Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

МОДУЛЬНОРЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ldquo;Теорія поля rdquo; 2013-14 навч

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


РОБОЧИЙ  РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“Теорія поля ”

(2013/14 навч.рік, ІV семестр)

Професійний напрямок 6.050802– Електронні пристрої та системи

 1.  Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180год/5,0 кред.;

            Лк.- 40 год./20; Лаб. – 20 год./ 10; Пр. – 10 год./ 5; д/залік.

 1.  Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1;

            модульних циклів – 3.

 1.  Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів

 1.  Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
  1.  Робота на аудиторних заняттях (0,14[R] = 14балів):
   •  Лекції: 20 лк.  0,4 бали/лк. = 8,0 бал.
    •  Лабораторні роботи: 10 лаб.  0,4 бали/лаб. =  4,0 бал
     •  Практичні заняття: 5 пр.  0,4 бали/пр. = 2,0 бал.
    1.  Виконання лабораторних робіт (40 балів) у 1-му модульному циклі 25 балів; у 2-му модульному циклі 15 балів;
    2.  Робота на практичних заняттях (0,12 [R] = 12 балів):
     •  Практичні роботи: 2 пр. 8,0 бал./пр. = 16,0 бал.;
    3.  Складання комплексних модульних контролів - всього 30 бали (у 1-му модульному циклі – тести – 10 балів; у 2-му модульному циклі – тести – 10 балів; у  3-му модульному циклі –  тести - 10 балів).
   1.  Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-ий модульний цикл: (10 лк.; 5 лаб.; мод. контр.) – 13,2..41 балів.

2-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 лаб.; мод. контр.) – 13,2...29 балів.

3-ій  модульний цикл: (5 лк.; 5 пр.; мод. контр.) – 18...30 балів.

 1.  Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів та балів за захід ДСК здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

90  RD  100

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

82  RD   89

С

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

74  RD  81

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

3 (задовільно)

64 RD 73

Е

Виконання задовольняє мінімальні критерії

60  RD  63

FX

Можливе повторне складання

2 (незадовільно)

35  RD  59

F

Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD  34

 •  При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання іспиту загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (не менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни), студенту надається право на дворазове складання (викладачу та комісії) заходу підсумкового семестрового контролю, при якому оцінювання здійснюється без врахування рейтингових балів підсумкових атестацій. При успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю використовується оцінка «достатньо» («Е», RD=0,6R), яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без врахування накопичених балів.
 •  При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання іспиту загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F «незадовільно» (менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни), студенту призначається повторне вивчення навчальної дисципліни.

Лектор потоку            ______________   __________________

                                                                  (підпис)                           (Ініціали, Прізвище)            

Завідувач кафедри     ______________   __________________

                                                                  (підпис)                                       (Ініціали, Прізвище)                                                                                                                 

Методист НМВ           ______________   __________________

                                                                    (підпис)                           (Ініціали, Прізвище)            

“___”  _______________ 2013 р.
1. тема получив запрос пользователя должна построить его образ вектор в том же пространстве
2. Штучне дихання Під системою дихання розуміють комплекс структур які беруть участь у газообміні і
3. Человеческое слишком человеческое Фридрих НицшеЧеловеческое слишком человеческое ПРЕ
4. Договор постоянной ренты
5.  20г Рассмотерно-
6. Реферат Кризис внимания
7. Оценка эффективности расширения производства на примере ООО Санфлор
8. Тема является актуальной и довольно интересной не только с позиции экономиста но и простого обывателя так к
9. Знания недостаточно необходимо применение
10. Презумпция человечности
11. тематики Реферат
12. Эксплуатация и модификация информационных систем Место прохождения практики
13. Физическая культура 20042005год городской районный тур для учащихся 89 1011 классов
14. Введение Даже когда его путь завершился люди не могут прийти к единому мнению о роли Стива Джобса соучре.html
15. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2001
16. 1 Правові основи укладання контрактів Перелік міжнародних конвенцій Конвенція ООН про договори міжнаро
17. 5й м-рн Стоимость проезда в автобусе 13 руб
18. Тушение пожаров в гражданских зданиях Школа 6 ул Интернациональная, 143
19. х годов широкое распространение получило мнение о том что уровень концентрации производства в СССР и в Росс
20. Торгово-экономические отношения со странами СНГ (на примере Республики Казахстан).html