Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 22 Правила та практика складання і оформлення документів з управління кадрами Теоретична час

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Розділ 2. Практика складання і  оформлення

основних видів організаційно-розпорядчої документації

та організації роботи з документами.

Семінарське заняття 6

Тема 22. Правила та практика складання і оформлення

      документів з управління кадрами

Теоретична частина

1. Поняття документів з кадрових питань.

2. Основні види документів з кадрових питань.

3. Вимоги до складання і оформлення  документів з кадрових питань.

Практична частина

Складання студентами за індивідуальними завданнями документів з кадрових питань:

- заяви;

- автобіографії;

- резюме;

- характеристики;

- наказів з кадрових питань.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Документи з управління кадрами; Види документів з управління кадрами; Автобіографія; Анкета; Заява; Резюме; Особовий листок з обліку кадрів; Характеристика; Рекомендація; Накази з кадрових питань; Посадова інструкція.

Семінарське заняття 7

Тема 23. Правила та практика складання і оформлення

      довідково-інформаційних документів

Теоретична частина

1. Поняття довідково-інформаційних документів.

2. Основні види довідково-інформаційних документів.

3. Вимоги до складання і оформлення довідково-інформаційних документів.

Практична частина

Складання студентами за індивідуальними завданнями довідково-інформаційних документів:

- службового листа;

- довідки;

- інформації;  

- доповідної записки;

- пояснювальної записки;

- службової записки. 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Довідково-інформаційні документи; Види довідково-інформаційних документів; Лист;  Лист-підтвердження;  Лист-нагадування;  Лист-повідомлення;  Лист-запрошення; Супровідний лист; Довідка; Інформація; Звіт; Доповідна записка; Пояснювальна записка; Доповідь; Телеграма; Телефонограма; Факсограма; Таблиця.

Семінарське заняття 8

Тема 24. Правила та практика складання і оформлення

               розпорядчих документів

Теоретична частина

1. Поняття розпорядчих документів.

2. Основні види розпорядчих документів.

3. Вимоги до складання і оформлення розпорядчих документів.

Практична частина

Складання студентами за індивідуальними завданнями розпорядчих документів:

- рішення;

- постанови;

- розпорядження;

- наказу.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Розпорядчі документи; Види розпорядчих документів; Постанова; Рішення; Ухвала; Указ; Наказ; Розпорядження; Вказівка; Доручення; Порада; Преамбула; Констатуюча частина тексту; Розпорядча частина тексту.

Семінарське заняття 9

Тема 25. Правила та практика складання і оформлення документів

               з діяльності колегіальних органів

Теоретична частина

1. Поняття документів з діяльності колегіальних органів.

2. Основні види документів з діяльності колегіальних органів.

3. Вимоги до складання і оформлення  документів з діяльності колегіальних органів.

Практична частина

Складання студентами за індивідуальними завданнями  документів з діяльності колегіальних органів:

- акту;

- протоколу.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Документи про діяльність колегіальних органів; Види документів про діяльність колегіальних органів; Акт; Протокол; Стенограма. 

Семінарське заняття 10

Тема 26. Правила та практика складання і оформлення

               організаційних документів

Теоретична частина

1. Поняття організаційних документів та їх основні види.

2. Поняття, правила складання і оформлення основних видів організаційних документів:

- статуту;

- положення;

- регламенту;

- інструкції,

- правил. 

Практична частина

Формування студентами за індивідуальними завданнями структури окремих організаційних документів.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Організаційні документи; Види організаційних документів; Статут; Положення; Інструкція; Правила; Регламент; Титульний аркуш.

Семінарське заняття 11

Тема 27. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян

Теоретична частина

1.1. Основні положення Закону України Про звернення громадян.

1.2. Поняття звернень громадян. Класифікація звернень громадян.

1.3. Вимоги Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1997 року № 348.

Практична частина

Формування студентами за індивідуальними завданнями  реєстраційних індексів звернень громадян.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Звернення громадян; Пропозиція; Заява; Скарга; Письмове звернення; Усне звернення; Заявник; Скаржник; Діловодство за зверненнями громадян; Інструкція з діловодства за зверненнями громадян; Розгляд звернень громадян; Особистий прийом громадян; Графік особистого прийому прийому громадян; Облік звернень громадян; Журнальна форма обліку звернень громадян; Карткова форма обліку звернень громадян; Письмова відповідь; Усна відповідь; Строк розгляду звернення; Загальний строк розгляду звернення; Скорочений строк розгляду звернення

Семінарське заняття 12

Тема 28. Організація обліку документів, документообігу і контролю

               за рухом і виконанням документів

Теоретична частина

1. Поняття, системи та форми реєстрації документів.

2. Поняття, принципи, основні потоки та порядок забезпечення документообігу в організації.

3. Поняття, види, принципи та порядок здійснення контролю за документообігом і виконанням  документів.

Практична частина

Формування студентами за індивідуальними завданнями  реєстраційних індексів вхідних, вихідних та власних розпорядчих документів організації.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : Облік документів; Системи обліку документів; Централізована система обліку документів; Децентралізована система обліку документів; Змішана система обліку документів; Реєстрація документів; Принципи реєстрації документів; Форми реєстрації документів; Журнальна форма реєстрації документів; Карткова форма реєстрації документів; Електронна форма реєстрації документів; Змішана форма реєстрації документів; Реєстраційний журнал; Реєстр; Реєстраційна картка; Реєстраційно-контрольна картка (РКК); Довідково-інформаційна картка (ДІК); Картотека; Контрольна картотека; Довідкова картотека; Обліково-реєстраційні реквізити документа; Датування документів; Способи датування документів; Цифровий спосіб датування документів; Цифрово-словесний спосід датування документів; Індексація документів; Способи індексації документів; Цифровий спосіб індексації документів; Цифрово-літерний спосіб індексації документів; Вхідний №; Вихідний №; Реєстраційний індекс; Вхідний реєстраційний індекс; Вихідний реєстраційний індекс; Формула реєстраційного індекса; Реєстраційний штамп; Документообіг; Обсяг документообігу; Рух документів; Шлях руху документів; Потік документів; Види потоків документів; Потік вхідних документів; Потік вихідних документів; Потік внутрішніх документів; Схема документообігу; Схема руху документів; Етапи документообігу; Вимоги до раціональної організації документообігу; Контроль за документообігом; Контроль за проходженням документів; Контроль за виконанням документів; Принципи контролю за виконанням документів; Методи контролю за виконанням документів, Види контролю за виконанням документів; Контроль за виконанням документів по суті питань; Технічний контроль; Контроль за строками виконання документів; Контроль за відповідністю форм виконання документів; Взяття документів на контроль; Зняття документів з контролю; Проміжковий контроль; Поточний контроль; Підсумковий контроль; Контрольна справа; Строки виконання документів; Порушення строків виконання документів; Прострочені документи; Термінові документи; Вчасно виконані документи.


Диплом на заказ


1. Свиридов Георгий Васильевич
2. Тема уроку Мовленнєві функції Лексика Граматика
3. Гимназия 6 города Семей Казахстан ВосточноКазахстанская область г
4. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ ~2
5. ДУБРАВА НА 2013 ГОД п-п Наименование мероприят
6. Ехническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
7. Географическая наука
8. лояльный означает держащийся в границах законности корректно и благожелательно относящийся к той органи
9. Строки подання та оплати найбільш розповсюджених податків зборі.html
10. ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ Кафе
11. на тему- Компьютерный клуб Омега D Выполнил - Бежан Евгений Алексеевич
12. го века в первые годы Великой эпохи возрождения движения когда мужчины были продвижении новых идей и сложны
13. Хронический гастрит
14. Вариант 1 Часть 1 При выполнении заданий этой части в бланке ответов 1 под номером выполняемого вами задан
15. Автоматизация мелиоративной насосной станции
16. Основні положення про приватизацію земель
17. Принципы прокурорского надзора
18. Физиология системы крови 1
19. Правовое регулирование отношений собственности в сфере экономики Украины
20. одна из древнейших категорий общественных отношений