Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 13 Повторність сукупність і рецидив злочинів Пратичне заняття Мета заняття- розглянути та за

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Тема 13

Повторність, сукупність і рецидив злочинів

Пратичне заняття

Мета заняття: розглянути та засвоїти поняття множинності злочинів, проаналізувати кримінально-правові наслідки множинності; установити відмінність множинності злочинів від ускладненого одиничного злочину; виробити практичні навички у визначенні різних форм множинності злочинів, їхніх ознак, загальних і специфічних правових наслідків повторності, сукупності й рецидиву злочинів; правильно розв’язати запропоновані задачі.

Основні поняття: множинність злочинів; повторність злочинів; сукупність злочинів; рецидив злочинів; одиничний злочин; триваючий злочин; продовжуваний злочин; складений злочин; тотожні й однорідні види повторності; ідеальна та реальна сукупність злочинів; загальний і спеціальний рецидив; пенітенціарний рецидив; рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів.

Питання до заняття

 1.  Поняття й види одиничних злочинів. Відмінність множинності злочинів від одиничних злочинів.
 2.  Поняття, ознаки, види та правові наслідки повторності злочинів.
 3.  Поняття, ознаки, види й правові наслідки сукупності злочинів.
 4.  Поняття, ознаки, види та правові наслідки рецидиву злочинів.

Методичні рекомендації та пояснення

Після опрацювання лекції студенти самостійно вивчають відповідні підручники, навчальні посібники, наукові статті, матеріали судово-слідчої практики. Вони повинні засвоїти й викласти суть множинності злочинів, її види та значення для кваліфікації злочинів.

У деяких випадках суб’єкт злочину скоює не один, а два чи більше злочинів, що, у свою чергу, є більш суспільно небезпечним, свідчить про антисоціальні погляди особи, впливає на кваліфікацію діянь і призначення покарання.

Студенти повинні дати визначення загального поняття множинності злочинів, а також охарактеризувати її види. Під множинністю злочинів розуміється скоєння суб’єктом злочину двох або більше злочинів, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Необхідно зазначити, що множинність злочинів відсутня, коли особа скоює злочин після звільнення її від кримінальної відповідальності (наприклад у зв’язку з дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, з інших підстав).

Слід звернути увагу на одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів, усвідомити, що одиничний злочин – це таке діяння, яке містить склад одного злочину та кваліфікується за однією статтею чи її частиною.

За складністю внутрішньої структури одиничні злочини поділяються на одиничні прості й одиничні ускладнені злочини.

Одиничний простий злочин характеризується наявністю або одного діяння (у злочинах з формальним складом), або одного діяння й одного наслідку (у злочинах з матеріальним складом).

Одиничні ускладнені злочини характеризуються складнішими об'єктивними та суб'єктивними характеристиками й залежно від них поділяються на:

а) продовжувані;

б) триваючі;

в) злочини, що кваліфікуються за наслідками;

г) складені.

Продовжуваними визнаються злочини, які складаються з низки тотожних злочинних діянь, об'єднаних єдиним умислом і єдиною злочинною метою, які в сукупності утворюють одиничний злочин.

Триваючими визнаються злочини, які розпочинаються вчиненням діяння, передбаченого нормою Особливої частини КК України, та існують у реальності протягом невизначеного часу, будучи пов'язаними з невиконанням винним обов'язків, покладених на нього законом під страхом застосування кримінального покарання.

До злочинів, що кваліфікуються за наслідками, належать злочини, які в структурі безпосереднього об'єкта злочину мають і безпосередній додатковий об'єкт злочину.

Складений злочин – це злочин, який утворюється шляхом вчинення кількох різнорідних діянь, кожне з яких утворює самостійний склад злочину.

Студенти повинні засвоїти види множинності злочинів (такі, як повторність, сукупність і рецидив злочинів), уміти відмежовувати їх від продовжуваних злочинів. Згідно з ч. 1 ст. 32 КК України під повторністю злочинів розуміється вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини КК України.

У ч. 1 ст. 33 КК України сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден із яких її не було засуджено. Також курсанти (студенти) мають зрозуміти зміст ідеальної та реальної сукупності злочинів.

Стаття 34 КК України визнає рецидивом злочинів вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин. Необхідно знати й такі види рецидиву, як загальний, спеціальний тощо, засвоїти особливості кваліфікації за наявності рецидиву злочинів та інших видів множинності злочинів.    

При розв’язанні задач курсанти (студенти) повинні керуватися ст. 35 КК України, у якій сказано, що повторність, сукупність, рецидив злочинів ураховуються при кваліфікації злочинів і призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Пропонуємо приклад розв’язання задачі за темою заняття.

Рябоконь, працюючи завідувачем оптового складу, захотів викрасти борошоно (близько 550 кілограмів), вартість якого перевищувала три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. Вирішивши її продати, він щодня, щоб не привертати уваги охоронців, вивозив з території складу по 50 кілограмів продукту. На десятий день діяльність Рябоконя було припинено співробітниками міліції.

Чи є діях Рябоконя повторність злочинів?

Готуючись до семінарського заняття, курсанти (студенти) можуть перевірити свої знання, відповівши на питання для самоконтролю за цією темою.

Питання для самоконтролю

 1.  Що таке множинність злочинів?
 2.  Які види множинності передбачено в кримінальному законодавстві?
 3.  Що слід розуміти під одиничним злочином?
 4.  Що таке ускладнений одиничний злочин?
 5.  Що означає триваючий злочин?
 6.  Що таке продовжуваний злочин?
 7.  Що потрібно розуміти під сукупністю злочинів?
 8.  Які ознаки має сукупність злочинів?
 9.  Які існують види сукупності злочинів?
 10.  Що необхідно розуміти під повторністю злочинів?
 11.  Що таке тотожні злочини?
 12.  У чому полягає різниця між тотожними й однорідними злочинами?
 13.  У чому полягає відмінність продовжуваного злочину від повторності тотожних злочинів?
 14.  Що розуміється під рецидивом злочинів?
 15.  Які ознаки характеризують рецидив злочинів?
 16.  Які існують види рецидиву?
 17.  Що таке пенітенціарний рецидив?
 18.  Як впливає спеціальний рецидив на остаточну кваліфікацію злочину?
 19.  Якими є особливості кримінальної відповідальності суб’єкта злочину при повторності злочинів?
 20.  Якими є особливості кримінальної відповідальності суб’єкта злочину при сукупності злочинів?
 21.  Якими є особливості кримінальної відповідальності суб’єкта злочину при рецидиві злочинів?
 22.  У чому полягає відмінність продовжуваного злочину від повторності тотожних злочинів?
 23.  У чому полягає відмінність повторності злочинів від рецидиву злочинів?
 24.  У чому полягає відмінність сукупності злочинів від рецидиву злочинів?
 25.  У яких випадках повторність, сукупність і рецидив злочинів виключаються?
 26.  Що таке ідеальна сукупність злочинів?
 27.  Що таке реальна сукупність злочинів?
 28.  У чому полягає відмінність ідеальної сукупності злочинів від реальної сукупності злочинів?
 29.  Що означає спеціальний рецидив злочинів?

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 1.  Підготувати повідомлення за темою "Види рецидиву злочинів".
 2.  Підготувати доповідь за темою "Множинність злочинів як інститут кримінального права".
 3.  Поняття сукупності злочинів та її вплив на кваліфікацію.
 4.  Скласти аналітичну довідку з узагальненням судово-слідчої практики у справах про продовжувані злочини та викладом відповідного фактичного матеріалу.
 5.  Пропонуємо приклад розв’язання задачі за темою заняття.

Рябоконь, працюючи завідувачем оптового складу, захотів викрасти борошоно (близько 550 кілограмів), вартість якого перевищувала три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. Вирішивши її продати, він щодня, щоб не привертати уваги охоронців, вивозив з території складу по 50 кілограмів продукту. На десятий день діяльність Рябоконя було припинено співробітниками міліції.

Чи є діях Рябоконя повторність злочинів?


Диплом на заказ


1. 50 аванафил. В 2010 году появился новый препарат который входит в группу ингибиторов фосфодиэстеразы ~ 5 ~ Ав.html
2. Психологические идеи в русской философии XVIII века
3. Тема 2 ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА Цель лекции- усвоение студентами основных категорий менеджмента
4. Ответственность перевозчика
5. Продажи Ответ- 90-1 Выручка; 90-2 Себестоимость продаж; 90-3 НДС; 90-4 Акцизы; 90-5 Экспортны
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ки
7. О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов первое чтение
8. Сущность балансового метода обобщения и отражения информации
9. Реферат- Становление одаренной личности
10.  БЫЛ У НЕЕ ЦАРЕВИЧ ПО ИМЕНИ ВАНЬКА ВЯЛЫЙЛЮБИЛ ВАНЬКА ЦАРЕВНЕ ПАЛОЧКУ КИНУТЬ ДА В ВАТРУЖКУ ЗАДВИНУТЬ ДА ПОД
11. 15 бит; 2 30 бит; 3 3 бита; 4 3 байта
12. СанктПетербургскийГосударственный университет аэрокосмического приборостроения Общи
13. Изумительны эти необыкновенные растения оживающие под снегом
14. 2012 гг. Школьный этап 78 классы REDING Red the text nd nsw
15. Конкурентоспособность фирмы
16. Салтыковская СОШ Саратовская область Ртищевский район Звёздная дорожка.html
17. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООН
18. Сексуальная атлетика
19. Легкий способ бросить курить Аллен Карр Легкий способ бросить курить www
20. БИФИДО- И ЛАКТОБАКТЕРИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ