Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

менеджмент у широкому і вузькому розумінні

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Визначення поняття «менеджмент» у широкому і вузькому розумінні. Співвідношення «управління», «менеджмент», «адміністрування», «керування».
 2. Визначення основних функцій менеджменту. Їх взаємозв’язок в межах циклу менеджменту.
 3. Характеристика менеджменту як виду професійної діяльності (ознаки діяльності менеджера, сфери та рівні менеджменту, ролі менеджера в організації).
 4. Характеристика основних етапів розвитку науки управління (від класичної теорії до сучасних напрямків).
 5. Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління й адміністративна школа (напрямки і цілі досліджень, основні досягнення, недоліки).
 6. Сутнісна характеристика поведінкової і кількісної теорій менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки).
 7. Сутнісна характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, ситуаційний (сутність, спільні риси й відмінності, внесок у розвиток науки управління).
 8. Визначення поняття «прийняття рішень» в менеджменті. Характеристика сутності класичної, поведінкової, ірраціональної моделей прийняття рішень.
 9. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування).
 10. Змістовна характеристика основних етапів раціональної технології прийняття рішень (діагноз проблеми, накопичення інформації, опрацювання альтернатив, оцінка альтернатив, прийняття рішень).
 11. Класифікація методів творчого пошуку альтернативних варіантів. Стисла сутнісна характеристика найважливіших з них.
 12. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення. Стисла характеристика аналітичних, статистичних і теоретико-ігрових методів.
 13. Характеристика моделі задачі теорії статистичних рішень. Сутнісна характеристика основних критеріїв теорії статистичних рішень (критерії песимізму, оптимізму, коефіцієнта оптимізму, Лапласа, жалю).
 14. Сутнісна характеристика теорії ігор як метода обґрунтування управлінських рішень (основна задача теорії ігор, верхня і нижня ціна гри, сідлова точка).
 15. Сутність планування як функції управління (визначення, основні підфункції, основні етапи). Класифікація планів організації за критеріями: широти охоплюваної сфери; часового горизонту планування; ступенем конкретизації.
 16. Характеристика поняття «мета» в управлінні й основні вимоги до правильно сформульованих цілей. Класифікацію цілей організації.
 17.  Характеристика стратегічних вікон та причин, що їх викликають.
 18. Характеристика сутності концепції управління за цілями (МВО). Змістовна характеристика основних етапів процесу управління за цілями.
 19. Переваги і недоліки процесу управління за цілями (МВО).
 20. Визначення поняття «стратегія». Необхідність її розробки для організації. Характеристика основних елементів та рівнів стратегії організацій.
 21. Характеристика логіки процесу формування стратегії організації (основні етапи процесу формування стратегії і їх взаємозв’язок).
 22. Характеристика процедури зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії (цілі; фактори, що оцінюються; основні результати; SWOT- аналіз).
 23. Характеристика сутності методу «пакетного менеджменту» як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії.
 24. Сутнісна характеристика стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується, практичні засоби побудови, умови застосування).
 25. Сутнісна характеристика стратегії диференціації (принцип, на якому ґрунтується, перелік можливих унікальних властивостей продукції, умови ефективного застосування).
 26. Сутнісна характеристика стратегії фокусування (принцип, на якому ґрунтується, порядок розробки, можливі варіанти).
 27. Класифікація і стисла характеристика основних типів і форм планів впровадження стратегії (тактичні, одноразові плани, плани, що повторюються).
 28. Визначення поняття «організації» як функції управління. Співвідношення категорій «організація», «організаційна діяльність», «організаційна структура».
 29. Стисла сутнісна характеристика основних складових організаційного процесу. Фактори, що обумовлюють складність організаційного процесу.
 30. Сутнісна характеристика класичної теорії організації (напрямки і цілі досліджень; основні результати досліджень А. Файоля і М. Вебера).
 31. Сутність, основні досягнення і недоліки поведінкового підходу в теорії організації (на прикладі результатів досліджень Л.Лайкерта).
 32. Ключові аспекти впливу розмірів організації, середовища на її структуру.
 33. Характеристика основних методів перепроектування робіт в організації (ротація робіт; формування робочих модулів; розширення роботи; збагачення робіт; використання альтернативних графіків роботи).
 34. Характеристика основних принципів групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації.
 35. Сутнісна характеристика делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, типи повноважень).
 36. Сутнісна характеристика процесів координації робіт як складової організаційної діяльності (сутність, механізми вертикальної і горизонтальної координації, нетрадиційні засоби координації).
 37. Порівняльна характеристика лінійної і функціональної організаційної структури (відмінність принципів побудови, основні переваги і недоліки, сфери застосування).
 38. Характеристика лінійно-функціональної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування).
 39. Характеристика дивізіональної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування).
 40. Характеристика матричної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування).
 41. Визначення поняття «мотивація». Співвідношення категорій «потреби», «спонукання», «дії» у моделі процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації.
 42. Характеристика основних положень теорії «ієрархії потреб» А.Маслоу (основні тези, що покладені в її основу; сутнісна характеристика потреб в піраміді А. Маслоу; ієрархія потреб; основні висновки).
 43. Загальна характеристика «теорії потреб» Д. МакКлелланда (види потреб; роботи з найбільшою мотивацією, основні висновки).
 44. Загальна характеристика «теорії мотиваційної гігієни» Ф.Герцберга (ідея теорії; мотиваційні і гігієнічні фактори, діапазони їх дії; основні висновки).
 45. Характеристика «теорії очікувань» В. Врума (ідея, ситуаційні фактори, що враховуються; висновки для практичного використання).
 46. Характеристика «теорії справедливості» С.Адамса (ідея, на якій ґрунтується теорія; основні складові; можливі типи реакції на несправедливість; висновки для практичного використання).
 47. Сутнісна характеристика моделі Портера-Лоулера (ситуаційні фактори моделі і характер їх взаємозв’язків; висновки для практичного застосування).
 48. Порівняльна характеристика змістовних і процесних теорій мотивації (відмінності у спрямуванні; досліджувані проблеми; переваги і недоліки).
 49. Визначення поняття «лідерство». Співвідношення категорій «вплив», «влада», «повноваження», «лідерство». Формальне і неформальне лідерство.
 50. Характеристика основних форм влади та впливу, їх переваги та недоліки як інструментів лідерства.
 51. Порівняльна характеристика основних підходів у теорії лідерства: підхід з позицій особистих якостей керівника; поведінковий підхід; ситуаційний підхід (принципи, що покладені в основу кожного підходу; основні результати, переваги та недоліки).
 52. Основні положення «теорії Х» і «теорії Y» Д. МакГрегора (система уявлень про мотиви виробничої діяльності людей; характеристики автократичного та демократичного стилів керування).
 53. Сутнісна характеристика ліберального стилю керування (дослідження К. Левіна; переваги та недоліки у порівнянні з іншими стилями керування).
 54. Характеристика додаткових стилів керування за Р. Блейка та Дж. Моутон ()
 55. Визначення поняття «контроль». Модель процесу контролю (основні складові процесу контролю та їх взаємозв’язки).
 56. Характеристика основних етапів процесу контролю.
 57. Види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій (їх сутність, переваги і недоліки).
 58. Характеристика параметрів ефективної системи контролю. Сутність поняття «дисфункціональний ефект системи контролю».
 59. Сутність бюджетування як інструменту управлінського контролю (поняття «бюджет» і цілі його розробки; центри відповідальності та їх основні типи).
 60. Інструменти операційного контролю, їх стисла характеристика.
 61. Характеристика моделі процесу контролю поведінки працівників в організації (основні елементи моделі і їх взаємозв’язки).
 62. Характеристика підходів до оцінки діяльності працівників в організації (за абсолютними стандартами, за відносними стандартами, за критерієм досягнення цілей організації; їх переваги, недоліки, умови застосування).
 63. Визначення поняття «комунікації» в управлінні. Характеристика умов для комунікації і моделі процесу комунікації.
 64. Характеристика етапів процесу комунікації (сутність; фактори ефективної реалізації).
 65. Характеристика основних методів міжособистісних комунікацій (усна, письмова, невербальна: їх сутність, переваги і недоліки).
 66. Типи організаційних комунікацій за критеріями статусу комунікацій та їх спрямованості (сутність, особливості практичного застосування).
 67. Характеристика факторів, що перешкоджають ефективним комунікацій.
1. економіка походить від грецького
2. а возвратности и платности т
3. Курсовая работа- Профессиональный менталитет учителя
4. тема и источники конституционного права России.
5. Технологія соціального захисту.html
6. Органы кроветворения и иммунной защиты
7. Це також супроводжувалося відповідними геологічними процесами
8. ТЕМА 2. КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ.
9. Российская таможенная академия СанктПетербургский имени В
10. . Предмет задачи анализа
11. реферату- Збройні сили України в період національновизвольної боротьби 1917 1920ррРозділ- Військова справа ДПЮ
12. тематическиеСтатестические информация обрабатывается с помошью математики и статистики
13. 20 ГОДЫ Анкета Фамилия имя отчество Дат
14. Тема 1. Організація навчального процесу в системі підготовки магістрів з психології Розробити робочу пр
15. Курсовая работа- Договор купли-продажи недвижимости
16. Rift hunter Сегодня расскажем легенду основанную на некоторых заданиях игры и мыслях игроков
17. Тема- Еврейская культура в Биробиджане урок посвящен 75летию города
18. а норму обязательных резервов r б сумму выданных кредитов Кр.html
19. Мировые религии Отечественная культура XX века
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 1998.