Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема керування БД

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


База даних (БД) — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.

Головним завданням БД є гарантоване збереження значних обсягів інформації та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі. Таким чином БД складається з двох частин  : збереженої інформації та системи управління нею. З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).

Структуровані та неструктуровані БД:

Структуровані БД використовують структури даних, тобто структурований опис типу фактів за допомогою схеми даних, більш відомої як модель даних. Модель даних описує об'єкти та взаємовідносини між ними.

Існує декілька моделей (чи типів) баз даних, основні:

 1.  плоска,
 2.  ієрархічна,
 3.  мережна 
 4.   реляційна.

Приблизно з 2000 року більше половини БД використовують реляційну модель.

До неструктурованих БД відносяться повнотекстові бази даних, які містять неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволяє здійснювати швидкий пошук (як наприклад вікіпедія).

Характеристика БД:

Часто зустрічається характеристика БД на основі певних параметрів або необхідних вимог, наприклад:

 1.  значна кількість даних
 2.  незалежність даних
 3.  відкритий доступ до даних
 4.  підтримка транзакцій з гарантією відповідних властивостей
 5.  гарантована відсутність збоїв
 6.  одночасна робота з багатьма користувачами

З подальшим розвитком БД змінюються й ці вимоги та додаються нові, тому одностайності щодо повноти цієї характеристики немає.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) — комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Основні характеристики СКБД:

 1.  Контроль за надлишковістю даних
 2.  Несуперечливість даних
 3.  Підтримка цілісності бази даних (коректність та несуперечливість)
 4.  Цілісність описується за допомогою обмежень
 5.  Незалежність прикладних програм від даних
 6.  Спільне використання даних
 7.  Підвищений рівень безпеки

Можливості СКБД:

 1.  Дозволяється створювати БД (здійснюється за допомогою мови визначення даних DDL (Data Definition Language))
 2.  Дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання інформації з БД (за допомогою мови маніпулювання даними DML, яку часто називають мовою запитів)
 3.  Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогою:
 4.  Системи забезпечення захисту, яка запобігає несанкціонованому доступу до БД;
 5.  Системи керування паралельною роботою прикладних програм, яка контролює процеси спільного доступу до БД;
 6.  Система відновлення — дозволяє відновлювати БД до попереднього несуперечливого стану, що був порушений в результаті збою апаратного або програмного забезпечення

Основні компоненти середовища СКБД:

 1.  апаратне забезпечення
 2.  програмне забезпечення
 3.  дані
 4.  процедури — інструкції та правила, які повинні враховуватись при проектуванні та використанні БД
 5.  користувачі
 6.  адміністратори даних (керування даними, проектування БД, розробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектування, відповідальність за безпеку та цілісність даних)
 7.  розробники БД
 8.  прикладні програмісти
 9.  кінцеві користувачі

Рівні СКБД:

 1.  Зовнішній — представлення БД з точки зору користувача.
 2.  Концептуальний — узагальнене представлення БД, описує які дані зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення, підтримується внутрішнім рівнем.
 3.  Внутрішній — фізичне представлення БД в комп'ютері.

 

Приховати все

Таблиця — це основний об'єкт бази даних, призначений для збереження даних.

Структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їxніx типів та властивостей, визначених користувачем під час аналізу конкретної задачі. Структура визначає послідовність розташування даних у записі на фізичному носії i вигляд даних на екрані.

Запит — це набір інструкцій, який можна використовувати для роботи з даними. Запит виконується для виконання цих інструкцій. Окрім повернення результатів, які можна сортувати, групувати або фільтрувати, за допомогою запиту також можна створювати, видаляти, копіювати або змінювати дані.

Види запитів:

1. запиту на вибірку або перехресного запиту

2. запиту на змінення:

*на додавання Запит на додавання. Запит на змінення, який додає записи з результівного набору в кінець наявної таблиці.,

*на видалення Запит на видалення. Запит (інструкція SQL), який видаляє з одної або кількох таблиць рядки, що відповідають указаній умові.,

*на оновлення Запит на оновлення. Запит (інструкція SQL), який змінює набір записів відповідно до зазначеної умові добору. 

*запити на створення таблиць Запит на створення таблиці. Запит (інструкція SQL), який створює нову таблицю та копіює до неї записи (рядки) з наявної таблиці або результату запиту..

Виконання запиту

 1.  Знайдіть запит в області переходів.
 2.  Виконайте одну з таких дій:
 3.  Двічі клацніть запит, який потрібно виконати.
 4.  Клацніть запит, який потрібно виконати, і натисніть клавішу ENTER.

Форма — відображає дані з таблиць або запитів відповідно до форматів, описаних користувачем. Форма дозволяє переглядати, редагувати та друкувати дані.

Звіт — відображає і друкує дані з таблиць або запитів згідно з описаним користувачем форматом.

У звіті дані редагувати не можна.
1. Правовой порядок ведения и хранения трудовых книжек работодателем
2.  Экология это наука изучающая- Внутренне и внешнее строение растений
3. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТЭКОНОМИКИ СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ МЭСИ АЛТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ И.html
4. Проблема договорных отношений в туризме1
5. раскрыть то что невозможно увидеть с первого взгляда и осознать при обычном поверхностном восприятии пос
6. Специфика ценообразования
7. М~НАЙХИМИЯЛЫ~ КЕШЕННІ~ НЕГІЗГІ К~МІРСУТЕК ШИКІЗАТЫ АРОМАТТЫ К~МІРСУТЕКТЕР ~НДІРІСІ
8. МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ В ПОЭМЕ Н
9.  из твоего подбородка ~ ветви седые ~ пьянящие родники взбухли колени холмами; и покрылись холмы сидящим
10. Оценка резервов увеличения прибыли предприятия
11. Бюджетное планирование и бюджетный процесс
12. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харк
13. логической связки и как практического действия сказывается на его моральноэтических оценках располагающи
14. честная объедуха семикова или просто сырная неделя
15. Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине Схемотехника АЭУ
16. Дэвид Копперфильд Диккенс Чарльз
17. тематический раздел матричная алгебра имеют важное значение в прикладной математике так как позволяют за
18. Утверждаю Проректор по воспитательной и социальной работе Т.html
19. Электронная Библиотека Название книги- Стратегическое управление Авторы- Ансофф Игорь Жанр- Делов
20. і. Село Вільшанка загубилося серед мальовничих подільських степів їх чарівність нікого не може залишити б