Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

18829

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

  1.  ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Розраховуємо штат обслуговуючого персоналу

Показником чисельності робочих є списковий склад. Він визначається шляхом складання штатного розкладу. Для цього розраховується число робочих, одночасно зайнятих на протязі зміни. Штатний розклад встановлюється з урахуванням режиму роботи, тобто змінності і виду виробництва.

Для розрахунку чисельності працівників використовують виробничу програму, прогресивні норми виробітку, планові завдання по підвищенню продуктивності праці і графіки змінності.

Явочна чисельність обслуговуючого персоналу розраховується за формулою:

Чяв = Нo · n· Зм,чол              (3.1)

                                        Чяв = 9·1·1=9,чол      

де Ho - норма обслуговування, люд.;

    n  - кількість об’єктів;  

   Зм – кількість робочих змін.

Облікова (спискова) чисельність працівників:

                                                Чсп = Чяв · Ксп,чол     (3.2)

                                              Чсп = 9·1,6=14чол

де Ксп – коефіцієнт спискового складу

Ксп = Тк / Тпл · 0,96,      (3.3)

                                           Ксп = 365/219·0,96=1,6

де Тк – кількість календарних днів;

Тпл - плановий фонд робочого часу, дн.

0,96 – коефіцієнт, який враховує невиходи на роботу.

Плановий фонд робочого часу за формулою:

Тпл = Тк – Твих – Тсв - Твідп, год.,   (3.4)

                                     Тпл =365-105-10-31=219 год.

3.2 Розраховуємо трудомісткість обслуговування

Трудомісткість обслуговування  розраховується за формулою:

Тобсл = Чсп· Теф, чол.год.,  (3.5)

                                     Тобсл =10·1682=16820 чол.год.

                                     Тобсл =4·2523=10092 чол.год.

де Теф – ефективний фонд робочого часу, год.;  

Теф = (Тк – Твих – Тсв.- Твідп) · 0,96 · Тзм, год.,   (3.6)

                            Теф =(365-105-10-31)·0,96·8=1682 год.

                            Теф =(365-105-10-31)·0,96·12=2523 год.

де Тзм – тривалість зміни,(8 год. та 12 год.)

  1.   Розраховуємо фонд оплати праці.

Розраховуємо фонд оплати праці виконується на основі:

         - прийнятої системи оплати праці і положення про преміювання;

- графіків роботи;

- трудомісткості обслуговування та ремонту електроустаткування.

Розрахунок виконується у такій послідовності:

Розрахунок основної заробітної плати (заробітку за тарифом).

                                                   Зт = tст · Тф,                 (3.7)

де tст – годинна тарифна ставка (грн../год) відповідно чергових та ремонтних електромонтерів згідно їх кваліфікації (розряду);

         Тф – фактично відпрацьований час (люд.год.)

Якщо прийнята трудомісткість робіт чергових та ремонтних електромонтерів по різним розрядам, то трудомісткість розподіляється пропорційно. Виходячи зі складності обслуговування та ремонту електроустаткування прийнято:

  1.  чергові електромонтери повинні мати п’ятий і четвертий розряди (50% - п’ятий і 50% - четвертий),
  2.  ремонтні – шостий, п’ятий і четвертий (20% шостого розряду, 50% п’ятого, 30% четвертого).

Тоді заробіток чергових електриків розраховується за формулою:

Зт обсл = tст4 · 0,5Тобсл + tст5 · 0,5Тобсл, грн.   (3.8) 

Зт обсл =6,25·0,5·1682+7,30·0,5·1682=113995 грн.

Заробіток робітників бригади розраховується за формулою:

    Зр = tст6 · 0,2Тобсл + tст5 · 0,5Тобсл + tст4 · 0,3Тобсл. грн.   (3.9)

             Зр =8,52·2523·1+7,30·1682·2+6,25·1682·1=74400,45 грн.

Фонд основної заробітної плати становитиме:

Зт = Зт обсл + Зр, грн.      (3.10)  

                         Зт =113955+74400,45=188355,45 грн.

Всі види доплат нараховуються робітникам, які працюють за 12 годинним робочим днем.

Доплата за роботу у вечірній час:

         Дв = 0,2tст · Тв, грн.      (3.11)

      Дв =0,2·8,52·730·1+0,2·7,30·730·2+0,2·6,25·730·1=4289,02 грн.

де 0,2 – за кожну годину роботи у вечірній час доплачується 20% годинної тарифної ставки;

     Тв – вечірній  час роботи (приймається як 1/3 Тобсл=730 год.)

Доплати за роботу у нічний час:

Дн = 0,4 tст ·  Тн, грн.      (3.12)

     Дн =0,4·8,52·730·1+0,4·7,30·730·2+0,4·6,25·730·1=8576,04 грн.

де 0,4 – за кожну годину роботи у нічний час оплачується 40% годинної тарифної ставки;

     Тн – нічний час роботи (приймається як 1/3 Тобсл=730 год.)

Доплата за роботу у святкові дні:

                               Дсв =  tст · Тсв, грн.      (3.13)

             Дсв =8,52·60·1+7,30·60·2+6,25·60·1=1762,2 грн.

де Тсв – святковий час роботи (питома вага святкових днів у загальному фонді часу, а саме (10/365) · 2190=60 год.)

Доплата за переробку графіку:

Дпер = 0,5 tст ·  Тпер, грн.      (3.14)

    Дпер =0,5·8,52·194·1+0,5·7,30·194·2+0,5·6,25·194·1=2848,89 грн.

де 0,5 – доплата за переробку графіка виплачується у розмірі 50% тарифної ставки електромонтера;

        Тпер – час переробки графіку.

Доплата за керівництво бригадою:

Дбр = 0,1 tст ·  Тр бр, грн.     (3.15)

  Дбр =0,1·8,52·1682·1+0,1·7,30·1682·2+0,1·6,25·1682·1=4940,03 грн.

де 0,1 – при чисельності бригади від 5 до 10 чоловік бригадиру, який керує без відриву від основної роботи доплачується за керівництво бригадою доплата у розмірі 10% його тарифного заробітку. Бригадиру присвоюється високий тарифний розряд.

     Тр бр – час роботи бригадира (приймаємо 1996 годин).

Премії нараховуємо у розмірі до 35%:

П = (%П ·  Зт) / 100, грн.     (3.16)

                         П =(30·188355,45)/100=56506,6 грн.

де %П – процент преміювання за виконання плану (для чергових і ремонтних електромонтерів він, як правило, різний і указується в Положенні про преміювання), приймаємо 30%.

Розраховуємо відпускних здійснюється за формулою:

Відп. = 0,12(Зт + Д), грн.      (3.17)

                        Відп. =0,12(188355+22416,18)=25292,54 грн.

де Д – сума доплат.

Розраховуємо суми доплати за вислугу років здійснюється за формулою:

Висл. = 0,1(Зт + Д), грн.     (3.18)

                        Висл. =0,1(188355+22416,18)=21077,12 грн.

Розраховуємо іншої суми, яка входить до фонду оплати праці здійснюється за формулою:

Ін. = 0,01(Зт + Д), грн.      (3.19)

            Ін. =0,01(188355+22416,18)=2107,71 грн.

Розраховуємо додаткові заробітні плати здійснюється за формулою:

Зд = Д + П + Відп. + Висл. +Ін, грн.    (3.20)

    Зд =22416,18+56506,6+25292,54+21077,12+2107,71=127400,15 грн.

Фонд оплати праці розраховується за формулою:

ФОП = Зт + Зд, грн.      (3.21)

                        ФОП =188355+127400,15=315755,15 грн.

Середньомісячний заробіток електромонтера:

Зсер = , грн.     (3.22)

                                            Зсер = =2923,6 грн.

Розраховуємо суму відрахувань на соціальні заходи

ЄСВ = ФОП · %ЄСВ, грн.    (3.23)

                                     ЄСВ =2923,6·37,5=109635 грн.

Відсотки відрахувань до соціальних фондів:

  1.  до пенсійного – 32,3%
  2.  зайнятості – 1,6%
  3.  соціального страхування – 2,9%
  4.  страхування від нещасного випадку – 1,71%

Результати розрахунків доцільно відобразити в таблиці 4.1.

  1.  Розраховуємо витрати на придбання і монтаж  

     електроустаткування

При виконанні цього розрахунку складається кошторис витрат на придбання і монтаж електроустаткування ( табл.4.2 ).

 3.5 Розраховуємо експлуатаційні витрати

Стаття «Амортизаційні відрахування»

Амортизація – це перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їх повного відновлення. Фактично амортизація означає списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних фондів. Амортизаційні відрахування відносяться на витрати виробництва і з них формується амортизаційний фонд підприємства який і використовується для відновлення основних фондів.

Згідно з чинним законодавством амортизаційні відрахування обчислюються щоквартально окремо за кожною групою основних фондів.

Суми амортизації розраховуються за формулою:

А = (Бпі · На) / 100, грн.    (3.24)

де Бпі – балансова вартість групи на початок звітного періоду;

            На – норма амортизаційних відрахувань, %.

Розрахунки відображаємо в таблиці 3.3.

Квартальні норми амортизації для основних фондів:

І гр. – 2 %                ІІІ гр. – 6%

ІІ гр. – 10%              ІV гр. – 15%

Стаття «Витрати електроенергії»

    Річні витрати активної енергії по підстанції

w =  Р · Тр , кВт·год.    (3.25)

                                      w =39952·8760=349979520 кВт·год.

де    Р – потужність підстанції (із розділу 2.1 складають 39952 кВт);

       Тр – число годин роботи на рік (приймаємо 8760 год.).

Втрати електроенергії :

w = 0,1 w, кВт·год    (3.26)

                                           ∆ w =0,1 ·349979520=34997952 кВт·год

Загальні витрати електроенергії

Wp = w + ∆ w, кВт·год    (3.27)

                                 Wp =349979520+34997952=384977472 кВт·год

Вартість електроенергії

В = С · Wp, грн     (3.28)

                                     В =0,74·384977472=284883329,3грн

де С – вартість 1 кВт·год електроенергії для підприємства

приймається 0,74 копійки.

  Стаття «Матеріали»

Витрати на запасні частини розрахувуються за формулою:

Вз.ч. = 0,05 · К,грн     (3.29)

                                    Вз.ч. =0,05·7571181=378559,05грн

де  К – сума капітальних витрат на придбання і монтаж електроустаткування (з табл. 3.2 ).

3.6 Кошторис експлуатаційних витрат (табл. 3.4).

3.7 Техніко-економічні показники (табл.3.5).


Диплом на заказ


1. а Надежда Котлова 89224801494 новорожденные котята Собаки Алина Балдашова 89224851806 травмированные со
2. Облік вексельних операцій
3. Вступление Основная часть Физиологическая сущность закалки Основные принципы закалки Использовани
4. статьям затрат 15статей
5. Непал (королевство Непал)
6. Уфимский государственный авиационный технический университет Кафедра Физики
7. Тема ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ УРОК 1
8. О строительстве жилого комплекса для молодежи в г.
9. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации
10. Пояснительная записка Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени отводимого на изу
11. ПОПИТ
12. В чем причина вселенской скорби Байрона
13. нового порядка делящего мир на расу господ и рабов
14. Тема 2 Как провести социологическое исследование Социология не может существовать не добывая эмпиричес
15. Комплексные системы информационной безопасности
16. Эволюция планеты Земля
17. Как каждому объекту VB UserForm присуще свойства методы события
18. 1 Экономическая сущность счетов бухгалтерского учета
19. то персональной деятельности по угнетению биосферы и народов ~ дело в бездействии всех остальных А также в т
20. Обделка вертикальных стволов