Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Реферат- Ароматичні вуглеводні

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Опорний конспект

на тему:

"Ароматичні вуглеводні"

Виконав:

учень 10 - А класу

середньої школи № 96

Коркуна Дмитро

 1.  Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену.

Загальна формула етиленових вуглеводнів – CnH2n

Загальна формула ацетиленових вуглеводнів CnH2n-2

 1.  Гомологи етилену   Гомологи ацетилену:

С2H4 – етилен;    C2H2 ацетилен;

С3H6 пропен;    C3H4 – пропин

C4H8 – бутен;    C4H6 – бутин

І т .д     І т д

Радикали: СН3 – метил; С2Н5 – етил; С3Н7 пропіл;

Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони

 1.  Етилен:

С2Н4  Н2С СН2  Н : С : : С : Н

          Н Н

молекулярна   струтурна  електронна      формули

Ацетилен:

С2Н2   НС  CH   H : C C : H

          H     H

Молекулярна  структурна              електронна          формули

Фізичні властивості:

Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря

Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді.

Хімічні властивості:

 1.  як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води:

СН2 = СН2 +3 О2  2СО2 + Н2О

2СН СН+5О3 4СО2 +2 Н2О          ▲Н = 1307 к Дж.моль

СН4 W( C) =75%; C2H4 – W( C) =86 %; C2H2 - W( C) = 92%

Чим менша кількість С, тим світліше полум'я

 1.  Гідрування – приєднання водню

Н2С = СН2 2   (t0, pt, N) H3C – CH3

 1.  Гідратація – приєдання води
 2.  Н2С = СН2 + Н2О (t0 , H2SO4)   CH3 – CH2 OH

4. Якісні реакції

Неповне окиснення    Н2С = СН2 +[O]  CH2 – OH

        |

        CH2 – OH

 1.  Галогенування – приєднання галогеноводню

Н2С = СН2l2  CH2Cl –CH2Cl

6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш   гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого

Н3С – СН СН2 +HCl HC3 –CHCl –CH3

 1.  Дегідрування
 2.  Н2С = СН2 Н СН + Н2
 3.  Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку:

а)  ізомери

СН3 – СН = СН2 – СН3   – 2 бутен

СН2 = СН – СН2 – СН3   – 1 бутен

б) Ізомерія карбонового скелету

СН2  = С – СН3

 |

 CH3

-1-

Добування ецителену і ацетилену

Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,.

СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3 СН2 СН2 + СН3 –СН2 – СН3

Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою:              СаС2  + 2Н2О НС СН +Са(ОН)2

Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в  електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С:             СаО  + 3С СаС2 +СО

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С.

2СН4  НС СН + 3Н2

Застосування етилену і ацетилену

З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є  анестезійною речовиною.

Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З  ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2-

 1.  Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги.

Загальна формула – СnH2n-6

 1.  гомологи бензолу:

бензол – C6H6; тонуол – C7H8 ; ксилол – C8H10; стирол – C9H12.

 1.  Бензол:

С6Н6    СН2 = СН –С С–СН = СН2  або  СНС–СН2–СН2–cCH

Молекулярна    структурні формули

Формула А. Кекуле

У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену

Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так:

 

 1.  Фізичні влстивості бензолу:

За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин.

 1.  Хімічні властивості:

Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання:

 1.  реакція горіння

6Н6 +15О2 12СО2↑ + 6Н2О

 1.  Бромування:

Б +Br2  Б-Br +HBr;

 1.  Нітрування:

Б + НО–NO2 2SO4)  Б-NO2 + H2O

 1.  Реакції приєднання:

а) Хлорування:

б)Б+3Н2 (k,H2C)  C6H12

 1.  Добування
 2.  меридизація ацетилену:

3НССН([C], 600o) Б

 1.  Дегідрування циклогексану

С6Н12 2 + Б

 1.  Застосування

Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу

-1-


1. буферному образованию каким была Дальневосточная республика ДВР существовавшая с 1920 по 1922 г
2. . Обратить внимание судов на недопустимость ограничения прав участников судебного разбирательства при расс
3. Тема Принципи типології перекладу
4. Сильное гражданское общество ~ основа успешного развития региона п
5. Дипломная работа Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
6. Тема- Екологія людини Мета- ознайомити студентів з екологічними та соціальними аспектами екології людини
7. Проблемное обучение
8.  В детстве переезжал с родителями с места на место- учиться в школе начал в Польше закончил в Туркмении
9. От того каким капиталом располагает субъект хозяйствования насколько оптимальна его структура и насколь
10. Отказ в возбуждении уголовного дела
11. вариантов ответов студентам необходимо выбрать один правильный ответ
12. потребностной сферы закономерно сменяются формированием преимущественно операционнотехнических возможно
13. Реферат Orcle Corportion
14. Демкович4 Баева8 Босых9 Безценных15 Баканов13
15. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОДНОФАЗНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ НА АКТИВНУЮ НАГРУЗКУ
16. История западноевропейской философии
17.  Государственный финансовый контроль и аудит- общие черты и отличия
18. Шпаргалка- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
19. 1 Задача менеджмента достижение целей организации с минимальными затратами на управление
20. Липецкий государственный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ