Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Під менеджментом розуміють- вміння успішно здійснювати продаж будьякого що виробляється підприємств.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


1.Під менеджментом розуміють:

 1.  вміння успішно здійснювати продаж будь-якого, що виробляється підприємством, різним споживачам;
 2.  вміння добиватися поставлених цілей використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших  людей;
 3.  вміння добиватися поставлених цілей будь-якими методами;
 4.  вміння керувати взаємостосунками з клієнтами.

2. Під управлінням розуміють:

 1.  процес у якого завжди в наявності є об’єкт і суб’єкт;
 2.  процес планування, організації, мотивації і контролю необхідний для формування і досягнення цілей;
 3.  свідому ціленаправлену діяльність людини, за допомогою якої вона впорядковую і підкоряє своїм інтересам елементи зовнішнього середовища;
 4.  вірно все вищевикладене.

3. Менеджер це людина яку наймають, для:

 1.  більш тісної співпраці з клієнтами;
 2.  здійснення успішного продажу;
 3.  ведення документів по діяльності підприємства;
 4.  здійснення управлінської діяльності.

4. Неможливо віднести до менеджерів:

 1.  власника фірми;
 2.  директора підприємства;
 3.  начальника цеху;
 4.  бригадира.

5.  Модель підготовки керівників бізнесу, в якій менеджмент визначено як спеціальність, а менеджера  - як професію:

 1.  американська;
 2.  німецька;
 3.  французька;
 4.  японська.                             

6. До інституційного рівня управління відносять:

 1.  президент, голова правління, директор, ректор;
 2.  зав.виробничої дільниці, зав.цехом, управляючий відділенням;
 3.  майстер, бригадир, завфермою, завкафедрою;
 4.  системний адміністратор, інженер-механік, інженер-елекрик.

7. До факторів внутрішнього середовища організації як правило відносять:

 1.  постачальники, споживачі, конкуренти, законодавство;
 2.  НТП, політична і економічна ситуація, міжнародні події, соціально-культурні фактори;
 3.  цілі, структура, задачі, технологія і люди;
 4.  постачальники, споживачі, конкуренти, законодавство, НТП, політична і економічна ситуація, міжнародні події, соціально-культурні фактори.

8. Суб’єктом менеджменту є:

 1.  співробітники організації, які впливають на її діяльність;
 2.  загальна функція складних організованих систем;
 3.  виробничо-господарська організації;
 4.  предмет дослідження науки управління.

9. До технічного рівня управління відносять:

 1.  президент, голова правління, директор, ректор;
 2.  зав.виробничої дільниці, зав.цехом, управляючий відділенням;
 3.  майстер, бригадир, завфермою, завкафедрою;
 4.  системний адміністратор, інженер-механік, інженер-елекрик.

10. В японській філософії менеджменту найкращим керівником вважається:

 1.  координатор, “мозковий центр”;
 2.  лідер, сильна особистість;
 3.  фаховий експерт;
 4.  адміністратор-організатор.

11. Об’єктом менеджменту є:

 1.  співробітники організації, які впливають на її діяльність;
 2.  загальна функція складних організованих систем;
 3.  виробничо-господарська організації;
 4.  предмет дослідження науки управління.

12. До факторів зовнішнього середовища організації як правило відносять:

 1.  цілі, структура, задачі, технологія і люди;
 2.  постачальники, споживачі, конкуренти, законодавство;
 3.  постачальники, споживачі, конкуренти, законодавство, НТП, політична і економічна ситуація, міжнародні події, соціально-культурні фактори;
 4.  НТП, політична і економічна ситуація, міжнародні події, соціально-культурні фактори.

13. До управлінського рівня управління відносять:

 1.  президент, голова правління, директор, ректор;
 2.  зав.виробничої дільниці, зав.цехом, управляючий відділенням;
 3.  майстер, бригадир, завфермою, завкафедрою;
 4.  системний адміністратор, інженер-механік, інженер-елекрик.

14. Що слід розуміти під терміном "управління" і де переважно він застосовується?

 1.  Термін "управління" є синонімом терміну "менеджмент", але переважно він застосовується до різних видів людської діяльності.
 2.  Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки.
 3.  Термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей у сфері економіки.
 4.  Термін "управління" застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

2. Що таке управління як наука?

1. Управління - це складний процес, який включає цілеспрямований вплив на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переводу з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей.

2. Управління - це соціальний процес, який включає цілеспрямований вплив на керовану систему.

3. Управління - це економічний процес, який передбачає вплив на керовані об'єкти.

4. Управління - це система заходів щодо координації діяльності людей.

3. Під терміном "менеджмент" розуміють:

1. Управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством).

2. Керування якоюсь системою.

3. Управляти чим-небудь.

4. Постійно контролювати діяльність персоналу в організації.

4. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:

1. Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівня.

2. Вищого і середнього рівня.

3. Вищого, середнього і низового рівня.

4. Вищого і найнижчого рівня.

5. Що означає термін "менеджмент" і з якої мови він походить?

1.3 англійської мови й означає - керувати, стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратися з будь-якою проблемою.

2. З німецької мови й означає - керувати, завідувати чим-небудь.

3. З   англійської  мови   й   означає  -  керувати,   завідувати чим-небудь.

4. 3 російської й означає завідувати чим-небудь.

6. Чим є менеджмент з функціональних позицій?

1. Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для досягнення певної цілі.

2. Процес планування, організації, контроль, регулювання.

3. Процес планування, організації, мотивації.

4. Процес організації та контролю.

7. Що об 'єднує суб 'єкт та об 'єкт управління?

1. Спільна ціль діяльності.

2. Партнерство та однодумство.

3. Спільне місце їх діяльності.

4. Спільне бажання отримувати прибутки.

8. Визначіть, що таке об'єкт управління?   

1. Людина чи група людей, якими управляють.

2. Апарат управління.

3. Люди, які займаються управлінням.

4. Люди, які виконують певні завдання.

9. Ким є менеджер?

1. Менеджер - це професійний керівник, який добре орієнтується в ринкових відносинах.

2. Менеджер - це керівник трудового колективу.

3. Менеджер - це керівник, який добре знає економіку.

4. Менеджер - це організатор колективу.

10. Підприємець - це:

1. Людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства.

2. Людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового.

3. Людина, яка завжди ризикує.

4. Людина, яка створює матеріальні цінності.

11. Які основні підходи до управління існують у державах із розвинутою ринковою економікою?

1. Процесний, системний та ситуаційний підходи.

2. Процесний підхід.

3. Системний та ситуаційний підходи.       

4. Систємний підхід.

12. Що таке процесний підхід до управління?

1. Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності.

2. Сукупність безперервних операцій і процедур.

3. Безперервне виконання операцій і процедур.

4. Безперервне виконання планових завдань.

13. Системний підхід до управління - це:

1. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які постійно взаємодіючи, визначають характер організації.

2. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин).

3. Сукупність взаємодіючих частин в організації.

4. Сукупність суб'єкта й об'єкта управління.

14. Під ситуаційним підходом до управління розуміють:

1. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.

2. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій.

3. Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань.

4. Прийоми для досягнення цілей організації.

15. Що слід розуміти під терміном "система"?

1. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які постійно взаємодіючи, визначають їх характер.

2. Сукупність взаємопов'язаних елементів.

3. Суб'єкт і об'єкт управління.

4. Всі відповіді правильні.

16. Яке із понять ширше: "управління" чи "менеджмент" і чому?

1. Термін "управління" набагато ширше терміну "менеджмент" тому, що термін "управління" застосовується до різних видів людської діяльності, а термін "менеджмент" тільки тоді, коли мова йде про управління людьми.

2. Термін "управління" є складовою частиною менеджменту і тому він вужче терміну "менеджмент".

3. Термін "управління" не є складовою частиною менеджменту і тому він застосовується тоді, коли мова йде про управління людьми.

4. Термін "управління" набагато ширше терміну "менеджмент".

17. Менеджмент. Яке з наведених нижче визначень Ви вважаєте найбільш оптимальним?

1. Цілеспрямована дія керуючої системи на групу працівників або на окремих виконавців для виконання поставлених завдань з метою досягнення певних цілей.

2. Влада та органи управління системами.

3. Цілеспрямований вплив на об'єкти управління.

4. Органи управління.

18. Якщо Вам прийдеться роз'яснювати поняття "управління ", то Ви скажете, що це:

1. Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку із зміною обставин.

2. Робота, що пов'язана з переробкою інформації.

3. Керівництво людьми.

4. Керівництво людьми і технікою.

19. Що є об'єктом вивчення менеджменту?

1. Організації та процеси, які в них здійснюються.        

2. Фінансові процеси.

3. Матеріальні процеси.

4. Окремі підрозділи організацій.

20. У чому полягає необхідність управління?

1. Щоб організації могли досягати своїх цілей.

2. Щоб організації виконували виробничі завдання.

3. Щоб в організації підтримувався певний порядок.

4. Всі відповіді правильні.

39. Принцип менеджменту, який був сформульований Анрі Файолем:

 1.  корпоратизація;
 2.  розподіл праці;
 3.  планування;
 4.  самодостатність.

37. До недоліків централізації в управлінні слід віднести:

 1.  посилення стратегічної спрямованості та забезпечення концентрації ресурсів;
 2.  подолання невиправданого дублювання управлінських рішень;
 3.  втрати часу при передачі інформації, відірваність особи, що приймає рішення від проблеми;
 4.  концентрація процесу управління та прийняття рішень в одному органі.

28. Принцип “Винагорода персоналу” слід розуміти так:

 1.  цей принцип передбачає одержання премій до свят;
 2.  цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати персоналу;
 3.  цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати менеджерам організацій.
 4.  цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати належну винагороду за свою працю.

26. Позитивні моменти децентралізації процесу управління - це:

 1.  ігнорування загальнофірмових інтересів і цілей, слабке врахування реальної ситуації;
 2.  слабка координація з роботою інших підрозділів, проведення додаткових узгоджень;
 3.  прискорення розробки і прийняття рішень, участь у їх розробці безпосередніх виконавців, об’єктивне врахування конкретної ситуації, відмова від детального інструктування з центру;
 4.  жоден з факторів.

16. А.Файоль розробив систему із ...... класичних принципів:

 1.  8;
 2.  10;
 3.  14;
 4.  16.

4. Який принцип менеджменту передбачає обов’язкове впровадження у виробництво передових досягнень науки, техніки та передового досвіду:

 1.  науковості;
 2.  гуманності;
 3.  високої економічної ефективності;
 4.  оптимального поєднання централізації та децентралізації.

5. Під принципами менеджменту розуміють:

 1.  загальні закономірності формування управляємої системи;
 2.  загальні вимоги до створення організації, підприємства;
 3.  внутрішні переконання керівників щодо здійснення управлінської діяльності;
 4.  вміння, звички та навики менеджера.

21. На чому базуються принципи менеджменту?     

1. На законах розвитку суспільства та закономірностях управління.

2. На законах, які діють в Україні.

3. На положеннях про підрозділи організацій.

4. На підзаконних актах.

22. Що слід розуміти під принципами менеджменту?

1. Правила, вихідні положення та норми поведінки, якими керуються органи в процесі управління системами.

2. Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.

3. Норми поведінки людей у процесі виконання своїх функцій.

4. Положення про діяльність органів управління.

23. Що повинні враховувати принципи менеджменту?

1. Тимчасові та територіальні аспекти процесів управління і мати правове оформлення.

2. Територіальні аспекти управління.

3. Стан та розвиток системи управління.

4. Територіальні аспекти процесів управління.

24. Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації та децентралізації в управлінні системами?

1. Раціональне використання єдиновладдя та колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей.

2. Вироблення колегіального рішення певних проблем.

3. Застосування різних правил в управлінні.

4. Оптимальне використання єдиновладдя в управлінні.

25. Принцип високої економічної ефективності менеджменту полягає:

1. У застосуванні цілого комплексу методів та засобів з метою досягнення максимальної результативності при мінімізації витрат за умов виправданого ризику.

2. У впровадженні нових форм господарювання та управління, боротьбі за бережливість.

3.У найбільш повному використанні техніки, всебічної інтенсифікації виробництва.

4. Впровадження прогресивних форм організації праці та виробництва.

26. Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми й якими керуються органи управління та окремі працівники, відноситься до:

1. Принципів менеджменту.

2. Економічних законів.

3. Методів менеджменту.

4. Законів управління.

27. Хто застосовує принципи менеджменту в організації?

1. Менеджмент усіх рівнів та спеціалісти.

2. Менеджмент вищої ланки управління.

3. Менеджмент середньої ланки управління.

4. Всі відповіді правильні.

28. Як слід розуміти термін "принцип"?

1. Начало, основа поведінки, основне правило.

2. Основні завдання.

3. Основні функції.

4. Основні методи впливу на людей.

29. Що є підґрунтям управління будь-якою системою?

1. Принципи, які відображають ринкові умови господарювання.

2. Методи менеджменту.

3. Функції менеджменту.

4. Фінансові ресурси.

30. Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту?

1. Основні властивості, зв'язки та відносини управління, які  складаються в системі.

2. Основні закономірності управління.

3. Основні зв'язки, які складаються в системі.

4. Основні відносини, які складаються в системі.

31. Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту?

1. Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом укладеного колективного договору та контракту.

2. Виконання всіма працівниками поставлених завдань.

3. Виконання менеджерами поставлених завдань.

4. Виконання працівниками апарату управління поставлених завдань.

32. Якщо Вам прийдеться пояснювати сутність принципу підпорядкування особистого інтересу загальному, то Ви скажете:

1. В організації інтерес одного працівника або групи не повинен переважати над інтересом організації в цілому.

2. Інтерес одного працівника повинен переважати над інтересами організації в цілому.

3. Інтерес   окремих   менеджерів   повинен   переважати   над інтересами окремих груп працівників.

4. В організації завжди повинен враховуватися тільки особистий інтерес керівників організації.

15. Концепція якої школи стала переломним етапом, завдяки якому управління стало визнаватись як самостійна область наукових досліджень:

 1.  класична школа;
 2.  школа людських відношень;
 3.  школа на основі поведінкових наук;
 4.  школа наукового управління.

21. Представники якого з підходів запропонували ураховувати вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства:

 1.  системний підхід;
 2.  кількісний підхід;
 3.  процесний підхід;
 4.  ситуаційний підхід.

22. Яку із шкіл менеджменту треба поставити на перше місце в історичній послідовності формування:

 1.  школа наукового управління;
 2.  класична школа;
 3.  школа людських стосунків;
 4.  школа на основі поведінкових наук;

25. Процесний підхід до управління - це:

 1.  сукупність безперервних операцій і процедур;
 2.  безперервне виконання операцій і процедур;
 3.  сукупність безперервних взаємопов’язаних дій, які виконуються в  

певній послідовності;

 1.  безперервне виконання планових завдань.

33. Під ситуаційним підходом до управління розуміють:

 1.  підбір  прийомів менеджменту для розв’язання конкретних управлінських ситуацій;
 2.  прийом менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань;
 3.  прийом для досягнення цілей організації;
 4.  підбір прийомів менеджменту для розв’язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.

34. Важливим внеском “Школи наукового управління” в практику управління було:

 1.  створення універсальних принципів управління;
 2.  перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;
 3.  систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці;
 4.  застосування в управлінні математики, статистики тощо.

35. Системний підхід до управління – це:

 1.  сукупність взаємопов’язаних елементів (частин), які постійно взаємодіючи, визначають характер організації;
  1.  сукупність взаємопов’язаних елементів (частин);
  2.  сукупність взаємодіючих частин в організації;
  3.  сукупність суб’єкта й об’єкта управління.

38. “Хоторнські експерименти” проводилися представниками школи:

 1.  школи людських стосунків;
 2.  школи поведінських наук;         
 3.  наукового менеджменту;
 4.  адміністративної (класичної) школи управління;

42. Представники якого з підходів запропонували використовувати в діяльність підприємства досягнення математики, статистики, інформатики та ін. точних наук:

 1.  процесний підхід;
 2.  системний підхід:
 3.  ситуаційний підхід;
 4.  кількісний підхід.

45. Важливим внеском “Школи людських стосунків” в практику управління було:

 1.  перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;
 2.  систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності й обсягів виробництва;
 3.  створення універсальних принципів управління;
 4.  застосування в управлінні математики, статистики та ін.

ПП 10.1.3.1. Школа наукового управління отримала свій розвиток у: 

1.1885-1920 рр.

2.1900-1950 рр.

3.1930-1950 рр.

4.1950-1988 рр.

ПП 10.1.3.2. Важливим внеском "школи наукового управління" у практику управління було:

1. Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці.

2. Створення універсальних принципів управління.

3. Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.

4. Застосування в управлінні математики, статистики тощо.

ПП 10.1.3.3. Адміністративна (Класична) школа управління отримала свій розвиток у:

1.1900-1950 рр.

2.1885-1920 рр.

3.1930-1950 рр.

4.1950-1988 рр.

ПП 10.1.3.4. Засновниками школи людських стосунків вважаються:

1. Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо.

2. Мері Паркер та Файоль.

3. Файоль та Генрі Гант.

4. Тейлор та Файоль.

ПП 10.1.3.6. Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує:

1. З того часу, коли з'явилися перші організації.

2. З того часу, коли з'явилися гроші.

3. З того часу, коли здійснювалася Київська Русь.

4. З того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління.

ПП 10.1.3.7. Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у:

1.1930-1950 рр.

2. 1900-1950 рр.

3. 1885 1920 рр.

4. 1950-1988 рр.

ПП 10.1.3.8.  Найвідомішими представниками Школи людських стосунків в управлінні є:

1. М. Фоллет, Е. Мейо.

2. А. Файоль, А. Маслоу.

3. Ф. Тейлор, Емерсон.

4. Г. Форд, Ли Яккока.

ПП 10.1.3.10. Як слід розуміти ситуацію у менеджменті організації?

1. Конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію нині.

2. Комплекс певних обставин.

3. Комплекс проблем на сьогодні.

4. Обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.

ПП 10.1.3.11. Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження починаючи з кінця 50-х років XX ст.

1. Процесний, системний, ситуаційний підходи.

2. Процесний, змістовний, мотиваційний підходи.

3. Системний, мотиваційний, поведінський підходи.

4. Ситуаційний, поведінський, змістовний підходи.

ПП 10.1.3.12. Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на організацію, то ми маємо справу з:

1. Процесним підходом.

2. Системним підходом.

3. Ситуаційним підходом.

4. Кількісним підходом.

ПП 10.1.3.13. Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, що має нові якості та функції, які відсутні у елементів, що її складають, то ми маємо справу з:

1. Системним підходом.

2. Процесним підходом.

3. Ситуаційним підходом.

4. Поведінським підходом.

ПП 10.1.3.14. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:

1. Ситуаційний підхід.

2. Системний підхід.

3. Процесний підхід.

4. Поведінський підхід.     

ПП 10.1.3.15. На чому базується системний підхід до управління?

1. На використанні теорії систем.

2. На використанні принципів менеджменту.

3. На використанні закономірностей управління.

4. На використанні сучасних методів менеджменту.      

ПП 10.1.3.16. Коли почав формуватися менеджмент , як галузь управлінських знань?

1. У другій половині ХVШ ст.

2. У першій половині XVIII ст.

3. У першій половині XVI ст.

4. У другій половині XV ст.

ПП 10.1.3.18. Про який підхід до управління йде мова? "Управління  це серія взаємопов 'язаних дій, які називаються функціями управління. Процес управління-це загальна сума всіх функцій":      

1. Процесний підхід.

2. Системний підхід.

3. Ситуаційний підхід.

4. Математичний підхід.

ПП 10.1.3.19. Який з існуючих сучасних підходів менеджменту розглядає організацію як єдине ціле, що має властивості, відмінні від властивостей її елементів?

1. Системний підхід.

2. Операційний підхід.

3. Математичний підхід.

4. Ситуаційний підхід.

ПП 10.1.4.9. Якими основними ознаками характеризується відкрита система?

1. Взаємодією із зовнішнім середовищем.

2. Взаємодією із внутрішнім середовищем.

3. Взаємодією із структурними підрозділами всієї системи.

4. Взаємодію із виробниками товарів.

ПП 10.1.4.10. Основними ознаками закритої системи є:

1. Наявність жорстких фіксованих меж та її дії відносно незалежні від середовища, яке оточує систему.

2. Наявність жорстких фіксованих меж дії.

3. Наявність жорстких фіксованих меж та її дії незалежні від інших систем.

4. Відсутність жорстких фіксованих меж дії.

ПП 10.1.4.20. Визначіть, що таке суб'єкт управління?

1. Людина або група людей, що здійснюють управління.

2. Людина або група людей, що мають певні знання про управління.

3. Учасники управління.

4. Група людей, що виконують заплановані роботи.

ПП 10.1.4.21. Статут організації-це;

1. Основний документ організації, який регламентує всі сторони діяльності, незалежно від її форми власності.

2. Документ який встановлює форму власності на майно.

3. Документ, який визначає права та відповідальність організації.

4. Документ, який встановлює відповідальність організації.

2. Сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії це:

 1.  методи менеджменту;
 2.  принципи менеджменту;
 3.  виконання функцій менеджменту;
 4.  виконання посадових повноважень.

3. До якої групи методів менеджменту відноситься ціна:

 1.  економічні;
 2.  організаційні;
 3.  розпорядчі;
 4.  соціально-психологічні.

10. До якої групи методів менеджменту відноситься статут підприємства:

 1.  економічні;
 2.  організаційні;
 3.  розпорядчі;
 4.  соціально-психологічні.

13. Виділяють наступні методи менеджменту:

 1.  авторитарні, демократичні, ліберальні;
 2.  адміністративні, економічні, соціально-психологічні;
 3.  розпорядницькі, економічні, ліберальні;
 4.  накази, розпорядження, стимулювання.

14. До якої групи методів менеджменту відноситься інструкція з охорони праці:

 1.  економічні;
 2.  організаційні;
 3.  розпорядчі;
 4.  соціально-психологічні.

17. До положення про структурний підрозділ входять наступні складові:

 1.  загальна частина, засновники, обов’язки, права, функції, відповідальність;
 2.  загальна частина, функції, права, організація управління, відповідальність;
 3.  загальні положення, обов’язки, права, відповідальність;
 4.  загальні положення, організація управління, відповідальність.

18. До посадової інструкції входять наступні підрозділи:

 1.  загальна частина, засновники, обов’язки, права, функції, відповідальність;
 2.  загальна частина, функції, права, організація управління, відповідальність;
 3.  загальні положення, обов’язки, права, відповідальність;
 4.  загальні положення, організація управління, відповідальність.

20. До якої групи методів менеджменту відноситься матеріальні стимули:

 1.  економічні;
 2.  організаційні;
 3.  розпорядчі;
 4.  соціально-психологічні.

24. До якої групи методів менеджменту відноситься усна вказіка:

 1.  економічні;
 2.  організаційні;
 3.  розпорядчі;
 4.  соціально-психологічні.

29. До якої групи методів менеджменту відноситься наказ керівника:

 1.  організаційні;
 2.  розпорядчі;
 3.  економічні;
 4.  соціально-психологічні.

36. До якої групи методів менеджменту відноситься бюджетування:

 1.  економічні;
 2.  організаційні;
 3.  розпорядчі;
 4.  соціально-психологічні.

43. До якої групи методів менеджменту відноситься морально-психологічний клімат:

 1.  організаційні;
 2.  розпорядчі;
 3.  економічні;
 4.  соціально-психологічні.

50. До якої групи методів менеджменту відноситься характер формальних та неформальних відносин:

 1.  соціально-психологічні;
 2.  організаційні;
 3.  економічні;
 4.  розпорядчі.

ПП 10.1.10.1. Розпорядчі методи менеджменту базуються на:

1. Властивих    системі    управління    відносинах    влади    і підпорядкування.

2. Відносинах влади.

3. Відносинах підпорядкування.

4. Відносинах влади і підпорядкування.

ПП 10.1.10.2. В організаційно-розпорядчих методах менеджменту реалізується:

1. Функція організації, яка передбачає організаційний і розпорядчий вплив.

2. Організаційний вплив.

3. Розпорядчий вплив.

4. Адміністративний вплив.

ПП 10.1.10.3. Організаційне нормування як вид впливу на об'єкти управління передбачає:

1. Розроблення та використання організаційних нормативів для стабільного збалансованого і стійкого управління.

2. Розроблення нормативів для ефективного управління.

3. Розроблення правил та інструкцій для регулювання діяльності персоналу.

4. Розроблення та використання правил і нормативів.

ПП 10.1.10.4. Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:

1. Економічних інтересів колективу й особи.

2. Економічних інтересів кожної особи.

3. Матеріальних інтересів тільки колективу.

4. Матеріальних інтересів тільки особи.

ПП 10.1.10.5. Методи менеджменту - це:

1. Засоби  впливу керуючої системи  на керовану з  метою досягнення певних цілей.

2. Форма впливу на людей для отримання великих прибутків.

3. Засіб впливу на персонал.

4. Засоби впливу на об'єкти управління.

ПП 10.1.10.6. У чому полягає особливість організаційно-розпорядчих методів менеджменту?

І.Вони виражають прямий цілеспрямований вплив на об'єкти управління і засновані на обов'язковості виконання відповідних наказів, розпоряджень, інструкцій, правил тощо.

2. Вони передбачають обов'язкове виконання відповідних правил та інструкцій.

3. Вони передбачають виконання відповідних розпорядчих актів управління.

4. Вони засновані на обов'язковості виконання наказів.

ПП 10.1.10.7. Хто використовує методи управління організацією?

1. Лінійні та функціональні керівники.

2. Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціалісти.

3. Лінійні керівники.

4. Лінійні керівники та спеціалісти.

ПП 10.1.10.8. Що слід розуміти під методами менеджменту?

1. Способи здіснення управлінської діяльності, за допомогою яких виконуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей та задач.

2. Способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань.

3. Способи досягнення виконання функцій менеджменту.

4. Способи виконання виробничих завдань.

ПП 10.1.10.9. Па чому засновані методи менеджменту?

1. На дії об'єктивних законів розвитку суспільного виробництва.

2. На основі нормативних актів управління.

3. На основі діючих законів України.

4. На основі статуту підприємства.

ПП 10.1.10.10. Під впливом чого змінюються методи менеджменту?

1.Під впливом змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та досвіду ефективного господарювання.

2. Під впливом досвіду ефективного господарювання.

3. Під впливом змін умов діяльності організації.

4. Під впливом розвитку економіки країни.

ПП 10.1.10.11. Яким методам управління організаціями належить провідна роль у сучасних умовах?

1. Економічним.

2. Соціально-психологічним.

3. Організаційно-розпорядчим.

4. Розпорядчим.

ПП 10.1.10.12. Що являє собою акцизний збір як економічний метод менеджменту?

1. Непрямий податок на високорентабельні товари (продукцію), що включається до їх ціни.

2. Податок на товари та послуги.

3. Непрямий податок на окремі товари та послуги.

4. Прямий і непрямий податок на товари.

ПП 10.1.10.13. Що слід розуміти під організаційно-розпорядчими методами?

1. Засоби впливу на колективи й окремих їх працівників, які засновані на використанні об'єктивних (організаційних) відносин між ними.

2. Засоби впливу на керовані системи.

3. Методи впливу на окремих працівників.

4. Методи впливу на окремих працівників.

ПП 10.1.10.14. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту передбачають:

1. Прямий упорядкований вплив на систему управління і засновані на обов'язковості виконання відповідних наказів, положень, розпоряджень, інструкцій, правил тощо.

2. Виконання відповідних розпорядчих актів управління.

3. Обов'язкове виконання відповідних правил та інструкцій.

4. Обов'язкове виконання укладених угод.

ПП 10.1.10.15. Що слід розуміти під регламентуванням як методом менеджменту?

1. Розроблення та введення в дію організаційних положень, правил, обов'язкових для виконання.

2. Введення в дію відповідних нормативних актів управління.

3. Розроблення відповідних інструкцій для персоналу.

4. Розроблення і введення в дію окремих правил.

ПП 10.1.10.16. Що таке постанова як розпорядчий метод управління?

1. Розпорядчий акт управління, який приймається колегіальним органом управління, організацією.

2. Розпорядчий акт управління, який приймається керівником організації.

3. Розпорядчий акт управління, який приймається керованою системою управління.

4. Розпорядчий акт управління, який приймається групою керівників.

ПП 10.1.10.17. Що таке соціальне планування як метод менеджменту?

1. Систему заходів, які спрямовані на удосконалення соціально-демографічної структури організації, поліпшення побутових умов праці та її стимулювання, підвищення ділової активності персоналу.

2. Систему заходів, які спрямовані переважно на економічне стимулювання праці персоналу.

3. Систему заходів, які спрямовані на підвищення ділової активності персоналу.

4. Заходи, які спрямовані на поліпшення виробничих умов праці.

ПП 10.1.10.18. З якою метою використовується моральне стимулювання персоналу як метод менеджменту?

1. Для заохочення трудової та соціальної активності колективів, груп, окремих працівників.

2. Для заохочення трудової активності управлінського персоналу.

3. Для заохочення соціальної активності працівників.

4. Для заохочення окремих груп працівників

ПП 10.1.10.19. За допомогою яких організаційно-методичних документів здійснюється методичне інструктування?

1. За допомогою правил та інструкцій.

2. За допомогою правил.

3. За допомогою інструкцій.

4. За допомогою розроблених положень.

ПП 10.1.10.24. Що є теоретичною основою соціальних і психологічних методів менеджменту?

1. Соціальна психологія і психологія особистості як наука про закони психофізичної діяльності індивіда та різних суспільних груп.

2. Соціальна психологія.

3. Психологія особистості як наука про закони психофізичної діяльності.

4. Соціологія і психологія.

ПП 10.1.10.26. Методами управління організацією користуються:

1. Лінійні та функціональні керівники.

2. Лінійні керівники.

3. Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціаліст.   

4. Економісти та лінійні керівники.

ПП 10.1.10.27. Який взаємозв'язок існує між принципами та методами управління ?

1. За допомогою методів реалізуються вимоги принципів управління.

2. Ніякого взаємозв'язку не існує.

3. Цей зв'язок визначає як повинні працювати управлінці.

4. Цей зв'язок визначає як повинні працювати керівники організації.

ПП 10.1.10.28. На яких відносинах ґрунтується застосування розпорядчих методів управління?

1. Відносинах субординації.

2. Неформальних.

3. Відносинах координації.

4. Формальних.

ПП 10.1.10.29. Що відноситься до методів морального стимулювання?

1. Подяка за хорошу роботу, офіційне чи не офіційне визнання професійної досконалості працівника.

2. Видача туристичних путівок.

3. Підбадьорення та поблажливість у випадках притягнення до відповідальності.

4. Видача грамот та похвальних листів.

ПП 10.1.10.30. Від чого перш за все залежить ефективне використання методів управління організацією ?

1. Від знання методів управління та механізму їх дії.

2. Від знання стану, в якому знаходиться об'єкт управління.

3. Від знання характеру проблемних ситуацій.

4. Від знання психології об'єктів управління.

ПП 10.1.10.31. До методів менеджменту не відносяться:

1. Принципи і функції управління.

2. Технологія менеджменту.

3. Організаційна культура.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 10.1.10.32. Якщо Вам прийдеться пояснювати на чому ґрунтуються методи менеджменту, то ви скажете:

1. На дії об'єктивних законів суспільного виробництва.

2. На основі чинних законів країни.

3. На основі нормативних актів, що приймаються урядом.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 10.1.10.33. У сучасних умовах керівниками найчастіше застосовуються наступні групи методів менеджменту:

1. Економічні.

2. Соціально-психологічні.

3. Організаційно-розпорядчі.

4. Адміністративні.

ПП 10.1.10.34. Економічні методи менеджменту - це:

1. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

2. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності як почуття обов'язку та відповідальності.

3. Засоби впливу на колектив і окремих її працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними.

4. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

ПП 10.1.10.35. Соціально-психологічні методи менеджменту застосовуються:

1. Керівниками всіх рівнів організації.

2. Керівниками підрозділів.

3. Спеціалістами.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 10.1.10.36. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи менеджменту - це:

1. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

2. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності як почуття обов'язку та відповідальності.

3. Засоби впливу на колективи й окремих їх працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними.

4. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

ПП 10.1.10.37. Економічні методи впливають переважно на:

1. Економічні інтереси працівників.

2. Психологію персоналу.

3. Продуктивність.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 10.1.10.39. Методи організаційного нормування переважно розробляються:

1. Менеджерами організацій.

2. Спеціалістами організацій.

3. Громадськими організаціями.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 10.1.10.40. До засобів організаційного впливу не входять:

1. Запобігання.

2. Регламентування.

3. Нормування.

4. Інструктування.

ПП 10.1.10.41. Методи, що дають можливість менеджеру приймати однозначні рішення, відносяться до групи:

1. Організаційно-розпорядчих методів.

2. Економічних методів.

3. Соціальних методів.

4. Психологічних методів.

ПП 10.1.10.42. Методичне інструктування, працівників в організації здійснюють:

1. Керівники всіх рівнів.

2. Лінійні керівники.

3. Функціональні керівники.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 10.1.10.43. Назвіть фахівців, які найчастіше використовують різні методи управління організацією:

1. Лінійні та функціональні керівники.      

2. Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціалісти.

3. Лінійні керівники.

4. Функціональні керівники.

ПП 10.1.10.44. Визначте особливість методів управління та назвіть їх відмінність від методів (способів) виконання управлінських робіт:

1. Можливість здійснення впливу на людей (підлеглих).

2. Складність застосування та непередбачуваність дії.

3. Нічим не відрізняються.

4. Їх не можна порівнювати.

ПП 10.1.10.45. Специфікою соціально-психологічних методів менеджменту є:

1. Їх спрямованість на соціальні інтереси особи та колективу в управлінському процесі.

2. Вони безпосередньо впливають на психологію працівників.

3. Вони спрямовані на інтереси окремих працівників організації.

4. Вони м'яко впливають на працівника.

ПП 10.1.10.46. Методи менеджменту змінюються під впливом:

1. Змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та досвіду ефективного господарювання.

2. Змін умов діяльності організації.

3. Досвіду ефективного господарювання.

4. Західного досвіду управління підприємствами.

ПП 10.1.10.47. Визначте особливості взаємозв'язку між принципами та методами управління:

1. За   допомогою   методів   реалізуються   вимоги   принципів управління.

2. Цей  зв'язок  визначає  взаємостосунки  між  керівником  і підлеглим.

3. Ніякого взаємозв'язку не існує.

4. Це залежить від стилю управління керівника.
1. наименьшей неожиданности- программа должна вести себя так как ожидает программист.html
2. Материальная ответственность
3. Курсовая работа- Синтез и анализ рычажного механизм
4. ВАРІАНТ 1 Питання 1 Поняття про рухову якість м~язової сили
5. Характерологическая часть учения
6. Экономика Южной Кореи
7. евангелие старец Паисий Святогорец Невидимый подвиг ИПЦР не чуждается экуменического диалога с ка
8. Тема- Разработка бизнесплана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного те
9. Тема код по кодиф
10. THE WORD ND ITS MENING
11. Разговор Чеченца с русским ДПС в Грозном
12. тема мероприятий проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемическог
13. Тема 8 Удосконалення системи управління і кооперативної демократії
14.  Лучший месяц для Джонатика 2
15. Встал не с той ноги
16. Видеоматериалы Глоссарий Персоналии Нормативные правовые акты Приложения
17. История возникновения паранджи1
18. Контрольная работа- Методика проведения аудита денежных средств
19. экономических условий
20. Реферат- Комплексная автоматизация проектов разработки ПО в условиях кризиса