Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Для зменшення шкідливого впливу виробничого шуму на працівників шумних виробництв послаблення передаван

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

17. захист від щуму на виробництві. Для зменшення шкідливого впливу виробничого шуму на працівників шумних виробництв, послаблення передавання його в сусідні приміщення застосовують звуко- і віброізоляцію, звуко- і вібропоглинання та глушники шуму. Звукоізоляція є ефективним засобом зменшення рівня шуму у напрямку його поширення, що реалізується шляхом встановлення звукоізоляційних перешкод (перегородок, кабін, кожухів, екранів). Принцип звукоізоляції базується на тому, що більша частина звукової енергії, яка потрапляє на перешкоду, відбивається і лише незначна її частина проходить крізь неї. Для звукоізоляції окремих шумних дільниць у приміщенні чи устаткування застосовують легкі багатошарові звукоізоляційні перегородки з повітряними прошарками. Для звукоізоляції найбільш шумних вузлів та агрегатів (ланцюгові передачі, двигуни, компресори, вентилятори) використовуються звукоізоляційні кожухи, які є засобами, що встановлюються в безпосередній близькості від джерела шуму. В тих випадках, коли неможливо ізолювати шумне устаткування чи його вузли, захист працівника від дії шуму здійснюють шляхом облаштування звукоізольованої кабіни з пультом керування та оглядовими вікнами. Рівень шуму у виробничому приміщенні залежить не лише від прямого, але й відбитого звуку. Тому, якщо в цеху неможливо знизити енергію прямого звуку, то необхідно зменшити енергію звукових хвиль, які відбиваються від внутрішніх поверхонь приміщення. Для цього проводять акустичне оброблення всіх або частини стін та стелі приміщень шумних виробництв за допомогою звукопоглинального облицювання  та  підвішують до стелі штучні звукопоглиначі.

Глушники шуму - це ефективний засіб боротьби з шумом аеродинамічного походження, який виникає при роботі вентиляційних систем, пневмо-інструменту, газотурбінних, дизельних, компресорних та деяких інших установок. За принципом дії глушники поділяють на активного, реактивного та комбінованого типу. У глушників активного типу зниження шуму відбувається внаслідок його затухання в порах звукопоглинального матеріалу. В глушниках реактивного типу шум знижується шляхом відбивання звукових хвиль у системі розширювальних та резонансних камер, що з'єднані між собою за допомогою труб, щілин та отворів. У комбінованих глушниках відбувається як поглинання, так і відбивання шум

20. Віброзахист . Заходи захисту від вібрації поділяються на колективні та індивідуа-льні. Засоби індивідуального віброзахисту - це спеціальне взуття на віб-ропоглинаючій платформі, віброзахисні рукавиці, наколінники, нагруд-ники, пояси, спеціальні костюми.

Колективні методи захисту спрямовані на зниження параметрів віб-рації джерелом збудження і на шляхах її поширення. Вони у свою чергуподіляються на організаційні, технічні і лікувально-профілактичні.

Організаційні методи віброзахисту - застосування технологічнихпроцесів з низькими рівнями вібрації і шуму; впровадження дистанційно-го керування, що виключає постійне перебування працюючого у зоні не-безпечних рівнів вібрації; дотримання раціональних режимів праці й від-починку; огороджувальні засоби, які перешкоджають проникненнюлюдини до зони дії вібрації, тощо.

Технічні методи віброзахисту - це система заходів і засобів з покра-щення роботи машин, зменшення рівня вібрації технологічних процесів,застосування додаткових пристроїв (віброізоляція, вібропоглинання тавіброгасіння).

Віброізоляція забезпечує зниження рівня вібрації використанням міжджерелом вібрації та працюючим ізолюючих засобів - пружин, ресор, пне-вматичних та гумових подушок, прокладок, віброізолюючих опор, констру-ктивних розривів, заміна ударних навантажень на безударні.

Вібропоглинання використовується з метою трансформації енергіїмеханічних коливань в інші види енергії, переважно в теплову, а такожзастосування антифазової синхронізації двох або кількох джерел збу-дження.

Віброгасіння - це зниження рівня вібрації машин та механізмів за-стосуванням додаткових пристроїв. Віброгасіння може бути статичним(спеціальні фундаменти для верстатів, моторів, пневматичні та пружинніпідвіски в автомобілях) і динамічним (агрегати з дискретним збурюючимвпливом, віброгасіння маятникового, пружинного, плаваючого та камер-ного типів).

Лікувально-профілактичні заходи віброзахисту - своєчасне прове-дення медичних оглядів працівників, що зайняті на роботах з вібродійни-ми установками, контроль за гігієнічними параметрами у виробничихприміщеннях тощо.

18. Вібрація — це тремтіння всього тіла або окремих його частин унаслідок виконання певних робіт.
Джерелом вібрації є механічні, пневматичні й електричні інструменти ударної або обертальної дії, обладнання, встановлене без достатньої амортизації та віброізоляції, а також транспортні і сільськогосподарські машини.
За характером впливу на організм розрізняють загальну та локальну вібрацію. Загальна вібрація викликає тремтіння всього тіла людини, локальна — залучає до коливання лише окремі частини тіла (руки, передпліччя, ноги).
Вібрація завдає великої шкоди здоров’ю людини — від перевтоми організму та незначних змін функцій організму до струсу мозку, розриву тканин, порушення серцевої діяльності і нервової системи, деформації м’язів та кісток, порушення чутливості шкіри і кровообігу тощо. Вібрації частотою понад 200 Гц перевантажують нервову систему людини, потребують підвищеного психічного напруження.
Систематичний вплив на людину довготривалої та інтенсивної дії вібрації може стати причиною вібраційної хвороби. Локальні вібрації викликають деформацію та зменшення рухомості суглобів. Класи умов праці залежно від рівня вібрації поділяються на допустимі, які відповідають ГДР — ДСН 3.3.6.037-99, шкідливі та небезпечні.
Вживаються колективні та індивідуальні заходи щодо боротьби з вібрацією. Найпоширенішим інженерним методом захисту від вібрації є віброгасіння. Вібруючі машини з динамічним навантаженням (вентилятори, насоси, агрегати) встановлюють на окремі фундаменти. Джерела коливань ізолюють від опорних поверхонь гумовими, пружинними або комбінованими віброізоляторами.
Для зниження вібрацій, що передаються на несучу конструкцію, застосовуються пружинні або гумові віброізолятори. Віброізоляція зменшує рівні вібрації, що передаються від джерела на тіло працюючого. Вібропоглинання може бути здійснено: використанням конструктивних матеріалів з великим внутрішнім тертям; нанесенням на поверхню виробу шару пружнов’язких матеріалів, що мають потужне внутрішнє тертя.
Вібропоглинання здійснюється покриттям машин в’язкими матеріалами (мастикою), використанням масляних ванн для зубчастих зчеплень. Дистанційне керування дозволяє виключати постійне знаходження людини в зоні шкідливих вібрацій.
До засобів індивідуального захисту від вібрації відносяться: спеціальне віброзахистне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками.


1. Тема 9 Управління конфліктами та стресами Мngement of the conflicts nd stresses План 1
2. Основы предпринимательства для студентов Института транспортных сооружений дневной и заочной формы о
3. Контрольная работа- Регулирование внешнеэкономической деятельности
4. Металлургиялы~ процестерді~ теориясы п~ні бойынша тест с~ра~тары 5В070900 Металлургия маманды~ы студе
5. Учитель творить Людину Мета- розкрити глибинну сутність учительської праці виховувати любов і поваг
6. Общение и обучение
7. тематизацию материала особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения
8. Мисс Факультета Искусств 2014 1
9. Практикум по организации контроля таможенной стоимости Таможенная пошлина- понятие виды
10. Правовой документ изменивший статус дворянства- а Указ о единонаследии
11. О санитарноэпидемиологическом благополучии населения и Постановление Правительства РФ от 24
12. Конституция Речи Посполитой 1791 года
13. Даже в самых неприметных мелочах
14. тема управления базами данных Mіcrosoft ccess 2003
15. Введение В данной курсовой работе предлагается разработать устройство сбора данных на базе микропроцессор
16. Осуществление прав по бумагам на предъявителя
17. Мы рождены идти вперед добиваясь решения сложных вопросов простым решением ~ своим трудом
18. і Саме в період її політикоекономічного та культурного занепаду почали підноситисяїї сусіди Литва Польща
19. Реферат- Правовое регулирование использования земель сельскохозяйственного назначения (Украина)
20. 00 1240 Культурология 9эт