Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Реферат- Ароматичні вуглеводні

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Опорний конспект

на тему:

"Ароматичні вуглеводні"

Виконав:

учень 10 - А класу

середньої школи № 96

Коркуна Дмитро

 1.  Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену.

Загальна формула етиленових вуглеводнів – CnH2n

Загальна формула ацетиленових вуглеводнів CnH2n-2

 1.  Гомологи етилену   Гомологи ацетилену:

С2H4 – етилен;    C2H2 ацетилен;

С3H6 пропен;    C3H4 – пропин

C4H8 – бутен;    C4H6 – бутин

І т .д     І т д

Радикали: СН3 – метил; С2Н5 – етил; С3Н7 пропіл;

Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони

 1.  Етилен:

С2Н4  Н2С СН2  Н : С : : С : Н

          Н Н

молекулярна   струтурна  електронна      формули

Ацетилен:

С2Н2   НС  CH   H : C C : H

          H     H

Молекулярна  структурна              електронна          формули

Фізичні властивості:

Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря

Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді.

Хімічні властивості:

 1.  як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води:

СН2 = СН2 +3 О2  2СО2 + Н2О

2СН СН+5О3 4СО2 +2 Н2О          ▲Н = 1307 к Дж.моль

СН4 W( C) =75%; C2H4 – W( C) =86 %; C2H2 - W( C) = 92%

Чим менша кількість С, тим світліше полум'я

 1.  Гідрування – приєднання водню

Н2С = СН2 2   (t0, pt, N) H3C – CH3

 1.  Гідратація – приєдання води
 2.  Н2С = СН2 + Н2О (t0 , H2SO4)   CH3 – CH2 OH

4. Якісні реакції

Неповне окиснення    Н2С = СН2 +[O]  CH2 – OH

        |

        CH2 – OH

 1.  Галогенування – приєднання галогеноводню

Н2С = СН2l2  CH2Cl –CH2Cl

6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш   гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого

Н3С – СН СН2 +HCl HC3 –CHCl –CH3

 1.  Дегідрування
 2.  Н2С = СН2 Н СН + Н2
 3.  Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку:

а)  ізомери

СН3 – СН = СН2 – СН3   – 2 бутен

СН2 = СН – СН2 – СН3   – 1 бутен

б) Ізомерія карбонового скелету

СН2  = С – СН3

 |

 CH3

-1-

Добування ецителену і ацетилену

Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,.

СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3 СН2 СН2 + СН3 –СН2 – СН3

Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою:              СаС2  + 2Н2О НС СН +Са(ОН)2

Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в  електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С:             СаО  + 3С СаС2 +СО

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С.

2СН4  НС СН + 3Н2

Застосування етилену і ацетилену

З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є  анестезійною речовиною.

Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З  ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2-

 1.  Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги.

Загальна формула – СnH2n-6

 1.  гомологи бензолу:

бензол – C6H6; тонуол – C7H8 ; ксилол – C8H10; стирол – C9H12.

 1.  Бензол:

С6Н6    СН2 = СН –С С–СН = СН2  або  СНС–СН2–СН2–cCH

Молекулярна    структурні формули

Формула А. Кекуле

У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену

Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так:

 

 1.  Фізичні влстивості бензолу:

За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин.

 1.  Хімічні властивості:

Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання:

 1.  реакція горіння

6Н6 +15О2 12СО2↑ + 6Н2О

 1.  Бромування:

Б +Br2  Б-Br +HBr;

 1.  Нітрування:

Б + НО–NO2 2SO4)  Б-NO2 + H2O

 1.  Реакції приєднання:

а) Хлорування:

б)Б+3Н2 (k,H2C)  C6H12

 1.  Добування
 2.  меридизація ацетилену:

3НССН([C], 600o) Б

 1.  Дегідрування циклогексану

С6Н12 2 + Б

 1.  Застосування

Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу

-1-


1. Особенности и классификация систем подвижной радиосвязи (СПРС)
2. Анализ коммерческой деятельности и пути совершенствования в сфере туристических услуг
3. Мотивация персонала Зарубежный опыт
4.  Какое из перечисленных свойств является плотностью жидкости 2 масса М единицы объема V тела; 2
5. Bиконавстудент Корольов А
6. Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
7. на тему- Товароведноэкспертная характеристика потребительских свойств спреда растительносливочного
8. Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.html
10. Новое поколение антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
11. Правознавство Основи адміністративного права Задача 1 Генеральний директор державного підприємств
12.  Суфле из котлетного фарша можно приготовить и из рыбыСостав- мясо 100 г
13. Тематика дипломных работ по ВПО на 20112012 учебный год Административноправовой статус гражданина Ро
14. Тема1 Базовые понятия теории мотивации [2] Тема 2
15. Кольорові матричні принтери
16. Технічне обслуговування та ремонт двигунів змінного струму
17. Гусиная бойня
18. Основные типы взаимодействия людей
19. Основные межвидовые взаимодействия, эволюция
20. РЕФЕРАТ Отношение к науке русских философов конца XIX ~ начала XX века