Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Звіт про фінансовий стан підприємства на визначену дату 8

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

 1.  2.БО як процес передбачає: Виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

 1.  4.Бухгалтерський запис: Д 23 К 661 означає ??????????????

 1.  5.Бухгалтерський баланс підприємства являє собою - Звіт про фінансовий стан підприємства на визначену дату

 1.  8. Визначити залишок на кінець місяця по рахунку “Готова продукція”, якщо сальдо на початок місяця – 1000 грн., надійшло ГП  протягом місяця – 2000 грн., вибуло ГП за місяць – 800 грн. (сформулювати ФОРМУЛУ ВИЗНАЧЕННЯ САЛЬДО!!)

 1.  9.Власний капітал підприємства – цеЧастина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань (сформулювати ФОРМУЛУ ВИЗНАЧЕННЯ САЛЬДО на рахунку Резервний капітал!!)

 1.  11.Де показується в балансі дебетове сальдо рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”- У складі оборотних активів, якщо підзвітні особи є  ????????? або у складі заборгованості, якщо ???????????????????????????

 1.  12.Де показується в балансі кредитове сальдо рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками” - у складі короткострокових зобов’язань підприємства, якщо ................................................................................
 2.  і у складі оборотних активів, якщо........................................

 1.  13.Дебетовий оборот по рахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями і замовниками” означає вартість реалізованої продукції за місяць за цінами продажу, цей запис здійснюється тоді, коли ........................................................................

 1.  17. Кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені прибутки” (непокриті збитки) означає, що підприємство отримало прибуток, і цю суму списують у кінці року з рахунку ................................................., тому що ....................................................

 1.  18. Об’єктами БО є Активи, власний капітал, зобов'язання і господарські процеси підприємства, які у балансі відповідно розміщені так..............................................................

 1.  19. Особливістю БО є Використання методу подвійного запису господарських операцій на рахунках, який гласить: одна і та сама ГО на рахунках БО відображається двічі: один раз за дебетом одного рахунку і другий раз за кредитом другого рахунку в однаковій сумі.

 1.  22. Тип змін в балансі активно-пасивне зменшення – це коли зміни відбуваються одночасно і у активі, і у пасиві балансу, валюта балансу зменшується, при активному (пасивному) валюта балансу  (що відбувається з валютою балансу ?..........................................................?

 1.  23. Валюта балансу – це ............................................................................................................

 1.  24. Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних запасів проводкою Д-т 20  К-т 631, якщо вони надані постачальником

 1.  25. Який бухгалтерський запис відображає нарахування амортизації основних засобів загальновиробничого призначення Д-т 91  К-т 13

 1.  26. Необоротні активи у балансі дорівнюють: Власний капітал + Зобов’язання - Оборотні активи

 1.  27. Попередня оплата, яка перерахована постачальнику, відображається в бухгалтерському обліку як дебіторська заборгованість, тому що.......................

 1.  29. Чим відрізняються синтетичні рахунки від аналітичних, сформулювати 4 правила взаємозв’язку між синтетичними та аналітичними рахунками?

 1.  30. Чим відрізняються активні рахунки від пасивних, надати формули визначення сальдо на цих рахунках?

 1.  31. Формою БО є Певна система регістрів БО, порядок та спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, назвати основні форми БО...........................................................................................................

 1.  32. Хто несе відповідальність за організацію БО на підприємстві - власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством

 1.  33. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних   ???????????????????????

 1.  34. Складною проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно кореспондують Один рахунок за дебетом і два – за кредитом, наведіть приклад.................................................

 1.  40. Облікова політика підприємства на календарний рік визначається За наказом керівника підприємства.

 1.  41. Обрати із наведеного нижче списку випадок, коли інвентаризація проводиться обов'язково При встановленні фактів крадіжок, зловживань та псування цінностей, а також у кінці року перед складанням річної звітності.

 1.  43. Закінчити визначення: поточний облік – це Хронологічне та систематичне відображення операцій в регістрах БО

 1.   Необоротні активи – це....................., від оборотних вони відрізняються тим, що..............................

 1.  46. Нематеріальні активи – це ..........................., у балансі вони відображаються у ........................................., тому що ............................................

 1.  48. Калькуляція   – це такий метод бухгалтерського обліку .....продовжити визначення.....................................


Диплом на заказ


1. НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени ЯРОСЛАВА МУДРОГО Институт сельского хозяйства и прир
2. ЛЕКЦИЯ 1 ПРЕДМЕТ И СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ЕГО ПОНИМАНИЕ КАК СИСТЕМЫ ПЛА
3. Інкорпорація Русі Литвою
4. Речевое воздействие в аспекте когнитивных категорий
5. На тему- ldquo;Бизнес и предпринимательствоrdquo; Выполнил- Лукаш В
6. Лечебное диетическое питание подготовлено кафедрой гигиены общественного здоровья и здравоохранения Пе
7. Цепи и сигналы электросвязи Специальность- 210406 Сети связи и системы коммутации Понятия информаци
8. Слизистая оболочка полости рта при заболеваниях эндокринной системы
9. Рузаевская средняя общеобразовательная школа 8 Рузаевского муниципального района
10. . Содержание понятия мент.
11. Акушерська справа Охорона праці 1 Акушерка нарушила правила противопожарной безопасности что при
12. Реферат- Ревізія як елемент методу економічного контролю
13. 1. Условия для заключения брака [2.html
14. TOP 10 Judge points Ritchie
15. Развитие отделений дополнительного образования детей ~ важное условие создания адаптированной образовате
16. Роль информационных технологий в управлении предприятием
17. Общие методы лечения птиц
18. солидированногобюджета 115доходовфедеральногО бюджета и 232 доходов Территориальных бюджетов
19. устричным пиратам СанФранцисской бухты в 1893 г
20. Применение маркетинговых методов конкурентной борьбы в управлении фирмой