Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Методика використання технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


PAGE  1

Практична робота

Методика використання технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі

Мета: студенти мають оволодіти методикою використання технічних засобів навчання й виховання, знати основні вимоги до використання ТЗН, особливості їх використання з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, уміти сконструювати заняття, урок з використанням ТЗН.

Словник: методика, ТЗН, навчально-виховний процес, підготовка, статичні екранні посібники, звукові, екранно-звукові засоби, традиційні технічні засоби навчання й виховання.

Теоретичні питання

 1.  Назвіть основні види підготовки вчителя (вихователя) до уроку (заняття).
 2.  Розкрийте основні аспекти підготовки вчителя до заняття з використанням ТЗН.
 3.  На яких етапах уроку можна застосовувати статичні екранні засоби навчання?
 4.  Розкрийте методику роботи з технічними засобами статичної проекції у початковій школі (ДНЗ).
 5.  Чи доцільно використовувати звукові засоби навчання? Поясніть чому.
 6.  Назвіть основні аспекти методики використання звукових засобів навчання в освітньо-виховному процесі.
 7.  Перерахуйте переваги використання екранно-звукових засобів навчання й виховання у навчально-виховному процесі. Охарактеризуйте їх.
 8.  Розкрийте особливості комплексного використання технічних засобів навчання у дошкільному закладі (початковій школі).

Практичні завдання

 1.  Складіть конспект уроку (заняття) з комплексним використанням технічних засобів навчання.
 2.  Розробіть схему основних вимог до використання ТЗН з методичної точки зору у навчально-виховному процесі.
 3.  Розробіть навчальній (виховний) план занять, на яких можливе використання ТЗН, вкажіть місце й методичні рекомендації щодо цих ТЗН.
 4.  Підготуйте презентацію, у якій висвітлено основні проблеми використання ТЗН у навчально-виховному процесі.

Творчі завдання

 1.  Складіть таблицю комплексного використання ТЗН за різними напрямами виховання.

Вид ТЗН

Назва

Етап уроку (заняття)

Мета

2. Розробіть презентацію до уроку (заняття) з використанням музики, відео, фото матеріалів для молодших школярів (дошкільнят) на вільну тему.

Основна література:

 1.  Воронин Ю.А. Перспективные средства обучения / Ю. А. Воронин. Воронеж, ВГПУ, 2000. – 256 с.
 2.  Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений] // Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. – М. : Академия, 2001 256 с.
 3.  Безпалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров   (педагогика третьего тысячелетия). – М., 2002.
 4.  Гороль П. К., Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Подоляк В. О. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання : [навч. посібник  для студ. вищих пед. закл. oсвіти] // П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, В. О. Подоляк. – Вінниця, 1999. – 324 с.

Додаткова література

 1.  Белкин Е.Л. Дидактические основы управления познавательной деятельностью в условиях применения технических средств обучения / Е.Л. Белкин. Ярославль : Верхне-волжское книжное издательство, 1982. – 1 44 с
 2.  Белкин Е.Л., Карпов В.В., Харнаш П.И. Технические средства обучения / Е.Л. Белкин, В.В. Карпов, П.И. Харнаш. Ярославль : ЯПИ, 1976 – 143 с.
 3.  Бонч-Бруєвич Г.Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп`ютерних технологій: [навч. посібник] // Г. Ф. Бонч-Бруєвич. – К. :  КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. – 64 с.
 4.  Захарова И. Г. Информационные технологи в образовании : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] // И. Г. Захарова.  – М. : Академия, 2007. – 192 с.
 5.  Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : [підруч] / за ред. О. І. Пушкар.– К. : Академія, 2002. – 704 с.
 6.  Карпенко С. Г., Іванов Є. О. Основи інформаційних систем і технологій : [навч. посіб.] // С. Г. Карпенко, Є. О. Іванов. – К. : МАУП, 2002. – 263 с.
 7.  Красильников И. В., Гартман Т. Н., Шумакова О. П., Бобров Д. А. Пособие для работы на компьютере // И. В. Красильников, Т. Н. Гартман, О. П. Шумакова, Д. А. Бобров. – М. : Академия. – 2002. – 101 с.
1. Тема- Острый гастрит
2. физическое тело которое обладает свойством текучести т
3. ТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП~ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
4. Реферат- Административно-правовая деятельность правоохранительных органов
5. Основные сведения о системе Micro-Cap
6. Тема 1. Психологія вищої школи її предмет завдання та методи Кому належ
7. Социально-психологические методы управления предприятием
8. Предмет и задачи инженерной геодезии
9. Отдельные виды средств доказывания в гражданском процессе.html
10. Технология получения высокоочищенного хитозана из панцирей ракообразных
11. Таджикская литература
12. 13 января 2014 г
13. Контрольная работа- Контроль и ревизия расчетных операций
14. Критика чистой радости
15. Контрольная работа Качество как объект управления
16. на тему- Утилизация промышленных отходов Выполнила студентка ФНК 4 курса 401 группы Сарайк.html
17. Тема 6. Еталонна модель OSI Принципи функціонування еталонної моделі OSI
18. ОреховоЗуевский социальногуманитарный колледж ДНЕВНИК по учебной и производственной пра
19. Тема 8- Инфляция и антиинфляционная политика
20. Олимпийская летопись по бадминтону