Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Звіт про фінансовий стан підприємства на визначену дату 8

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


 1.  2.БО як процес передбачає: Виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

 1.  4.Бухгалтерський запис: Д 23 К 661 означає ??????????????

 1.  5.Бухгалтерський баланс підприємства являє собою - Звіт про фінансовий стан підприємства на визначену дату

 1.  8. Визначити залишок на кінець місяця по рахунку “Готова продукція”, якщо сальдо на початок місяця – 1000 грн., надійшло ГП  протягом місяця – 2000 грн., вибуло ГП за місяць – 800 грн. (сформулювати ФОРМУЛУ ВИЗНАЧЕННЯ САЛЬДО!!)

 1.  9.Власний капітал підприємства – цеЧастина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань (сформулювати ФОРМУЛУ ВИЗНАЧЕННЯ САЛЬДО на рахунку Резервний капітал!!)

 1.  11.Де показується в балансі дебетове сальдо рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”- У складі оборотних активів, якщо підзвітні особи є  ????????? або у складі заборгованості, якщо ???????????????????????????

 1.  12.Де показується в балансі кредитове сальдо рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками” - у складі короткострокових зобов’язань підприємства, якщо ................................................................................
 2.  і у складі оборотних активів, якщо........................................

 1.  13.Дебетовий оборот по рахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями і замовниками” означає вартість реалізованої продукції за місяць за цінами продажу, цей запис здійснюється тоді, коли ........................................................................

 1.  17. Кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені прибутки” (непокриті збитки) означає, що підприємство отримало прибуток, і цю суму списують у кінці року з рахунку ................................................., тому що ....................................................

 1.  18. Об’єктами БО є Активи, власний капітал, зобов'язання і господарські процеси підприємства, які у балансі відповідно розміщені так..............................................................

 1.  19. Особливістю БО є Використання методу подвійного запису господарських операцій на рахунках, який гласить: одна і та сама ГО на рахунках БО відображається двічі: один раз за дебетом одного рахунку і другий раз за кредитом другого рахунку в однаковій сумі.

 1.  22. Тип змін в балансі активно-пасивне зменшення – це коли зміни відбуваються одночасно і у активі, і у пасиві балансу, валюта балансу зменшується, при активному (пасивному) валюта балансу  (що відбувається з валютою балансу ?..........................................................?

 1.  23. Валюта балансу – це ............................................................................................................

 1.  24. Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних запасів проводкою Д-т 20  К-т 631, якщо вони надані постачальником

 1.  25. Який бухгалтерський запис відображає нарахування амортизації основних засобів загальновиробничого призначення Д-т 91  К-т 13

 1.  26. Необоротні активи у балансі дорівнюють: Власний капітал + Зобов’язання - Оборотні активи

 1.  27. Попередня оплата, яка перерахована постачальнику, відображається в бухгалтерському обліку як дебіторська заборгованість, тому що.......................

 1.  29. Чим відрізняються синтетичні рахунки від аналітичних, сформулювати 4 правила взаємозв’язку між синтетичними та аналітичними рахунками?

 1.  30. Чим відрізняються активні рахунки від пасивних, надати формули визначення сальдо на цих рахунках?

 1.  31. Формою БО є Певна система регістрів БО, порядок та спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, назвати основні форми БО...........................................................................................................

 1.  32. Хто несе відповідальність за організацію БО на підприємстві - власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством

 1.  33. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних   ???????????????????????

 1.  34. Складною проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно кореспондують Один рахунок за дебетом і два – за кредитом, наведіть приклад.................................................

 1.  40. Облікова політика підприємства на календарний рік визначається За наказом керівника підприємства.

 1.  41. Обрати із наведеного нижче списку випадок, коли інвентаризація проводиться обов'язково При встановленні фактів крадіжок, зловживань та псування цінностей, а також у кінці року перед складанням річної звітності.

 1.  43. Закінчити визначення: поточний облік – це Хронологічне та систематичне відображення операцій в регістрах БО

 1.   Необоротні активи – це....................., від оборотних вони відрізняються тим, що..............................

 1.  46. Нематеріальні активи – це ..........................., у балансі вони відображаються у ........................................., тому що ............................................

 1.  48. Калькуляція   – це такий метод бухгалтерського обліку .....продовжити визначення.....................................
1. Господин Великий Новгород
2. Символизм
3.  8 лекций Цели и задачи курса Важность изучения истории особенно ’ истории своей страны не нуж
4. Планета Земля
5. Россия на карте мира
6. Реферат на тему- САТИРИЧНІ ЖАНРИ Виконав студент групи Жрн21с
7. Euro 4 и Euro 5- 900 новых тягачей VOLVO MERCEDES BENZ; 800 полуприцепов~рефрижераторов SCHMITZ и KRONE c замора
8. Статья- Стратегические плюсы и минусы различных видов маркетинговых каналов
9. У кошки в эксперименте проводят раздражение одной из двигательных структур головного мозга в результате ч
10. Альтернативное решение проблемы твердых отходов в Украине
11. Торгівля людьми
12. Контрольная работа по синтаксису
13. На тему Проект конструкции узла компрессора Студент Болотов Борис Павлович гр
14. Показательные уравнения Определение 6
15. Зенит именуемое в дальнейшем Товарищество создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Р
16. Туристический потенциал Австрии
17. тематичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового
18. Организационный аспект управления налогообложением в регионе- характеристика и некоторые направления совершенствования
19. Укороченная версия теоремы о потоке вектора В
20. Виды монархий в современном мире