Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Ознайомлення з Державними актами по охороні природи, стандартами і нормами ГДК і ГДВ забруднення повітря, води, сільськогосподарської продукції

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Економіка природокористування 

Практична робота №4

Тема: Ознайомлення з Державними актами по охороні природи, стандартами і нормами ГДК і ГДВ забруднення повітря, води, сільськогосподарської продукції.

Мета: ознайомити студентів зі складом екологічного законодавства України, стандартами і нормами ГДК і ГДВ забруднення повітря, води, сільськогосподарської продукції, та формувати навики з їх використання.

Обладнання: Державні акти з охорони природи, звіт державного управління екології та природних ресурсів в області.

Теоретична частина

Відомо, що якість води залежить від кількості в ній шкідливих домішок. Санітарними правилами встановлені нормативи якості води у водоймищах двох категорій водокористування;

водоймища питного й культурно-побутового призначення;

водоймища рибогосподарського призначення.

Нормування якості води для першої категорії водоймищ здійснюється в радіусі 1 км від пункту водокористування, а для другої категорії — в місці випуску стічних вод, але не далі як 500 м від нього.

Нормуються: вміст плаваючих домішок, запах, присмак, колір, температура води, значення кислотності рН, склад і концентрація мінеральних домішок, кількість у воді кисню, граничне допустима концентрація отруйних і хвороботворних бактерій.

Нормування кількості у воді шкідливих та отруйних речовин здійснюють за принципом лімітуючого показника шкідливості (ЛПШ), під яким розуміють найбільш ймовірний вплив кожної речовини.

При нормуванні якості води у водоймищах 1-ї категорії використовують три види ЛПШ [додаток №4]: санітарно-токсикологічний, загально-санітарний та органолептичний. Для водоймищ 2-ї категорії використовують додатково токсикологічний і рибогосподарський ЛПШ. Відповідно встановлюються граничне допустимі концентрації шкідливих речовин окремо для 1-ї 12-ї категорій водоймищ.

Санітарний стан води у водоймищі вважається задовільним із-за таких умов:

у воді водоймища після змішування з нею стічних вод кількість розчиненого кисню не повинна бути меншою 4 мг/л у будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня;

повна потреба води в кисні при біохімічному окисленні домішок з температурою 20 °С не повинна перевищувати 1 мг/л для водоймищ 1-ї і 2-ї категорій;

вміст зважених речовин у воді водоймища після спуску стічних вод не повинен збільшуватися більше ніж на 0,25 і 0,75 мг/л для водоймищ 1-ї і 2-ї категорій;

вода не повинна мати запаху і присмаку інтенсивністю більше 3 балів для морів і 2 балів для водоймищ 1-ї категорії, або при подальшому їх хлоруванні — для водоймищ 2-ї категорії;

забарвлення не повинно виявлятися у стовпчику води, яка скидається, висотою 20 см для водоймищ 1-ї категорії і 10 см — для водоймищ 2-ї категорії й морів;

реакція води водоймища після змішування її зі стічними водами повинна бути в межах 6,5 < рН < 8,5;

стічні води не повинні містити мінеральних масел та Інших плаваючих речовин в таких кількостях, які здатні утворювати на поверхні водоймища плівки та плями;

мінеральний склад для водоймищ 1-ї категорії повинен перевищувати по
щільному залишку 1000
мг/л;

температура води водоймища в результаті спуску стічних вод не повинна
перевищувати літом більше ніж на З °С порівняно з середньомісячною температурою води найжаркішого місяця за останні 10 років;

у. воді не повинно міститися збудники хвороб;

у воді не повинно бути отруйних речовин у таких концентраціях, які могли би викликати шкідливу дію на здоров'я населення.

Гранично допустима концентрація (ГДК) — це максимальна кількість шкідливих речовин в одиниці об'єму, або маси середовища води, повітря, або ґрунту, яка практично не впливає на стан здоров'я людини. ГДК встановлюється компетентними установами, організаціями, комісіями як норматив. Останнім часом при нормуванні ГДК враховують не лише вплив забруднювачів на стан здоров'я людини, але і його вплив на диких тварин, рослин, гриби, мікроорганізми, природні угруповання, а також на клімат, прозорість атмосфери й санітарно-побутові умови життя. Зараз у більшості країн світу встановлено значення ГДК більш ніж для 700 шкідливих газів, парів, пороху в повітрі.

Для санітарної оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря важливим є визначення граничне допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі населених пунктів (ГДК с. д. н.); гранично допустимих максимальних разових концентрацій шкідливих речовин  у повітрі населених пунктів (ГДК  м. р. н.) (додаток № 7 ).

Для всіх об'єктів, які забруднюють атмосферу, розраховують і встановлюють гранично допустимі викиди (ГДВ) — це кількість шкідливих речовин, яка не повинна перевищуватися під час викиду в повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів на межі санітарної зони не була вищою, ніж ГДК.

Гранично допустимий викид шкідливих речовин визначається за формулою:

ГДВ = кр ■ ГДК

кр — коефіцієнт розведення викинутого за 1 сек. забруднення до допустимої норми; ГДК— гранично допустима концентрація шкідливої речовини, мг/м .

Хід роботи

Завдання 1

Заповнити таблицю „Основні законодавчі акти й документи в галузі охорони природи в Україні”.

                                                                                                         Таблиця № 1

№ п/п

Назва документа

Рік прийняття

Основні положення

Значення

Завдання 2

Ознайомитися із стандартами і нормами ГДК і ГДВ повітря, води, ґрунту, с\г продукції. (додаток №3, 4, 5, 6, 7, 8 )

ГДК - ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГДВ - ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Користуючись стандартами і нормами ГДК і ГДВ та звітом державного управління екології та природних ресурсів в області зробити аналіз стану природних ресурсів в області, а також визначити підприємства найбільші забрудники довкілля.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Висновок по роботі:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання роботи студенти повинні:

Знати:

Вміти:

1. Законодавчі акти з охорони природи в Україні.

2. Стандарти і норми ГДК, ГДВ повітря, води, ґрунту, с/г продукції.

1. Використовувати законодавчі акти і нормативні документи з охорони природи.

2. Користуватись стандартами і нормами ГДК і ГДВ, при визначенні стану природних ресурсів та довкілля.

Контрольні питання для самоперевірки та захисту роботи

 1.  Назвіть Державні акти з охорони навколишнього природного середовища.
 2.  Якими поняттями керуються при визначенні обсягу забруднень природного середовища?
 3.  Що таке екологічний моніторинг та назвіть його види?
 4.  Що таке ГДК?
 5.  Що таке ГДВ?
 6.  Які ви знаєте органи управління і контролю за виконанням природоохоронного законодавства в Україні?
 7.  Назвіть Державні заповідники в Україні.
 8.  Які об’єкти природно-заповідного фонду є у вашій місцевості?
 9.  Ваше бачення сучасних екологічних проблем та шляхи їх вирішення.

 

Оцінка _____________

Викладач ___________

Рекомендована література

 1.  Малимон С.С., «Основи екології» Підручник Вінниця  2009р.
 2.  Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю, „Основи екологічних знань”   Київ 2000.
 3.  Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. „Навколишнє середовище та його охорона”, Київ, 1993 р.
 4.  Гудков І. М, Ткаченко Г. М. Основи сільськогосподарської радіобіології і
  радіоекології.—К., 1993.
 5.  Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк  В.А. „Основи екології та навколишнього середовища” Львів 2000.
 6.  Джигирей В. С, Сторожук В. М. Основи екології та охорона навколишнього
  середовища. - Львів, 2001.
 7.  Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології. - К., 2001.
 8.  Корсак К.В., Плахотнік О.В.  „Основи екології” Київ, 2000 р.
 9.  Назарук М.М. „Основ екології та соціології” Львів, Афіша, 1999 р.
 10.  Назарук М.М. „Практикум із основ екології та соціології” Львів, Афіша, 1999 р.
 11.  Назарук М. М., Сенчина Б. В. Практикум із основ екології та соціоеко-
  логії.—Львів, 2000.
 12.  Негруца Н. А. Економіка природокористування.—К.,2001.


Додаток №1

Забрудненість поверхневих вод


Додаток №2

Перелік рослин і тварин - індикаторів чистоти водойм

Рослини

Тварини

Безхребетні

Латаття біле                

Латаття жовте              

(глечики жовті)           

Вільха чорна               

Верба

Тілоріз

Водокрас 

Окунь

Судак

Йорж

Щука

Підуст                  

Жерех

Личинки волохокрильця           Личинки беззубки              Личинки перлівниці              Перлівниця                            

                                                      

                                                                  Додаток №3

Речовина

ГДК, мг/кг

Речовина

ГДК, мг/кг

Атразин

0,01

Мідь

3

Бензол, толуол

0,3

Нікель

4

Бензпірен

0,02

Нітрати

130

Бромофос, метилстирол

0,4

Поліхлорпропілен

0,5

Ванадій

150

Ртуть

2,1

Гексахлоран

1

Свинець

20

Гетерофос

0,005

Сірка

160

Кадмій

1

Сірководень

0,4

Карбофос

2

Фтор

10

Кельтін, ліндан

1

Хлорамін

2

Кобальт

5

Хлорофос

0,5

Марганець

1500

Хром (VI)

0,05

Метафос

0,1

Цинк

23

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у ґрунтах.

Речовина

ГДК, мг/л

Речовина

ГДК, мг/л

1

2

3

4

За санітарно-токсикологічним лімітуючим показником шкідливості

Анілін

0,1

Нітрохлорбензол

0,05

Арсен

0,03

Піридин

0,2

Бензол

0,5

Поліакриламід

2,0

Берилій

0,0002

Роданіди

0,1

Гексаметилендіамін

0,01

Ртуть

0,0005

Гексахлорбензол

0,05

Свинець

0,03

Гексоген

0,01

Тетраетил свинець

0

Нітрити, нітрати (за нітрогеном)

10,0

Формальдегід

0,01

За загально санітарним лімітуючим показником шкідливості

Аміак (за нітрогеном)

2,0

Тетрахлорид вуглецю

0,3

Дим етил формамід

10,0

Тринітротолуол

0,5

Кадмій

0,001

Фенол (карболова кислота)

0,001

Капролактам

1,0

Хлор активний

0

Кобальт

0,1

Хлорбензол

0,02

Мідь

1,0

Хлорофос

0,05

Нікель

0,1

Хром (ПІ)

0,5

Тіофос

0,003

Хром (VI)

0,1

Толуол

0,5

Цинк

1,0

За органолептичним лімітуючим показником шкідливості

Бензин

0,1

Залізо

0,5

Гас

0,1

Нафта з високим вмістом сірки

0,1

Гексахлоран

0.02

Нафта інша

0,3

Динітробензол

0,5

Нафтові кислоти

0,3

Дихлорбензол

0,002

Пікринова кислота

0,5

Дихлорфенол

0,002

Пропілен

0,5

Дихлоретан

2,0

Сірковуглець

1,0

ДЦТ

0,1

Скипидар

0,2

                                                                                                                                  Додаток №4    

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення

Додаток №5

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у питній воді

Речовина

ГДК, мг/л

Речовина

ГДК, мг/л

Ацетати

45

Феноли

0,001

Дихлорфенолоцтова кислота

1

Форміати

45

Ефіророзчинні речовини

0,1

Фосфати

1

Залізо

0,5

Фосфорорганічні пестициди

0,03

Миш’як

0,05

Фториди

0,75

Мідь

0,1

Хлориди

100

Нафтопродукти

0,1-0,3

Нітрати

45

Хром (загальний)

0,5

Нітрити

0

Хром (VI)

0,01

Сульфати

500

Ціаніди

0

                                                                                                                    Додаток №6

Гранично допустимі рівні вмісту радіонуклідів у харчових продуктах

Назва продукту

Питома активність

Цезію

Стронцію

Питна вода

5*10-10

1*10-10

Молоко, молочні продукти

1*10-8

1*10-8

М'ясо, риба, птиця, яйця

2* 10-8

Картопля та овочі

1,6 *10-8

1*10-9

Хліб, хлібопродукти, борошно, цукор

1 *10-8

1*10-9

Свіжі лісові ягоди, гриби

4 *10-8

Продукти для дитячого харчування

5 *10-9

1*10-8

Лікарські рослини

2 *10-7

                                                                                                 Додаток №7

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів

Речовина

гдк, мг/м

максимальна разова

середньодобова

Аміак

0,02

0,004

Ацетон

0,35

0,35

Гексахлоран

0,03

0,003

Метафос

0,001

Нафталін

0,003

0.003

Нікель

0,0002

Нітробензол

0,008

0,005

Оксид азоту

0,04

Оксид вуглецю (II)

3,0

1,0

Оксид селену (IV)

0.00005

Оксид сірки (IV)

0,5

0.05

Оксид телуру (IV)

0.00001

Оцтова кислота (пари)

0,2

0.06

Пеніцилін

0,05

0.002

Пил бавовни

0,5

0.04

Пил нетоксичний

0.5

0.15

Ртуть (пари)

0.0003

Сірководень

0.005

0,005

Сірчана кислота (пари)

0.3

0.1

Фенол

0.003

Формальдегід

0.003

Фосфорний ангідрид

0.15

0.05

Фтористий водень

0.02

0.005

Хлор

0,1

0,03

Хлорид заліза (III)

0,004

Хлороформ

0,03

Хром (VI)

0,0015

0,0015

Додаток №8

Хвороби, що передаються через воду

Забруднюючий біоагент

Хвороба

Клінічний прояв хвороби

Бактерії

Холера

Пронос, блювання, і смертельна втрата води

Тиф

Пронос, блювання , збільшення селезінки

Бактеріальна дизентерія

Пронос ( смертельна хвороба насамперед для дітей )

Запалення кишок

Гострий біль живота. Блювання, нудота.

Віруси

Інфекційний гепатит

Жар, біль голови і живота, втрата апетиту, жовтяниця, збільшення печінки

Поліоміїд

Жар, різкий біль голови , горла, м’язів, Необоротне ушкодження кінцівок

Найпростіші

Дизентерія

Пронос, біль голови, живота

Паразити

Шистосоміаз

Біль живота, анемія, ушкодження шкіри та внутрішніх органів , хронічне погіршення здоров’я


Диплом на заказ


1. Тема занятия Дата Время 1
2. зміни в споживчих витратах
3. Детский сад комбинированного вида 177 -Н
4. Реферат- Благотворительность в русской медицине
5. Реферат- К истории становления функции мягкого знака у еря
6. Реферат на тему- Екологічна діяльність як передумова формування фомування екологічної свідомості
7. Основные задачи дисциплины ~ научить студентов- освоению ключевых понятий и терминов основных теори
8. Задание для практического занятия 1 Установка пароля пользователя Проблема защиты информации от не
9. тема В значительной степени страна до сих пор управляется семьей Ли Куан Ю человека который сумел превратит
10. тема. Состав САПР
11. Сглаживающие фильтры
12. Тема 1- Суть предмета материаловедение
13. IX вв славяне объединялись в общности носившие уже не только родовой но и территориальнополитический хар
14. Барсы является бизнесмен Ганс Гампер
15. то из компонентов класса ссылки или константы или когда какойто из компонентов подобъект в котором есть с
16. Лабораторная работа 8- Возможности базы данных в Excel.
17. Курсовая работа- Ліцензування підприємницької діяльності
18. контрольна робота 1 з дисципліни Сучасна теорія управління Варіант 2 Виконав-
19. Астана медицина университеті А~ 07
20. Тема Невыносимый ребенок