Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

INSERT ENTER END HOME SHIFT - - Сухбат терезесіндегі ldquo;Болдырмауrdquo; батырмасын шерткенде мынадай арекет.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


/\ Бас аріпті енгізу пернесі:

-INSERT

-ENTER

-END

-HOME

- SHIFT

\/

/\ Сухбат терезесіндегі “Болдырмау” батырмасын шерткенде, мынадай арекет аткарылады:

-орнатылган параметрлер озгертілмей, терезе жабылады;

-орнатылган параметрлер озгертіледі де, терезе жабылмайды;

-орнатылган параметрлер іске косылып, терезе жабылады;

-орнатылган параметрлер іске косылады;

-тек терезе жабылады

\/

/\ Компьютерлік вирус - ол:

-компьютерді іске косатын багдарлама

-матіндік редактор

-компьютерлік багдарламаларды жане деректерді бузатын багдарлама 

-графикалык редактор

-багдарлама тілі

\/

/\ Жумыс столынын кай жерінде Windows-тын іске косылган косымшаларынын (программалардын) аттары беріледі?

-есептер панелінде

-программалар Диспетчерінін терезесінде

-бумада

-“проводник” терезесінде

-“проводник” программасынын калпын корсететін жолынын терезесінде

\/

/\ Кажет файлдарды, программаларды, кужаттарды, бумаларды, жарлыктарды іздестіру:

-Пуск-Найти-Файлы и папки

-Файл-Открыть

-Контекстік меню-Найти

-Мундай мумкіншілік жок

-Жуйелік меню-Найти

\/

/\ Word редакторында матінді ерекшелеп алып, (Ctrl -B) -(Ctrl -I) пернелер комбинациялардын басканда орындалатын іс-арекет:

-Ж каріпті енгізеді

-Матін жартылай кою каріпке ауысады 

-кою шрифт ауысады

-Матін курив каріпке ауысады

-Матін жартылай кою курсивті каріпке ауысады

\/

/\ MS WORD.Абзацты келесі абзацпен косу ушін:

- курсорды абзацтын сонына койып, Enter басу керек

- курсорды абзацтын сонына койып, Esc басу керек

- курсорды абзацтын сонына койып, Delete басу керек

- курсорды абзацтын сонына койып, End басу керек

- курсорды абзацтын басына койып, Delete басу керек

\/

/\ Exсel. 10-шы жолда жане 1-ден 4-ке дейінгі багандарда орналаскан сандардын косындасын табатын формула:

- =СУММ(A1:D10)

- =СУММ(10,1: 4)

- =СУММ(A1:А4)

- =СУММ(1:4)

- =СУММ(А10:D10)

\/

/\ Уяшык адресінін дурыс белгілеуін танданыз:

-А1:В4

-А1

-А1-В4

-В4:А1

-В0

\/

/\ Word редакторында тізімді ерекшелеп алып, «Пішімдеу» тактасынын тізімдерді номірлеу жане маркерлеу пернелерін катар басса, онда:

-Жуйе берілген тізімнін турін аныктауды сурайды.

-Тізімге ен алдымен номір койылып, содан сон маркер танбасы койылады 

-Тізімге тек кана  маркер танбасы койылады

-Бул екі пернені катар басуга болмайды

-Тізімде ен алдымен маркер танбасы, содан сон номір койылады

\/

/\ Процессор дегеніміз не?

-Жыпылыктап туратын тік сызыкша тарізді енгізілетін символ орнын корсетіп туратын танба

-Ешкандай кызмет аткармайтын, компьютердін жумысына катысы жок электрондык микросхема

-Деректер базаларын баскару жуйелері

-Коптеген жартылай откізгішті элементтермен туратын жане компьютерде барлык есептеулер мен акпарат ондеу жумыстарын жургізетін электрондык микросхема

-Матіндік жане графикалык акпаратты кескіндеуге арналган курылгы

\/

/\ Аналык такша дегенміз не?   

- Процессер, жедел жад микросхемалары, шина жане баска да курылгылар орналаскан дербес компьютердін негізгі такшасы 

-Компьтер курылгыларын байланысытратын откізгіштер тобы

-Коптеген жартылай откізгішті элементтерден туратын жане компьютерден барлык есептеулер мен акпарат ондеу жумыстардын жургізетін электрондык микросхема

-Матіндік жане графикалык акпараттарды компьютердін жедел жадынан кагазга басып шыгаруга арналган курылгы

-Матіндік жане графикалык акпараттагы кескіндеуге арналган курылгы

\/

/\ Жалпы пайданылатын конданбалы программалар-бул:

-ДК-ді пайдалына отырып белгілі бір саланын есептерінін шешуге арналган колданбалы программалардын жиынтыгы

-Сервистік колданудагы программалардын жыинтыгы

-Белгілі бір мамандык саласында накты есептер шыгаратын программа

- Бул ДК-ді пайдалана отырып кез-келген саланын есептерін шешуге арналган программалар

- Жуйелі программаларды куруга арналган программаны камтамасыздандыруынын болігі

\/

/\ ДК-де информация кай торапта сакталынады?

-Мониторда

-Сканерде

-Аталык кондыргыда

-катты магниттік дискіде

-Микропроцессорда.

\/

/\ Егер компьютер, «турып калса», онда оны кайта жуктемей-ак жумысты жалгастыру ушін:

-Ctrl-Del пересін басу керек.

-Reset пернесін басу керек.

-Ctrl-Alt-Del пернелерінін комбинициясын басу керек.

-Esc пересін басу керек.

-Power пернесін басу керек.

\/

/\  «?» белгісі бар мазір командасынын кызметі:

-Жумысты женілдететін мумкіндіктерді іске оосу ушін.

-Желі аркылы малімет сурау ушін.

-Комек беретін аныктамалык маліметті экранга шакырып алу ушін.

-Сурак белгісін жылдам енгізу ушін.

-Windows жуйесіне сурак беру ушін.

\/

/\ Барлык іске косылган багдарламалардын пиктограммасын корсетіп туратын Windows элементі:

- Жагдай жолы

-Терезе пернелері

-Меню жолы

-Есептер тактасы

-Инструменттер тактасы

\/

/\ Вертикальды жане горзонтальды сызгыштар Word редакторы терезесінін кай болігінде орналаскан?

-Он жане томегі жагында

-Сол жане жогаргы жагында

- Сол жане томен жагында

-Он жане жогаргы жагында

-Енгізу орісінін айналасында

\/

/\ Бума терезесінде бума куру:

-Файл-создать-папку 

-Правка-создать папку

-Формат-создать папку  

-Пуск-Программы-Папка

-Пуск-Формат-Создать папку

\/

/\  Word редакторында Тузету менюіндегі Кошіру, киып алу командалары сур туспен боялган болса:  

-кужатта ерекшеленген фрагмент жок. Алмастыру буфері бос.

-кужатта ерекшеленген фрагментті кошіру жургізіліп жатыр.

-Word программасы жумыс істеуін токтатуда.

-Онда ен сонгы орындалатын команда ошіру болганы.

-Онда ен сонгы орындалатын команда Кірістіру болганы.

\/

/\  «Excel» багдарламасы келесі багдарламалардын кай турінде жатады

- Программалау тілдері

-Матіндік процессор

-Операциялык жуйе

-Программа кабыршыктары

-Кестелік процессор

\/

/\  Электронды кестелерде уяшыктар тобы белгіленген (А1:В3). Бул топка канша уяшык кіреді:

-3

-1

-5

-4

-6

\/

/\ Интернетке косылу ушін кай курылгыны колдануга болады?

- Термопринтер

-Диджитайзер

- Плоттер

-Модем

-Сканер

\/

/\ Экраннын жеке программалар орындалатын, маліметтер тузетілетін тортбурышты коршаулы аумагы калай аталады?

-жарлык

-белгіше

-жумыс столы

-бума

-терезе

\/

/\ Файлдын атауы томендегі боліктерден турады:

-Файлдын атауы мен кенейтілуі

- Кенейтілуі

- Кенейтілуі жане файлдын узындыгы

- Файлдын узындыгы

- дурыс жауап жок

\/

/\ MS Word-тын «Вставка» мазірі мынадай кызмет аткарады:

-Кужаттарды форматтау

-Кужаттарды ашады, сактайды жане беттердін парамертлерін орнатады

- Экранда кужаттарды  корсету формаларын тандау

-Ашылган бір терезеден екіншісіне кошу

-Матінге артурлі объектілерді жане матіндік элементтерді кірістіреді

\/

/\ Негізгі менюді шакыру...аркылы орындалады.

- Эламанттер панелі

- Баскару панелі

-Инструменттер панелі

-Контексті меню

-Пуск батырмасы 

\/

/\ Word редакторында ерекшеленген тизимдердин немесе абзацтардын  номірлерін кірістіру ушін орындалатын команда:

- Пішім-Тізім-Коп денгейлі

- Тузету -Тізім-Номірленген

- Кірістіру -Тізім- Номірленген

-Пішім-Тізім- Номірленген

- Кірістіру -Тізім- Номірленген

\/

/\ Word-та бір созді баска созбен ауыстыру ушін колданылады:

-Правка- Заменить

-Файл-Заменить

-Формат-Найти

-Правка-Перейти

-Вставка-Заменить

\/

/\ Word  редакторында кужаттагы матінді тугел ерекшелейтін пернелер комбинациясы:

-Ctrl -C

-Ctrl -A

-Ctrl -P

-Ctrl -S

-Ctrl -F

\/

/\ А1:А10 уяшыктаранын  ен кіші санын тап:

- = МАКС(А1:А10).

- = МАК(А1:А10).

- = МАХ(А1:А10).

-  = МИН(А1:А10).

- = МINIMUM (А1:А10).

\/

/\ Word  редакторында матін болігін кошіру командасы (Дурыс  емес нусканы танданыз!)

-Жанама менюдін «Кошіру» жане «Кірістіру» командалары аркылы.

-Ctrl -Insert жане Shift - Insert  пернелер комбинациялары аркылы.

-«Тур» менюі аркылы.

-Саймандар тактасынын «Кошіру» жане «Кірістіру» батырмалары аркылы.

-Тышканнын комегімен матінде экран бетінде жылжыту аркылы.

\/

/\ Бір байт неден турады?

-32 биттен

-1биттен

-16 биттен

-8 биттен

-4 биттен

\/

/\ Акпаратты басып шыгаратын курылгы:

-Монитор

-Пернетакта

-Принтер

-Тышкан

-Модем

\/

/\ Архивтелген файылдын кенейткіші:

-*.rip

-*.arj жане .rar 

-*.dat жане .com

-*.xcl

-*.exe

\/

/\  Word. Парак параметрін онату ушін мынадай арекеттерді орындау кажет:

-Тур(Вид) -Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

-Сервис- Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

- Файл- Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

-Кірістіру(Вставка) Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

-Кесте(Таблица) Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

\/

/\ КБК-дын колданбалы багдарлама пакетінін кандай кужаты жумыс кітабы деп аталады?

- Microsoft Outlook

- Microsoft Excel

- Microsoft Access

- Microsoft Power Point

-1:С-Бухгалтерия 

\/

/\ Word редакторында матінді ондеу кезінде бір абзацтан екі абзац жасау ушін орындалатын арекеттер:

-Мензерді ондеушіге кажетті орынга койып, Enter пернесін басу керек 

-Мензерді  абзацтын сонына койып, Delete  пернесін басу керек

-Мензерді  абзацтын сонына койып, Home пернесін басу керек

-Мензерді  екінші абзацтын басына  койып, Tab пернесін басу керек 

-Мензерді  абзацтын сонына койып, Insert пернесін басу керек

\/

/\ Матіндік кужаттардын кенейтулері:

- .txt., exe., bmp

- .doс, .rtf, .txt 

- .doс. bmp

- .doс. rtf., dic

- .doс., pex

\/

/\ Word редакторында  «Пішімдеу» саймандар тактактасынын курамына келесі батырмалар кіреді:

-Батырма формасы, маркерлер,айыргыштар

-Линия турі, надпись, рамка

-куру, сактау, ашу,баспа,киып алу, тегістеу, маркерлер

-Баскару батырмалары, терезе турлері, вертикаль жане горизонталь сызгыштар   

-Сызу, стиль, каріп олшемі, тегістеу, маркерлеу

\/

/\ Excel-де санды пайыздык катынаста беру ушін кандай буйрыкты орындау кажет:

-Формат-уяшык-сан-пайыздык

-Тур-уяшык-формат-пайыздык

-Сервис-параметрлер-сан-пайыздык

-Тур-саймандар тактасы-сан-пайыздык

-Кірістіру-уяшык-сан- пайыздык

\/

/\ Excel.Берілген функциялардын кайсысы статистикалык болады?

-ПЛпроц

-DATA

-COS

-ЕСЛИ

-МИН

\/

/\ Excel. Книга1 кітабынын Лист1 парагындагы А1уяшыгында 9 саны, ал Лист2 парагындагы 2 саны жазылган. Егер Лист3 парагынын С1 уяшыгында = [Книга1] Лист1!$А$1 / [Книга 1] Лист 2!$А$1  формуласы жазылган болса, онда онын мані нешеге тен болады:

-81

-14

-18

-11

-4,5

\/

/\ Word редакторында ерекшеленген  матінді, санды жане объектіні он жак шеті бойынша тегістеу ушін (Дурыс емес нусканы танданыз!):  

-Пішімдеу саймандар тактасынын «он жакка туралау» батырмасын басу керек

-Ctrl -R пернелер комбинациясын басу керек

- «Пішім-абзац» командасынын «Шегіністер мен интервалдар» буктемесінен «он жак шеті бойынша»  тегістеуді тандау керек

- Ctrl -L пернелер комбинациясын басу керек

-Жанама менюден «Абзац» катарын тандап, « Шегіністер мен интервалдар» буктемесінен  «он жак шеті бойынша»  тегістеуді тандау керек

\/

/\ Word редакторында ерекшеленген  матінді алмастыру буферіне кошіру  адістірі: (Дурыс емес нусканы танданыз!)  

-<Тузету-Кошіру> командасын орындау керек

-Саймандар тактасындагы «кошірме» батырмасын басу керек

-Ctrl -Ins пернелер комбинациясын басу керек

-Shift -Ins пернелер комбинациясын басу керек

-Жанама менюден «Киып алу» командасын тандау керек

\/

/\ Акпарат деп нені тусінеміз?

-Кез-келген сигналдар, деректер немесе маліметтер

-Тек сандык жане матіндік деректерді гана

-Кужаттар турінде усынылган деректерді гана

-Тек сандык деректерді гана

-Тек матіндік деректерді гана

\/

/\ NumLock пернесінін жумысы:

-Уакытша программаны токтату

-Курсордын алдындагы символды жояды

-Улкен аріптерді теру режимін іске косады

- Сандарды теру немесе сілтемені баскару режимдерін ауыстыру 

- Барлыгы дурыс

\/

/\ Антивирустык программалар кандай программалар болып табылады?

-Жуйелік программалар

-Программалау жуйелері

-Аспаптык куралдар

-Кестелік процессор

-колданбалы программалар 

\/

/\ Жарлык - бул:

-Белгілі бір объектімен тікелей катынас жасауды іске асыратын командалык файл

-Саймандар панелінін адресі

-Компьтерді іске косканнан  кейін экран бетіне шыгатын бейне

-Файлдарды коруге арналган программа

-Файлдармен жумысты ынгайлату ушін арналган  шагын сурет

\/

/\   Windows жуйесінде  Бас менюдегі  Документы катарында не сакталады?

-Суреттермен жумыс істеу ушін кажет косымшалар

-Деректер корымен жумыс  істеу ушін кажет косымшалар

-Пайдаланушынын барлык кужаттары

-Сонгы ашылган 15 кужат тізімі

-Кужаттармен жумыс істеу ушін кажет косымшалар

\/

/\ Word редакторында «Сурет» командасы орналаскан меню:

-Пішім

-Терезе

-Кірісріту

-Сервис

-Тузету

\/

/\ Word редакторында кужатты сактау пернелер комбинациясы:

-Ctrl -Ins

-Shift -F12

-Ctrl -P

-Shift -Ins

-Shift -Del

\/

/\ Килобайт:

- 1024 байт

-1000 байт

-256 байт

-1000000 байт

-512 байт

\/

/\ Контекстік меню шакырылады:

-тышканнын сол жак кнопкасын басып

-скролланы басып

-F10 пернесін басып

-тышканнын он жак кнопкасын басып

-F1 пернесін басып

\/

/\ Процессордін ішінде орналаскан «оте жылдам жады» турі кайсысы?

-Туракты

-Узак уакытты

- Кэш-жад

-Жедел

-Сырткы

\/

/\ Windows. Word-де файл атынын максималды узындыгы?

-12 символ

-Word-де шексіз

-16 символ

-255 символ

-8 символ

\/

/\ Томендегі жазудын кайсысы файлдын аты болуы мумкін?

- 1 acd. dos

-< abcd.dos

-\ abcd.dos

-? abcd.dos

- : abcd.dos

\/

/\ Экранга Форматтау куралдар тактасын калай шыгаруга болады?

-Правка-Панели инструментов

-Файл-Панели инструментов

-Формат Настройка-Панели инструментов Форматирование

-Сервис Параметры-Форматирование

-Вид-Панели Инструментов-Форматирование

\/

/\ Куту режимінде тышкан сілтемесі кандай турге айналады?

-Багыттауыш туріне

-Кум сагат туріне 

-Вертикаль туріне

-Горизонталь туріне

-Крест туріне

\/

/\ Жумыс кітабына жана паракты калай косамыз?

-Сервис-Добавить-Лист

-Вставка-Лист

-Правка-Добавить-Лист

-Данные-Лист

-Файл-Добавить-Лист

\/

/\ MS Excel. Графиктерді салу ушін...шеберін колданамыз:

-функция

-форма

-сурет

-есеп беру

-диаграмма

\/

/\ MS Excel. Баганалар мынадай ретпен белгіленеді:

-1А-1Z содан сон 1АА-1АZ содан сон 1ВА-1ВZ жане т.с.с.

-1-256, содан сон 257-500 содан сон 501-1000 жане т.с.с.

-А1- Z1  содан сон В2- Z2 содан сон ВА3-ВZ3 жане т.с.с.

-А-Я содан сон АА-АЯ, содан сон БА-БЯ жане т.с.с.

-А-Z содан сон АА-АZ, содан сон ВА-ВZ  жане т.с.с.

\/

/\  EXCEL.Уяшыктагы деректерді редактерлеу режиміне кошу ушін кандай арекетті орындау керек:

- «Правка»-«Очистить» командасын орындау керек

-Уяшыкты белгілеп алып, Del батырмасын басу керек

-F2 пернесін басу керек немесе осы уяшыкта екі рет шерту керек

-Уяшыкты белгілеп алып, CTRL батырмасын басу керек

-Уяшыкты белгілеп алып, ALT, батырмасын басу керек

\/

/\  End пернесінін аткаратын кызметі:

-Символдык пернелермен  бірге басылса, жогаргы регистр танбалары (бас аріп) теріледі:

-Бас аріптерді туракты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды

-Сонгы орындалган команданы кайтарады

-Курсорды жолдын сонына жылжытады

-Баска пернелермен бірге басылып компьютермен жумысын баскарады

\/

/\  Компьютерді іске косу ушін пайдалынылатын батырма:

-SLEEP

-WAKE UP

-RESET

-PAUSE BREAK

-POWER

\/

/\ Томендегілердін кайсысы Windows-тін стандартты программалар тобына жатпайды:

-Калькулятор

-Paint

-Блокнот 

-Power Point

-Word Pad

\/

/\ Архиватор не ушін арналган?

- Файлдарды кысу 

- zip-жинактагышты косу

-Вируска тексеру

-Курылгыларды аныктау

-Матінді редакциялау

\/

/\ Word редакторында кесте куру ушін:

-Пішім-Кірістірукомандасын тандау керек

-Кірістіру менюіндегі Алан командасын тандау керек

-Кесте-Кесте Автопішімі-Кестенін стилінен «Тізім1» командасын тандау керек

- Кесте-Кірістіру-Кесте командасын тандау керек

-Стандартты саймандар тактасындагы баганалар батырманы басу керек

\/

/\ «Выход» командасын кай перне комегімен шакыруга болады(EXCEL):  

-F7-Alt

-F4

-F10

-F5-Alt

- Alt-F4

\/

/\ Excel-де кандай орнек тендік танбасынан басталады:

-Уяшыктын бастапкы мані

-Баска паракка катынау

-Формула

-Матін

-Символдарды кайталау

\/

/\ fx батырмасы мынадай кызмет аткарады:

-Диаграмма шеберін іске косу;

-Автоматты турде косынды табу;

-Функция шеберін іске косу;

-Формула символын енгізу;

-Арифметикалык ортаны табу;

\/

/\ Word редакторында колденен менюдін кай болімінде  келесі паракка мажбурлі турде ауыстыратын буйрык орналаскан:

-CTRL-F1  пернелер комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тізбегін колдану аркылы.

-CTRL-ЕNTER пернелер комбинациясын басу,  Вставка- Разрыв тізбегін колдану аркылы

-Клавиш SHIFT-онга пернелер комбинациясын басу,  Вставка-Страница тізбегін колдану аркылы

-Формат-Табуляция

-ЕNTER пернесін басу аркылы.

\/

/\ Такырып жолы кайда орналаскан:

-Терезенін томенгі болігінде

-Саймандар такталарынан кейін

-Меню катарынын астында

-Терезенін жогаргы болігінде

-Пуск батырмасын басканда пайда болады

\/

/\ Орналастыру (Вставить) командасы кай мазірде орналаскан?

-Пішімдеу (Формат)

-Кесте (Таблица)

-Тузету (Правка)

-Кірістіру (Вставка)

-Тур (Вид)

\/

/\ Томендегінін кайсысы ДББЖ-га жатады?

-PAINT

-WINDOWS 2000

-EXCEL

-ACCESS

-WORD

\/

/\ MS Excel. Менюді белсенділендіру (активизация) ушін...пернені басу кажет:

-Ctrl немесе Shift

-Ctrl немесе Num Lock

-Home немесе End

-Shift немесе Del

-Alt немесе F10

\/

/\ Компьютер жумысы мына санау жуйесіне негізделген:

-сезіздік

-16-лык

-екілік

-кез-келген

-10-дык

\/

/\ Коржын (Корзина) дегеніміз...

-Жана файлдарды туракты сактауга арналган бума

-Архивтік фалдарды сактауга арналган бума

-Операциялык жуйемен жузеге асырылатын буманы баскару

-Компьютер дискілерінен ошірілген маліметтерді уакытша сактайтын арнайы бума

-Пайдаланушыга усынылатын экран бетінде корсетілген варианттар тізімі

\/

/\ Информацияны енгізу курылгыларына ... жатады:

-Сканер, монитор, тышкан

-Монитор, принтер, сканер

-Монитор, модем, пернетакта

-Пернетакта, сканер

-Принтер, пернетакта,модем

\/

/\ Томендегілердін кайсысы графикалык информацияны ондеу  программасына жатады?

-SCAN

-AIDSTEST

- Adobe Photoshop

-ANTISTAT

-DOSTOR WEB

\/

/\ Жарлыкты калай курамыз?

-Файл-Создать ярлык

-Вид-Создать ярлык

-Сервис-Создать ярлык

-Справка-Создать ярлык

-Вставка-Создать ярлык

\/

/\ Word-та матін тізімінін келесі турлері бар:

-Маркерленген, графиктік

-Араб сандар, рим сандар, маркерлер

-Маркерленген, номірленген, графиктік

-Маркерленген, сандык

- Маркерленген, номірленген, бірнеше денгейлік

\/

/\ MS WORD. Кестеде алфавит бойынша тізімді сорттау:

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Формат-Сортировка

-Таблица-Сортировка

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Сервис-Сортировка

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Вид-Панель инструментов

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Правка-Сортировка

\/

/\ Алгашкы компьютер кай елде шыкты?

-АКШ

-Жапония

-КСРО

-Германия

-Англия

\/

/\ Кагазга жазылган акпараттын кез-келген турін оптикалык негізге суйене отырып компьютерге жылдам енгізетін курылгы не?

-Пернетакта

-Модем

-Плоттер

-Сканер

-Принтер

\/

/\ ДК программалык камтамасыздандыру курамына жататындар:

- Жуйелік, колданбалы, саймандык программалар куралдары.

-Жуйелік, саймандык программалар куралдары.

-Саймандык программалар куралдары.

-Жуйелік, проблемалык, колданбалы программалар куралдары.

- Колданбалы, проблемалык жане саймандык программалар куралдары.

\/

/\ Саймандар тактасы деген не?

-Курсордын  агымдагы позициясы жонінде маліметтер  бейнеленетін терезенін  томенгі  болігіндегі жолак.

-Компьютердын артурлі баптауларын орындауга арналган такта.

- Косымшанын  функцияларын тез орындауга арналган батырмалар мен артурлі шарт белгілерден туратын жолак.

-Барлык ашык программалардын аттары орналаскан такта.

-Барлык кужаттар мен программалар сакталатын орын.

\/

/\ Кай терезенін комегімен компьютердегі дискілер туралы маліметті карап алуга болады:

- «Менін компьютерім»

-Желілік орта

-Портфель

- «Менін кужыттарым»

-Коржын

\/

/\ Word-та кесте уяшыктарын біріктіру ушін:

-Іргелес уяшыкты ерекшелеп Delete батырмасын жою керек

-Тек кана Excel программасында уяшыктарды біріктіруге болады

-Іргелес уяшыктарды ерекшелеп тышканнын он жак батырманы екі рет шерту керек

- Іргелес уяшыктарды ерекшелеп Меню Таблица-Объеденить ячейки

-Іргелес уяшыктарды ерекшелеп Меню Формат- Ячейки –Объеденить

\/

/\ Word редакторынын Ctrl-P пернелер комбинациясын басканда орындалатын ис-арекет:

- Кужат жабылады

- Матин бетинин ортасына орналасады

- Матин сол жак шекарасы бойынша тегистеледи

-  Кужат баспадан шыгады

- Матин багандарга (колонкаларга) болинеди

\/

/\  Сегіздік санау жуйесін пайдаланып, 47 ондык санын екілік санау жуйесіне аударыныз

- 101101

-101111

-10001

-111110

-101011

\/

/\  49 ондык санын он алтылык санау жуйесине аударыныз

- 3А

- 7ВА

-31

-78

-42

\/

/\  Екілік сандардын косындысын табыныз 10111(2)-1111(2)=?

- 100011

- 1111101

- 111101101

- 10101110

- 100110

\/

/\  Берілген екілік сандарга азайту амалын орынданыз  10100(2)-1011(2)=?

-1001

-1010

-1111

-1011

-10110

\/

/\  101101 екілік санын ондык санга аударыныз

- 44

-45

-87

-24

-72

\/

/\ 77 ондык санын екілік санга аударыныз

- 1110101

-1110101

-1011111

-1001101

-1011001

\/

/\ 10101111 екілік санын он алтылык санга аударыныз

- EC

-89F

-125

- AF

-5BCF

\/

/\ 9AD он алтылык санын екілік санга аударыныз

- 100110101101

-1111011010111

-1001011110100

-1010111011001

-1001110111110

\/

/\ 0,5 ондык санын сегіздік санау жуйесіне аударыныз

- 0,7

-0,25

-0,8

-0,4

-0,2

\/

/\  0,5 ондык санын екілік санау жуйесіне аударыныз

- 0,7

-1,0

-0,8

-0,4

-0,1

\/
1. вариантов 6 вопросов по истории философии и 6 вопросов по общим проблемам философии итого 12 вопросов Ист
2. Тема 1 Основные понятия рынка ценных бумаг Тема 1
3. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ2003 Ди
4. холодной войны уступает место трезвому пониманию что переходный период не сулит стабильности
5. по ментальности нашего народа президент не нужен у нас общинное мировоззрение
6. Сферофиза солонцовая
7. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиці
8. Настоящее федеральное правило стандарт аудиторской деятельности разработанное с учетом международных с
9. 2 ЧАСТЬ Так я и обрела братакоторого у меня никогда не былоно о котором я всегда мечтала
10. Реферат- Христианская любовь
11. Лабораторная работа 2 ПОИСК И РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ Теоретическая част
12. Просвещение школа и педагогика в конце XIX - начале ХХ века и в период первой революции в России 1905-1907
13. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків ~ Дисерта
14. Тема 1 Исходные положения экономической теории как науки
15. Тема 5 Российская империя в XIX веке Аракчеевщина ~ политика грубой военной дисциплины последних лет пр
16. Основы фотографии Фотохимические реакции
17. тематического описания системы 1
18. Гуманитарнотехнический техникум г
19.  Тип лампы Мощность лампы Вт Напряжение на лампе В Ток л
20. I. Особенности Китайской архитектуры.