Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лабораторна робота 5 ldquo;Дослідження транзистора у динамічному режиміrdquo; 1 Мета роботи- Досліди робо

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

  

Лабораторна робота № 5

“Дослідження транзистора у динамічному режимі”

1 Мета роботи:  Досліди роботу транзистора  у динамічному режимі і розрахувати основні параметри.                          

2 Завдання:

2.1  До лабораторної роботи!

Із довідника  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводнико-вым приборам – Киев: Техника, 1989 – 574 ст. (або аналогічного) записати  до  теоретичних  положень ( пункт 3.1 )

основні  електричні  параметри  транзистора КТ315Б,

накреслити схемне позначення і цоколівку.

У заготовку звіту ( пункт 4.2 ) із довідника перекреслити ста-тичну вихідну характеристику транзистора  КТ315Б.

 2.2 Під час виконання лабораторної роботи:

 Зняти динамічні характеристики для двох значень , побу-дувати їх на статичних характеристиках, розрахувати величину їх опорів і визначити графічним способом статичний і динамічний коефіцієнт підсилення транзистора (h21) та вихідну провідність (h22). Порівняти отримані результати з довідниковими.

3 Рекомендована література: 

3.1 Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковим приборам    – Киев: Техника,  1973 – 573 ст.

3.2  Усатенко С.Т.  Графическое  изображение  электрических схем –  по ЕСКД Киев: Техника, 1989 – 115 ст.

3.3  Гершунский Б.С.  Основы электроники и микроэлектроникиКиев: Вища школа, 1987 – 442 ст.

4 Теоретична частина: 

Динамічним режимом роботи транзистора назива-ється такий режим, коли на вході каскаду є джерело підсилюваного сигналу, а на виході підключене наванта-ження.

Динамічний режим відрізняється від статичного сильним взаємним впливом параметрів транзистора і елементів схеми. В цьому режимі напруга джерела живлення (Ек) безперервно перерозподіляється між опором навантаження (Rк) і вихідними електродами транзистора у відповідності до рівняння динамічного режиму

                   Uке = Ек   Rк                   (1)

Динамічні характеристики

Для того, щоб побудувати динамічну характеристику (інколи говорять динамічну пряму, так як вона має вид прямої лінії), потріб-но скористатись рівнянням динамічного режиму (формула 1).

Нам завжди завчасно відомі такі величини як напруга живлення, тобто Ек  і опір навантаження тобто Rк.  А також є сімейство статич-них характеристик. Побудова динамічних характеристик здійснюєть-ся з метою забезпечення оптимального режиму роботи транзистора. Початковими є відомості про вхідний сигнал і потужність, яка віддає-ться навантаженню, а також взяті із довідника статичні вихідні харак-теристики та параметри транзистора відповідної потужності.

Побудова починається з:

1 пошуку в довіднику вихідних статичних характеристик тран-      зистора;

2 перенесення їх на міліметрівку;

3 на сімействі вихідних статичних характеристик будується пря-ма лінія (вихідна динамічна характеристика)  .

4 абсцису точки В можна визначити, прирівнявши в рівнянні динамічного режиму струм колектора до нуля (див. конспект лекцій);  

5 точка  А  знаходиться  на  вертикальній  осі  струму колектора.  

Для  визначення  її  ординати в рівнянні  (1)  потрібно  прирівняти напругу колектора до нуля;

     тоді

Ік = Ек / Rк.           

5 Техніка безпеки при виконанні лабораторної роботи: 

5.1   До виконання лабораторної роботи допускаються тільки ті  сту-денти, які пройшли ввідний інструктаж з охорони праці і склали залік  про, що свідчить запис у спеціальному журналі.

5.2 Включати живлення лабораторного макету дозволяється тільки після  перевірки схеми (до початку виконання лабораторної ро-боти) викладачем.

5.3  Виключати живлення і відключати макет дозволяється тільки після перевірки результатів викладачем і з дозволу у викладача.

5.4  З метою забезпечення безпеки на робочому місці повинно знахо-дитись не більше 3-х студентів, що виконують лабораторну робо-ту.

5.5  Категорично забороняється залишати робоче місце, що знахо-диться під напругою.

5.6   Під час виконання лабораторної роботи уважно читати і попун-ктно виконувати рекомендації інструкції до лабораторної роботи.

6 Характеристика робочого місця:   

6.1  Схема електрична принципова макету 

Схема електрична принципова лабораторної роботи:

 

 

 

6.2  Схема включення транзистора в динамічному режимі

6.3  Прилади ( які пропонуються для виконання лабораторної роботи ):

– Робоче місце № ___;

– Макет лабораторної роботи № ___;

– Джерело живлення Еж== 8В. 

7 Порядок виконання роботи:

7.1    Записати до пункту 3.3 звіту до лабораторної  роботи:  номер      робочого місця;  номер макету;  джерело живлення.

7.2    Вивчити  схему  електричну  принципову  макету ( рисунок 1 ),  ознайомитись із шкалою універсального вимірювального приладу (μА/V).  Прилад має чотири шкали: червона для вимі-рювання струму; зелена – напруги.   Для розширення діапазону вимірювання  використані опори Rд і Rш.  Під час виконання роботи користуйтесь множником, біля якого світиться світ-лодіод.

7.3   Подати заготовку звіту викладачу на перевірку та отримати дозвіл на підключення макету до джерела живлення.

7.4     Підключити макет до джерела живлення.  

7.5    Запросити  викладача  для  перевірки схеми  і  отримати  доз-віл на включення живлення і виконання лабораторної роботи.

7.6    Включити напругу живлення макету.

7.7    Ручку потенціометра R2 поставити в крайнє праве положення.

7.8  Натиснути на кнопку перемикача (SA5) і виміряти напругу живлення макету (Ек).  Значення записати до таблиці 1.

                                            

Таблиця 1

7.9     Натиснути  на  кнопку  перемикача  (SA4) і  виміряти  напругу

       на колекторі транзистора  (Uк). Значення записати до таблиці 1.

7.10   Натиснути на кнопку перемикача (SA3)  і виміряти струм ко- лектора транзистора  (Ік).  Значення записати до таблиці 1.

7.11   Натиснути  на  кнопку  перемикача  (SA2)  і  виміряти напругу

         на  базі  транзистора  (Uб).   Значення записати до таблиці 1.

7.12   Натиснути на кнопку  перемикача (SA1) і  виміряти струм ба-зи транзистора  (Іб).  Значення записати до таблиці 1.

7.13   Зняти динамічні характеристики транзистора для двох зна-чень опору навантаження. Для цього натиснути на кнопку перемикача (SA4),  записати значення  (Uк = Ек)  до таблиці 2. За допомогою потенціометра R2, зменшувати напругу на колекторі (від напруги Uкк )  через  кожні  1,5В  до  0В (значення кожного макету індивідуальні), отримані  результати  струму колектора (Iк) для Rк1 занести до таблиці 2 (користува-тись кнопкою SA3).

                                                                               Таблиця 2

Uк (В)

8

7,5

6

4,5

3

1,5

0

 Rк1=     (Ом)

Ік(mA)

Rк1=     (Ом)

7.14  Запросити викладача для перевірки експериментальної части-ни роботи і отримати дозвіл на відключення напруги живлення.

7.15  За отриманими результатами таблиці 2 побудувати динамічні характеристики транзистора для двох значень навантаження.  

7.16  Зробити розрахунок коефіцієнту підсилення і опору наванта-ження для обох динамічних характеристик.

7.17  Порівняти отримані результати між собою і довідниковими та зробити висновки. У висновках обов’язково зробити вказівку на використану літературу.

  7.18  Навести порядок на лабораторному столі, робоче місце здати       черговому в групі.

7.19  Оформлений звіт здати викладачу на перевірку.

8 Зміст звіту:

8.1  Номер та назва лабораторної роботи;

8.2  Мета роботи;

8.3  Завдання;

8.4  Назва, схемне позначення, цоколівка і основні номінальні елек-

тричні параметри транзистора;

8.5  Схема включення транзистора в динамічному режимі;

8.6  Прилади які були використані на лабораторній роботі;

8.7  Результати вимірювань;

8.8  Динамічні характеристики транзистора Ік=f(Uке);

8.9  Розрахунки Rк, h21, h22;

8.10 Аналіз отриманих результатів (Висновки по пунктам 7.15, 7.16 і    

      по роботі в цілому з вказівкою використаної літератури).

9 Контрольні питання для самоперевірки:

9.1    Розкажіть про призначення транзистора.

9.2    Розкажіть про динамічні параметри транзистора.

9.3    Поясніть фізичну суть коефіцієнта підсилення транзистора.

9.4    Покажіть на схемі, як проходять струми Іб і Ік ?

9.5    Як визначити вихідну провідність транзистора?

9.6    Намалювати схему включення транзистора із спільним емітером і пояснити її роботу.

9.7    Поясніть, як зміниться кут нахилу динамічної прямої при збіль-шенні величини опору навантаження.

9.8  Намалювати статичну вихідну характеристику транзистора для схеми із спільною базою.

9.9   Намалювати динамічну вихідну характеристику транзистора при

       Rк=0.

9.10 Побудувати динамічну вихідну характеристику за умови Ек =  5В, Rк = 5 КОм.

9.11 Записати і пояснити рівняння динамічного режиму.

9.12 Пояснити чим відрізняється динамічний режим роботи від ста-тичного.


Зм

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Л020. 15ЛР25. 005 ПЗ

озробив

В.М. Новиченко

В.В.Козінський

Листів

А.П.Єрмоленко

М.М.Коваленко

ІНСТРУКЦІЯ ДО

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

З ПРЕДМЕТУ

КОМПЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА

Лист

Літ.

1

6

ЛАБОРАТОРІЯ

АВТОМАТИКИ ТА КОМПЮ-

ТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Перевірив

Н. контр.

Т. контр.

Вим.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

В.М. Новиченко

В.В.Козінський

5-2

Лист

Л020. 15ЛР25. 005 ПЗ

Вим.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

В.М. Новиченко

В.В.Козінський

5-5

Лист

Л020. 15ЛР25. 005 ПЗ

Ек(В)

Uк(В)

Iк(мА)

Uб(В)

(мА)

Спільний

+8В

Вим.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

В.М. Новиченко

В.В.Козінський

5-4

Лист

Л020. 15ЛР25. 005 ПЗ

Р5

Р3

Р4

Р2

Р1

Ек

VT

RЕ

R1

V

V

mА

Rб

mV

А

Вим.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

В.М. Новиченко

В.В.Козінський

5-6

Лист

Л020. 15ЛР25. 005 ПЗ

Дата

Л020. 15ЛР25. 005 ПЗ

Лист

5-3

В.В.Козінський

В.М. Новиченко

Підпис

№ докум.

Лист

Вим.
1. ЗАТВЕРДЖУЮ В.о.
2.  Назовите не менее девяти характеристик фундаментальных и составных частиц
3. Признаки преступления их содержание- общественная опасность уголовная противоправность виновность наказ
4. . Принципы организации торговли ценными бумагами.
5. Вступительное слово доктора экономических наук Ю
6. Контрольная работа
7. Екінші ~стаз деп кімді ата~ан--- Ибн ~ Сина-- Ибн ~ Рушд-- Аль ~ Фараби-- Аль ~ Кинди-- Ибн ~ туфейль.html
8. Виды ядерных зарядов а Атомные заряды
9. Электротехникалы~ теория негіздері
10. НСГумилев
11. 1 Юридическое понятие политической партии4 1
12. Тема PowerPoint. Створення презентацій
13. Преемственность в русской социологии.html
14. форма; форма; Zформа; Hформа; Pформа
15. Организационные формы международного бизнеса- российская практика
16. тема менеджмента качества Общие требования к построениюизложению и оформлению документов учебной деятел
17. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі
18. Как подписывать с помощью ЭЦП электронные документы различных форм
19.  Write the trnscription of the following words
20. Доклад по ТММ на защиту курсового проекта Первые два листа курсового проекта посвящены- динамическому