Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Документознавство та інформаційна діяльність Освітньокваліфікаційний рівень ~ бакалавр

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Маріупольський державний університет

Історичний факультет

Кафедра культурології та інформаційної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан історичного факультету

Н. О. Качинська

_____   ________________   2012р.

     

Програма навчальної практики

для студентів спеціальності

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Маріуполь – 2012


Навчальна практика. Програма навчальної практики з напряму підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу). – Маріуполь: МДУ, 2012. – 21 c. 

Розробники:

кандидат наук з мистецтвознавства, доцент  Батичко Г.І.;

кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Петрова І.О.

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Кригіна О.В.

Програму навчальної практики для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України, галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 0201 Культура, методичних рекомендацій Маріупольського державного університету.

Рекомендується студентам І курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» денної і заочної форм навчання.

Програма навчальної практики розглянута та затверджена на засіданні кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ (протокол №2 від 17.09.2012р.)

©  Батичко Г.І., Петрова І.О., Кригіна О.В.

                                                                               ©  МДУ, 2012


ЗМІСТ

Основні положення навчальної практики      4

Особливості організації практики       5

Практичні завдання         7

Вимоги до складання звіту про проходження практики    8

Зразок оформлення титульного листу звіту      9

Щоденник навчальної практики       10


Основні положення навчальної практики

Мета і завдання практики:

Мета практики – на основі загальних знань з документознавства, отриманих студентами впродовж навчання на І курсі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», сформувати базові вміння та навички, професійні вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці необхідні для їх подальшої професійної діяльності.

Завданням навчальної практики є:

 •  ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху;
 •  отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін;
 •  закріплення змісту теоретичних, науково-методичних засад документознавства;
 •  ознайомлення з основними підсистемами документного фонду, визначення їх складу, структури, можливостей формування та користування;
 •  вивчення організаційної структури базової установи практики;
 •  формування вмінь та навичок зі створення та оформлення службових документів, організації роботи з ними, їх аналізування та класифікування в базовій установі.

В результаті виконання програми практики студенти повинні ознайомитися з:

 •  загальною характеристикою бібліотечного фонду, архівного фонду, інформаційного фонду, музейного фонду;
  •  організаційною структурою, основними завданнями, функціями, матеріально-технічною базою установи або підрозділу, в якому має відбутися практика;
  •  складанням та оформленням службових документів за допомогою різноманітних засобів оргтехніки;
  •  організацією і обліком документообігу.


Особливості організації практики

Навчальна практика проводиться в терміни, встановлені наказом по університету.

Протягом ІІ тижнів студенти проходять навчальну практику, яка складається з двох етапів: перший – пасивна практика, студенти відвідують екскурсії у трудовому архіві, бібліотеці ім.. В.Г. Короленка та у краєзнавчому музеї м. Маріуполя; другий – студенти працюють в базових установах практики, де детально вивчають її організаційну структуру, основні завдання, функції, матеріально-технічну базу, знайомляться з правилами створення та оформлення службових документів, маршрутом руху документів в установі, принципами обробки документів залежно від напрямку діяльності установи. Студенти за дорученням керівника практики від базової установи можуть самостійно складати і оформляти документи, необхідні в роботі установи.

Навчальна практика для отримання професійних навичок може проводиться у навчальних, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, навчально-дослідних ділянках, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об’єктах навчального закладу.

Основними базами проходження навчальної практики є Виконавчий комітет Маріупольської міської ради; районні адміністрації Маріупольської міської ради; Міський архів м. Маріуполя; Військовий комісаріат м. Маріуполя, структурні підрозділи Маріупольського державного університету, які володіють документними фондами (відділ кадрів, канцелярія, архів, бібліотека, деканат та кафедри історичного факультету); відділи кадрів, канцелярії, архівні підрозділи установ різного профілю м. Маріуполя.

 Після завершення практики проходить її захист в термін, встановлений наказом по університету.

Студент в термін, зазначений керівником практики від кафедри, повинен здати такі документи:

- щоденник навчальної практики студента-практиканта, який він заповнював в період практики;

- звіт, який студент складає на підставі інформації та результатів практичної роботи отриманих протягом практики.  

Звіт повинен бути підписаний і оцінений керівником практики від базової установи. Він також підписує щоденник та оцінює практичну діяльність студента в базовій установі.

Керівник практики від кафедри перевіряє усі представлені студентом документи, візує їх та оцінює як кожний з них, так і загальну практичну діяльність студента. Практикант, який отримав позитивну рецензію на подані матеріали, допускається до захисту.

Оцінка за практику враховується під час визначення розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри.


Практичні завдання від випускної кафедри

Перед початком практики керівник від кафедри видає студентам практичні завдання, виконання яких стає можливим завдяки відвідування екскурсій у Краєзнавчому музеї, у Центральній міській бібліотеці ім. В. Г. Короленка та у КУ «Трудовий архів» м. Маріуполя. Зміст практичних завдань полягає у знайомстві студентів з різновидами документів, які зберігаються в архіві, музеї та бібліотеці, а також з особливостями зберігання та використання цих документів.

Практичні завдання складають перший розділ основної частини звіту з практики, оформлюються в друкованому вигляді. Обсяг 5-6 ст.  В практичному завданні необхідно на основі зібраної під час пасивного етапу практики інформації висвітлити наступні питання:  

 •  історія створення та розвитку установи;
 •  структура та особливості  керівництва установою;
 •  характеристика основних структурних підрозділів установи;
 •  аналіз основних завдань та функцій установи;
 •  основні види діяльності архіву, музею та бібліотеки;
 •  визначення основних різновидів документів, які наявні в установі;
 •  характеристика умов зберігання документів.

На основі характеристики установ та організацій за визначеними критеріями студент повинен зробити обґрунтовані висновки щодо місця і ролі установ та організацій, з якими студенти ознайомилися під час пасивного етапу практики, в процесі здійснення документно-інформаційних комунікацій в сучасному суспільстві. В якості теоретичної основи використовуються базові знання отримані під час опанування курсу «Документно-інформаційні комунікації».

Проведення цього етапу практики припускає самостійну роботу і індивідуальні консультації студентів по виконанню практичних завдань.

Вимоги до складання звіту про проходження практики

І. Вступна частина (1-2 с.)

Вказати:

 •  термін практики;
 •  календарний графік практики, в тому числі описання установ, що стали базою для першого (ознайомчого) етапу;
 •  місце проходження практики (на базі якої установи і в якому структурному підрозділі цієї установи відбувалася практика);
 •  прізвище, ім’я, по батькові, посаду керівника практики від кафедри та керівника практики від базової установи;
 •  різновиди практичних завдань, що виконувалися протягом практики (тиражування документів, ознайомлення з установчими документами організації, пошук і обробка інформації, аналіз документів тощо)

ІІ. Основна частина.

2.1. Практичні завдання від кафедри (5-6 с.)

Викласти:

 •  історію установ, з якими ознайомилися протягом першого етапу;
 •  особливості структури та основних функцій установ та організацій;
 •  основи керівництва установою;
 •   характеристика основних структурних підрозділів установи;
 •   порівняти основні напрями діяльності архіву, музею та бібліотеки;
 •  характеристику різновидів  документів, які наявні в аналізованих установах;
 •  особливості і принципи зберігання документів.

Зробити висновок щодо місця і ролі установ та організацій  в процесі здійснення документно-інформаційних комунікацій в сучасному суспільств.

2.2 Практичні завдання від бази практики (5-7 с.)

 •  Описати організаційну структуру, основні завдання та функції, матеріально-технічну базу структурного підрозділу, в якому відбувалася практика;
 •  Дати стислу характеристику роботі, яку виконував студент-практикант протягом всього терміну практики:
  •  перелічити види роботи, які виконував студент;
  •  зазначити, які теоретичні знання були отримані у результаті проходження практики;
  •  вказати навички та вміння, які були набуті у практичній діяльності студента;
 •  Представити матеріал з практичних завдань, передбачених програмою практики (зразки документів, копії посадових  інструкцій, номенклатури справ). Документи, з якими студент працював для виконання практичних завдань, розміщувати у додатках до звіту.  

ІІІ. Заключна частина.

 •  Зробити загальний підсумок практичній діяльності, яку студент здійснював протягом всього терміну практики.
 •  Відзначити свої пропозиції та рекомендації щодо проведеної роботи, а також до організації практики взагалі.

Оформлення звіту передбачає формування списку літератури і джерел, додатків.

Основні положення звіту-аналізу про роботу фіксуються і в щоденнику практики

Вимоги до оформлення матеріалів практики:

формат паперу А4

шрифт Times New Roman 14

інтервал 1,5

поля: ліве - 30 мм.; праве – 10 мм.; верх 1,5мм.; низ 1,5 мм.


Методичні рекомендації щодо заповнення щоденника з практики

Щоденник з практики документ, який підтверджує  факт проходження практики . Видається студенту-практиканту на установчій сесії. Припис на практику (1-2 сторінки щоденника) виконує функцію посвідчення про відрядження,тому обов’язково візується підписами і завіряються печатками установ.

В розділі «Календарний графік проходження практики» студенти зазначають види робіт, що виконуються протягом практики та кількість календарних робочих днів, що виділяються для виконання зазначених робіт. Зокрема зазначаються :

 •  Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі - 0,5 дн.
 •  Відвідування екскурсій під час ознайомчого етапу практики – 3дн
 •  Виконання і оформлення індивідуальних завдань кафедри - 1,5 дн
 •  Оформлення на базі практики - 0,5 дн.
 •  Проходження інструктажу з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці - 0,5
 •  Вивчення організаційної структури, структури управління  підприємством (установою, організацією) - 3.5.дн.
 •   Збір, обробка і аналіз фактичних даних із документознавчої діяльності установи під час практичної діяльності - 5 дн. (другий етап практики)
 •  Оформлення звіту та інших документів з практики – 1,5
 •  Захист звіту з практики  - 0,5 дн

Разом 12 днів

Щоденне виконання робочих завдань фіксується студентом в розділі «Робочі записи під час практики».  Розділ «Відгук і оцінка роботи студента на практиці» заповнює керівник від  установи, на базі якої відбувався 2 етап практики. Він же щоденно і фіксує присутність студента на практиці,підтверджуючи це підписом

Рейтингова оцінка за практику виставляється керівником практики після перевірки звітних матеріалів Остаточна оцінка виставляється після захисту практики і заноситься до екзаменаційної відомості та індивідуального плану студента.


Додаток А

Титульний лист звіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗВІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ»

Студента (ки) І курсу

Спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

__________________________

Керівник практики від

кафедри

____________________________

МАРІУПОЛЬ – 2012


  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Історичного факультету, денної форми навчання

Кафедра культурології та інформаційної діяльності

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

напрям підготовки 0201 Культура

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

І курс, група ДІД-12

Щоденник є обов’язковим документом студента, який підтверджує тривалість прибування його на практиці. Цей документ містить стислу інформацію про виконання практикантом практичних завдань, а також оцінку цієї діяльності, поставлену керівниками практики.

Щоденник навчальної практики містить такі розділи:

І. Припис на практику

Студент ____________________________________________________________________________

   (прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на ________________________ практику в ___________________________

_____________________________________________________________________________

   (повна назва установи)

Строки практики: з _________________________ до ________________________________

Керівник практики від кафедри __________________________________________________

                                 (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Декан факультету ______________________________________________________________

                                 (підпис, ініціали, прізвище)

Печатка

вузу

Керівник практики від базової установи ___________________________________________                                              (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув до базової установи

Печатка підприємства                                             “_____”____________________20__р.

Вибув з базової установи

Печатка підприємства          “______”___________________20__р.


Календарний графік проходження практики

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники практики:

від вищого навчального закладу _____________ _______________________________

                                                               (підпис)                            (прізвище та ініціали)

     від підприємства, організації, установи __________  ___________________________

                                                                                             (підпис)                     (прізвище та ініціали)    


Робочі записи під час практики


Відгук і оцінка роботи студента на практиці

___________________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

Керівник практики від підприємства,

організації, установи _________________________________________________

______________ _____________________________________________________

         (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

Печатка

   «______» __________________  20 __ року

Контроль відвідування студентом практики

день

присутність

день

присутність

Підпис керівника від установи _____________________________________

Підпис керівника від ВНЗ _________________________________________

Рейтингова оцінка практичних завдань та роботи студента-практиканта

Рейтингові оцінки виставляються керівниками після виконання визначених видів робіт та практичних завдань

Підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою та за шкалою ECTS 

Блок

Зміст

Оцінка (в балах)

Підпис керівни-ків

Макс.

Факт.

Кер кафед-

ри

Кер.

бази

1

Організаційна діяльність (оцінюється керівниками практики від профільної кафедри та базової установи)

1.1. Щоденне планування і щоденний аналіз роботи

1.2. Відвідування студентом практики

Всього:

10

10*

20

2

Практична діяльність студента в базовій установі практики (оцінюється керівником практики від бази)

2.1.Оцінка набутих студентом навичок та вмінь

2.2.Участь студента-практиканта в роботі базової установи практики

Всього:

10

10

20

3

Професійні і особові якості студента (оцінюється керівниками практики від кафедри)

3.1. Активність

3.2. Ініціатива

3.3.Організованість

3.4 Самостійність

3.5. Відповідальність

3.6.Загальна культура

Всього (за два етапи):

2**

2**

2**

2**

2**

2**

24

4

Документування практичної діяльності студента (оцінюється керівником практики від профільної кафедри)

2.1. Щоденник

2.2. Конспект установчих занять

2.3.Матеріали практичних завдань, виконаних протягом І та ІІ етапів практики

2.4. Звіт з практики

Всього:

8

8

10

10

36

Сума балів:

100

Примітка: * За одне відвідування студент отримує 1 бал

** Наявність професійних якостей оцінюється по 3-х бальній системі:

“2” – якість виявляється завжди

“1” – якість виявляється іноді

“0” – якість не виявляється

Підсумкова оцінка з практики виставляється у відповідності з наступною шкалою:

100 –90 балів – А - “відмінно”

89 – 82 балів – B - “добре”

8174 балів – C - “добре”

73 – 64 балів – D - “задовільно”

63 – 60 балів – E - “задовільно”

59 – 35 балів – FX - “незадовільно” (необхідно виконати додаткові завдання, з можливістю захисту практики)

34 – 1 балів -  F -  “незадовільно” (обов’язкове виконання завдань для отримання допуску до захисту практики або повторне проходження практики).

Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата складання заліку „____”_______________20____року  

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                 (словами)

кількість балів _________________________________

       (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________       

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________________________________________

       (підпис)                                                      (прізвище та ініціали)

PAGE   \* MERGEFORMAT23


Диплом на заказ


1. я Категория авторизации научнопопулярного текста проявляется в метатексте
2. Introduction Perhps ldquo;culturl imperilismrdquo; nd ldquo;culturl diplomcyrdquo; re sufficiently young but it concerns only word combintions
3. Сравнительный анализ стилей руководства
4. реферат Студент Филатов А
5. Завдяки розвитку вчення про функцію геному останніми роками виявлені нові спадкові порушення обміну речови
6. ТЕМА- Вакуумная печь для химикотермической обработки с газовым охлаждением под высоким давлением
7. 10; 2810; 0411; 1111; 1811; 25
8. Лабораторная работа 6
9. все реализовано
10. Ивлин Во Возвращение в Брайдсхед
11. ТЕМА - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕЖИМ В Украине предмет - Административное право
12. 1п Техногенез Ад14ш Экологиялык нормативтер Ад17д Антропогенди жуктеме Ад17к Полиэтилен А
13. Система осморегуляции и интегральная оценка функционального состояни
14. 399 гг. до н. э. один из первых по мнению Диогена Лаэрция европейских мыслителей поставивший вопрос о влияни
15. Варіант 1 1Матерія ~ мисленна абстракція в якій відображені найбільш загальні властивості речей і явищ в
16. Судебноветеринарная экспертиза повреждений механического происхождения
17. com 20140118175404752 Шигина Валентина Нищенка и Король Пролог В большом кабинете с зеркальными стенами си
18. Межличностная теория психиатрии (ГССалливан)
19. Австралийский Союз
20. Совершенствование учета затрат в ООО