Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Економіка та підприємництво за напрямами підготовки 6.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Тема 3: Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:

 •  передумови виникнення етнічних та регіональних релігій;
 •  особливості еволюції, віровчення і культу етнічних на національних релігій;
 •  умови виникнення, формування ідей, світоглядних основ та подальший розвиток буддизму;
 •  соціально-економічні, політичні умови, ідейні джерела формування християнства, напрямки у ньому;
 •  ідейні джерела, основні напрями розвитку ісламу, наслідки сучасної політизації ісламу;
 •  умови становлення християнства на українських землях та його вплив на соціально-політичне і культурне життя;
 •  сучасний стан православної церкви в Україні;
 •  конфесійна структура України на сучасному етапі.

План

 1.  Пізні національні релігії, їх зв’язок з ранніми національними релігіями.
 2.  Буддизм: історія і сучасність.
 3.  Християнство: витоки, еволюція, сучасний стан.
 4.  Іслам, основні напрями в ісламі.
 5.  Становлення християнства на українських землях:
 6.  Сучасне становище православ’я в Україні.
 7.  Класифікація нових релігійних течій та організацій в Україні як продукту сучасного етапу розвитку суспільства.

Методичні рекомендації

Аналізуючи перше питання, слід звернути увагу на те, що пізні національні релігії стають такими релігійними віруваннями, які охоплюють своїм впливом всі соціальні прошарки населення у межах однієї національності. Саме до цієї релігійної форми належать багато релігій нашого часу – індуїзм, сикхізм, джайнізм (Індія), конфуціанство, даосизм (Китай), синтоїзм (Японія), іудаїзм (релігія євреїв у багатьох країнах світу), зороастризм (Іран) та ін.

Необхідно звернути увагу на зростаючу специфічність віровчення і культу пізніх національних релігій, які пов’язані з особливостями як господарської діяльності, так і суспільно-політичного життя окремих народів, які сповідують ту чи іншу релігію.

Тому відповідь на питання доцільно почати з визначення спільних рис, які дозволили об’єднати ці релігії в одну групу. А далі звернути увагу на специфічні моменти у віровченні, обрядах, ритуалах, закріплених стереотипах поведінки людини, які містить кожна окрема релігія.

Аналізуючи друге питання потрібно відзначити, що буддизм є найдавнішою із світових релігій, яка виникає на основі індуїзму та зберігає певні його риси. При характеристиці буддизму потрібно особливу увагу звернути на три його особливості, які відрізняють його від інших релігій (визнання непостійності світу, заперечення вічності душі і визначення світу як страждання).

Доцільним буде також звернути увагу на основні течії в буддизмі: тхеравада (індобуддизм), дао-буддизм (далекосхідний буддизм), тантричний (центральноазіатський) буддизм, ламаїзм (тибетський буддизм).

При вивченні третього питання необхідно зазначити, що за змістом християнство тісно пов’язане з іудаїзмом, а також зазнало впливу релігійно-філософських вчень Філона та Сенеки, ідеології кумранської общини, релігії східних народів Римської імперії.

Розглядаючи проблему поширення та еволюції християнства, слід відзначити, що воно у своєму розвитку пройшло різні періоди:

 •  первісне християнство (від середини І ст. до середини ІІ ст.), на етапі якого сформувалося “святе письмо” християн – Біблія;
 •  раннє християнство (від середини ІІ ст. до початку IV ст.), коли розпочався перший великий розкол на православ’я і католицизм;
 •  пізнє християнство (від початку IV ст. до кінця ХV ст.), коли від католицизму відокремився протестантизм.

Доцільним є також звернути окрему увагу на особливості віровчення та обрядності православ’я, католицизму і протестантизму.

При висвітленні четвертого питання слід звернути увагу на те, що іслам (мусульманство, магометанство) ґрунтувався на релігіях, що вже існували, перш за все на іудаїзмі та християнстві.

Необхідно висвітлити основні моменти, які займають особливе місце в житті мусульман: аш-шахада, ассалат, ас-саум, аз-закат, ал-хаджж, шаріат.

Доцільно висвітлити специфіку релігійного культу в ісламі, звернути увагу на те, що іслам не має церкви як певної релігійної організації подібної до християнської.

Для більш конкретного розгляду даного питання важливо розглянути особливості релігійних течій в ісламі, таких як сунізм, шиїзм, секта хариджитів.

Необхідно також охарактеризувати той момент, що іслам, будучи основою світосприйняття багатьох народів, став джерелом різноманітних релігійно-політичних рухів, які істотно впливають на міжнародний клімат.

При підготовці відповіді на п’яте питання потрібно звернути увагу на те, що наша поінформованість про давні слов’янські вірування досить неповна й неточна через брак пам’яток та писемних джерел. Більш конкретно ми можемо говорити про пантеон язичницьких богів, створений князем Володимиром, тому доцільно звернути увагу саме на нього. Конкретну увагу потрібно приділити уявленням давніх слов’ян про походження і будову світу, ієрархію та теогонію давніх божеств.

Процес запровадження християнства у Київській Русі необхідно розглядати у контексті внутріполітичних та зовнішньополітичних причин, а також звернути увагу на його наслідки для розвитку державності.

Цікавим буде дослідити трансформацію православного віровчення і культу у результаті впливу на них язичницьких традицій давніх слов’ян.

При висвітленні шостого питання потрібно звернути увагу, що на Україні діють три православні церкви:

 •  Українська православна церква Московського патріархату;
 •  Українська православна церква Київського патріархату;
 •  Українська автокефальна православна церква.

Доцільним буде розглянути причини і умови їх виникнення, особливості розвитку і функціонування на сучасному етапі, географію впливу і перспективи подальшої взаємодії.

При розгляді сьомого питання студентам потрібно враховувати, що нетрадиційна релігійність розглядається як прояв кризи традиційних релігій і масової свідомості людей, тому нетрадиційні культи мають спільні характерні риси і їх можна розглядати як єдину ідейно-політичну течію.

В той же час існує певна класифікація неокультів, яку вживають для зручності, щоб полегшити орієнтацію серед численних існуючих напрямків. Суть класифікації у тому, що в основу кладуться певні базисні уявлення і в залежності від слідування їм виділяють ту чи іншу групу неорелігій. На сьогоднішній день відокремлюють сім груп нетрадиційних релігійних вірувань, які у повній мірі представлені в Україні.

Питання для обговорення

 1.  Які чинники визначили специфіку пізніх національних релігій?
 2.  Чому більшість пізніх національних релігій політеїстичні?
 3.  Що нового у релігійні уявлення людства внесли пізні національні релігії?
 4.  У чому полягає специфіка віровчення і культу світових релігій?
 5.  Якими факторами викликана поява монотеїзму у християнстві і мусульманстві?
 6.  Які фактори визначають специфіку різних напрямків у світових релігіях?
 7.  Який вплив на сучасний світ справляють світові релігії?
 8.  Які основні риси були притаманні слов’янському язичництву?
 9.  Які релігії домінують на території сучасної України?
 10.  Які неорелігії функціонують на території України?

Ключові терміни та поняття

політеїзм  монотеїзм   Ягве    Месія

рай   пекло   Страшний суд  Одкровення

карма   мокша   майя    ліла

нірвана  Трімурті   дао    дхарма

Конфуцій  Джайни   камі    культ предків

Зороастр  Ахурамазда  Сіддхартха Гаутама Будда

Бодхисатва  Сансара   Трипітака  Восьмеричних шлях

Ісус Христос Біблія   Триєдиний Бог  спасіння

православ’я католицизм   протестантизм  Магомет

Аллах  Коран   Суни    сунізм

шиїзм  язичництво   Перун   капище

ідол   УПЦ    УАПЦ   ЦГКЦ

УРКЦ  ДУМК   ДУМУ   неоязичництво

неохристиянство орієнталізм  синтетичні рухи   езотерика

сайєнтологія сатанізм

Питання для повторення

 1.  Які чинники визначили особливості виникнення і розвитку іудаїзму як монотеїстичної релігії?
 2.  У чому виявився вплив іудаїзму на формування християнства?
 3.  Охарактеризуйте особливості індуїстського віровчення і культу.
 4.  Які специфічні системи цінностей склалися у Китаї у період життєдіяльності Конфуція?
 5.  У чому, на думку Конфуція, полягав ідеал людини і як він вплинув на формування китайського суспільства?
 6.  Чому даосизм часто називають релігією без бога?
 7.  У чому полягають особливості сикхізму як релігії, яка виникла на межі індуїзму та мусульманства?
 8.  Чому синтоїзм залишається суто японською релігією, більше того, за визначенням «японець не може не бути синтоїстом»?
 9.  У чому суть перетворення етики на релігію у віровченні зороастризму?
 10.  Які з пізній національних релігій можна вважати релігіями одкровення?
 11.  За яких історичних умов виник буддизм?
 12.  У чому специфіка буддистського світогляду?
 13.  Які чинники призвели до виникнення християнства?
 14.  Яка головна особливість християнства?
 15.  У чому полягають головні догматичні і канонічні розходження між православ’ям і католицизмом?
 16.  У чому полягають причини виникнення та особливості віровчення та обрядності протестантизму?
 17.  Які спільні і відмінні риси можна визначити у напрямках протестантизму?
 18.  За яких історичних умов виник іслам?
 19.  Які специфічні особливості системи цінностей склалися в ісламі?
 20.  Чим моральна оцінка вчинків і спонукань в ісламі відрізняється від інших релігій?
 21.  Які характерні риси дохристиянських вірувань українського народу?
 22.  За яких історичних умов виникло християнство в Україні?
 23.  Які основні етапи історії української православної церкви?
 24.  Чому в Україні функціонують три самостійні православні церкви?
 25.  У яких умовах виникла греко-католицька церква та у чому специфіка процесів її відродження?
 26.  Які особливості має процес поширення неорелігій в Україні?
 27.  У чому небезпека поширення нетрадиційних релігій в Україні?
 28.  Які існують прогнози розвитку релігійних процесів в Україні?

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1.  Морально-етичні засади джайнізму.
 2.  Релігійно-політична та філософська система сикхізму.
 3.  Конфуціанство як духовна основа китайської культури.
 4.  Особливості синтоїзму – японської національної релігії.
 5.  Віровчення і культ іудаїзму: ортодоксія і сучасний стан.
 6.  Індуїзм – спосіб життя чи релігія.
 7.  Вплив зороастризму на філософські системи європейських народів.
 8.  Історія виникнення буддизму.
 9.  Філософські та релігійні засади буддизму.
 10.  Основні напрямки в сучасному буддизмі та географія їх поширення.
 11.  Становлення християнської церкви.
 12.  Вплив православ’я на розвиток загальнолюдської та національної культури.
 13.  Соціальна доктрина католицизму, етапи її розвитку.
 14.  Соціально-політичні течії в сучасному протестантизмі.
 15.  Соціально-політичні та духовні джерела ісламу.
 16.  Іслам і сучасному світі.
 17.  Особливості української міфології.
 18.  Особливості становлення православної церкви в Україні.
 19.  Ідея єдиної Української православної церкви: реальність і перспективи.
 20.  Історія створення УПЦ Київського патріархату.
 21.  Українська автокефальна православна церква та її історія.
 22.  Баптистські спільноти в Україні: проблеми і перспективи.
 23.  Деструктивна діяльність неорелігійних об’єднань в Україні.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: 1-7.

Додаткова література: 1,3-5,7,11,12,14,16,18,19,23,24,27,30-32,34
5. МЕТОДИЧНі РЕКОМЕНДАЦії до виконання

домашніх контрольних робіт

Студент-заочник повинен виконати одну домашню роботу у з курсу «Релігієзнавство». Перед виконанням домашніх контрольної роботи студент повинен самостійно опрацювати теми з курсу «Релігієзнавство» згідно з наведеною структурою залікового кредиту курсу.

Кожна домашня контрольна робота виконується в окремому зошиті, писати її потрібно грамотно, охайно, без скорочень, залишати поля для можливих зауважень викладача, необхідно також пронумерувати сторінки. Обов’язково необхідно на першій сторінці вказати варіант домашньої контрольної роботи, на обкладинку зошита слід наклеїти адресний бланк навчального закладу.

Наприкінці домашньої контрольної роботи слід подати перелік вивченої та використаної літератури. Слід враховувати, що при виконанні домашньої контрольної роботи крім підручників слід використовувати першоджерела, довідкову літературу, матеріали періодичних видань.

Відповіді на запитання повинні бути творчими. Не слід перевантажувати роботу цитатами, коли ж вона наводиться, то її необхідно писати дослівно, обов’язково посилаючись на джерело (прізвище автора, назва твору, місце і рік видання, видавництво, сторінка).

Обсяг виконаної студентом роботи – шкільний зошит.


5.1. Варіанти завдань домашньої контрольної роботи

Варіант 1

 1.  Виникнення та становлення релігієзнавства як окремої галузі знань, предмет, категорії й аспекти релігієзнавства.
 2.  Напрями, течії буддизму, їх специфіка.

Варіант 2

 1.  Релігія як феномен духовної культури.
 2.  Поширення та еволюція християнства, формування його догматики, культу, символу віри.

Варіант 3

 1.  Матеріалістична концепція релігії.
 2.  Розколи християнства (утворення самостійних церков).

Варіант 4

 1.  Об’єктивно- і суб`єктивно-ідеалістичні концепції релігії.
 2.  Біблія – священна книга християн. Історія виникнення та структура.

Варіант 5

 1.  Соціологічна концепція релігії Е. Дюркгейма.
 2.  Загальна характеристика православ’я. Його організаційна структура.

Варіант 6

 1.  З. Фрейд та Е. Фром як представники натуралістичної концепції.
 2.  Католицизм. Римо-католицька церква: особливості віросповідні, культові, організаційні.

Варіант 7

 1.  Елементи і структура релігії. Функції релігії. Роль релігії у розвитку суспільства.
 2.  Пізній протестантизм. Віровчення і культова практика.

Варіант 8

 1.  Племінні культури. Тотемізм, магія, анімізм. Землеробські культури. Шаманізм.
 2.  Мусульманське віровчення, культ, обряди, свята.

Варіант 9

 1.  Релігійні уявлення стародавніх народів Малої Азії.
 2.  Коран як культурна пам’ятка мусульман.

Варіант 10

 1.  Ранні релігії народів Східного Середземномор’я.
 2.  Сучасні нетрадиційні релігії. Загальна характеристика та типологізація.

Варіант 11

 1.  Релігія Стародавнього Дворіччя.
 2.  Дохристиянські вірування українського народу.

Варіант 12

 1.  Релігійно-філософська система Стародавнього Єгипту.
 2.  Становлення християнства на українських землях.

Варіант 13

 1.  Релігія античної Греції та Риму.
 2.  Українська автокефальна православна церква та її історія.

Варіант 14

 1.  Причини виникнення та характерні риси напрямків іудаїзму.
 2.  Історія та сучасний стан української греко-католицької церкви.

Варіант 15

 1.  Індуїзм. Віровчення, культ. Особливості основних напрямків індуїзму.
 2.  Католицизм в Україні – історія та сучасність.

Варіант 16

 1.  Сикхізм: причини виникнення, віровчення і культ.
 2.  Західний протестантизм в Україні.

Варіант 17

 1.  Конфуціанство як соціальне вчення і релігія.
 2.  Іслам в Україні: історія та сучасність.

Варіант 18

 1.  Даосизм, його філософія.
 2.  Нові релігійні течії та організації в Україні.

Варіант 19

 1.  Синтоїзм – японська національна релігія, його особливості.
 2.  Сутність свободи совісті, її формування і розвиток.

Варіант 20

 1.  Зороастризм як релігійно-етичне вчення.
 2.  Релігія і церква в системі державно-правових відносин. Конституція і законодавство України про свободу совісті.

Варіант 21

 1.  Особливості буддійського віровчення і культу.
 2.  Українське відродження і проблема національної церкви.


6. МЕТОДИЧНі РЕКОМЕНДАЦії до виконання індивідуальних НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальні навчально-дослідні завдання є однією з форм навчання у вищий школі, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Релігієзнавство» виконується у формі реферату. Реферат – це доповідь на визначену тему, яка включає у себе огляд відповідних літературних джерел. Реферати, що виконуються студентами повинні мати не інформаційний, а творчий характер, та містити не лише матеріали рекомендованої літератури, а, у першу чергу, результати самостійного творчого опрацювання і осмислення студентами поставлених питань, відповідно до їх власного бачення.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання виконуються студентами самостійно, окремо кожним студентом під керівництвом викладача в позанавчальний час.

Консультування та перевірка виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань проводяться під час індивідуальних занять згідно графіку.


6.1 варіанти ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

 1.  Види та принципи магії.
 2.  Тотемізм як форма самосвідомості людини.
 3.  Інститут шаманізму і його роль у первісному суспільстві.
 4.  Релігійні уявлення та реформа у Стародавньому Єгипті.
 5.  Боги і герої Стародавньої Греції.
 6.  Релігія Стародавнього Риму.
 7.  Ведична релігія як світоглядна основа формування філософських та релігійних систем Індії.
 8.  Морально-етичні засади джайнізму.
 9.  Релігійно-політична та філософська система сикхізму.
 10.  Конфуціанство як духовна основа китайської культури.
 11.  Особливості синтоїзму – японської національної релігії.
 12.  Теорія двох дао в даосизмі.
 13.  Віровчення і культ іудаїзму: ортодоксія і сучасний стан.
 14.  Вплив зороастризму на філософські системи європейських народів.
 15.  Філософські та релігійні засади буддизму.
 16.  Основні напрямки в сучасному буддизмі та географія їх поширення.
 17.  Становлення християнської церкви.
 18.  Вплив православ’я на розвиток загальнолюдської та національної культури.
 19.  Соціальна доктрина католицизму, етапи її розвитку.
 20.  Соціально-політичні течії в сучасному протестантизмі.
 21.  Соціально-політичні та духовні джерела ісламу.
 22.  Іслам і сучасному світі.
 23.  Коран як історико-літературний пам'ятник.
 24.  Особливості української міфології.
 25.  Ідея єдиної Української православної церкви: реальність і перспективи.
 26.  Історія створення УПЦ Київського патріархату.
 27.  Українська автокефальна православна церква та її історія.
 28.  Місце свободи совісті в системі демократичних свобод.
 29.  Демократичні принципи нового українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
 30.  Моральні норми , закріплені у релігіях світу.
  7. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПМК

 1.  Розкрийте особливості виникнення та становлення релігієзнавства як окремої галузі знань,
 2.  Назвіть предмет, категорії й аспекти релігієзнавства.
 3.  Охарактеризуйте елементи і структуру релігії.
 4.  Функції релігії, її роль у розвитку суспільства.
 5.  Охарактеризуйте релігію як феномен духовної культури.
 6.  Дайте визначення матеріалістичній концепції релігії.
 7.  Об’єктивно- і суб`єктивно-ідеалістичні концепції релігії.
 8.  Соціологічна концепція релігії Е. Дюркгейма.
 9.  З. Фрейд та Е. Фром як представники натуралістичної концепції.
 10.  Класифікація релігій. Огляд різноманітних типологій релігій.
 11.  Релігія і культура. Місце релігії в духовній культурі людства.
 12.  Релігія і наука: від конфронтацій до компромісу.
 13.  Релігія і мистецтво: їх взаємовпливи. Релігійне мистецтво і мистецтво на релігійну тематику.
 14.  Характерні риси та історичні форми містичних традицій.
 15.  Вчення про Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.
 16.  Аналіз доказів буття Бога.
 17.  Вільнодумство як форма осмислення релігії.
 18.  Проаналізуйте особливості різних форм ранніх релігійних вірувань.
 19.  Племінні культури. Тотемізм, магія, анімізм. Землеробські культури. Шаманізм.
 20.  Охарактеризуйте релігійні уявлення стародавніх народів Малої Азії.
 21.  Охарактеризуйте ранні релігії народів Східного Середземномор’я.
 22.  Визначте особливості релігії Стародавнього Дворіччя.
 23.  Проаналізуйте релігійно-філософську систему Стародавнього Єгипту.
 24.  Розкрийте особливості релігії античної Греції та Риму.
 25.  Особливості релігій доколумбової Америки
 26.  Визначте причини виникнення та характерні риси напрямків іудаїзму.
 27.  Проаналізуйте особливості віровчення і культу індуїзму.
 28.  Особливості основних напрямків індуїзму.
 29.  Проаналізуйте причини виникнення, віровчення і культ сикхізму.
 30.  Охарактеризуйте конфуціанство як соціальне вчення і релігію.
 31.  Розкрийте особливості даосизму, його філософію.
 32.  Визначте особливості синтоїзму – японської національної релігії.
 33.  Охарактеризуйте зороастризм як релігійно-етичне вчення.
 34.  Розкрийте особливості буддійського віровчення і культу.
 35.  Охарактеризуйте особливості напрямів та течій буддизму, їх специфіку.
 36.  Розкрийте особливості поширення та еволюції християнства.
 37.  Формування християнської догматики, культу, символу віри.
 38.  Визначте причини розколів християнства.
 39.  Особливості утворення самостійних церков у християнстві.
 40.  Охарактеризуйте історію виникнення та структуру Біблії.
 41.  Охарактеризуйте особливості православ’я.
 42.  Визначте організаційну структуру православ’я.
 43.  Розкрийте особливості віросповідання католицизму.
 44.  Назвіть культові та організаційні особливості римо-католицької церкви.
 45.  Розкрийте особливості віровчення і культової практики пізнього протестантизму.
 46.  Охарактеризуйте особливості мусульманського віровчення, культу та обрядів.
 47.  Дайте характеристику Корану як культурної пам’ятки мусульман.
 48.  Дайте загальну характеристику та типологізацію сучасних нетрадиційних релігій.
 49.  Розкрийте особливості дохристиянських вірувань українського народу.
 50.  Охарактеризуйте особливості становлення християнства на українських землях.
 51.  Розкрийте історію виникнення та особливості української автокефальної православної церкви.
 52.  Охарактеризуйте історію та сучасний стан української греко-католицької церкви.
 53.  Дайте характеристику історії виникнення та сучасного стану католицизму в Україні.
 54.  Розкрийте особливості функціонування західного протестантизму в Україні.
 55.  Розкрийте історію виникнення та сучасний стан ісламу в Україні.
 56.  Охарактеризуйте особливості нових релігійних течій та організацій в Україні.
 57.  Езотеричні релігійні течії: поняття та загальна характеристика
 58.  Дайте визначення сутності свободи совісті, розкрийте особливості її формування і розвитку.
 59.  Розкрийте місце релігії і церкви в системі державно-правових відносин. Визначте ставлення Конституції і законодавства України до свободи совісті.
 60.  Проаналізуйте проблему українського відродження і національної церкви.


8. критерії оцінки знань та вмінь студентів

.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ:

Модуль 1

(поточний контроль)

Модуль ІІ

(індивідуальне завдання)

ДКР

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

40

60

100

-

-

-

-

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

 •  максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 100 балів, тобто це результат повного засвоєння знань за учбовою дисципліною, що відповідає вимогам навчальної програми;
 •  якщо студент отримує оцінку нижче 100 балів, то це означає, що якась частина від загального необхідного обсягу знань студентом не засвоєна.

З нормативної навчальної дисципліни «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)» оцінювання рівня знань студентів, в основному, здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю та іспиту. За заочною формою навчання завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на письмовий екзамен – від 0 до 40 балів (включно).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. На поточний контроль з дисципліни виносяться домашні контрольні роботи та індивідуальні навчально-дослідні завдання.

8.1. Критерії оцінки навчальної діяльності студентів

При оцінці знань та вмінь студентів з дисципліни «Релігієзнавство» враховується:

 •  повнота знань, глибина та оперативність мислення, вміння аналізувати та доводити власні судження;
 •  вміння обґрунтовано вирішувати професійні завдання, ступінь самостійності в оволодінні програмним матеріалом з дисципліни;
 •  свідоме і міцного оволодіння матеріалом, вміння практичного застосування знань на індивідуальних, самостійних заняттях, поточному та підсумковому контролі.

8.1.1. Критерії оцінки знань та вмінь студентів під час поточного контролю

8.1.1.1. Критерії оцінки домашніх контрольних робіт

Максимальна кількість балів за домашню контрольну роботу, яку можна набрати, правильно відповівши на питання становить 40 балів. У кожному варіанті домашніх контрольних робіт передбачається два теоретичні питання, кожне з яких максимально оцінюється у 20 балів.

20 балів за кожне теоретичне питання студент може отримати, якщо він:

 •  показав глибокі і повні знання зі змісту поставлених питань;
 •  вільно і правильно використав понятійно-категоріальний апарат у межах поставлених питань;
 •  використав більше п’яти джерел, у тому числі періодичні видання, першоджерела, довідкові матеріали;
 •  роботу виконав грамотно, акуратно, з дотриманням необхідних вимог щодо оформлення домашньої контрольної роботи, матеріал виклав у логічній послідовності.

14-19 балів за кожне теоретичне питання студент може отримати, якщо він:

 •  вільно орієнтується у межах поставлених питань, але у відповідях присутні деякі неточності;
 •  відповіді на поставлені питання не досить повні;
 •  використав від трьох до п’яти джерел, у тому числі періодичні видання, першоджерела, довідкові матеріали;
 •  роботу виконав в цілому грамотно, акуратно, з дотриманням необхідних вимог щодо оформлення домашньої контрольної роботи, матеріал виклав у логічній послідовності.

5-13 балів за кожне теоретичне питання студент може отримати, якщо він:

 •  загалом орієнтується у межах поставлених питань, але відповіді не повні і не досить конкретні;
 •  відчуває труднощі у використанні і поясненні змісту наукових понять та категорій у межах поставлених питань;
 •  використано не більше трьох джерел, не задіяні періодичні видання, першоджерела, довідкові матеріали;
 •  роботу виконано не зовсім акуратно, з граматичними помилками.

1-4 бали за кожне теоретичне питання студент може отримати, якщо він:

 •  продемонстрував поверхневі знання при відповіді на поставлені питання;
 •  плутається у термінах та поняттях, не може чітко розкрити їх зміст;
 •  використано одне джерело;
 •  роботу виконано неакуратно, з граматичними помилками, без дотримання вимог щодо оформлення домашніх контрольних робіт, грубо порушено логіку викладу матеріалу.

0 балів за кожне теоретичне питання студент може отримати, якщо він:

 •  дає помилкові відповіді на поставлені питання;
 •  відчуває значні труднощі при висвітленні змісту питань;
 •  не володіє понятійно-категоріальним апаратом;
 •  роботу виконано неакуратно, з численними граматичними помилками, відсутня логіка викладу матеріалу.

8.1.1.2. Критерії оцінки індивідуальних навчально-дослідних завдань

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студена при кредитно модульній системі організації навчального процесу полягає в його переорієнтації з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму. У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається як один з основних компонентів навчальної діяльності.

Різновидністю індивідуальних завдань, яка відповідає інноваційним технологіям навчання, є індивідуальна науково-дослідна робота студента. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до наукових робіт такого рівня. Максимальна кількість балів для його оцінювання – 60 балів.

60 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

 •  робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому відбито творчий пошук студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджуваних проблем;
 •  при описі результатів повністю дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного оформлення тексту, а саме:

1. Структура дослідження:

а) план;

б) вступ, який містить наступні позиції:

- актуальність проблеми;

- мета роботи;

- завдання (кожному з поставлених завдань має відповідати певна частина роботи);

- наукова новизна дослідження (відібрано новий матеріал для аналізу, здійснено уточнення певних наукових понять тощо);

в) основна частина регламентована поділом на глави, в кожній з яких реалізується одне із завдань, сформульованих у вступі. Усі структурні частини роботи композиційно завершені;

г) висновки;

д) тези – короткий виклад основних результатів дослідження;

є список літератури укладений в алфавітному порядку відповідно до зразків оформлення посилань, рекомендованих ВАК України для робіт наукового характеру. У роботі використано найновіші досягнення науки з означуваних проблем.

2. Виклад думки:

а) аргументація думки.

У роботі продемонстровано індуктивні й дедуктивні методи при викладі наукових гіпотез, використано обґрунтовані посилання на відповідні джерела, теоретичні роздуми, проілюстровано конкретними прикладами;

б) ілюстрування думки.

Для ілюстрації авторських тверджень застосовано найбільш показові, найбільш переконливі приклади, частину яких піддано детальному аналізу.

3. Технічне оформлення роботи.

Дотримано основних вимог до оформлення наукових робіт:

 •  текст набрано на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1.5, розмір полів: верхнє – 2,5, ліве – 3,5, нижнє – 3, праве – 1);
 •  нумерація сторінок зверху справа;
 •  кожен з основних розділів роботи розпочато з нової сторінки;
 •  посилання в тексті оформлено за зразком: [10. с.32], де 10 – номер джерела у списку літератури, с. 32 – номер сторінки;
 •  робота має охайний вигляд, її переплетено або подано для перевірки в папці.

40-59 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

 •  наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літератури, стилістиці тексту;
  •  робота має чітку структуру, думки логічно аргументовані, використано широкий арсенал наукових джерел;
  •  основна частина демонструє реалізацію поставлених завдань;
  •  висновки ілюструють наукову новизну отриманих результатів.

25-39 бали за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

 •  робота чітко структурована, але у викладі простежується неточне розуміння деяких наукових понять і категорій, мало цитувань з наукових джерел;
 •  мета роботи в цілому досягнута, але завдання реалізовані не повністю;
 •  допущено недоліки в оформленні посилань, укладанні списку використаної літератури;
 •  у викладі думки недостатньо продемонстровано власне бачення проблеми, аргументацію власної наукової гіпотези.

11-24 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

 •  дослідження в цілому має серйозні недоліки у структурі, характерні викладу думки й технічному оформленні, але відповідає вимогам щодо обсягу, змісту обраного матеріалу, добору наукових джерел.

6-10 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

 •  робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел;
 •  роботу виконано акуратно, дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

1-5 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

 •  робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, не дотримано вимог щодо структури, у списку літератури зазначено менше трьох джерел;
 •  роботу виконано неакуратно, не дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.


9. бібліографічний список

Основна література

 1.  Бублик С.А. Релігієзнавство. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 2.  Закович М.М. Релігієзнавство. – К.: Вища школа, 2000.
 3.  История философии. В кратком изложении. //Под ред. И.И. Богута. – М.: Мысль, 1991.
 4.  Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство: Курс лекцій. – К.: Віпол, 1996.
 5.  Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1995.
 6.  Костенко А.А. Религиоведение. – Харьков, 1996.
 7.  Лубський В.І., Бурлак С.М. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Академія, 2000.

Додаткова література

 1.  Антонова О.А. Католицизм и искусство ХХ века. – М.: Мысль, 1985.
 2.  Атеистический словарь. – М.: Политиздат, 1986.
 3.  Балаев М.А. Ислам: происхождение и эволюция. Роль в общественной жизни. – Баку, 1992.
 4.  Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989.
 5.  Буддизм. /Сост. Я.В. Боцман. – Харьков: Фолио, 2001.
 6.  Васильев Л.С. История религии Востока. – М., 1988.
 7.  Вонг Е. Даосизм. – М.: Гранд, 2001.
 8.  Габинский Г.А. Божественное и человеческое. – М.: Политиздат, 1989.
 9.  Гордиенко Н.С. Современная православная церковь. – Л., 1986.
 10.  Григулевич И.Р. Пророки “новой истины”. – М.: Политиздат, 1983.
 11.  Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. – М., 1988.
 12.  Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные культы. – М., 1985.
 13.  История и теория атеизма. – М.: Мысль, 1982.
 14.  Інжиєвський Ю.Ф., Рабіков В.М. Православні свята. – К.: Політвидав, 1986.
 15.  Карпушин И.Н. Искусство и религия. – М.: Политиздат, 1991.
 16.  Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат.
 17.  Краткий атеистический словарь. – М.: Наука, 1994.
 18.  Краткий словарь-справочник. Христианство. – Л.: Лениздат, 1991.
 19.  Крывелев И.А. Библия (историко-критический анализ). – М.: Политиздат, 1992.
 20.  Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – М., 1989.
 21.  Ламонт К. Иллюзия бессмертия. – М.: Политиздат, 1994.
 22.  Ларичев В.Е. Прозрение. – М.
 23.  Мень А. Мир Библии. – М., 1990.
 24.  Моя жизнь во Христе. Извлечение из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. – М.: Лествица, 1998.
 25.  Настольная книга атеиста. – М.: Политиздат, 1981.
 26.  Низовский А.Ю. У истоков мировых религий. – М.: Вече, 2002.
 27.  Нюстрем Э. Библейский словарь. – СПб., 2002.
 28.  Огієнко І.І. Українська церква. //Нариси з історії української православної церкви: В 2-х т. – К.: Україна, 1993.
 29.  Основы научного атеизма. – М.: Мысль, 1961.
 30.  Панова В.Ф. Жизнь Мухамеда. – М., 1991.
 31.  Позинский С.Г. История папства. – М., 1986.
 32.  Реан Э. Жизнь Иисуса. – М.: Наука, 1991.
 33.  Религии мира. - М.: Эксмо-Пресс, 2001.
 34.  Рижский М.И. Библейские пророки и пророчество. – М., 1987.
 35.  Скубицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология. – М.: Политиздат, 1986.
 36.  Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.
 37.  Угринович Д.М. Искусство и религия. – М.: Политиздат, 1982.
 38.  Угринович Д.М. Психология религии. – М.: Политиздат, 1986.
 39.  Эволюция современного пятидесятничества. – Львов, 1985.
 40.  Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М.: Высшая школа, 2001.
 41.  Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М.: Высшая школа, 1985.


Дніпропетровська державна

фінансова академія
1. Subjects of world politics. Tody in there re more thn 200 sttes in the world
2. РЕФЕРАТ Ганс Гольбейн ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1
3. Внешнеторговая политика России.html
4. реферату- Поняття і ознаки юридичної відповідальності
5. Контрольная работа- Расчеты освещения и акустических характеристик
6. коммуникация был введен в научный оборот в начале XX в.
7. Реферат- Деонтология юридической психологии.html
8. Политический терроризм
9. Финансовый анализ и аудит
10. Василий Васильевич Верещагин
11. Ангел хранитель А.html
12. Вариант 1 1 Перевести на латинский язык- 1
13. болт М12x606g58 ГОСТ 779870 буква М подразумевает- дтип резьбы Расчетная длина флангового шва не должна быть
14. Введение 3 История 3 Постановка задачи 4 Примеры 5 Свойства оценок на основе МНК 8 Парная линейная р
15. Лужин и Свидригайлов
16. Значении категории рода
17. Вот таким местом скорби и братства нам стало Лычково ~Небольшое село на краю новгородской земли
18. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине
19. ЛЕКЦИЯМ ПО БИОЭТИКЕ Рекомендуется для направлений подготовки по специальности 030401 Клиническая
20. і Організацію управління маркетингом на підприємстві здійснюють на засадах принципів цілеспрямованості