қандай сәулеленуге  сәйкес келеді?B) инфрақызыл диапазонына;

Кванттық жүйедегі электрондық деңгейлер арасындағы өтіп кетулер (ауысулар) қандай сәулеленуге сәйкес келеді?A) көрінетін және ультрафиолеттік диапазондарға ;

КВЧ (Шектік жоғарғы жиіліктер) диапазонына қандай радио жиіліктер сәйкес келеді?В) 30 - 300 ГГц,             

Комплиментарлық кодалау әдістерін қолдану арқылы IEEE 802.11b стандарты жабдығы радиорнада ақпаратты берудің қандай жылдамдығына есептелген?E)5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с          

Космостық аппараттарымен серіктік байланыстың ғаламдық жүйелері: \A)  аталғандардың барлығы

Көрінетін диапазонға қандай толқын ұзындықтары сәйкес келеді?D) 0,74 –,38 мкм.

Көрінетін диапазонға қандай толқын ұзындықтары сәйкес келеді?В) 3 –000 ТГц.

Қабылдау нүктесінде өріс кернеулігі (дБмкВ/м) белгілі болғанда қабылдағыш кірісіндегі сигнал құаты (дБм) келесі қатынастан табылады:Қабылдау антеннасының күшейту коэффициентін көрсетіңдерВ) Gпрм

Қабылдау нүктесінде өріс кернеулігі (дБмкВ/м) белгілі болғанда қабылдағыш кірісіндегі сигнал құаты (дБм) келесі қатынастан табылады:

Қабылдау нүктесінде өріс кернеулігі (дБмкВ/м) белгілі болғанда қабылдағыш кірісіндегі сигнал құаты (дБм) келесі қатынастан табылады:Қабылдағыш антенна-фидерлік трактағы шығындарды көрсетіңдер.C) Bф

Қабылдау нүктесінде өріс кернеулігі (дБмкВ/м) белгілі болғанда қабылдағыш кірісіндегі сигнал құаты (дБм) келесі қатынастан табылады:

Қабылдау нүктесінде өріс кернеулігі (дБмкВ/м) белгілі болғанда қабылдағыш кірісіндегі сигнал құаты (дБм) келесі қатынастан табылады:Қабылдағыш кірісіндегі сигнал құатын көрсетіңдер.E) Pпр

Қабылдау нүктесіндегі өріс кернеулігін көрсетіңдер.А) E

Қала ішінде қуаты Рпрд және күшейту коэффициенті (Gпрд)  сәуле шығарғыштан сигнал қабылдау нүктесіне (суретті қараңыз) траектория бойынша тіке толқын түрінде, әрі радиотолқындардың кедергілерден шағынысуы, дифракция және шашырау есебінен келіп түседі.Қабылдау нүктесіне тіке толқын түрінде келген сигнал траекториясын көрсететіңдер. :Lк нені көрсетеді?А) R

Қала ішінде қуаты Рпрд және күшейту коэффициенті (Gпрд)  сәуле шығарғыштан сигнал қабылдау нүктесіне (суретті қараңыз) траектория бойынша тіке толқын түрінде, әрі радиотолқындардың кедергілерден шағынысуы, дифракция және шашырау есебінен келіп түседі.Қабылдау нүктесіне кедергілерден шағылусыдан келіп түскен сигналдың траеториясын көрсетіңдер. :В) Rо

Қала ішінде қуаты Рпрд және күшейту коэффициенті (Gпрд)  сәуле шығарғыштан сигнал қабылдау нүктесіне (суретті қараңыз) траектория бойынша тіке толқын түрінде, әрі радиотолқындардың кедергілерден шағынысуы, дифракция және шашырау есебінен келіп түседі.Қабылдау нүктесіне дифракция әсерінен келіп түскен сигналдың траекториясын көрсетіңдерС) Rд

Қала ішінде қуаты Рпрд және күшейту коэффициенті (Gпрд)  сәуле шығарғыштан сигнал қабылдау нүктесіне (суретті қараңыз) траектория бойынша тіке толқын түрінде, әрі радиотолқындардың кедергілерден шағынысуы, дифракция және шашырау есебінен келіп түседі.Қабылдау нүктесіне шашырау әсерінен келіп түскен сигналдың траекториясын көрсетіңдер.D) Rр

Қала ішінде қуаты Рпрд және күшейту коэффициенті (Gпрд)  сәуле шығарғыштан сигнал қабылдау нүктесіне (суретті қараңыз) траектория бойынша тіке толқын түрінде, әрі радиотолқындардың кедергілерден шағынысуы, дифракция және шашырау есебінен келіп түседі.Қуаты Рпрд және күшейту коэффициенті Gпрд сәуле шығарғыш іліну биіктігінің белгілеуін көрсетіңдер.Е) h1

Қала ішінде сәуле  шығарғыштан қабылдау нүктесіне сигнал тіке толқын түрінде, және де радиотолқындардың кедергілерден шағыласуы, дифракциядан және шашыраудан келіп түседі.Осы жағдайда тіке толқынның электр өрісі кернеулігі мына формуладан табылады:Еркін кеңістік үшін өріс кернеулігі әлсіреу көбейткішінін көрсетіңіздерE = (60 Pпрд Gпрд)0,5 V/ R,  где  V = E/ EоС) V

Қала ішінде сәуле  шығарғыштан қабылдау нүктесіне сигнал тіке толқын түрінде, және де радиотолқындардың кедергілерден шағыласуы, дифракциядан және шашыраудан келіп түседі.Осы жағдайда тіке толқынның электр өрісі кернеулігі мына формуладан табылады:Еркін кеңістік өріс кернеулігін көрсетіңдер.E = (60 Pпрд Gпрд)0,5 V/ R,  где  V = E/ EоD) Eо

Қала ішінде сәуле  шығарғыштан қабылдау нүктесіне сигнал тіке толқын түрінде, және де радиотолқындардың кедергілерден шағыласуы, дифракциядан және шашыраудан келіп түседі.Осы жағдайда тіке толқынның электр өрісі кернеулігі мына формуладан табылады:Таратқыш антенна күшейту коэффициентін көрсетіңдер.E = (60 Pпрд Gпрд)0,5 V/ R,  где  V = E/ EоВ) Gпрд          

Қала ішінде сәуле  шығарғыштан қабылдау нүктесіне сигнал тіке толқын түрінде, және де радиотолқындардың кедергілерден шағыласуы, дифракциядан және шашыраудан келіп түседі.Осы жағдайда тіке толқынның электр өрісі кернеулігі мына формуладан табылады:

Қала ішінде сәуле  шығарғыштан қабылдау нүктесіне сигнал тіке толқын түрінде, және де радиотолқындардың кедергілерден шағыласуы, дифракциядан және шашыраудан келіп түседі.Осы жағдайда тіке толқынның электр өрісі кернеулігі мына формуладан табылады:Қабылдау нүктесіндегі өріс кернеулігін көрсетіңдер.E = (60 Pпрд Gпрд)0,5 V/ R,  где  V = E/ EоЕ) E

Қала ішінде сәуле  шығарғыштан қабылдау нүктесіне сигнал тіке толқын түрінде, және де радиотолқындардың кедергілерден шағыласуы, дифракциядан және шашыраудан келіп түседі.Осы жағдайда тіке толқынның электр өрісі кернеулігі мына формуладан табылады: Тіке көрінудегі байланыс трассасы ұзындығын көрсетіңдер.E = (60 Pпрд Gпрд)0,5 V/ R,  где  V = E/ EоВ) R          

МММ-ННН-ООО

Мәлімет тарату тынықтығы не көрсетеді?А) мәлімет тарату кезінде берілген тарату денгейі сол денгейге өзгеріссіз қайтуын айтамыз

Метрлік диапазонға қандай толқындар ұзындықтары сай келеді ?Е) 10 –м.

ОВЧ (Өте жоғарғы жиіліктер) диапазонына қандай радио жиіліктер сәйкес келеді?Е) 30 –МГц.

ОНЧ диапазонына қандай радиожиіліктер сәйкес келеді?А) 3 - 30 кГц,             

Оптикалық байланыс жүйелерінде қандай толқындар диапазоны пайдаланылады ? D) оптикалық диапазоны ;

Оптикалық байланыс жүйелерінде қандай толқындар қолданылады?В) электромагниттік

Оптикалық диапазонға қандай радио жиіліктер сәйкес келеді?А) 3 –ТГц,             

Ортақевропалық стандарт бойынша цифрлы транкингті радиобайланыс жүйесі болып табылады: A)  TETRA

Орташа жиілік (ОЖ) диапазонына қандай радиожиіліктер сәйкес келеді?С) 300 - 3000 кГц,

Орташа жиіліктер (ОЖ) диапазонына қандай радиожиіліктер сәйкес келдіС) 300 - 3000 кГц,

Ортогонал жиіліктер радиосигналдарды алшақтату әдісін көрсетіңдер. A)Поляризация бойынша алшақтату

Ортогоналдық жиіліктік модуляцияны (OFDM) қолдану арқылы 802.11g спецификациялары радиорнада ақпаратты берудің жылдамдығын жүзеге  асырады ?D) до 54 Мбит/с

ППП-РРР-ССС

Пейджингті жүйе қабылдаушы жағында не тарата алады? A)   барлық берілгендер 

Радио байланыстың қай жүйелерде он метрлі диапазон ДМВ(160-180 МГц) пайдаланады?A)  Дербес радио шақыру жүйелерде

РРЛ бойынша байланыс қандай толқындар диапазонында жүргізіледі?C) ЖЖ ,УЖЖ, ӨЖЖ, ҚЖЖ диапазондары;

Сантиметрлік диапазонға қандай толқын ұзындықтары сай келеді?В) 10 –см.

Сәуле шашырағыш құатын көрсетіңдер .E = (60 Pпрд Gпрд)0,5 V/ R,  где  V = E/ EоА) Pпрд

Сәулелену жиілігі кішіреюіA)Сәуленуді әлсіретеді

СВЧ (Аса жоғарғы жиіліктер) диапазонына қандай радио жиіліктер сәйкес келеді?А) 3 - 30 кГц,             

Сигнал жиілігін көрсетіңдер.D) f

Сигнализация  SS N7 не қызмет көрсетеді?А) Сыртқы стационарлы желілермен және жылжымалы байланыс желілерімен қосу үшін қолданылады

Спонтандық өтіп кетүлер дегенімізсәүлелену дегеніміз:A) бөлшектердің жоғарғы энергетикалық деңгейден төменгіге өз еркімен кванттық өтіп кетулері ;

Стандарттау бойынша халықаралық ұйым ISO-да АҚШ-ың өкілі болатын қандай ұйым ?E)Стандарттардың америкалық ұлттық институты ANSI.

Суреттерде радиосигналдың энергетикалық сипаттамаларының әртүрлі факторларғатәуелділігі көрсетілгенд.Сигналдың ақырындап баяу тынуы қай суретте көрсетілген?Е) б.

Суреттерде радиосигналдың энергетикалық сипаттамаларының әртүрлі факторларғатәуелділігі көрсетілген дСигналдың тез тынуы қай суретте көрсетілген?А) в

Суреттерде радиосигналдың энергетикалық сипаттамаларының әртүрлі факторларғатәуелділігі көрсетілген .Қорытынды сигнал қай суретте көрсетілген?В) г

Суреттерде радиосигналдың энергетикалық сипаттамаларының әртүрлі факторларғатәуелділігі көрсетілген д.Таралу кезіндегі сигнал шығыны суреттің қайсысысында көрсетілген?D) а

Суреттерде радиосигналдың энергетикалық сипаттамаларының әртүрлі факторларғаәуелділігі көрсетілген д.Қандай сурет байланыс арнасының өткізу қабілетін эффективті пайдаланудың кодалау түріне және модуляция әдісіне тәуелділігін көрсетеді?С) д

Сымсыз оптикалық байланыс жүйесінің сәулеленуі қандай толқын ұзындығында көздің мөлдір қабығында жұтылып тор қабығына жетпейді? // Излучение систем беспроводной оптической связи на какой длине волны поглощается роговицей глаза и не доходит до сетчатки?A)  1550 нм

ТТТ-УУУ-ШШШ

Тарату жылдамдығы - 9,6-14,4, кбит/с, коммутация түрі - арналар коммутациясы, радио рұқсаттың базалық технологиялары - GSM, TDMA, PDC, cdmaOne сияқты сипаттамалар қай ұрпақ жүйелеріне тән? A)  2G

Тек қана әртүрлі жиіліктерді пайдаланатын радиосигналдарды алшақтату әдісін көрсетіңдер.C)Жиілік бойынша алшақтату

Төменгі жиілік (ТЖ) диапазонына қандай радиожиіліктер сәйкес келеді?В) 30 - 300 кГц,             

Төменде көрсетілген екінші ұрпақ стандарттарының қайсысында арналарды уақыттық бөлу негізінде көп станциялы рұқсат қолданылмайды? A)   CT-2

Тропосфера біртекті еместігімен УКВ радиотолқындары электромагниттік энергиясын қайта сәулелендіруі қолдалынылады :  D)Тропосфералық РРЛ-де

Тікелей көрінуі бар радиоарнада шағылысу болмағанда қабылдағыш құрылғының кірісіндегі сигнал қуаты келесі өрнекпен беріледі: Рпрм = Рэиим Gпрм Нпрм / Lо Lдоп ,Рэиим- деген қандай шама?C)эквивалентті изотропты сәулеленетін қуат;

Тікелей көрінуі бар радиоарнада шағылысу болмағанда қабылдағыш құрылғының кірісіндегі сигнал қуаты келесі өрнекпен беріледі: Рпрм = Рэиим Gпрм Нпрм / Lо Lдоп ,Gпрм-деген қандай шама?B)қабылдағыш фидерлік трактындағы шығындар;

Тікелей көрінуі бар радиоарнада шағылысу болмағанда қабылдағыш құрылғының кірісіндегі сигнал қуаты келесі өрнекпен беріледі: Рпрм = Рэиим Gпрм Нпрм / Lо LдопНпрм-деген қандай шама? B)қабылдағыш фидерлік трактындағы шығындар;

УВЧ (Ультра жоғарғы жиіліктер) диапазонына қандай радио жиіліктер сәйкес келеді?А) 3 - 30 кГц,             

Ультрафиолет диапазонға қандай толқын ұзындықтары сәйкес келеді?Е) 0,38 –,01мкм.

Ұялы жүйелермен салыстырғанда транкингті радио жүйенің артықшылығы // A)  қосылуды орнатуға кететін аз уақыт

Үшінші ұрпақ ұялы жүйелері қолданады : A)   барлық берілгендер

Цифрлық ұялы жүйелердің аналогты жүйелерден артықшылығы болып не табылмайды? //A)   Жиіліктер жолағының тұрақты ені

Шағылысу болғанда, яғни тікелей емес көрінуде таралу шығындары сигналдардың пассивті ретрансляцияы кезіндегідей анықталатын, келесі формуламен берілуі мүмкін:Константа қалай белгіленеді?D)

Шағылысу болғанда,яғни тікелей емес көрінуде таралу шығындары сигналдардың пассивті ретрансляцияы кезіндегідей анықталатын, келесі формуламен берілуі мүмкін:Кедергіге дейінгі қашықтық қалай белгіленедА) Ro

Шағылысу болғанда,яғни тікелей емес көрінуде таралу шығындары сигналдардың пассивті ретрансляцияы кезіндегідей анықталатын, келесі формуламен берілуі мүмкін:Кедергіден қабылдағышқа дейінгі қашықтық қалай белгіленеді?В) R

Шағылысулар жоқ болғанда тікелей көріну радиаорнасында атмосферадағы шығындар мына өрнекпен анықталады:Lдоп = Lа Lд Lп Lк,Lк нені көрсетеді?E) басқа ескерілмеген факторлардан қосымша шығындарды.

Шағылысулар жоқ болғанда тікелей көріну радиоарнасында атмосферадағы шығындар мына өрнекпен анықталады:Lдоп = Lа Lд Lп Lк,Lдоп нені көрсетеді?A) қосымша шығындарды;

Шағылысулар жоқ болғанда тікелей көріну радиоарнасында атмосферадағы шығындар мына өрнекпен анықталады:Lдоп = Lа Lд Lп Lк,Lа нені көрсетеді?D) атмосферадағы қосымша шығындарды;

Шағылысулар жоқ болғанда тікелей көріну радиоарнасында атмосферадағы шығындар мына өрнекпен анықталады:Lдоп = Lа Lд Lп Lк,Lд нені көрсетеді?B) жаңбырдағы қосымша шығындарды;

Шағылысулар жоқ болғанда тікелей көріну радиоарнасында атмосферадағы шығындар мына өрнекпен анықталады:Lдоп = Lа Lд Lп Lк,Lп нені көрсетеді?C)тарататын және қабылдаушы антенналардың әртүрлі поляризациясынан болатын қосымша шығындарды;

Электробайланыс сигналдарының қандай түрі цифрлық деп аталады?A); Амплитуда және уақыт бойынша дискретті.


Диплом на заказ


1. Зависимость семантики имени сложного речевого события от структуры события
2. Контрольная работа- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
3. Психометрическое обоснование диагностических методик
4. Тем более в поезде можно повстречать много интересных людей
5. кишечного тракта и кожи
6. Об обозначении основные идеи
7. тема ~ формальная система
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Луганськ 2005 Дисертаці
9.  2002г студент гр
10. тема координат инерциальная то есть покоится или движется с постоянной скоростью относительно Земли то рав
11. События в Оше разворачивались следующим образом
12. Задание 1 Каждому из приведенных ниже терминов и понятий отмеченных цифрами найдите соответствующее пол
13. Информатика для студентов I курса- направление подготовки 080200
14. ЗАКОНЫ ПЛАТОНА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВВЕДЕНИЕПлатон 427347 гг до н
15. Русская Православная Церковь
16. Тема урока- Кожа и её значение
17. фантаст Иной современный горожанин сильно утративший связь с природой склонен забывать сколь длинны и тр
18. юзинофилия гиперхромная анемия
19. Вставка одного запроса внутрь другого В конце Главы 9 мы говорили что запросы могут управлять дру
20. и теоретикоправовые; отраслевые; специальные прикладные