Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Філософський та життєвий зміст проблеми буття

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


25. Філософський та життєвий зміст проблеми буття. Онтологічна проблема в історії філософії.

Повсякденне мислення сприймає терміни “бути”, “існувати”, “знаходитися в готівці” як синоніми, тобто близькі за значенням. Філософія застосувала терміни “бути”, “буття” для позначення не просто існування, а того, що гарантує існування. Тому слово “буття” одержує у філософії особливий зміст, зрозуміти який можна, тільки звернувшись до розгляду філософської проблематики буття. Уперше цей термін у філософію ввів античний філософ Парменід (V-IVст. до н.е.) для позначення й одночасно рішення однієї реальної проблеми. В часи Парменіда люди почали зневірятися в традиційних богів Олімпу, міфологія всі частіше череди розглядатися, як вимисел. Тим самим валилися Основи в норми світу, головною реальністю якого були боги і традиція. Світ, Всесвіт уже не здавалися міцними, надійними: всі стала хитко і безформно, нестабільно; людина втратив життєву опору. Сучасний іспанський філософ Ортега Гассет писав, що тривога і страх, що напевно випробували люди, що втратили опору життя, надійний світ традицій, віру в богів, були безсумнівно жахливими.

У глибинах людської свідомості зародився розпач, сумнів, що не бачить виходу з тупикової ситуації. Необхідний був пошук виходу до чого міцному і надійний. Людям потрібна була віра в нову силу. Філософія в особі Парменіда усвідомила сформовану ситуацію, що обернулася трагедією для людського існування (екзистенції), відбила емоційне розжарення і спробувала заспокоїти збентежену душу людей, поставивши на місце влади богів влада розуму, влада думки. Але думки не звичайної, побудовані про речі і предмети світу, про потреби і нестатки повсякденного існування, а абсолютної думки (згодом філософи назвуть її “чистої”, маючи у виді такий зміст думки, що не зв’язана з емпіричним, почуттєвим досвідом людей). Парменід як би сповістив людей про відкриття їм нової сили, сили Абсолютної думки, що утримує світ від перекидання в хаос, забезпечує світу стабільність і надійність, а отже, людина знову може набути впевненості в тім, що всі з необхідністю буде підлеглого якомусь порядку.

Необхідність Парменід називав Божеством, Правдою, провидінням, до-лею, вічним і незнищуваним. «Всі по необхідності» означало, що заведений у світобудові хід речей не може раптово, з волі случаючи, змінитися; день завжди замінить ніч, сонце випадково не потухне, люди не вимруть всі в один прекрасний день і т.д. Іншими словами, Парменід писав наявність за речами предметно-почуттєвого світу чогось, що виконувало би роль гаранта існування цього світу і що сам філософ називав іноді Божеством, тим, що дійсно мається. А це означало, що для людей немає причин для розпачу, викликаного катастрофою стійкості старого мирячи.

Для позначення описаної екзістенціально-життєвої ситуації і способів вона-подолання Парменід і ввів у філософію поняття і проблему «буття». Сам термін був узятий зі звичайної мови греків, по його зміст одержало нове наповнення, що не випливає зі значення дієслова «бути» у його повсякденному вживанні: бути - існувати в наявності. Отже, проблематика буття з’явилася своєрідною відповіддю філософії на потреби і запит епохи.

"Буття" - гранично загальне поняття філософії та науки. Людина в своєму пізнанні, рухаючись від явища до сутності, від менш загального до більше загального, формулює поняття, що включають у свій обсяг всі явища навколишньої дійсності - це поняття: "Космос", "Мир", "Світобудова", "Всесвіт", "Реальність", "Буття".

Буття - це все те, що існує, те, що поєднує все існуюче.

Буття є дещо реально існуюче.

Ці абстрактні визначення конкретизуються у вивченні окремих сфер буття і їхнього співвідношення .

У філософії з давніх часів свідомі та виділені дві протилежні сутності світу - матеріальна (об'єктивна реальність) і духовна (дух, свідомість, суб'єктивна реальність). Людина - істота, що поєднує в собі ці дві основні сфери буття; тому очевидно, людина ставить себе в центрі світу. "Я Человек, - я посредине мира. За мною мириады инфузорий, Передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост -Два берега связующее море, Два космоса соединивший мост".

ОСНОВНІ СФЕРИ БУТТЯ

У сфері об'єктивної реальності (матерії) відомі дві основні форми буття:

  1.  Природа ("Натура"або "Перша природа ") яка включає фізичний світ (нежива природа) і біологічний світ (жива природа).
  2.  Друга природа або цивілізація - сукупність матеріальних цінностей, створених і накопичених людством, а також способи створення цих цінностей (наприклад, знаряддя праці).

Суб'єктивна реальність або сфера духу також може існувати в різних іпостасях:

  1.  Світовий дух (Бог, "абсолютна ідея", "світовий розум") - об'єктивна духовна першооснова буття (його існування визнається в об'єктивному ідеалізмі).
  2.  Свідомість (індивідуальне) - здатність людини відбивати світ в ідеальних образах.
  3.  Суспільна свідомість (духовна культура) - сукупність духовних цінностей і способи їхнього створення, збереження і передачі.

Ця схема (як і будь-яка інша) огрублює дійсність, тому зробимо деякі застереження. По-перше, не можна малювати коло, обмежуючи буття, тому що за межами буття нічого немає. По-друге, тут тільки позначені основні сфери буття; їхнє конкретне співвідношення, поєднання по різному трактується в різних філософських системах.

Основні протиріччя буття.

Буття як всеосяжна першооснова містить у собі всі протилежності миру. Коротко охарактеризуємо деякі з них.

1. Протиріччя матеріального і духовного. Буття - це єдність матеріальної і духовної сутності, об'єктивної і суб'єктивної реальності.

2. Протиріччя сутності і існування. Буття це єдність сутності світу і його існування. У деяких філософських школах під буттям розуміють тільки сутність світу. Елеати (антична філософія), наприклад, буття визначали як вічну, незмінну, неподільну підстава світу; рухливий же, текучий світ почуттєво сприйманих явищ - це не буття. Для позначення загальної підстави буття у філософії є спеціальна категорія -"субстанція" (лат. substantia - сутність, щось лежаче в основі) - гранична підстава всіх різноманітних явищ світу. Виходячи із принципу єдності буття, більшість філософів вважають, що в основі світу - одна субстанція (матеріальний або духовна) -монізм; філософське трактування світу, що виходить із двох субстанцій називається дуалізм;... з безлічі субстанцій - плюралізм.

3. Протиріччя єдиного і різноманітного. Буття єдине і у теж час являє собою нескінченне різноманіття індивідуальних об'єктів. Це протиріччя у філософії і науці інтерпретувалося в наступних проблемах:

а) загальне, єдине існує саме по собі, або в одиничних речах, або тільки в людському мисленні як поняття (суперечка між реалістами і номіналістами);

б) проблема безперервності і дискретності миру (у природознавстві - концепції близькодії і далеко дії) - або мир - це сукупність окремих об'єктів, "зерен" буття (атомізм, корпускулярна теорія світла, час як сума проміжків, рух як сума відрізків шляху), або мир - це безперервна єдність однієї і тої ж субстанції, обумовлене єдністю і безперервністю загальних зв'язків.

4. Протиріччя стійкості і мінливості. Буття завжди те саме і у той же час постійно змінюється, розвивається. Спроби вивчати рух як абсолютну мінливість, або як механічну суму стійких моментів приводили вчених і філософів до парадоксів.

Античний мислитель Зенон, наприклад, стверджує, що Ахілл (відомий в Елладі атлет) ніколи не наздожене черепаху, тому що поки він йде відрізок шляху до тої крапки, де вона перебувала, черепаха пройде ще відрізок шляху і так нескінченно (Дивись Апорії Зенона: "Стріла", "Ахілл", "Дихотомія", "Стадій").

5. Протиріччя закономірності і випадковості, порядку і хаосу. Буття, світ являє собою строго встановлений порядок, підпорядкований загальним закономірностям, або світ - це сукупність самостійних, випадкових, різноймовірних подій та явищ. Світобудова - це точна ієрархія форм, у якій вищі засновані і розвиваються на базі нижчих {ідея лінійної еволюції), або світ має гетерогенну структуру і безліч напрямків у своєму розвитку.

Тут лише поставлені, позначені деякі основні протиріччя буття. Вони мають різне концептуальне обгрунтування в історії філософії і науки. Діалектичне трактування основних протиріч буття викладено у темі "Діалектика".

 

28. Категорії:  рух, простір, час

Під категорією мається на увазі властивість, без наявності якої розглянутий об'єкт не може існувати. До питання про атрибутивність руху як властивості буття варто згадати насамперед дві протилежні позиції в античній філософії – позиції Геракліта і Парменіда. Якщо  перший відстоював загальність і атрибутивність руху, то для другого справжнім буттям, як відзначалося вище, виявляється стан спокою. Дискусія прихильників Геракліта і Парменіда могла завершиться або спростуванням атрибутивності руху, або ствердженням перебування десь у світі абсолютного спокою. Історія науки демонструє невдачі на цьому шляху: ті, що вважались раніше перебуваючими в стані абсолютного спокою – зірки, туманності, Чумацький Шлях, – як виявилося, здійснюють рух навколо деякого центра, що також непостійний.

Однак це не означає, що позиція Парменіда зовсім непродуктивна. По-перше, спокій, звичайно, існує, однак, на відміну від руху, він відносний. По-друге, існує чимало ситуацій, у яких спокій, або прагнення до спокою, стабільності, стійкості є більш пріоритетним  і важливим, ніж орієнтація на рух, постійні зміни. По-третє, до нашого часу в науці відкритий ряд фундаментальних законів збереження (енергії, маси, кількості руху й ін.).

Тим самим атрибутивність руху приймається у філософії. Розглянемо, які бувають види і форми руху.

Розрізняють, наприклад, поступальний і обертальний, циклічний і спрямований рух; рух з кількісною зміною і рух зі зміною якісної визначеності. Останній випадок особливо цікавий і важливий для філософії, тому що ми зіштовхуємося тут з розвитком. Розвиток – це особливий рух; не будь-який рух є розвитком, а лише той, що (на додаток до вже зазначеної ознаки наявності якісних змін) пов'язаний з відновленням, має діалектичні протиріччя в якості свого джерела (докладніше про це – див. нижче в темі 7).

За характером субстрату (того, що рухається) розрізняють такі форми руху матерії:

а) механічну форму, (наприклад переміщення тіла під дією сил), що конкретно вивчає, наприклад, така наукова дисципліна, як механіка;

б) фізичну (взаємодія і рух полів і частинок, їхнього взаємоперетворення і т.п.), що її вивчають у циклі фізичних наук;

в) хімічну (взаємоперетворення речовин у процесі хімічних реакцій), що вивчається хімічними науками;

г) біологічну (комплекс рухів, що забезпечують можливість життя як особливого способу існування високоорганізованих природних об'єктів), що вивчається в системі біологічних наукових дисциплін;

д) соціальну  (зміни стану суспільства, культури, світова історія і т.п.), що, відповідно, вивчається соціально-гуманітарними науками.

Зробимо три важливих зауваження до даної класифікації форм руху:

  1.  Дана класифікація побудована за принципом «від простого до складного». Проте, сучасна фізика (нелінійна динаміка і фізика нерівноважних процесів і систем) внесла корективи в співвідношення (а) і (б) – див., наприклад, [10 – 14].
  2.  Розглянуті форми не ізольовані одна від одної; вища форма містить елементи нижчої. (Наприклад, жива клітина існує саме як жива завдяки різноманіттю механічних рухів і взаємодій, і, разом з тим, її можна розглядати як своєрідну фабрику, що виробляє нові хімічні речовини).
  3.  Незважаючи на відзначений в п. 2 зв'язок, не потрібно його абсолютизувати (цьому учить, насамперед, негативний досвід такої абсолютизації) при вивченні якого-небудь складного  об'єкта чи явища. Не слід  цілковито зводити вищу форму руху до нижчої (наприклад, не варто сутність життя зводити до хімізмів, пояснювати тільки законами хімії, або, як колись Ж. Ламетрі в ХVIII в. у книзі «Людина – машина», пояснити природу людини законами механіки). Концепція, що допускає таке повне зведення, називається редукціонізмом. Якщо мається  на увазі зведення до механічної форми руху, то тоді в наявності механіцизм як окремий випадок редукціонізму.

Обговорюючи філософські проблеми руху як атрибута буття, не можна обійти  питання про природу того, що рухається. Послідовне рішення цього питання важливе як для ефективного розвитку природничих наук, так і для зміцнення позицій матеріалістичної філософії.  Прикладом неадекватного рішення цього питання може служити концепція енергетизму В. Оствальда (1853 - 1932). Рецидиви цієї концепції можна також знайти й у ХХ ст. при неадекватності інтерпретації взаємодії елементарних електронних часток і античастинок (так званих реакцій анігіляції, при яких нібито «зникає матерія»).

Уже віддавна, обговорюючи у філософії проблеми руху, виникало питання про «фон», на якому відбуваються ці «зміни взагалі», як їх можна локалізувати – тобто питання про простір і час.

Під простором у сучасній філософії мають на увазі форму буття, що виражає протяжність і співіснування об'єктів. “Протяжність” можна тлумачити, наприклад, як можливість виміру довжини, ширини і висоти об'єкта. “Співіснування“ означає тут характер взаємного розташування об'єктів один щодо іншого, характер «околиць» розглянутого об'єкта (у математиці, наприклад, є спеціальна дисципліна, що вивчає ці питання – топологія).

Час – це форма буття, що виражає тривалість існування об'єктів і послідовність зміни їхніх станів. Остання частина цього визначення підкреслює зв'язок часу з рухом і такою важливою рисою буття (точніше, зв'язків у бутті), як причинність (див. докладніше нижче в темі 6).

Доповнимо описаний зміст категорій простору і часу хоч би коротким розглядом трьох основних концепцій простору і часу, значимих в історії філософської думки – субстанціальної, реляційної і апріористської.

У рамках субстанціальної концепції (серед яскравих її представників відзначимо І. Ньютона (1643 – 1727) простір і час розглядаються як незалежні одна  від  одної і від матерії субстанції. Використовуючи модельні образи, їх можно розглядати як своєрідні судини, шухляди, стінки яких розсунуті в нескінченність. Підкреслимо головну особливість трактування, наприклад, простору: воно не залежить від часу і від матерії, а час не залежить від простору і від матерії. Ця концепція не витримала критики з боку науки і практики.

Реляційна концепція трактує простір і час як такі, що мають відношення до матерії і навіть як найважливіші її властивості. Один з основоположників цієї концепції – Г. Лейбніц. Ця концепція вплинула на становлення спеціальної і загальної теорії відносності А. Ейнштейна (1879 – 1955), що внесли істотний вклад у розвиток наших уявлень про простір і час.

Якщо в тільки що розглянутих концепціях простір і час розглядаються як об'єктивні форми буття, то в апріористській концепції (її розвивав головним чином І. Кант) простір і час трактуються як переддосвідні властивості чуттєвого споглядання людини, тобто як суб'єктивні властивості. Реальний же життєвий досвід людини лише розвиває цю дану від народження здатність.

Відзначимо деякі властивості простору і часу. Серед загальних властивостей виділимо зв'язок з іншими атрибутами - рухом і матерією. Особливо яскраво цей зв'язок підтвердили спеціальна і загальна теорія відносності: як просторові, так і часові характеристики об’єктів, які рухаються із швидкістю, близькою до швидкості світла,  залежать (хоча і по-різному) від величини швидкості (міри руху), що є одним з наслідків спеціальної теорії відносності. Відповідно, як просторові, так і часові характеристики залежать від наявності поблизу розглянутих об'єктів важких мас, що є наслідком загальної теорії відносності (наприклад, простір поблизу нейтронної  зірки чи чорної діри «викривляється», а «плин» часу «сповільнюється»).

Серед часткових властивостей простору і часу відзначимо тривимірність «звичайного» простору, але одновимірність часу; симетрію простору (наприклад, як рівноправність лівого і правого), але асиметрію часу. Остання властивість зв'язана з іншою фундаментальною властивістю буття – причинністю, а також з необоротністю реальних природних процесів, що, у свою чергу, пов'язано з одним з найважливіших законів природи – із другим законом термодинаміки. Це закон інакше називають законом зростання ентропії. Спрощене формулювання його таке: замкнута система у своїй динаміці прагне до все менш упорядкованого стану. Чи в термодинамічних термінах: тепло передається лише від теплого до холодного, але не навпаки.

Варто розрізняти, з одного боку, простір і час як філософські категорії, і, з іншого боку, - як конкретно-наукові поняття, що використовуються, наприклад, у математиці  (евклідовий, гільбертовий простір), у фізиці (фазовий простір, просторово-часовий континуум  Мінковського) чи в психології  (перцептивний простір). Взагалі, усі ці простори відносяться до протяжності і  співіснування, однак кожний – по-своєму, зі своєю специфікою.

Категорії «простір» і «час», як і категорії «матерія»  і «рух», дуже важливі і значимі для розвитку науки і матеріалістичного світогляду.
1. Электроэнергетика и электротехника
2. на тему- Наука в период средневековья Преподаватель Зайнетдинов Шамиль Рашитович Студент Сил
3. Методологічні та біологічні проблеми біоніки
4. Основания
5. ЦНС Перечислите инфекционные заболевания ЦНС- спинная сухотка менингит энцефалит
6. Даже тем странам где государственный сектор составляет большую чем в России долю валового национального п
7. Маори 'лты 'айда т'рады Жа'а Зеландия Геология 'андай 'ылым саласы А Жер туралы 'ылым
8. Основные характеристики объектовых извещателей охранной сигнализации
9. 1 История развития японской кухни ее особенности
10. Договор на оказание услуг по рекламе
11. Природные воды
12. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук2
13. Шок буквально удар толчок есть остро развивающийся угрожающий жизни патологический процесс обусловл
14. В задачи статистики населения входит изучение и анализ численности размещения состава воспроизводства и
15. Аудит валютных средств и валютных операций
16. I INTERNTIONL CDEMY OF BUSINESS
17. Каковы принципиальные отличия амниот от анамниот наличие дополнительных эмбриональных оболочек- амн
18. Ценности жизни и культуры в древних цивилизациях
19. технологические станции строительные службы функциональные обязанности mchinery technologicl sttions construction services funct.
20. ян і на сьогодні є недостатньо вивченим