Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМА РОЗРОБОКИ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

КУРСОВА РОБОТА

Розкриття і системи розробки вугільних родовищ


ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ......................................................................................................................2

1.   КОРОТКА ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА..................................................3

2.   РОЗКРИТТЯ  ШАХТНОГО ПОЛЯ.........................................................................4

3.   ЗАПАСИ ШАХТНОГО ПОЛЯ ...............................................................................5

4.   ТЕРМІН СЛУЖБИ ШАХТИ................................................................................... 5

5.   СХЕМА І СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ШАХТНОГО ПОЛЯ......................................6

6.   СИСТЕМА РОЗРОБОКИ..........................................................................................7

7.   РЕЖИМ РОБОТИ ШАХТИ......................................................................................8

8.   ВИБИРАННЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ОЧИСНИХ РОБІТ...............................9

9.   РОЗРАХУНОК ДОВЖИНИ ЛАВИ.......................................................................10

10. РАЗРАХУНОК НОРМАТИВНГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ……………...……………………………………………………..…………12

11. РОЗРАХУНОК  НАВАНТАЖЕНН Я НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ ПО 

ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ  ФАКТОРАМ........................................................................14

12. РОЗРАХУНОК КРІПЛЕННЯ.................................................................................17

13. ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСНИХ РОБОТ.......................................................................19

14. ПАСПОРТ КРІПЛЕННЯ І УПРАВЛІННЯ ПОКРІВЛЕЮ У ОЧИСНІЙ 

ВИРОБЦІ........................................................................................................................20

15. СПОСІБ ОХОРОНИ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБЛЕНЬ І СПІВВІДНО-

ШЕННЯ МІЖ ОЧИСНИМИ І ПІДГОТОВЧИМИ РОБОТАМИ..............................21

16. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА  БЕЗПЕКИ..........................................................22

17. ПРОВІТРЮВАННЯ  ЛАВИ І КОНТРОЛЬ ЗА ЗМІСТОМ  МЕТАНА..............23

18. ПИЛЕПОДАВЛЕННЯ  НА ДІЛЬНИЦІ.................................................................24

ВИСНОВОК………………………...............................................................................25

 СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................27

ВВЕДЕННЯ

Вугільна промисловість завжди була і зараз залишається одній з найваж-ливіших галузей промисловості і важливою часткою паливно-енергетичного комплексу України. На базі вугільної промисловості працюють гірська і кольо-рова металургія, хімія, медицина, енергетика.

.Шахтний фонд України, особливо Донбас, характеризується складними гір-ничо-геологічними і виробничо-технічними умовами розробки: збільшилася глибина розробки, багато шахт небезпечні по раптових викидах вугілля і газу, пісковиків; пил багатьох пластів небезпечний по вибуховості; із збіль-шенням глибини робіт зростає температура гірських порід; вугільні пласти мають не-велику потужність, крім того, постійно відчувається брак коштів на розвиток вугільних підприємств, а зношеність основних фондів висока.

Велике значення для розвитку гірських робіт на шахтах має своєчасне про-ведення в достатній кількості підготовчих вироблень для підготовки фронту очисних вибоїв.

Вугленосний район Краснодону є одним з найбільш перспективних в Дон-басі. Так само як і в цілому в галузі, в районі необхідно розробити і упровад-жувати розумну політику закриття нерентабельних і безперспективних шахт з ураху-ванням соціального захисту шахтарів.

Даний курсовий проект виконується з метою закріплення, поглиблення і розширення знань по розділу "Розкриття і системи розробки вугільних родовищ".  Дана робота є важливим підготовчим етапом до дипломного проекту-вання.

При роботі над курсовим проектом накопичується досвід самостійного ви-рішення питань вибирання засобів механізації очисних робіт, розробляється пас-порт кріплення і управління покрівлею, вибирається тип комплексу і комбайна, а також вирішуються інші питання, відбувається ознайомлення з учбовою і довідковою літературою, нормативними документами по охороні праці.

  1.  Коротка горно-геологічна характеристика шахтного поля

Поле шахти « Ореховская » розташоване в межах Краснодонського геологічного району Донбасу і охоплює південне крило і донну частину Суходольській синкліналі в центральній частині простягання останньої.

Межі площі є:

на півночі і північному заході : шахта « Самсонівська - західна» ;

на півдні : шахта « Таловські » ;

на сході : шахта « 50 - років СРСР»

В описаних кордонах полі шахти має межі по простяганню 4 км , з падіння 2,5 км , що становить 10 км2.

Промислова вугленосність оцінюваної площі приурочена до свит пластів С52 і С42 , в яких укладені вугільні пласти , К2 , КН2 , I / 3 . До відпрацювання прийняті вугільні пласти К2 , КН2 , I / 3 .

Пласт I / 3 залягає в 50-60 м нижче світного вапняку К1 , розташовуючись безпосередньо під вапняком I / Н , або відділяючись від нього піщано- глинистої товщею потужністю 10 - 25 м. У межах розглянутої площі пласт характеризується майже повсюдно стійкої робочою потужністю і переважно складною будовою (у західній та східній частинах розглянутої площі). У центральній - майже повсюдно простої будови .

У центральній частині північного крила синклинали потужність пласта змінюється 1,40 м. У східній частині розглянутої площі при складному будові ( 2  , 3 -х і 4 -х пачковим ) I / 3

Структурно-літологічна колонка пласту рис. 1:

Таблиця 1.1 - Характеристика якості вугілля, що видобувається

Індекс пласту

Показники якості

Марка вугілля

Зольність А1, %

Влажность Wt, %

Зміст сірки 

St, %

Вихід літучих речовин

V, %

Мах. Теплотворіость

Qs ккал/кт

К2

      40,7

0,4-1,5

2,4,6

32,4

8621

Ж

      29,7

0,4-1,8

3,2

34,6

8730

Ж

  1.   РОЗКРИТТЯ ШАХТНОГО ПОЛЯ

Розкритя шахтного поля - це комплекс робіт що забезпечують доступ з по-верхні до вугільних пластів. На цьому етапі проводяться розкриваючі вироб-лення, які діляться на головних і допоміжних. Головні -вертикальни і похилі стовбури, штольні і ін., допоміжні -квершлаги, гезенки штреки і ін.

Спосіб розкриття — це якісна характеристика шахтного поля, відоброжаю-чи  вигляд і взаємне розташування головних і допоміжних розкривающи ви-роблень.

В даний час розкриття вугільних пластів вертикальними стовбурами є най-більш поширеним способом, вживаним в рівнинній місцевості. Цей спосіб за-стосовується незалежно від числа пластів, їх потужности, кута падіння і від-стані між ними.

 Згідно нашим умовам проводимо розрахунок глибини стовбура, найбільшу глибину розробки і довжину розкриваючих вироблень.

Розрахунки проводимо по наступній схемі:

де: AG - глибина стовбура, м;

ά - кут|ріг| падіння пласта; ά= 10| h - відстань між пластами, м|м-кодом| (СВ);

h = 100 м.,  |м-кодів|..   АВ - довжина розкриваючого|розтинати| квершлагу, м|м-код|; L - розміри поля по падінню, L =3100 м|м-код|; DG| - потужність наносів-110 м.

 Визначимо довжину квершлагу по формулі:

(2.1)

                (2.2)

 

         (2.3)

Повна глибина стовбура = AG + 25 (глибина зумпфа) =605 + 25 = 630 м.   

Повна глибина розробки =FK + наноси =L·sinα + наноси, оскільки

 FK = 2AD = КЕ·sinα = L·sin α                 (2.4)

 FK = 4000· 0,25 = 1000м.                               

Повна|цілковита| глибина розробки складе: |= 637 м.

Згідно мого завдання|задавання| відстань між пластами складає 100 метрів. Перевіримо, чи можливо одночасно відпрацьовувати|відробляти| обидва пласти. Для цього скорис-таємося формулою А.П. Килячкова:

                                 М = 12m2+3,5 m2 (2.5)

де: m - потужність нижнього пласта, що виймається, м (відповідно до завдан-ня - це m2 ).

М|м-код| - мінімальна потужність порід межпластья|, при якій допустима підробка вищерозміщеного пласта.

                                 М = 12·1,4+ 3,5·1,4 = 21,7 м. 

Якщо hМ, то пласти m1 і m2 можна відпрацьовувати одночасно, а якщо            h < М, то розробку пласта, що пролягає нижче, треба вести по спеціальних проектах, як що зближує. В даному випадку h = 145 м.; М = 21,7 м., h М, то пласти m1і m2 можна відпрацьовувати одночасно.

Краще всього головний стовбур|ствол| провести до порід межпластья|, а роз-криття|розкриття| обох пластів провести одним капітальним квершлагом. Вироблення при цьому знаходитимуться|перебуватимуть| в порожніх|пустих| породах і на них менше виявляти-меться|опинятиметься| вплив гірських|гірничих| робіт, зменшуватися витрати|затрати| на їх підтримку.

Розкривається|розтинає| одночасно два пласти.

  1.   ЗАПАСИ ШАХТНОГО ПОЛЯ

Балансові запаси шахтного поля визначимо по формулі:

                                     Z6=SHP,т.  (3.1)

де: S - розмір шахтного поля по простяганню, м (S =8000 м ); Н - розмір ша-хтного поля по падінню, м (Н = 4000 м); ∑Р - сумарна виробничистьпластів шахтного поля, т/м2

                                    ∑P = (m1+m2γ, т/м (3.2)

m1- потужність першого пласта, м (m1 = 1,4м); m2 - потужність другого плас-та, м (m2 = );

γ- об'ємна маса вугілля, т/м3 (γ =1,35т/м3)

                                     ∑P = (1,4 + 21,35 = 4,59 т/м                                    

                                     Z6 =8000·4000·4,59 =146880000 т. 

Промислові запаси визначимо по формулі:

                                      Zп = Z6·с,т (3.3)

де:с - коефіцієнт витягання|видобування|, який показує, яку частину|частку| балансових запасів видають на поверхню ( с|із| = 0.9 )

                                      Zп = 146880000·0.85 =12484000 т.                          

  1.  ТЕРМІН СЛУЖБИ ШАХТИ

 Термін служби шахти залежить від промислових запасів і виробничої потужності шахти і визначається по формулі:

     (4.1)

де: Тр - розрахунковий термін служби шахти, років;

Zn - промислові запаси, т;

 

  

 А - виробнича потужність шахти, т/рік.

Повний|цілковитий| термін служби шахти з урахуванням|з врахуванням| її розвитку і загасання|затухання| буде: 

Тп  =Тр+tраз+tзат, років    (4.2)

де: Тр - розрахунковий термін служби шахти, років

tpaз - термін освоєння проектної потужності, років (коливається від 2 до 3 ро-ків)

tзат- час на загасання здобичі у зв'язку з відробітком запасів (2-3 року).

 Тп = 52 + 3 + 3 =58 років. 

Виробнича потужність шахти (А) забезпечується при одночасному відробіт-ку двох пластів m1 і m2.

   Відповідно до завдання|задавання| проектування ведеться по одному з пластів. Наванта     

ження на кожен пласт розподіляємо пропорційно їх потужності: .                

(4.3)

 


Диплом на заказ


1. Различие между кейнсианскими и монетаристскими моделями денежной теории по вопросам денежной политики на примере портфельного подхода
2. Развитие АПК основа продовольственной безопастности 1
3. Сталин как полководец (по мемуарам современников)
4. Какие информационные технологии способствовали развитию американо-иракского конфликта
5.  Принцип защитного действия УЗО
6. учении которое охватывает все стороны бытия
7. военного коммунизма характеризуемого в исторической литературе как совокупность чрезвычайных мероприят
8. ТЕМАТИКИ І ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до курсової роботи з курс
9. что узнать Больше всего на свете я ненавижу обман и люблю честность и потому сразу честно
10. 1 Теоретичні відомості- Запрошення учасникам конференції та відрядна посвідка автоматичне генерування
11. Рецензия на роман В Д Дудинцева Белые одежды
12. х гг Конституционная комиссия была создана на заседании ВЦИК 1 апреля 1918г
13. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему- ldquo; ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННОМ.
14. ТЕМАТИКИ И СТАТИСТИКИ ЗАДАНИЯ к контрольной работе по постановке задачи и методические
15. Скрытая реклама в современной телепродукции
16. 1 Неперервні випадкові величини
17. Характеристика докладной и объяснительной записки
18. тематический факультет Кафедра государственного управления и финансов
19. тематичного факультету Ужгородського національного університету 03
20. Показатели бухгалтерского баланса