Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

03 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ повне найменування вищого навчального з

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


PAGE   \* MERGEFORMAT6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

______________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет _________________________________________________________________

Кафедра   ____________________________________________________________________________

освітньо-кваліфікаційний  рівень  ____________________________________________________

напрям підготовки    __________________________________________________________________

спеціальність_________________________________________________________________________

                                                               (назва)

_________ курс,  група  _______________


Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

__________________           ___________________________________________

   (підпис)                     (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка

Підприємства, організації, установи  “____” ________________ 20___ року

__________________         ___________________________________________

               (підпис)                      (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Основні положення практики

 1.  Студент до відбуття на практику повинен дістати:
 •  інструктаж керівника практики від кафедри;
 •  оформлений щоденник;
 •  індивідуальні завдання з практики;
 •  направлення на практику
  1.  Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.
  2.  Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи,організації, підприємства.
  3.  Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.
  4.  Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.
  5.  Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.

Правила ведення й оформлення щоденника

 1.  Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
  1.  Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.
  2.  Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник все, що робив за день. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.
  3.  Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики від вузу, установи, організації, підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, які зробив студент.
  4.  Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру. Без заповненого щоденника практика не зараховується


Календарний графік проходження практики

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ___________ ______________________________________

                                                                              (підпис)       (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ___________  ________________________________

                                                                                            (підпис)       (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи  

______________           ____________________________________

   (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

Печатка

  «______» ________________  20 ____ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу

про проходження практики

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата складання заліку „____”_______________20____року  

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________

                                                                 (словами)

кількість балів ____________________________________________

   (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________  _________________________________

       (підпис)                (прізвище та ініціали)


Диплом на заказ


1. 13ПЗ Mgsu
2. Серед них державні органи загальної спеціальної та галузевої компетенції.
3. Тема 6. Основи побудови інформаційної інфраструктури Заняття 26
4. Анализ политической деятельности Андрея Сахарова
5. Государственное и муниципальное управление проходят учебную экономическую преддипломную практику в о
6.  Философия заставляет людей думать
7. Даму к~сіпкерлікті дамыту ~орыны~ стратегиялы~ ма~саттары-Ша~ын ж~не орта бизнес субъектілеріне ~лтты~ ~
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук1
9. 2000 ГГ Т Р Бурдаева Новосибирский национальный исследовательский государственный университет М
10. культурология Введение Задачей языкознания является изучение конкретных проявлений различных языков а
11. Завдання в тестовій форміІ частина Авраменко О.
12. Вариант 2 I Заполните пропуски соответствующими предлогами расположенными справа
13. Hot nd hollering with the colic fighting tht bottle like it~s rotten turnip
14. і Їхня ціна залежатиме від конкретного замовлення
15. Лабораторная работа 1 Начало работы с Microsoft Excel 2007 Структура рабочей книги и листа Основное прост
16. Губительная власть денег
17. Бытовая лексика древнегреческой ранней лирики
18. Контрольная работа- Оперативное планирование в управлении производством
19. правовых актов Виды правовых норм
20. American Cinema