Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

INSERT ENTER END HOME SHIFT - - Сухбат терезесіндегі ldquo;Болдырмауrdquo; батырмасын шерткенде мынадай арекет.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


/\ Бас аріпті енгізу пернесі:

-INSERT

-ENTER

-END

-HOME

- SHIFT

\/

/\ Сухбат терезесіндегі “Болдырмау” батырмасын шерткенде, мынадай арекет аткарылады:

-орнатылган параметрлер озгертілмей, терезе жабылады;

-орнатылган параметрлер озгертіледі де, терезе жабылмайды;

-орнатылган параметрлер іске косылып, терезе жабылады;

-орнатылган параметрлер іске косылады;

-тек терезе жабылады

\/

/\ Компьютерлік вирус - ол:

-компьютерді іске косатын багдарлама

-матіндік редактор

-компьютерлік багдарламаларды жане деректерді бузатын багдарлама 

-графикалык редактор

-багдарлама тілі

\/

/\ Жумыс столынын кай жерінде Windows-тын іске косылган косымшаларынын (программалардын) аттары беріледі?

-есептер панелінде

-программалар Диспетчерінін терезесінде

-бумада

-“проводник” терезесінде

-“проводник” программасынын калпын корсететін жолынын терезесінде

\/

/\ Кажет файлдарды, программаларды, кужаттарды, бумаларды, жарлыктарды іздестіру:

-Пуск-Найти-Файлы и папки

-Файл-Открыть

-Контекстік меню-Найти

-Мундай мумкіншілік жок

-Жуйелік меню-Найти

\/

/\ Word редакторында матінді ерекшелеп алып, (Ctrl -B) -(Ctrl -I) пернелер комбинациялардын басканда орындалатын іс-арекет:

-Ж каріпті енгізеді

-Матін жартылай кою каріпке ауысады 

-кою шрифт ауысады

-Матін курив каріпке ауысады

-Матін жартылай кою курсивті каріпке ауысады

\/

/\ MS WORD.Абзацты келесі абзацпен косу ушін:

- курсорды абзацтын сонына койып, Enter басу керек

- курсорды абзацтын сонына койып, Esc басу керек

- курсорды абзацтын сонына койып, Delete басу керек

- курсорды абзацтын сонына койып, End басу керек

- курсорды абзацтын басына койып, Delete басу керек

\/

/\ Exсel. 10-шы жолда жане 1-ден 4-ке дейінгі багандарда орналаскан сандардын косындасын табатын формула:

- =СУММ(A1:D10)

- =СУММ(10,1: 4)

- =СУММ(A1:А4)

- =СУММ(1:4)

- =СУММ(А10:D10)

\/

/\ Уяшык адресінін дурыс белгілеуін танданыз:

-А1:В4

-А1

-А1-В4

-В4:А1

-В0

\/

/\ Word редакторында тізімді ерекшелеп алып, «Пішімдеу» тактасынын тізімдерді номірлеу жане маркерлеу пернелерін катар басса, онда:

-Жуйе берілген тізімнін турін аныктауды сурайды.

-Тізімге ен алдымен номір койылып, содан сон маркер танбасы койылады 

-Тізімге тек кана  маркер танбасы койылады

-Бул екі пернені катар басуга болмайды

-Тізімде ен алдымен маркер танбасы, содан сон номір койылады

\/

/\ Процессор дегеніміз не?

-Жыпылыктап туратын тік сызыкша тарізді енгізілетін символ орнын корсетіп туратын танба

-Ешкандай кызмет аткармайтын, компьютердін жумысына катысы жок электрондык микросхема

-Деректер базаларын баскару жуйелері

-Коптеген жартылай откізгішті элементтермен туратын жане компьютерде барлык есептеулер мен акпарат ондеу жумыстарын жургізетін электрондык микросхема

-Матіндік жане графикалык акпаратты кескіндеуге арналган курылгы

\/

/\ Аналык такша дегенміз не?   

- Процессер, жедел жад микросхемалары, шина жане баска да курылгылар орналаскан дербес компьютердін негізгі такшасы 

-Компьтер курылгыларын байланысытратын откізгіштер тобы

-Коптеген жартылай откізгішті элементтерден туратын жане компьютерден барлык есептеулер мен акпарат ондеу жумыстардын жургізетін электрондык микросхема

-Матіндік жане графикалык акпараттарды компьютердін жедел жадынан кагазга басып шыгаруга арналган курылгы

-Матіндік жане графикалык акпараттагы кескіндеуге арналган курылгы

\/

/\ Жалпы пайданылатын конданбалы программалар-бул:

-ДК-ді пайдалына отырып белгілі бір саланын есептерінін шешуге арналган колданбалы программалардын жиынтыгы

-Сервистік колданудагы программалардын жыинтыгы

-Белгілі бір мамандык саласында накты есептер шыгаратын программа

- Бул ДК-ді пайдалана отырып кез-келген саланын есептерін шешуге арналган программалар

- Жуйелі программаларды куруга арналган программаны камтамасыздандыруынын болігі

\/

/\ ДК-де информация кай торапта сакталынады?

-Мониторда

-Сканерде

-Аталык кондыргыда

-катты магниттік дискіде

-Микропроцессорда.

\/

/\ Егер компьютер, «турып калса», онда оны кайта жуктемей-ак жумысты жалгастыру ушін:

-Ctrl-Del пересін басу керек.

-Reset пернесін басу керек.

-Ctrl-Alt-Del пернелерінін комбинициясын басу керек.

-Esc пересін басу керек.

-Power пернесін басу керек.

\/

/\  «?» белгісі бар мазір командасынын кызметі:

-Жумысты женілдететін мумкіндіктерді іске оосу ушін.

-Желі аркылы малімет сурау ушін.

-Комек беретін аныктамалык маліметті экранга шакырып алу ушін.

-Сурак белгісін жылдам енгізу ушін.

-Windows жуйесіне сурак беру ушін.

\/

/\ Барлык іске косылган багдарламалардын пиктограммасын корсетіп туратын Windows элементі:

- Жагдай жолы

-Терезе пернелері

-Меню жолы

-Есептер тактасы

-Инструменттер тактасы

\/

/\ Вертикальды жане горзонтальды сызгыштар Word редакторы терезесінін кай болігінде орналаскан?

-Он жане томегі жагында

-Сол жане жогаргы жагында

- Сол жане томен жагында

-Он жане жогаргы жагында

-Енгізу орісінін айналасында

\/

/\ Бума терезесінде бума куру:

-Файл-создать-папку 

-Правка-создать папку

-Формат-создать папку  

-Пуск-Программы-Папка

-Пуск-Формат-Создать папку

\/

/\  Word редакторында Тузету менюіндегі Кошіру, киып алу командалары сур туспен боялган болса:  

-кужатта ерекшеленген фрагмент жок. Алмастыру буфері бос.

-кужатта ерекшеленген фрагментті кошіру жургізіліп жатыр.

-Word программасы жумыс істеуін токтатуда.

-Онда ен сонгы орындалатын команда ошіру болганы.

-Онда ен сонгы орындалатын команда Кірістіру болганы.

\/

/\  «Excel» багдарламасы келесі багдарламалардын кай турінде жатады

- Программалау тілдері

-Матіндік процессор

-Операциялык жуйе

-Программа кабыршыктары

-Кестелік процессор

\/

/\  Электронды кестелерде уяшыктар тобы белгіленген (А1:В3). Бул топка канша уяшык кіреді:

-3

-1

-5

-4

-6

\/

/\ Интернетке косылу ушін кай курылгыны колдануга болады?

- Термопринтер

-Диджитайзер

- Плоттер

-Модем

-Сканер

\/

/\ Экраннын жеке программалар орындалатын, маліметтер тузетілетін тортбурышты коршаулы аумагы калай аталады?

-жарлык

-белгіше

-жумыс столы

-бума

-терезе

\/

/\ Файлдын атауы томендегі боліктерден турады:

-Файлдын атауы мен кенейтілуі

- Кенейтілуі

- Кенейтілуі жане файлдын узындыгы

- Файлдын узындыгы

- дурыс жауап жок

\/

/\ MS Word-тын «Вставка» мазірі мынадай кызмет аткарады:

-Кужаттарды форматтау

-Кужаттарды ашады, сактайды жане беттердін парамертлерін орнатады

- Экранда кужаттарды  корсету формаларын тандау

-Ашылган бір терезеден екіншісіне кошу

-Матінге артурлі объектілерді жане матіндік элементтерді кірістіреді

\/

/\ Негізгі менюді шакыру...аркылы орындалады.

- Эламанттер панелі

- Баскару панелі

-Инструменттер панелі

-Контексті меню

-Пуск батырмасы 

\/

/\ Word редакторында ерекшеленген тизимдердин немесе абзацтардын  номірлерін кірістіру ушін орындалатын команда:

- Пішім-Тізім-Коп денгейлі

- Тузету -Тізім-Номірленген

- Кірістіру -Тізім- Номірленген

-Пішім-Тізім- Номірленген

- Кірістіру -Тізім- Номірленген

\/

/\ Word-та бір созді баска созбен ауыстыру ушін колданылады:

-Правка- Заменить

-Файл-Заменить

-Формат-Найти

-Правка-Перейти

-Вставка-Заменить

\/

/\ Word  редакторында кужаттагы матінді тугел ерекшелейтін пернелер комбинациясы:

-Ctrl -C

-Ctrl -A

-Ctrl -P

-Ctrl -S

-Ctrl -F

\/

/\ А1:А10 уяшыктаранын  ен кіші санын тап:

- = МАКС(А1:А10).

- = МАК(А1:А10).

- = МАХ(А1:А10).

-  = МИН(А1:А10).

- = МINIMUM (А1:А10).

\/

/\ Word  редакторында матін болігін кошіру командасы (Дурыс  емес нусканы танданыз!)

-Жанама менюдін «Кошіру» жане «Кірістіру» командалары аркылы.

-Ctrl -Insert жане Shift - Insert  пернелер комбинациялары аркылы.

-«Тур» менюі аркылы.

-Саймандар тактасынын «Кошіру» жане «Кірістіру» батырмалары аркылы.

-Тышканнын комегімен матінде экран бетінде жылжыту аркылы.

\/

/\ Бір байт неден турады?

-32 биттен

-1биттен

-16 биттен

-8 биттен

-4 биттен

\/

/\ Акпаратты басып шыгаратын курылгы:

-Монитор

-Пернетакта

-Принтер

-Тышкан

-Модем

\/

/\ Архивтелген файылдын кенейткіші:

-*.rip

-*.arj жане .rar 

-*.dat жане .com

-*.xcl

-*.exe

\/

/\  Word. Парак параметрін онату ушін мынадай арекеттерді орындау кажет:

-Тур(Вид) -Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

-Сервис- Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

- Файл- Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

-Кірістіру(Вставка) Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

-Кесте(Таблица) Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК

\/

/\ КБК-дын колданбалы багдарлама пакетінін кандай кужаты жумыс кітабы деп аталады?

- Microsoft Outlook

- Microsoft Excel

- Microsoft Access

- Microsoft Power Point

-1:С-Бухгалтерия 

\/

/\ Word редакторында матінді ондеу кезінде бір абзацтан екі абзац жасау ушін орындалатын арекеттер:

-Мензерді ондеушіге кажетті орынга койып, Enter пернесін басу керек 

-Мензерді  абзацтын сонына койып, Delete  пернесін басу керек

-Мензерді  абзацтын сонына койып, Home пернесін басу керек

-Мензерді  екінші абзацтын басына  койып, Tab пернесін басу керек 

-Мензерді  абзацтын сонына койып, Insert пернесін басу керек

\/

/\ Матіндік кужаттардын кенейтулері:

- .txt., exe., bmp

- .doс, .rtf, .txt 

- .doс. bmp

- .doс. rtf., dic

- .doс., pex

\/

/\ Word редакторында  «Пішімдеу» саймандар тактактасынын курамына келесі батырмалар кіреді:

-Батырма формасы, маркерлер,айыргыштар

-Линия турі, надпись, рамка

-куру, сактау, ашу,баспа,киып алу, тегістеу, маркерлер

-Баскару батырмалары, терезе турлері, вертикаль жане горизонталь сызгыштар   

-Сызу, стиль, каріп олшемі, тегістеу, маркерлеу

\/

/\ Excel-де санды пайыздык катынаста беру ушін кандай буйрыкты орындау кажет:

-Формат-уяшык-сан-пайыздык

-Тур-уяшык-формат-пайыздык

-Сервис-параметрлер-сан-пайыздык

-Тур-саймандар тактасы-сан-пайыздык

-Кірістіру-уяшык-сан- пайыздык

\/

/\ Excel.Берілген функциялардын кайсысы статистикалык болады?

-ПЛпроц

-DATA

-COS

-ЕСЛИ

-МИН

\/

/\ Excel. Книга1 кітабынын Лист1 парагындагы А1уяшыгында 9 саны, ал Лист2 парагындагы 2 саны жазылган. Егер Лист3 парагынын С1 уяшыгында = [Книга1] Лист1!$А$1 / [Книга 1] Лист 2!$А$1  формуласы жазылган болса, онда онын мані нешеге тен болады:

-81

-14

-18

-11

-4,5

\/

/\ Word редакторында ерекшеленген  матінді, санды жане объектіні он жак шеті бойынша тегістеу ушін (Дурыс емес нусканы танданыз!):  

-Пішімдеу саймандар тактасынын «он жакка туралау» батырмасын басу керек

-Ctrl -R пернелер комбинациясын басу керек

- «Пішім-абзац» командасынын «Шегіністер мен интервалдар» буктемесінен «он жак шеті бойынша»  тегістеуді тандау керек

- Ctrl -L пернелер комбинациясын басу керек

-Жанама менюден «Абзац» катарын тандап, « Шегіністер мен интервалдар» буктемесінен  «он жак шеті бойынша»  тегістеуді тандау керек

\/

/\ Word редакторында ерекшеленген  матінді алмастыру буферіне кошіру  адістірі: (Дурыс емес нусканы танданыз!)  

-<Тузету-Кошіру> командасын орындау керек

-Саймандар тактасындагы «кошірме» батырмасын басу керек

-Ctrl -Ins пернелер комбинациясын басу керек

-Shift -Ins пернелер комбинациясын басу керек

-Жанама менюден «Киып алу» командасын тандау керек

\/

/\ Акпарат деп нені тусінеміз?

-Кез-келген сигналдар, деректер немесе маліметтер

-Тек сандык жане матіндік деректерді гана

-Кужаттар турінде усынылган деректерді гана

-Тек сандык деректерді гана

-Тек матіндік деректерді гана

\/

/\ NumLock пернесінін жумысы:

-Уакытша программаны токтату

-Курсордын алдындагы символды жояды

-Улкен аріптерді теру режимін іске косады

- Сандарды теру немесе сілтемені баскару режимдерін ауыстыру 

- Барлыгы дурыс

\/

/\ Антивирустык программалар кандай программалар болып табылады?

-Жуйелік программалар

-Программалау жуйелері

-Аспаптык куралдар

-Кестелік процессор

-колданбалы программалар 

\/

/\ Жарлык - бул:

-Белгілі бір объектімен тікелей катынас жасауды іске асыратын командалык файл

-Саймандар панелінін адресі

-Компьтерді іске косканнан  кейін экран бетіне шыгатын бейне

-Файлдарды коруге арналган программа

-Файлдармен жумысты ынгайлату ушін арналган  шагын сурет

\/

/\   Windows жуйесінде  Бас менюдегі  Документы катарында не сакталады?

-Суреттермен жумыс істеу ушін кажет косымшалар

-Деректер корымен жумыс  істеу ушін кажет косымшалар

-Пайдаланушынын барлык кужаттары

-Сонгы ашылган 15 кужат тізімі

-Кужаттармен жумыс істеу ушін кажет косымшалар

\/

/\ Word редакторында «Сурет» командасы орналаскан меню:

-Пішім

-Терезе

-Кірісріту

-Сервис

-Тузету

\/

/\ Word редакторында кужатты сактау пернелер комбинациясы:

-Ctrl -Ins

-Shift -F12

-Ctrl -P

-Shift -Ins

-Shift -Del

\/

/\ Килобайт:

- 1024 байт

-1000 байт

-256 байт

-1000000 байт

-512 байт

\/

/\ Контекстік меню шакырылады:

-тышканнын сол жак кнопкасын басып

-скролланы басып

-F10 пернесін басып

-тышканнын он жак кнопкасын басып

-F1 пернесін басып

\/

/\ Процессордін ішінде орналаскан «оте жылдам жады» турі кайсысы?

-Туракты

-Узак уакытты

- Кэш-жад

-Жедел

-Сырткы

\/

/\ Windows. Word-де файл атынын максималды узындыгы?

-12 символ

-Word-де шексіз

-16 символ

-255 символ

-8 символ

\/

/\ Томендегі жазудын кайсысы файлдын аты болуы мумкін?

- 1 acd. dos

-< abcd.dos

-\ abcd.dos

-? abcd.dos

- : abcd.dos

\/

/\ Экранга Форматтау куралдар тактасын калай шыгаруга болады?

-Правка-Панели инструментов

-Файл-Панели инструментов

-Формат Настройка-Панели инструментов Форматирование

-Сервис Параметры-Форматирование

-Вид-Панели Инструментов-Форматирование

\/

/\ Куту режимінде тышкан сілтемесі кандай турге айналады?

-Багыттауыш туріне

-Кум сагат туріне 

-Вертикаль туріне

-Горизонталь туріне

-Крест туріне

\/

/\ Жумыс кітабына жана паракты калай косамыз?

-Сервис-Добавить-Лист

-Вставка-Лист

-Правка-Добавить-Лист

-Данные-Лист

-Файл-Добавить-Лист

\/

/\ MS Excel. Графиктерді салу ушін...шеберін колданамыз:

-функция

-форма

-сурет

-есеп беру

-диаграмма

\/

/\ MS Excel. Баганалар мынадай ретпен белгіленеді:

-1А-1Z содан сон 1АА-1АZ содан сон 1ВА-1ВZ жане т.с.с.

-1-256, содан сон 257-500 содан сон 501-1000 жане т.с.с.

-А1- Z1  содан сон В2- Z2 содан сон ВА3-ВZ3 жане т.с.с.

-А-Я содан сон АА-АЯ, содан сон БА-БЯ жане т.с.с.

-А-Z содан сон АА-АZ, содан сон ВА-ВZ  жане т.с.с.

\/

/\  EXCEL.Уяшыктагы деректерді редактерлеу режиміне кошу ушін кандай арекетті орындау керек:

- «Правка»-«Очистить» командасын орындау керек

-Уяшыкты белгілеп алып, Del батырмасын басу керек

-F2 пернесін басу керек немесе осы уяшыкта екі рет шерту керек

-Уяшыкты белгілеп алып, CTRL батырмасын басу керек

-Уяшыкты белгілеп алып, ALT, батырмасын басу керек

\/

/\  End пернесінін аткаратын кызметі:

-Символдык пернелермен  бірге басылса, жогаргы регистр танбалары (бас аріп) теріледі:

-Бас аріптерді туракты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды

-Сонгы орындалган команданы кайтарады

-Курсорды жолдын сонына жылжытады

-Баска пернелермен бірге басылып компьютермен жумысын баскарады

\/

/\  Компьютерді іске косу ушін пайдалынылатын батырма:

-SLEEP

-WAKE UP

-RESET

-PAUSE BREAK

-POWER

\/

/\ Томендегілердін кайсысы Windows-тін стандартты программалар тобына жатпайды:

-Калькулятор

-Paint

-Блокнот 

-Power Point

-Word Pad

\/

/\ Архиватор не ушін арналган?

- Файлдарды кысу 

- zip-жинактагышты косу

-Вируска тексеру

-Курылгыларды аныктау

-Матінді редакциялау

\/

/\ Word редакторында кесте куру ушін:

-Пішім-Кірістірукомандасын тандау керек

-Кірістіру менюіндегі Алан командасын тандау керек

-Кесте-Кесте Автопішімі-Кестенін стилінен «Тізім1» командасын тандау керек

- Кесте-Кірістіру-Кесте командасын тандау керек

-Стандартты саймандар тактасындагы баганалар батырманы басу керек

\/

/\ «Выход» командасын кай перне комегімен шакыруга болады(EXCEL):  

-F7-Alt

-F4

-F10

-F5-Alt

- Alt-F4

\/

/\ Excel-де кандай орнек тендік танбасынан басталады:

-Уяшыктын бастапкы мані

-Баска паракка катынау

-Формула

-Матін

-Символдарды кайталау

\/

/\ fx батырмасы мынадай кызмет аткарады:

-Диаграмма шеберін іске косу;

-Автоматты турде косынды табу;

-Функция шеберін іске косу;

-Формула символын енгізу;

-Арифметикалык ортаны табу;

\/

/\ Word редакторында колденен менюдін кай болімінде  келесі паракка мажбурлі турде ауыстыратын буйрык орналаскан:

-CTRL-F1  пернелер комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тізбегін колдану аркылы.

-CTRL-ЕNTER пернелер комбинациясын басу,  Вставка- Разрыв тізбегін колдану аркылы

-Клавиш SHIFT-онга пернелер комбинациясын басу,  Вставка-Страница тізбегін колдану аркылы

-Формат-Табуляция

-ЕNTER пернесін басу аркылы.

\/

/\ Такырып жолы кайда орналаскан:

-Терезенін томенгі болігінде

-Саймандар такталарынан кейін

-Меню катарынын астында

-Терезенін жогаргы болігінде

-Пуск батырмасын басканда пайда болады

\/

/\ Орналастыру (Вставить) командасы кай мазірде орналаскан?

-Пішімдеу (Формат)

-Кесте (Таблица)

-Тузету (Правка)

-Кірістіру (Вставка)

-Тур (Вид)

\/

/\ Томендегінін кайсысы ДББЖ-га жатады?

-PAINT

-WINDOWS 2000

-EXCEL

-ACCESS

-WORD

\/

/\ MS Excel. Менюді белсенділендіру (активизация) ушін...пернені басу кажет:

-Ctrl немесе Shift

-Ctrl немесе Num Lock

-Home немесе End

-Shift немесе Del

-Alt немесе F10

\/

/\ Компьютер жумысы мына санау жуйесіне негізделген:

-сезіздік

-16-лык

-екілік

-кез-келген

-10-дык

\/

/\ Коржын (Корзина) дегеніміз...

-Жана файлдарды туракты сактауга арналган бума

-Архивтік фалдарды сактауга арналган бума

-Операциялык жуйемен жузеге асырылатын буманы баскару

-Компьютер дискілерінен ошірілген маліметтерді уакытша сактайтын арнайы бума

-Пайдаланушыга усынылатын экран бетінде корсетілген варианттар тізімі

\/

/\ Информацияны енгізу курылгыларына ... жатады:

-Сканер, монитор, тышкан

-Монитор, принтер, сканер

-Монитор, модем, пернетакта

-Пернетакта, сканер

-Принтер, пернетакта,модем

\/

/\ Томендегілердін кайсысы графикалык информацияны ондеу  программасына жатады?

-SCAN

-AIDSTEST

- Adobe Photoshop

-ANTISTAT

-DOSTOR WEB

\/

/\ Жарлыкты калай курамыз?

-Файл-Создать ярлык

-Вид-Создать ярлык

-Сервис-Создать ярлык

-Справка-Создать ярлык

-Вставка-Создать ярлык

\/

/\ Word-та матін тізімінін келесі турлері бар:

-Маркерленген, графиктік

-Араб сандар, рим сандар, маркерлер

-Маркерленген, номірленген, графиктік

-Маркерленген, сандык

- Маркерленген, номірленген, бірнеше денгейлік

\/

/\ MS WORD. Кестеде алфавит бойынша тізімді сорттау:

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Формат-Сортировка

-Таблица-Сортировка

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Сервис-Сортировка

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Вид-Панель инструментов

-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Правка-Сортировка

\/

/\ Алгашкы компьютер кай елде шыкты?

-АКШ

-Жапония

-КСРО

-Германия

-Англия

\/

/\ Кагазга жазылган акпараттын кез-келген турін оптикалык негізге суйене отырып компьютерге жылдам енгізетін курылгы не?

-Пернетакта

-Модем

-Плоттер

-Сканер

-Принтер

\/

/\ ДК программалык камтамасыздандыру курамына жататындар:

- Жуйелік, колданбалы, саймандык программалар куралдары.

-Жуйелік, саймандык программалар куралдары.

-Саймандык программалар куралдары.

-Жуйелік, проблемалык, колданбалы программалар куралдары.

- Колданбалы, проблемалык жане саймандык программалар куралдары.

\/

/\ Саймандар тактасы деген не?

-Курсордын  агымдагы позициясы жонінде маліметтер  бейнеленетін терезенін  томенгі  болігіндегі жолак.

-Компьютердын артурлі баптауларын орындауга арналган такта.

- Косымшанын  функцияларын тез орындауга арналган батырмалар мен артурлі шарт белгілерден туратын жолак.

-Барлык ашык программалардын аттары орналаскан такта.

-Барлык кужаттар мен программалар сакталатын орын.

\/

/\ Кай терезенін комегімен компьютердегі дискілер туралы маліметті карап алуга болады:

- «Менін компьютерім»

-Желілік орта

-Портфель

- «Менін кужыттарым»

-Коржын

\/

/\ Word-та кесте уяшыктарын біріктіру ушін:

-Іргелес уяшыкты ерекшелеп Delete батырмасын жою керек

-Тек кана Excel программасында уяшыктарды біріктіруге болады

-Іргелес уяшыктарды ерекшелеп тышканнын он жак батырманы екі рет шерту керек

- Іргелес уяшыктарды ерекшелеп Меню Таблица-Объеденить ячейки

-Іргелес уяшыктарды ерекшелеп Меню Формат- Ячейки –Объеденить

\/

/\ Word редакторынын Ctrl-P пернелер комбинациясын басканда орындалатын ис-арекет:

- Кужат жабылады

- Матин бетинин ортасына орналасады

- Матин сол жак шекарасы бойынша тегистеледи

-  Кужат баспадан шыгады

- Матин багандарга (колонкаларга) болинеди

\/

/\  Сегіздік санау жуйесін пайдаланып, 47 ондык санын екілік санау жуйесіне аударыныз

- 101101

-101111

-10001

-111110

-101011

\/

/\  49 ондык санын он алтылык санау жуйесине аударыныз

- 3А

- 7ВА

-31

-78

-42

\/

/\  Екілік сандардын косындысын табыныз 10111(2)-1111(2)=?

- 100011

- 1111101

- 111101101

- 10101110

- 100110

\/

/\  Берілген екілік сандарга азайту амалын орынданыз  10100(2)-1011(2)=?

-1001

-1010

-1111

-1011

-10110

\/

/\  101101 екілік санын ондык санга аударыныз

- 44

-45

-87

-24

-72

\/

/\ 77 ондык санын екілік санга аударыныз

- 1110101

-1110101

-1011111

-1001101

-1011001

\/

/\ 10101111 екілік санын он алтылык санга аударыныз

- EC

-89F

-125

- AF

-5BCF

\/

/\ 9AD он алтылык санын екілік санга аударыныз

- 100110101101

-1111011010111

-1001011110100

-1010111011001

-1001110111110

\/

/\ 0,5 ондык санын сегіздік санау жуйесіне аударыныз

- 0,7

-0,25

-0,8

-0,4

-0,2

\/

/\  0,5 ондык санын екілік санау жуйесіне аударыныз

- 0,7

-1,0

-0,8

-0,4

-0,1

\/
1. Вне традиций русской литературы
2. 01426.01.2014 13.02.201416
3. Федеральные налоги и сборы
4. Оснащение ресурсного центра 4 2
5. из самых утонченных эпох в истории русской культуры
6. История пожарной охран
7. Попытка 1 Начало формы Question 1 Научность как один из основополагающих принципов формирования кадровой п
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ 2000
9. Откровения Иоанна Богослова
10. Заворот век у собаки
11. Князь Михаил Черниговский и боярин его Федор
12.  Особливості середньовічної філософії
13. Как содержание урока должно учитывать психологические особенности восприятия и памяти учащихся
14. 4 балла Организатор ~ 3 балла Факультет ~ 3 балла Название- Концер
15. следственные связи
16. дождевом грозовом облаке и распространяющийся вниз часто до самой поверхности земли в виде облачного рука
17. Екатерина Романовна Дашкова
18. дослідних робіт; Експериментальні дослідження у виробництві; Сертифікація продукту; Патентуванн
19. Subject на русский язык
20. Формализация понятия алгоритма