Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Правознавство навчальнонауковий інститут права і психології Київ ~ 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


PAGE   \* MERGEFORMAT 22

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

          ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

_________________В.В.Чернєй 

“______”___________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Складання господарсько-правових документів

занапрямом підготовки  6.030401 «Правознавство»

навчально-науковий інститут права і психології

Київ – 2013 рік


Робоча програма навчальної дисципліни «Складання господарсько-правових документів» для студентів ОКР «бакалавр», за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

03.01. 2013 року -   25 с.

 

Розробники:

Доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук Тищенко Ю.В.

Доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат економічних наук Загорняк Н.Б.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін НАВС.

Протокол  від “04січня 2013 року  № 1

Т.в.о. завідувача кафедри

господарсько-правових дисциплін НАВС  ___________ (Л.Л. Нескороджена)

“___” _________ 2013 року

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол  від “____” __________ 20____ року  № ___

“____”_______ 20_____року   Голова __________________  ( В.В. Чернєй)

Тищенко Ю.В., 2013 рік

Загорняк Н.Б., 2013 рік


              

 1.  Опис навчальної дисципліни «Складання господарсько-правових документів»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів   2

Галузь знань

_____0304 Право_____

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

_6.030401 Правознавство 

(шифр і назва)

Модулів

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                         (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 72

8-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

0 год.

0 год.

Практичні, семінарські

36 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

32 год.

0 год.

Індивідуальні завдання: 4 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%


 1.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити систематичне вивчення студентами основ правового регулювання діяльності підприємств, зокрема правову регламентацію їх створення, укладення господарських договорів, організацію реалізації і приймання послуг, продукції і товарів за кількістю і якістю, організацію ведення претензійно-позовної роботи та т.ін..

Завдання:

 •  забезпечення отримання студентами основоположних знань у такій важливій галузі системи правознавства, як господарсько-правові документи, що створюються в процесі діяльності підприємства;
 •  забезпечення набуття практичних навичок і вмінь щодо методів і способів раціонального й ефективного складання господарсько-правових документів, що створюються не лише на підприємстві, але й за його межами, відповідно до спеціальних нормативно-правових актів, а саме до положень цивільного, господарського, господарсько-процесуального права, інструкції з діловодства та ін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

 •  положення господарського та господарсько-процесуального законодавства України;
 •  сучасні тенденції державного регулювання господарських правовідносин;
 •  сутність правових категорій господарського права;
 •  види та характеристики основних видів господарсько-правових документів, правила їх складання та вимоги до оформлення.

вміти: 

 •  орієнтуватися в особливостях правового регулювання господарської діяльності;
 •  своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-договірних відносин і, керуючись нормами діючого законодавства України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів господарювання;
 •  тлумачити чинне господарське законодавство та правильно застосовувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення;
 •  вміти при написанні господарсько-правових документів:  вірно  вибирати необхідну лексичну, граматичну форму; правильно розташувати реквізити документів, дотримуючись вимог державних стандартів і відомчих нормативних актів; послідовно й логічно викладати необхідну інформацію;


Студент також повинен набути навичок складання із дотриманням вимог юридичної техніки:

 •  документів, що регламентують порядок створення суб’єктів господарювання різних видів;
 •  документів з приймання продукції, товарів за якістю та кількістю, збереження майна  на підприємстві;
 •  документів досудового врегулювання господарських спорів т
 •  господарсько-процесуальних документів;
 •  документів щодо укладання, виконання, зміни та розірвання господарських договорів;
 •  документів щодо припинення діяльності підприємства;

Студент повинен набути вміння систематизувати й зберігати документи; мати папку документів, у якій повинні бути зразки всіх господарсько-правових документів, які розглядалися  протягом вивчення курсу.

 1.  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Документообіг у сфері господарської діяльності

Тема 1. Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи

Поняття про документ у сфері господарювання, його головні ознаки, функції, а також господарсько-правове  значення. Документи та документообіг як об’єкти господарсько-правового регулювання. Види господарсько-правових документів залежно від стадій здійснення господарської діяльності. Загальні правила складання господарсько-правових документів як особливого різновиду юридичних документів. Правова регламентація їх утворення суб’єктів господарювання. Призначення, склад і види документів, що регламентують порядок створення суб’єктів господарювання. Структурні частини статуту, його складання й оформлення. Структурні частини протоколу зборів засновників суб’єкта господарювання, його складання й оформлення. Складання контракту на управління підприємством. Особливості, складання й оформлення розпорядчих документів підприємства.

Професійна складова. Оволодіння здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття документованої інформації. Здатність розуміти і аналізувати документи та документообіг як об’єкти господарсько-правового регулювання. Розуміння понятійно-категоріального апарату науки про юридичні документи в сфері господарювання; призначення, склад і видів документів, що регламентують порядок створення суб’єктів господарювання, їх особливостей, складання й оформлення.  

Тема 2. Претензія: зміст, порядок складання

Господарсько-правова відповідальність підприємств. Мета та значення ефективного досудового врегулювання господарських спорів. Структура претензії про сплату неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції, її складання й оформлення. Структура претензії щодо сплати вартості продукції (товарів) якої не вистачає, її складання й оформлення.

Особливості складання претензії до Управління залізниці та постачальнику у зв’язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу.  Структура претензії про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків, її складання і оформлення. Правила написання відповіді на претензію. Пред’явлення претензій до автоперевізників. Претензії, що випливають з морських перевезень

Професійна складова. Здатність розуміти вплив ризиків господарсько-правової відповідальності на результати діяльності та розвиток підприємства; осмислювати роль ефективного досудового врегулювання господарських спорів. Вміння використовувати отримані знання і навики складання претензії для написання й належного оформлення претензій: про сплату неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції, щодо сплати вартості продукції (товарів) якої не вистачає; до Управління залізниці та постачальнику у зв’язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу; про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків; претензій до автоперевізників.  морських перевізників; для написання результативної відповіді на претензію.

Тема 3. Позовні заяви в господарських спорах

Підвідомчість та підсудність справ, повноваження господарських судів. Структурні елементи позову (позовної заяви), що подається до господарського суду.

Методика складання позову що подається до господарського суду. Вимоги до оформлення й порядок подання позову до господарського суду

Позовна давність та документи, пов’язані із застосуванням наслідків її спливу. Позови, що випливають з морських перевезень.

Професійна складова. Здатність розуміти проблеми складання процесуальних документів особами, які беруть участь у справі, що розглядається господарським судом; здійснювати аналіз фактичних обставин справи, формувати предмет доказування і зміст позовних вимог у справі; понять належності та допустимості доказів; розробляти стратегію і тактику складання процесуальних документів, використовуючи  аналіз типових зауважень, які пред’являються господарськими судами при прийнятті позовних заяв та прогнозування судової перспективи господарських справ. Вміння використовувати отримані знання і навики складання позовної заяви для написання й належного оформлення позовних заяв, що випливають з морських перевезень.

Тема 4. Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства

Правила написання відзиву на позов. Мирова угода, її сутність та правила написання. Мирова угода та її укладання на різних стадіях судочинства, в тому числі на стадії виконання судового рішення

Професійна складова. Здатність розуміти проблеми складання процесуальних документів особами, які беруть участь у справі, на стадіях господарського судочинства з метою забезпечення результативності доведення власної правової позиції. Вміння використовувати отримані знання і навики складання процесуальних документів для написання й належного оформлення відзиву на позов, мирової угоди.

Тема 5. Клопотання: види, порядок складання

Докази та доказування в господарському процесі. Види заяв та клопотань, що подаються сторонами до господарського суду. Заяви та клопотання на стадії виконання господарського рішення. Особливості написання та оформлення заяв, клопотань. Заява про відкриття виконавчого провадження. Способи припинення діяльності підприємств. Загальний господарсько-правовий порядок ліквідації суб’єкта господарювання. Проблеми ліквідації підприємства власником в разі банкрутства. Особи, що приймають рішення про ліквідацію та особи, що здійснюють ліквідацію підприємства. Особливості складання і оформлення заяви про припинення платника податків. Особливості складання і оформлення заяви про зняття з обліку у зв’язку із зміною місцезнаходження. Структура, складання і оформлення заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду

Професійна складова. Здатність розуміти проблеми та ситуації, що призводять до необхідності складання та подання відповідних клопотань, на різних стадіях господарського судочинства, та з приводу припинення діяльності підприємства. Вміння використовувати отримані знання і навички складання різних заяв та клопотань.

Тема 6. Скарги в господарських правовідносинах

Повноваження господарських судів апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України. Структура апеляційної скарги. Структура касаційної скарги. Структура заяви про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку. Повноваження державної виконавчої служби на стадії виконання ухвали, постанови рішення господарського суду. Правила написання відзивів на апеляційну та касаційну скарги. Скарга на дії відділу Державної виконавчої служби

Професійна складова. Здатність розуміти підстави, проблеми та ситуації, що призводять до необхідності складання та подання відповідних скарг, в тому числі на різних стадіях господарського судочинства. Вміння використовувати отримані знання і навички складання скарг.

Змістовий модуль 2. Договори у господарській діяльності

Тема 7. Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання

Участь юридичної служби підприємства в договірній роботі. Поняття господарського договору, його специфічні ознаки та істотні умови. Правове регулювання укладення, внесення змін, розірвання та припинення господарських договорів та його документальна реалізація. Загальна методика укладення господарського договору. Методика перевірки повноважень особи, що підписує договір. Особливості написання та оформлення окремих документів на стадії укладення договору: супровідного листа до проекту договору, супровідного листа до договору, протоколу розбіжностей та протоколу узгодження розбіжностей до договору. Написання та оформлення угод, якими оформлюється зміна та розірвання господарського договору. Підтвердження виконання договірного зобов’язання. Особливості оформлення договірних відносин за участю відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми  неукладеності та недійсності господарських договорів.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях укладення договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для перевірки повноважень особи, що підписує договір, врахування особливостей оформлення договірних відносин за участю відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання.

Тема 8. Договір поставки: види, зміст

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Договір поставки, його зміст, особливості укладання та виконання. Обов’язкові документи при укладанні договору поставки. Підтвердження виконання договірного зобов’язання.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі при укладанні, виконанні та припиненні договору поставки; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для перевірки повноважень особи, що підписує договір, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договором поставки.

Тема 9. Договори оренди майна та лізину

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання орендних відносин. Договір оренди майна, його зміст, особливості укладання та виконання. Договір лізингу, його зміст, особливості укладання та виконання. Обов’язкові документи при укладанні договорів оренди та лізингу. Підтвердження виконання договірного зобов’язання.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі при укладанні, виконанні та припиненні договору оренди; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для перевірки повноважень особи, що підписує договір, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами оренди майна та лізингу.

Тема 10. Агентській договір: зміст, порядок укладання  

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин комерційного посередництва. Предмет агентського договору. Документальне оформлення взаєморозрахунків в агентських відносинах. Законодавче обмеження та заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання. Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського договору. Особливості немонопольних відносин у комерційному посередництві. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах та їх документальна реалізація. Запобігання ризикам комерційного агента під час виконання агентського договору.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі при укладанні, виконанні та припиненні агентського договору; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам комерційного агента під час виконання агентського договору, врахування особливостей оформлення договірних відносин за агентським договором.

Тема 11. Документи у сфері перевезення вантажів

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері вантажних перевезень. Структура та зміст договору перевезення вантажів. Відповідальність перевізника. Документи про виконання зобов’язань за договором перевезення вантажів: види, особливості оформлення. Договір перевезення вантажів повітряним транспортом. Договір  перевезення вантажів морським транспортом. Документальне оформлення прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення, зміни умов перевезення. Договір транспортного експедирування. Особливості документального оформлення перевезення вантажу залізницею.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі при укладанні, виконанні та припиненні договорів у сфері вантажних перевезень; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам виконання договору перевезення вантажів, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами перевезення вантажів повітряним, морським транспортом та залізницею.

Тема 12. Документи у сфері банківської діяльності

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері банківської діяльності. Кредитний договір. Договір банківського рахунка. Договір факторингу. Підстави списання коштів з рахунка. Документальне оформлення розрахункових операцій.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі у сфері банківської діяльності. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами кредитним, банківського рахунку, факторингу.

Тема 13. Документи у сфері страхування

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері страхування. Договір страхування, його зміст, особливості укладення та виконання.

Професійна складова. Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі у сфері страхової діяльності. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами страхування.

4. Структура навчальної дисципліни

№ з/п

Номер змістовного модуля і назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять + МК

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль І Документообіг у сфері господарської діяльності

36

20

20

14

2

1.

Тема 1. Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи

5

2

2

3

2.

Тема 2. Претензія: зміст, порядок складання

7

4

4

3

3.

Тема 3. Позовні заяви в господарських спорах

8

6

6

2

4.

Тема 4. Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства

4

2

2

2

5.

Тема 5. Клопотання: види, порядок складання

5

2

2

2

1

6.

Тема 6. Скарги в господарських правовідносинах

7

4

4+

2

1

Змістовний модуль ІІ Договори у господарській діяльності

36

16

16

18

2

7.

Тема 7. Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання

5

2

2

2

1

8.

Тема 8. Договір поставки: види, зміст

5

2

2

2

1

9.

Тема 9. Договори оренди майна та лізингу

4

2

2

2

10.

Тема 10. Агентській договір: зміст, порядок укладання   

5

2

2

3

11.

Тема 11. Документи у сфері перевезення вантажів

5

2

2

3

12.

Тема 12. Документи у сфері банківської діяльності

5

2

2

3

13.

Тема 13. Документи у сфері страхування

7

4

4+

3

Всього

72

36

36

32

4

Форма контролю: залік

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Не передбачаються

2

...

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи

2

2

Претензія: зміст, порядок складання

4

3

Позовні заяви в господарських спорах

6

4

Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства

2

5

Клопотання: види, порядок складання

2

6

Скарги в господарських правовідносинах

4

7

Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання

2

8

Договір поставки: види, зміст

2

9

Договори оренди майна та лізингу

2

10

Агентській договір: зміст, порядок укладання

2

11

Документи у сфері перевезення вантажів

2

12

Документи  у сфері банківської діяльності

2

13

Документи у сфері страхування

4

Всього

36

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Не передбачаються

2

...

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

До теми 1: Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

 1.  Розкрийте та обгрунтуйте  поняття «господарсько-правовий документ»
 2.  Вимоги до оформлення документів щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання
 3.  Організація обліку платників податку в органах державної податкової служби та вимоги до оформлення документів
 4.  Особливості складання і оформлення сучасного ділового листа
 5.  Особливості складання і оформлення телефонограм
 6.  Особливості складання і оформлення доповідної записки..

3

2

До теми 2: Претензія: зміст, порядок складання

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

 1.  Особливості пред’явлення претензій до автоперевізників
 2.  2.Особливості претензії, що випливають з морських перевезень

3

3

До теми 3: Позовні заяви в господарських спорах 

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

 1.  Позовна давність та та сучасні проблеми судової практики, застосування наслідків її спливу
 2.  Актуальні проблеми позовів, що випливають з морських перевезень

2

4

До теми 4: Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства 

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Організація обліку платників податку в органах державної податкової служби та вимоги до оформлення документів

2.Особливості складання і оформлення сучасного ділового листа

3.Особливості складання і оформлення телефонограм

4.Особливості складання і оформлення доповідної записки

2

5

До теми 5: Клопотання: види, порядок складання

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Порядок переходу від загальних процедур ліквідації до процедур банкрутства

2.Етапи ліквідаційної процедури

3.Оформлення взаємовідносин з особами, які здійснюють ліквідацію підприємства

4.Відповідальність ліквідаційної комісії (ліквідатора)

2

6

До теми 6: Скарги в господарських правовідносинах

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Структура заяви про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку

2.Повноваження державної виконавчої служби на стадії виконання ухвали, постанови рішення господарського суду

2

7

До теми 7: Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

 1.  Принципи договірного права.
 2.  Написання та оформлення угод, якими оформлюється зміна та розірвання господарського договору

2

8

До теми 8: Договір поставки: види, зміст

Дайте письмове розгорнуте  порівняння із такими договорами:

1.Договір купівлі-продажу

2.Договір міни (бартеру)

3.Договіру купівлі-продажу оптової партії товару

2

9

До теми 9: Договори оренди майна та лізингу

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Договір фінансового лізингу

2.Договір суборенди

2

10

До теми 10: Агентській договір: зміст, порядок укладання

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Особливості немонопольних відносин у комерційному посередництві.

2.Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах

3

11

До теми 11: Документи у сфері перевезення вантажів Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Договір транспортного експедирування.

2.Договір  перевезення вантажів морським транспортом

3

12

До теми 12: Документи   сфері банківської діяльності 

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

 1.  Договір банківського рахунка
 2.  Підстави списанні коштів з рахунку

3

13

До теми 13: Документи у сфері страхування

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

1.Договори у фінансовій діяльності

2.Актуальні проблеми недійсності та неукладеності договорів у сфері страхування (за матеріалами судової практики)

3

Всього

32

9. Індивідуальні завдання

Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання:

 1.  Логічні, структурні, лінгвістичні вимоги юридичної техніки при складанні господарсько-правових документів
 2.  Посилання як прийом юридичної техніки при складанні господарсько-правових документів
 3.  Найпоширеніші помилки та особливості їх усунення при складанні таких видів господарсько-правових документів: скарги, клопотання, договори, в т.ч. договір поставки  

10. Методи навчання

Навчальна дисципліна «Складання господарсько-правових документів» покликана забезпечити систематичне вивчення студентами основ правового регулювання діяльності підприємств, зокрема правову регламентацію їх створення, укладення господарських договорів, організацію реалізації і приймання послуг, продукції і товарів за кількістю і якістю, організацію ведення претензійно-позовної роботи та т.ін..

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому, компетентністно-орієнтованому навчанні.

Мета викладання навчальної дисципліни досягається шляхом проведення практичних занять, організації самостійної та індивідуальної работи студентів відповідно до робочої навчальної програми.

Головна спрямованість практичних занять - створення такої атмосфери, аби студент працював самостійно, послідовно, систематично не лише вдома, але й у навчальному закладі при виконанні того чи іншого практичного завдання під контролем та за підтримки викладача. При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати інноваційні завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям їх майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних практичних занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом  викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів є перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами практичних занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення курсу є вироблення особистісно-практичного відношення слухачів до проблем документального забезпечення юридичного супровіду господарської діяльності на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни є опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед нормативно-правових актів, а також підготовка схем і порівняльних таблиць.

Проблемно-пошукові питання до кожної з тем курсу покликані підготувати слухача до проведення ним самостійної дослідницької роботи.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу типових і нестандартних ситуацій.

Всі види занять навчальної дисципліни Складання господарсько-правових документів повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

11. Методи контролю

Контроль за засвоєнням знань здійснюється декількома способами: застосовуються різні форми опитування, виконання реферативних завдань, написання контрольних робіт на практичних заняттях, а також систематичне проведення модульного контролю, складання заліку.

При виставленні оцінок враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї, а не особисте відношення до них тих, хто відповідає.

Успішність засвоєння курсу визначається за допомогою ухваленої шкали оцінювання.

Навчально-методичні матеріали для контролю

Змістовий модуль І. Документообіг у сфері господарської діяльності

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1.

Завдання для модульного контролю (для варіанту І).

В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ

ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ:

1.У статуті юридичної особи найменування може вказуватися:

А) українською мовою

Б) українською і російською мовами

В) українською, російською та англійською мовами

Г) усі варіанти вірні

2.Рішення засновників про створення юридичної особи як правило оформляється:

А) довідкою;

Б) протоколом;

В) регламентом.

3.Претензія:

А) надсилається відповідачу;

Б) надсилається до господарського суду;

В) надсилається до виконавчої служби

4.Правовим наслідком невірно зазначених реквізитів позовної заяви є:

А) відмова у позові

Б) оголошення перерви у судовому засіданні

В) повернення позовної заяви

Г) зупинення провадження у справі

5. При вирішенні господарського спору по суті господарський суд приймає:

А) постанову

Б) вирок

В) рішення

Завдання для модульного контролю (для варіанту ІІ).

В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ

ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ:

1.Внесення змін до установчих документів юридичної особи не має форму:

А) окремого додатка;

Б) протоколу;

В) викладення установчих документів у новій редакції.

2.Строки розгляду претензії:

А) десять днів;

Б) один місяць;

В) два місяці

3.Чи можна подати позов, який одночасно має і майновий і немайновий характер?

А) так, можна

Б) ні, не можна, потрібно подавати окремі позови відповідного характеру

4.В господарському суді клопотання можуть заявлятись:

А) тільки у письмовій формі

Б) тільки в усній формі

В) в усній і письмовій формі

5.Апеляційна скарга подається:

А) безпосередньо до апеляційного господарського суду

Б) до апеляційного господарського суду через господарський суд першої інстанції

В) до апеляційного господарського суду через ВГСУ

Г) до апеляційного господарського суду через ВСУ

Змістовий модуль ІІ. Договори у господарській діяльності

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2.

Завдання для модульного контролю (для варіанту І).

В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ

ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ:

1.Чи обовязкове скріплення господарського договору печаткою?

А)так

Б) ні

2.Oб’єктом оренди є:

А) предмет оренди

Б) склад майна

В)склад і вартість майна

Г) склад і вартість майна з урахуванням її індексації

3.Договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта або від свого імені проти документів, які відповідають умовам цього договору, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж – це:

А) меморіальний ордер;

Б) платіжне доручення;

В) розрахунковий чек;

Г) акредитив;

Д) вексель.

4.Твердження, що агентський договір спрямований на надання однією особою сприяння в реалізації суб’єктивних прав та обов’язків і реалізацію цих прав у відносинах із третіми особами,

А. вірне

Б. невірне

5.Твердження, що при перевезенні вантажу автомобільним транспортом товарно-транспортна накладна є юридичним документом, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку,

А. вірне

Б. невірне

Завдання для модульного контролю (для варіанту ІІ).

В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ

ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ:

1.Господарський договір вважається укладеним:

А) з моменту досягнення згоди щодо усіх істотних умов;

Б) з моменту досягнення згоди щодо ціни договору;

В) з моменту виконання основних зобов’язань.

2.Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує не залежно від наслідків господарської діяльності. Що мається на увазі?

А) орендна плата визначається виключно у вигляді фіксованої ставки і не може виражатися у відсотках від обороту, формулах тощо

Б) орендна плата може виражатися у відсотках від обороту, формулах тощо, але потрібно вказати мінімальний платіж, який буде сплачуватися у будь-якому випадку

3.Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей та для здійснення усіх видів операцій за цим рахунком – це:

А) вкладний рахунок;

Б) поточний рахунок;

В) кореспондентський рахунок.

4.Твердження, що вчиняючи дії в інтересах іншої особи (принципала) агент в деяких ситуаціях виражає власну волю,

А. вірне

Б. невірне

5.Твердження, що при перевезенні вантажу залізницею перевізник зобов’язаний періодично перевіряти кількість та масу вантажу, що зазначаються в накладній,

А. вірне

Б. невірне

Перелік питань (документів) для підсумкового контролю

1.Позовна заява

2.Апеляційна скарга

3. Касаційна скарга

4.Мирова угода

5.Заява про відкриття виконавчого провадження

6. Довіреність

7. Статут

8.Протокол зборів засновників

9. Положення про відокремлений структурний підрозділ

10. Наказ

11. Протокол

12. Акт

13. Контракт на управління підприємством

14. Діловий лист

15. Телефонограма

16. Заява про порушення справи про банкрутство

17. Супровідний лист до проекту договору

18.Протокол узгодження розбіжностей до договору

19. Договір поставки

20. Договір оренди

21. Договір лізингу

23. Агентський договір

25.Договір перевезення вантажів

26. Договір перевезення вантажів повітряним транспортом

27.Договір  перевезення вантажів морським транспортом

28.Договір транспортного експедирування

29. Договір перевезення вантажу залізницею

30.  Претензія про сплату неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції

34. Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів) якої не вистачає

35.Претензія до Управління залізниці та постачальнику у зв’язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу

36. Претензія про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків

37. Відповідь на претензію

38. Відзиви на апеляційну та касаційну скаргу

39. Платіжні документи

39. Скарга на дії відділу Державної виконавчої служби

                                                                      

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

100

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

10

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно  

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Складання господарсько-правових документів» включає:

- програму з навчальної дисципліни «Складання господарсько-правових документів»;

- навчальні посібники з господарського права у бібліотеці НАВС;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Складання господарсько-правових документів»;

     - завдання для самостійної роботи студентів, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Складання господарсько-правових документів»;

     - тестові завдання до семінарських, практичних занять, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Складання господарсько-правових документів»;

     - модульні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

     - методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання  фахової літератури, написання рефератів, наукових робіт, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Складання господарсько-правових документів»;

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Складання господарсько-правових документів».

14. Рекомендована література

Базова

 1.  Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –№ 30 (23.07.1996). – Ст. 141.
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6 (11.02.1992). – Ст. 56.
 3.  Господарський кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,  N 21-22, ст.144
 4.  Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
 5.  Повітряний кодекс України вiд 04.05.1993 р. //Відомості Верховної Ради.- 1993.- N 25.-Ст.274
 6.  Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради.-1995.-NN 47, 48, 49, 50, 51,52.-Ст.349
 7.  Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
 8.  Закон України  від 15.05.2003  р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263
 9.  Закон України від 07 березня 1996 року «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78
 10.  Закон України від 07 грудня 2000 року «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
 11.  Закон України від 07.07.2010 р. „Про судоустрій і статус суддів” // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1 (30.07.2010). – Ст. 1900.
 12.  Закон України від 21.04.1999 р. „Про виконавче провадження” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24 (18.06.1999). – Ст. 207.
 13.  Закон України від 14.05.1992 р. „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції від 30.06.1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42 (29.10.1999). – Ст. 378.
 14.  Закон України від 08.07.2011 р. „Про судовий збір” // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 15.  Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва" від 12.05.2011 р. № 3329-VI.
 16.  Закон України "Про внесення змін до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви" від 19.05.2011 р. № 3382-VI.
 17.  Статут залізниць України. Затверджений постановою КМУ  № 457 від 06.04.1998 р. // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р.- № 14.- С.150
 18.  Постанова Пленуму Вищого господарського суду України вiд 26.12.2011  № 17 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»
 19.  Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 року №11 «Про деякі питання практичного застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня  2012 року №3
 20.  Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2010 р. № 01- 08/140 „Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві” // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 3.
 21.  Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.11.2009 № 01-08/631 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)»
 22.  Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»
 23.  Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс  Украины: Учебное пособие (курс лекций). - Харьков: "БУРУН КНИГА", 2012.  - 192 с.
 24.  Актуальні проблеми господарського, цивільного права та процесу: наук. зб. Вип. 1 /Ред.: Л.М. Ніколенко; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. - Маріуполь, 2009. - 183 с.
 25.  Беляневич О.А., Вінник О.М., Джуринський В.О.   Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник. /За заг. ред.. В.С. Щербіни.-К.: Юрінком Інтер, 2012.-528 с.
 26.  Васильєв С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. - Харьков: Эспада, 2010. - 408 с.
 27.  Вечірко І.О. Основні стадії провадження у справі про банкрутство: особливості класифікації та зміст // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 58-67.
 28.  Господарське процесуальне право: навч. посіб. / І.А. Балюк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К., 2008. - 224 с.
 29.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В.Л. Костюк, К.М. Біда, В.В.Бонтлаб, Л.В. Логуш, В.П. Мельник; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К.: Ін Юре,2009. - 223 с.
 30.  Горевий В.І., Куліш А.М. Юридичні документи підприємства. Практикум: Навчальний посібник.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-360 с.
 31.  Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 
 32.  Договірне право України. Особлива частина / Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та інш. – К.: Юрінком Інтер, 2009.-1200 с.
 33.  Доказування в господарському судочинстві: навч. посіб. / Л.М. Ніколенко. - О.: Фенікс; Суми: Унів. кн., 2007. - 415 с.
 34.  Зразки процесуальних документів : посібник / А.М. Бірюкова, Б.М. Грек, С.О. Куринська, О.Г. Яновська. – К. : Прецедент, 2012. – 160 с.
 35.  Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського процесуального права України // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 5. - С. 110-116.
 36.  Процесуальна документація : навчальний посібник / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – К. : ЦУЛ, 2010. – 560 с.
 37.  Січевлюк В.А. Господарське право України: Навчальний посібник.-К.: УІРФР, 2010. - 474 с.
 38.  Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 192 с.
 39.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України./За ред.. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011.-608 с.

Допоміжна

 1.  Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 2.-С.133-139
 2.  Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С.178-187.
 3.  Булгакова І.В. Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2007.–№ 6.– С.14-18.
 4.  Вечірко І.О. Особливості реалізації функцій господарського суду при здійсненні ліквідаційної процедури в провадженні у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 4. – С. 24-33.
 5.  Вечірко І.О. Про деякі питання практики порушення провадження у справі про банкрутство громадянина-підприємця // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 2. – С. 138-145.
 6.  Данилова Т. Б. Деякі питання застосування процесуального законодавства при вирішенні спорів, що виникають із Статуту залізниць України та перевезення вантажів залізницею //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 5.-С.12-17
 7.  Добровольська В.В. Деякі питання представництва у господарському судочинстві України // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 2. - С. 81-88.
 8.  Картузов М.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 4. - С. 100-106.
 9.  Кравчук Г. А. Перевезення вантажів залізницею: правове регулювання та судова практика (за матеріалами круглого столу) //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 4.-С.43-46
 10.  Литвин В.П. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду: Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 3. - С. 60-77.
 11.  Міньковський С.В. Розпорядження майном боржника як судова процедура банкрутства // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 1. - С. 187-195.
 12.  Ніколенко Л.М. Особливості господарських процесуальних відносин // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 1. - С. 142-148.
 13.  Похиленко І.С. Відвід судді в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 3. - С. 111-118.
 14.  Притика Д.М. Запровадження міжнародних стандартів у господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 1. - С. 87-97.
 15.  Притика Ю.Д.  Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 4.-С.53-58
 16.  Смітюх А.В. Реалізація права на касаційне оскарження судових актів особами, не залученими до участі у справі у господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 4. - С. 95-102.
 17.  Теньков С.О. Проблені питання оцінки судом факсограм у якості доказу: Науково- практичний коментар рішень та постанов господарських судів України // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 4. – С. 56-60.
 18.  Тимченко Г.П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в Україні // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 4. - С. 126-132.
 19.  Шуляк Л.А. Щодо проблеми зловживання учасниками судового процесу правом апеляційного (касаційного) оскарження судових актів, які не підлягають оскарженню // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 1. - С. 22-24.

15. Інформаційні ресурси

Зразки господарсько-процесуальних документів на електронних носіях




1. Шпаргалка- Поняття, види та принципи страхування.html
2. Происхождение, термический режим и природные ресурсы озер
3. Организационно-кадровое обеспечение государственой кадровой политики
4. это достижение желаемых результатов посредством эффективного использования людских материальных и финанс.html
5. Источники Книга как источник текста
6. тематичне моделювання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат
7. Перевод на другую постоянную работу и перемещение на другое рабочее место
8. Ветлужская средняя общеобразовательная школа Ветлужского района Нижегородской области
9. Задание 1. Наряд патрульнопостовой службы 5 февраля 2013 года в 00 часов 25 минут на ул
10. Эволюция магматизма в зоне сочленения гранит зеленокаменных и гранулит-гнейсовых областей, Восточные Саяны, Сибирь
11. тема состоящая из взаимодействующих электронов и ядер может находиться в различных состояниях и переходит
12. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права
13. Эвены
14. тематический анализ
15. Политический режим
16. Потом не стало ни караванов ни итальянцев да и сами улицы теперь называются иначе
17. Черкаський професійний будівельний ліцей ЗВІТ За 1 семестр З предмета 20 20 н
18. Учет активов организации, источники их образования
19. How long How do you your mother~s nme B KTE
20. Time students like me nd the rest re prt timestudents