Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 1 Основні поняття теорії множин

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Зміст

 1.  Розділ 1. Основи теорії множин.
 2.  Лекція  1. Основні поняття теорії множин. Геометрична інтерпритація множин (діаграми Венна, круги Ейлера). Підмножини…………..
 3.  Лекція 2. Операції над множинами.  Потужність множин. Формула включень та виключень…………………………………………………
 4.  Лекція  3. Відношення на множинах. Відношення еквівалентності. Фактор множина…………………………………………………………
 5.  Лекція 4. Відображення на множинах. Композиція та обернення відображень……………………………………………………………
 6.  Лекція 5. Відношення порядку на множинах. Відношення часткового і повного порядку. Діаграми Гассе………………………………….

 1.  Розділ 2. Теорія графів.
 2.  Лекція 6. Основні означення та поняття теорії графів. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Лема про рукостискання…………………….
 3.  Лекція 7. Відношення на графах. Підграф. Ізоморфізм графів……….
 4.  Лекція 8. Операції над графами. Числа графа (число внутрішньої і зовнішньої стійкості)…………………………………………………
 5.  Лекція 9. Способи задання графів: матриця інцидентності, суміжності, список ребер…………………………………………………………
 6.   Лекція 10. Зв’язність орієнтованого і неорієнтованого графа. Маршрути, шляхи, ланцюги, цикли………………………………..
 7.   Лекція 11. Метрика на  графах: відстань, центр, радіус та діаметр…..

 1.  Розділ 3. Графи та дерева.
 2.  Лекція 12. Зважені графи та алгоритм Дейкстри пошуку          найкоротшого шляху……………………………………………..
 3.  Лекція 13. Транспортні мережі. Знаходження повного потоку.         Алгоритм Форда-Фелкерсона………………………………………………………..
 4.   Лекція 14. Дерева і ліси. Обхід дерев. Алгоритми пошуку дерева вшир………………………………………………….. .
 5.   Лекція 15. Матрична формула Кірхгофа. Мінімальні каркаси.     Алгоритм Краскала………………………………………………..

 1.  Розділ 4.Математична логіка висловлювань.
 2.  Лекція 16. Висловлення і висловлювальні форми.   Елементарні і складні речення. Логічні операції (кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення,імплікація, еквіваленція)…………………
 3.  Лекція 17. Формули логіки висловлень.  Складання таблиць істинності для даних    формул. Тавтології. Рівносильність формул. Закони логіки……………………………………………………
 4.  Лекція 18. Обернені і протилежні речення. Достатні і необхідні умови. Структура означень………………………………………
 5.  Лекція 19. Відношення  випливання між  формулами логіки               висловлювань. Правильні і неправильні аргументи…………..
 6.  Лекція 20. Нормальні форми. Зведення формул до досконалих нормальних форм за допомогою рівносильних перетворень……..
 7.  Лекція 21. Перемикальні схеми. Аналіз, спрощення і синтез перемикальних схем…………………………………………..

 1.     Розділ 5. Теорія предикатів. Автомати.
 2.  Лекція 22. Предикати і способи їх задання. Множина істинності   предикату………………………………………………………………….
 3.  Лекція 23. Властивості і відношення. Властивості як одномісні предикати. Класифікація. Відношення як багатомісні предикати…..
 4.  Лекція 24. Квантори загальності та існування. Числові квантори.              Символічний запис означень і теорем………………………………..
 5.  Лекція 25. Формули логіки предикатів. Виконуваність   та істинність формул логіки предикатів…………………………………..
 6.  Лекція 26. Еквівалентні відношення. Попередня нормальна форма…………………………………………………………
 7.  Лекція 27. Мови. Формальні породжувальні граматики…
 8.  Лекція 28. Загальна характеристика автоматів. Скінченні автомати без виходу, скінченні автомати без входу. Автомати Мілі і Мура……………………………………………………………………..


1. ШАРТ ~лФараби атында~ы ~аза~ ~лтты~ Универститеті студентіні~ ~ндірістік ж~не о~у танымды~ т~жірибеде
2. Статья- Что открыл Достоевский в «Бедных людях»
3. тема принципов и норм регулирующих отношения властного порядка между государствами и другими субъектами ме.html
4.  Понятие и принципы валютного регулирования2
5. железной маской и колодцами забвения
6. Фармацевтическое товароведение Производственная практика по профилю специальности Фармацевтическ
7. Мы заинтересованы в развитии благоприятного инвестиционного климата на территории муниципалитета и то что.
8. Реферат 4 Выбор и обоснование принятой схемы и состава сооружений станции водоподготовки 5
9. Основы теории конституционного права
10. тема. 2. Задачи и функции уголовного права
11. на тему- Мегамир- современные астрофизические и космологические концепции
12. Арбитражный управляющий- права, обязанности, ответственность
13. Вариант Отдел кадроврубрики Судебная практика Трудовое законодательство и др
14. Мировая политика и международные отношения
15. Рождество Пресвятой Богородицы
16. Сонячне затемнення
17. шрифтом 37 страниц 14
18. Вариант 5 1 Виды пособий входящие в систему государственных пособий гражданам имеющим детей
19. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок
20. Роль класного керівника в організації дитячого колективу