Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ІЛ Полчанінова М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до проведення практичних занять виконання контро

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С.О. Погасій, В.В. Абрамов, І.Л.  Полчанінова

М Е Т О Д И Ч Н І   В К А З І В К И

до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів  

з навчальної дисципліни

О Р Г А Н І З А Ц І Я   Т У Р И З М У

(для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією

Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

напрямку підготовки  030601 – “Менеджмент”)

Харків ХНАМГ 2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів  з  навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент  готельного,  курортного  і  туристського сервісу” напрямку  підготовки  030601  –  “Менеджмент”)  /  Укл.: Погасій С.О., Абрамов В.В., Полчанінова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2008.  28 с.

Укладачі: доц.. к.т.н. С.О. Погасій,

                ст. викл.     В.В. Абрамов

                асистент     І.Л.  Полчанінова

Рецензент: доц., к.геогр.н. Н.М. Поколодная

Рекомендовано кафедрою  Туризм і готельне господарство,

протокол №  8    від 20 березня 2008  р.


ЗМІСТ

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять і

виконання   самостійної роботи ………………………………………………    4

2. Завдання і методичні вказівки до контрольних робіт ……………...  14

2.1. Контрольна робота № 1. «Міжнародна і національна

нормативно-правова база туристської діяльності» …………………. .  14

2.2. Контрольна робота № 2. «Туристські формальності» …………....  18

3. Завдання і методичні вказівки до підготовки обовязкових

рефератів ………………………………………………………………………..  19   

3.1. Реферат № 1. “Засоби розміщення” ………………………………..  20

3.2. Реферат № 2. “Організація громадського харчування” …………..  21

4. Проектування туристської подорожі (походу) ……………… 22

4.1. Завдання ……………………………………………………………... 22

4.2. Методичні вказівки до виконання завдання ………………………. 22

        5. Завдання і методичні вказівки до ділової гри ”Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності  і  постачальниками послуг” ……………… 24

Список  додатково рекомендованої літератури ……………………    ... 26


1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 У цьому розділі наведені питання до яких студенту необхідно підготуватися для участі в їх обговоренні на практичних заняттях. Крім того в цьому ж розділі наведені питання і види робіт, які студенту необхідно виконати самостійно. При підготовці питань і виконанні робіт, які вказані в даному розділі слід користуватися літературою, рекомендованою в програмі курсу з дисципліни «Організація туризму», а також літературою, яку наведено у списку літератури даних методичних вказівок.

МОДУЛЬ 1.  ТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (1 курс, 2 семестр)

Змістовий  модуль 1.1.  Сутність організації туризму. Нормативно-правова база регулювання туристської діяльності.

Заняття № 1. Тема Характеристика сутності організації туризму.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Історія виникнення терміну туризм. Характеристика визначень туризму.
 2.  Організація туризму як необхідна вимога  суспільства на сучасному етапі розвитку.
 3.  Туризм як соціально-економічне явище ХХ і ХХІ сторіччя.
 4.  Значення туризму для розвитку економіки України.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Особливості туризму як обєкта  керування.
 2.  Переваги організованого туризму і перспективи його розвитку.
 3.  Визначення  туризму за законодавством України (конспект першоджерел).

Заняття № 2. Тема Класифікація і функції туризму.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Передумови розвитку туризму.
 2.  Класифікація туризму і стисла характеристика класифікаційних груп.
 3.  Сутність основних функцій туризму.
 4.  Перспективи розвитку туризму в Україні.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Ознайомлення з визначеннями основних термінів  у різних першоджерелах. (конспект першоджерел).
 2.  Класифікація  туризму за законодавством України (конспект першоджерел).
 3.  Характеристика туристських ресурсів України.
 4.  Особливості туристської діяльності в Україні.

Заняття № 3. Тема Міжнародне регулювання туристської діяльності.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Роль міжнародних організацій в регулюванні туристської діяльності.
 2.  Види, цілі й завдання міжнародних туристських організацій.
 3.  Сутність міжнародних туристських заходів.
 4.  Інструменти регулювання міжнародної туристської діяльності.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Вивчення основних міжнародних актів, що регламентують  туристську діяльність.
 2.  Вивчення основних нормативно-правових документів, що діють в Україні в галузі туризму.
 3.  Виконання контрольної роботи «Міжнародна і національна нормативно-правова база туристської діяльності».

Заняття № 4. Тема Організація державного  керування туристською діяльністю в Україні.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність туристської політики в Україні. Основні інструменти її реалізації.
 2.  Основні цілі й завдання органів державного регулювання туристської діяльності в Україні.
 3.  Здача контрольної роботи «Міжнародна і національна нормативно-правова база туристської діяльності».
 4.  Тестування  за змістовим модулем 1.1.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Основні положення Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки (конспект першоджерел).
 2.  Конспектування основних положень нормативно-правових документів з туристської діяльності в Україні.
 3.  Вивчення законодавчої бази, що  регламентує туристські формальності.
 4.  Виконання контрольної роботи «Туристські формальності».
 5.  Підготовка до тестування за змістовним модулем 1.1.

Змістовий  модуль 1.2.  Організаційні засади створення і діяльності туристського підприємства.

Заняття № 5. Тема Туристське підприємство  як субєкт господарювання,  його основні цілі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Підприємство як основна складова ринкової системи господарювання.
 2.  Характеристика основних видів підприємств.
 3.  Туристські підприємства як різновид підприємства. Відмінні особливості туристських підприємств.
 4.  Значення діяльності туристських підприємств  для економіки країни.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Вивчення основних положень Господарського кодексу України (конспект першоджерела).
 2.  Характеристика основних цілей створення і функціонування туристських підприємств.
 3.  Перспективи розвитку туристських підприємств в Україні.

Заняття № 6. Тема  Організаційні засади створення туристського підприємства.

Питання, що виносяться для обговорення  на занятті:

 1.  Здача контрольної роботи «Туристські формальності».
 2.  Порівняльний аналіз різних організаційно-правових форм туристських підприємств.
 3.  Характеристика переваг і недоліків різних організаційних структур керування туристським підприємством.
 4.  Послідовність створення туристського підприємства.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  .Переваги й недоліки різних організаційно-правових форм підприємств.
 2.  Порівняльний аналіз різних типів організаційних структур керування підприємством.
 3.  Характеристика засновницьких документів для туристських підприємств.
 4.  Характеристика офісу й персоналу туристського підприємства.

Заняття № 7. Тема  Характеристика основних технологічних процесів на  туристських підприємствах.

Питання, що виносяться для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність понять  технологія та технологічний процес.
 2.  Загальна характеристика технології роботи туристського підприємства.
 3.  Спеціалізовані види туризму й технологічні особливості їх реалізації.
 4.  Участь туристських підприємств у виставках як засіб підвищення якості роботи.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Основні принципи розробки напрямів туристських подорожей і формування програм обслуговування.
 2.  Основні цілі й завдання участі туристських підприємств у виставках.

Заняття № 8. Тема  Керування роботою туристських підприємств.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Основні принципи і методи планування роботи туристського підприємства.
 2.  Специфіка маркетингової діяльності туристських підприємств.
 3.  Кваліфікаційні вимоги до працівників підприємств туристської галузі.
 4.  Організація обліку і контролю роботи туристського підприємства.
 5.  Тестування  за змістовим модулем 1.2.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Основні етапи планування роботи туристського підприємства.
 2.  Організація рекламної діяльності туристського підприємства.
 3.  Основні принципи організації праці на туристському підприємстві.
 4.  Організація фінансово-економічної роботи на туристському підприємстві.
 5.  Підготовка до тестування за змістовим модулем 1.2

МОДУЛЬ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ (2 курс, 1 семестр)

Змістовий  модуль 2.1. Державне регулювання діяльності туристських підприємств. Туристський продукт. Особливості функціонування туристських підприємств

Заняття № 9. Тема “Ліцензування  як важіль підвищення якості роботи туристського підприємства”.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність ліцензування діяльності підприємств у галузі туризму.
 2.  Характеристика ліцензійних умов туристської діяльності.
 3.  Характеристика документів, що оформляють при ліцензуванні туристської діяльності.
 4.  Порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов туристськими підприємствами.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Вивчення закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності(конспект першоджерела).
 2.  Вивчення документа “Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності” (конспект першоджерела).
 3.  Вивчення документа “Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження  господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності” (конспект першоджерела).

Заняття № 10. Тема Сертифікація в туризмі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність сертифікації в галузі туризму.
 2.  Характеристика державної системи сертифікації УкрСЕПРО.
 3.  Порядок проходження сертифікації послуг у сфері туризму.
 4.  Характеристика схем сертифікації.
 5.  Контроль за відповідністю якості сертифікованих послуг у галузі туризму.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Вивчення ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни і визначення (конспект першоджерела).
 2.  Вивчення ДСТУ 3413 – 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції (конспект першоджерела).
 3.  Вивчення наказу Державного  стандарту  України  № 37 від 27.01. 1999 р. Правила обовязкової сертифікації готельних послуг (конспект першоджерела).
 4.  Вивчення  наказу Державного стандарту  України  № 37 від 27.01. 1999  р. Правила обовязкової сертифікації послуг харчування (конспект першоджерела).

Заняття № 11. Тема Стандартизація в туризмі – засіб захисту прав та інтересів туристів.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність стандартизації в туризмі.
 2.  Характеристика міжнародних і національних органів стандартизації.
 3.  Характеристика основних стандартів, що діють у галузі  туризму.
 4.   Контроль за дотриманням стандартів у галузі туризму.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Взаємозвязок стандартизації туристських послуг та їх якості.
 2.  Перспективи розвитку стандартизації послуг у галузі туризму.

Заняття № 12. Тема Туристський продукт, етапи створення, просування і  реалізації.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Особливості турпродукту.
 2.  Характеристика основних етапів проектування і формування турпродуктів.
 3.  Характеристика заходів з просування турпродуктів.
 4.  Характеристика засобів реалізації турпродуктів.
 5.  Видача  завдання Проектування  туристської подорожі  (похода).

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Виконання  завдання Проектування  туристської подорожі (походу).

Заняття № 13. Тема Особливості створення туристського продукту в умовах розвитку індустрії туризму.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Стисла характеристика складових туристської індустрії.
 2.  Особливості діяльності туроператорів в умовах функціонування  туристської індустрії.
 3.  Поняття про життєвий цикл туристського продукту.
 4.  Керування якістю туристського продукту.
 5.  Захист індивідуального групового завдання Проектування  туристської подорожі (походу).

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Продовження виконання завдання Проектування  туристської подорожі (походу)

Заняття № 14. Тема Діяльність туристських підприємств в умовах конкуренції на ринку туристських послуг.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Структура туристського ринку.
 2.  Характеристика сегментів туристського ринку.
 3.  Туристський попит і туристська пропозиція, їх особливості.
 4.  Вплив якості туристського продукту на конкурентоспроможність туристського підприємства.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Ознайомлення з характерними особливостями туристських ринків різних регіонів світу (Європейський, Американський, Південно – Азіатський,  Азіатсько – Тихоокеанський, Близькосхідний, Африканський регіони).

Заняття № 15. Тема “Інтеграційні процеси в керуванні підприємствами й організаціями туристської індустрії”.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність інтеграційних процесів у галузі туризму.
 2.  Характеристика міжнародних туристських обєднань і організацій загального й галузевого характеру.
 3.  Характеристика регіональних туристських обєднань і організацій загального й галузевого характеру.
 4.  Характеристика спеціалізованих і особливих  туристських обєднань і організацій.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Ознайомлення з цілями й завданнями основних світових і регіональних туристських об’єднань і організацій.
 2.  Характеристика існуючих туристських обєднань в Україні.

Заняття № 16. Тема Договірні відносини в туризмі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Особливості договірної роботи в галузі туризму.
 2.  Характеристика договірних документів взаємодії партнерів по туристської діяльності.
 3.  Характеристика договірних документів взаємодії туристських підприємств з постачальниками туристських послуг.
 4.  Характеристика договірних документів, що оформляються при укладанні договорів з туристами,  порядок їх оформлення.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Ознайомлення з формами договорів, які укладають туристські підприємства з різними субєктами туристського ринку.

Заняття № 17. Тема Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туристської індустрії.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність науково-технічного прогресу і його вплив на розвиток економіки.
 2.  Вимоги до роботи туристських підприємств в умовах розвитку науково-технічного прогресу.
 3.  Комп’ютерізація як основний напрям підвищення ефективності роботи туристського підприємства.
 4.  Тестування  за змістовим модулем 2.1.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Характеристика основних напрямів науково-технічного прогресу.
 2.  Відмінність понять науково-технічний прогрес і науково-технічна революція.
 3.  Підготовка до тестування за змістовим модулем 2.1.

Змістовий  модуль 2.2. Взаємодія туристських підприємств з постачальниками послуг

Заняття № 18. Тема Страхування в туризмі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Характеристика ризиків у туристській діяльності. Особливості прояву ризиків туристського підприємства.
 2.  Ризики туристів.
 3.  Місце страхування  серед методів керування ризиками в туристській діяльності.
 4.  Розробка програм страхування ризиків для туристського підприємства.
 5.  Видача завдання до ділової гри Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності та постачальниками послуг.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Сучасний стан страхового ринку України.
 2.  Розвиток окремих видів страхування.
 3.  Вивчення вимог до страхування в туристській діяльності за законодавством  Україні.

Заняття № 19. Тема Організація  транспортного обслуговування в туризмі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Характеристика транспортної системи . Місце і роль транспорту в організації туристської діяльності.
 2.   Переваги й недоліки різних видів транспорту.
 3.  Особливості організації транспортних турів.
 4.  Формалізовані підходи до вибору раціональних маршрутів пересування туристів.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Перспективи розвитку окремих видів транспорту.
 2.  Вивчення основних положень Закону Про транспорт(конспект першоджерела).
 3.  Вивчення правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (конспект першоджерела).
 4.  Підготовка матеріалів ділової гри  “Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності й постачальниками послуг”.

Заняття № 20. Тема Організація надання  послуг розміщення в туризмі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність поняття  засоби розміщення.
 2.  Види засобів розміщення.
 3.  Загальні й специфічні вимоги до засобів розміщення.
 4.  Особливості взаємодії туристських підприємств із засобами розміщення.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Вивчення стандарту ДСТУ 4268-2003 - Послуги туристські. Засоби розміщення. Загальні вимоги (конспект першоджерела).
 2.  Підготовка матеріалів ділової гри  Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності й постачальниками послуг.

Заняття № 21. Тема Організація функціонування готельного господарства як основної складової засобів розміщення.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Види готельних підприємств, їх стисла характеристика.
 2.  Організаційна структура керування готелем.
 3.  Основні й додаткові послуги в готелях, технологія їх надання.
 4.  Використання номерного фонду в готелях.
 5.  Призначення громадських приміщень у готелях та їх використання.
 6.  Керування безпекою клієнтів і співробітників готелів.
 7.  Здача реферату “Засоби розміщення”.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Вивчення стандарту ДСТУ4269 – 2003 Послуги туристські. Класифікація готелів (конспект першоджерела).
 2.  Вивчення міжнародних готельних правил (конспект першоджерела).
 3.  Вивчення правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг (конспект першоджерела).
 4.  Підготовка реферату Засоби розміщення
 5.  Підготовка матеріалів ділової гри  Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності та постачальниками послуг.

Заняття № 22. Тема Організація надання послуг харчування в туризмі.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Особливості послуг харчування, що надають туристам.
 2.  Загальні вимоги до підприємств харчування.
 3.  Умови харчування і методи обслуговування.
 4.  Фактори, що впливають на якість обслуговування туристів на підприємствах харчування.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Основні проблеми, що виникають при наданні послуг харчування туристам.  
 2.  Підготовка реферату Організація громадського харчування.

Заняття № 23. Тема Організація роботи підприємств харчування.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Види підприємств харчування,  їх стисла характеристика.
 2.  Організаційна структура керування підприємством харчування.
 3.  Основні принципи організації роботи підприємств харчування.
 4.  Основні заходи з організації безпеки клієнтів і персоналу на підприємствах харчування.
 5.  Здача реферату Організація громадського харчування.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Підготовка реферату Організація громадського харчування.
 2.  Підготовка матеріалів ділової гри  Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності й постачальниками послуг.

Заняття № 24. Тема Організація екскурсійного обслуговування.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Сутність екскурсійної роботи.
 2.  Організаційні структури керування в  установах, що здійснюють екскурсійне обслуговування.
 3.  Порядок проведення екскурсій.
 4.  Характеристика документів, що оформляють при проведенні екскурсій.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Перспективи розвитку екскурсійного обслуговування в Україні.
 2.  Підготовка матеріалів ділової гри  Взаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності й постачальниками послуг.

Заняття № 25. Тема Надання санаторно-курортних послуг в системі туристської індустрії.

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Місце і роль санаторно-курортних підприємств у туристській діяльності.
 2.  Взаємодія туристських підприємств із  санаторно-курортними підприємствами.
 3.  Проведення ділової гриВзаємодія туристських підприємств з органами державного  регулювання туристської діяльності і постачальниками послуг.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Характеристика стану розвитку підприємств санаторно–курортного комплексу України.
 2.  Аналіз перспектив розвитку санаторно-курортного комплексу України.

Заняття № 26. Тема  Застосування інформаційних технологій в туризмі – засіб підвищення ефективності роботи туристських підприємств

Питання, що виносять для обговорення  на занятті:

 1.  Визначення інформаційних технологій, сучасний стан їх розвитку.
 2.  Використання інформаційних технологій в діяльності туристських підприємств.
 3.  Тестування  за змістовим модулем 2.2.

При підготовці  до  заняття необхідно самостійно підібрати матеріал і розібратися в таких питаннях:

 1.  Переваги й недоліки інформаційних технологій, що використовують у туризмі.
 2.  Класифікація технічних засобів інформаційних технологій, що використовують   туристські підприємства.
 3.  Організація роботи туристських підприємств з всесвітньою мережею Інтернет.
 4.  Вивчення характеристик автоматизованих міжнародних систем бронювання.
 5.  Підготовка до тестування за змістовим модулем 2.2.

2. ЗАВДАННЯ і методичні вказівки ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

2.1. Контрольна робота № 1. «Міжнародна і національна нормативно-правова база туристської діяльності»

Роботу виконують при вивченні змістового модуля 1.1 у першій половині 2 семестру на 1 курсі.

Мета роботи: ознайомлення з основами туристської нормативно-правової бази UNWTO і України і вивчення ролі міжнародних організацій в організації туризму.

Метод дослідження: порівняльний аналіз.

Студент вивчає 5 нормативно – правових документів, що регулюють туристську діяльність на міжнародному рівні. Чотири документи є обовязковими для вивчення усіма студентами групи. До них відносять:

 1.  Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про туризм» 18.11.2003 р. № 1282 – IV;
 2.  Манільська декларація зі світового туризму. Прийнята Всесвітньою конференцією з туризму. Маніла (Філіпіни), 27.09- 10.10.1980 р.;
 3.  Гаагська декларація з туризму. Прийнята Міжпарламентською конференцією з туризму. Гаага (Нідерланди), 10-14.04.1989 р.;
 4.  Глобальний кодекс етики туризму. Прийнятий XIII сесією Генеральної асамблеї  ВТО. Сантьяго (Чілі), 1.10.1999 р..

Вибір пятого документу необхідно погодити  з викладачем. 

Крім того студенту необхідно зробити  порівняльний аналіз визначення одного з термінів або понять у документах, які опрацьовуються  у контрольній роботі. Термін або поняття обирають також за погодженням з викладачем.

Документ і термін або поняття обирають за допомогою даних наведених у табл.1, табл. 2, табл. 3.   

У контрольній роботі необхідно також навести стислу характеристику однієї з міжнародних організацій, вибір якої, за погодженням із викладачем, здійснюється за даними наведеним у табл. 4.

Таблиця 1 – Варіанти сполучення документів і термінів або понять

варіанта

№ документа

(з табл.2)

№ терміна або поняття

(з табл.3)

варіанта

№ документа

(з табл.2)

№ терміна або поняття

(з табл.3)

варіанта

№ документа

(з табл.2)

№ терміна або поняття

(з табл.3)

1

1

1

35

5

8

69

9

5

2

2

2

36

6

9

70

10

6

3

3

3

37

7

10

71

1

8

4

4

4

38

8

1

72

2

9

5

5

5

39

9

2

73

3

10

6

6

6

40

10

3

74

4

1

7

7

7

41

1

5

75

5

2

8

8

8

42

2

6

76

6

3

9

9

9

43

3

7

77

7

4

10

10

10

44

4

8

78

8

5

11

1

2

45

5

9

79

9

6

12

2

3

46

6

10

80

10

7

13

3

4

47

7

1

81

1

9

14

4

5

48

8

2

82

2

10

15

5

6

49

9

3

83

3

1

16

6

7

50

10

4

84

4

2

17

7

8

51

1

6

85

5

3

18

8

9

52

2

7

86

6

4

19

9

10

53

3

8

87

7

5

20

10

1

54

4

9

88

8

6

21

1

3

55

5

10

89

9

7

22

2

4

56

6

1

90

10

8

23

3

5

57

7

2

91

1

10

24

4

6

58

8

3

92

2

1

25

5

7

59

9

4

93

3

2

26

6

8

60

10

5

94

4

3

27

7

9

61

1

7

95

5

4

28

8

10

62

2

8

96

6

5

29

9

1

63

3

9

97

7

6

30

10

2

64

4

10

98

8

7

31

1

4

65

5

1

99

9

8

32

2

5

66

6

2

100

10

9

33

3

6

67

7

3

34

4

7

68

8

4


Таблиця  2 – Варіанти документів

документа

Назва документа

1

ДокументРозвиток туризму. Прийнятий конференцією ООН з міжнародного туризму і подорожей. Рим (Італія), 21.08 - 5.09.1963 р.

2

Документ Акапулько. Прийнятий Всесвітньою нарадою з туризму. Акапулько (Мексика), 21 -27.08.1982 р.

3

Хартія туризму і Кодекс туриста. Схвалені резолюцією VI сесії Генеральної асамблеї ВТО. Софія (Болгарія), 22.09.1985 р.

4

Балійська декларація з туризму. Прийнята на ІІ міжнародному форумі. о. Балі (Індонезія), 24 - 27.08.1996 р.

5

Монреальська декларація «До гуманного і соціального бачення туризму». Прийнята Генеральною асамблеєю Міжнародного бюро соціального туризму. Монреаль (Канада), 12.09.96 р.

6

Декларація Мале по стійкому розвитку туризму. Прийнята на Азіатсько-тихоокеанській конференції міністрів з туризму і навколишнього середовища. Мале (Мальдіви), 16.02.1997 р.

7

Манільська декларація з соціального впливу туризму. Прийнята на Всесвітній нараді керівників сфери туризму. Маніла (Філіппіни), 22.05.1997 р.

8

Хивінська декларація «Туризм і збереження культурної спадщини». Прийнята ВТО / ЮНЕСКО. Хива (Узбекистан), 21.04.1999 р.

9

Осакська декларація тисячоліття. Схвалена Конференцією лідерів туризму тисячоліття. Осака (Японія), 1.10.2001 р.

10

Сеульська декларація «Світ і туризм». Прийнята XIV Генеральною асамблеєю ВТО. Сеул (Корея), 27.08.2001 р.

Таблиця 3 – Варіанти термінів або понять

№ терміна або поняття

Термін або поняття

1

Туризм.

2

Турист.

3

Туристська послуга.

4

Туристський продукт.

5

Туристські ресурси.

6

Пріоритетні види і форми туризму.

7

Державне регулювання в області туризму.

8

Безпека в області туризму (турист, його майно, навколишнє середовище).

9

Права й обов'язки туриста.

10

Права й обов'язки працівників і підприємців туристської індустрії.


Таблиця 4 – Перелік міжнародних і регіональних організацій

Назва організації

1

2

1

Всесвітня федерація асоціацій туристських агентств (FUAAV).

2

Всесвітня асоціація туристських агентств (ВАТА).

3

Всесвітня Рада з подорожей і туризму (WTTC).

4

Міжнародна асоціація світового туризму (МТ).

5

Міжнародний туристський союз.

6

Міжнародний туристський альянс (АІТ).

7

Всесвітня асоціація з питань дозвілля і відпочинку.

8

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА).

9

Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО).

10

Міжнародна готельна і ресторанна асоціація (IH&RA).

11

Європейська комісія з  туризму.

12

Європейська туристська група.

13

Асоціація з розвитку і координації європейських туристських обмінів.

14

Європейська мережа подорожей (ETN).

15

Асоціація британських туристських агентств (АВТА).

16

Скандинавський туристський союз.

17

Туристська асоціація країн Азії і Тихого океану (PATA).

18

Туристська асоціація країн Східної Азії.

19

Федерація туристських асоціацій країн – членів АСЕАН.

20

Асоціація туристської індустрії Америки (ТІАА).

21

Американське товариство туристських агентств (ASTA).

22

Конфедерація туристських організацій Латинської Америки (COTAL).

23

Карибська туристська організація (КТО).

24

Арабський туристський союз (UАТ).

25

Арабська федерація асоціацій туристських агентств.

26

Пан африканська туристська організація.

27

Африканська асоціація подорожей (АТА).

28

Асоціація європейських авіакомпаній.

29

Асоціація арабських авіакомпаній.

30

Міжнародне бюро соціального туризму (BITS).

31

Міжнародна асоціація ділового туризму (ІВТА).

32

Міжнародна асоціація з конгресів і з’їздів (ІССА).

33

Міжнародне бюро з молодіжного туризму і обмінів.

34

Асоціація спеціалістів з організації корпоративних поїздок.

35

Федерація міжнародних туристських організацій.

36

Міжнародна асоціація з соціального туризму і відпочинку.

37

Латиноамериканська федерація соціального туризму.

38

Міжнародна конфедерація зі студентського туризму.

39

Міжнародна федерація журналістів і письменників з питань туризму (FIJET).

40

Всесвітня асоціація з професійної освіти в туризмі.

41

Міжнародна асоціація гідів із супроводу.

42

Міжнародна асоціація наукових експертів з туризму (АІЕСТ).

Робота повинна містити вступ, сім розділів, заключення, список літератури.  

У вступі необхідно розкрити сутність міжнародного і національного регулювання туристською діяльністю, вказати роль міжнародних організацій і значення інструментів, що використовують у міжнародній діяльності стосовно туризму.

Перші пять розділів роботи повинні бути призначені розгляду змісту документів. У кожному з цих розділів необхідно вказати історичну довідку про виникнення і прийняття документу, навести стислу характеристику основних положень кожного документу.

У шостому розділі необхідно виконати порівняльний аналіз визначень обраного терміну або поняття, вказати спільні й відмінні ознаки цих визначень у документах, що розглядають у роботі.

В останньому сьомому розділі роботи наводять характеристику однієї вибраної організації, яка працює в сфері регулювання туристської діяльності. У цьому розділі необхідно вказати передумови і дату створення організації, з яких структурних елементів складається організація, як здійснюється керування організацією, які основні завдання вирішує організація.

У закінченні роботи необхідно зробити висновки про дієвість міжнародного і національного регулювання туризму і вказати основні результати, одержані при виконанні роботи.

Загальний обсяг роботи повинен складати 15 – 20 сторінок формату А4.

2.2. Контрольна робота № 2. «Туристські формальності»

Роботу виконують при вивченні змістового модуля 1.2 у другій половині 2 семестру на 1 курсі.

Мета роботи: ознайомлення з туристськими формальностями України і однієї з країн світу.

Метод дослідження: порівняльний аналіз.

Студент виконує контрольну роботу в два етапи.

Етап 1. Вивчення туристських формальностей України (паспортні, візові, митні, санітарно-епідеміологічні (медичні), валютні, страхування, безпека подорожі).

Етап 2. Ознайомлення з туристськими формальностями іншої країни світу за варіантом і порівняння їх з туристськими формальностями для України. Варіант погоджують з викладачем.

Країну обирають за даними наведеними в табл. 5.

Робота повинна містити вступ, три розділи, закінчення, список літератури.  

У вступі необхідно навести визначення терміну туристські формальності, розкрити їх сутність, вказати місце і роль в організації туризму.

У першому розділі навести характеристику туристських формальностей України. У другому розділі навести характеристику туристських формальностей вибраної за варіантом країни. В третьому розділі зробити порівняння туристських формальностей обох країн з визначенням подібних і відмінних ознак.

У закінченні необхідно вказати основні висновки по роботі в цілому і сформулювати основні принципи, які покладено в основу туристських формальностей країн світу.

Обсяг роботи - 10-15 сторінок формату А4.

Таблиця 5 – Країни світу за варіантами

№ варіанта

Країна

№ варіанта

Країна

№ варіанта

Країна

Європа:

14

Нідерланди,

27

Китай,

1

Австрія,

15

Польща,

28

Туреччина,

2

Білорусь,

16

Португалія,

29

Японія.

3

Бельгія,

17

Росія

Африка:

4

Болгарія,

18

Румунія,

30

Єгипет,

5

Великобританія,

19

Словенія,

31

Марокко,

6

Угорщина,

20

Фінляндія,

32

Туніс,

7

Німеччина,

21

Франція,

33

Ефіопія.

8

Греція,

22

Чехія,

Америка:

9

Іспанія,

23

Швейцарія.

34

Канада,

10

Італія,

Азія:

35

Куба,

11

Мальта,

24

Ізраїль,

36

Мексика,

12

Молдавія,

25

Індія,

37

США.

13

Монако,

26

Кіпр,

3. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ОБОВЯЗКОВИХ РЕФЕРАТІВ

Обовязкові реферати виконують з метою поглибленого вивчення окремих питань дисципліни. Підготовку рефератів здійснюють при вивченні відповідних тем змістового модуля 2.2 у другій половині 1 семестру на 2 курсі навчання.

3.1. Реферат № 1. “Засоби розміщення”

Мета роботи: вивчення загальних положень про засоби розміщення і поглиблене ознайомлення з організаційними структурами готельної індустрії.

Реферат пишуть за матеріалами однієї з країн світу, яку обирають за варіантом з табл. 6.

Реферат повинен мати такий зміст:

 1.  Загальна характеристика засобів розміщення.
 2.  Стан розвитку засобів розміщення в країні.
 3.  Особливості функціонування готельних ланцюгів у країні.

Список використаної літератури.

Таблиця 6 – Перелік країн

варіанта

Країна

варіанта

Країна

1.

Австрія

24.

Туреччина

2.

Бельгія

25.

Угорщина

3.

Болгарія

26.

Фінляндія

4.

Великобританія

27.

Франція

5.

Греція

28.

Хорватія

6.

Єгипет

29.

Чехія

7.

Індія

30.

Японія

8.

Ірландія

31.

Австралія

9.

Ісландія

32.

Швейцарія

10.

Іспанія

33.

Литва

11.

Італія

34.

Ізраїль

12.

Китай

35.

Нова Зеландія

13.

Кіпр

36.

Словаччина

14.

Мальта

37.

США

15.

Нідерланди

38.

Сербія і Чорногорія

16.

Німеччина

39.

Аргентина

17.

Норвегія

40.

Бразилія

18.

Об'єднані Арабські Емірати

41.

Філіппіни

19.

Південноафриканська Республіка

42.

Індонезія

20.

Польща

43.

Вірменія

21.

Португалія

44.

Азербайджан

22.

Російська Федерація

45.

Корея

23.

Туніс

У першому розділі реферату необхідно навести визначення поняття «засоби розміщення», їх класифікацію, вказати місце і роль готельних підприємств серед засобів розміщення, дати стислу характеристику готельних підприємств за типами, розкрити функціональні вимоги до готельних підприємств.

У другому розділі реферату необхідно розглянути стан розвитку засобів розміщення в обраній за варіантом країні.

У третьому розділі реферату для обраної за варіантом країни необхідно вказати до яких готельних ланцюгів входять готелі даної країни, навести стислу характеристику цих ланцюгів і вказати особливості функціонування цих ланцюгів у даній країні.

При виконанні реферату слід звернути увагу на  висвітлення історії створення готелів, знання міжнародних організацій готельної індустрії, а також характеристику провідних готельних ланцюгів світу за останні п'ять років.

Обсяг реферату повинен складати   10 - 15 сторінок формату А4.

Рекомендована література: [ 2 – 7, 9-13, 16,17,19-17].

Окрім наведеного списку літератури, що рекомендується, студенту при виконанні даної роботи бажано опрацювати матеріали журналу «Готель - Hotel»

3.2. Реферат№ 2. “Організація громадського харчування”

Мета роботи: – вивчення загальних положень організації громадського харчування і поглиблене ознайомлення з організаційними структурами індустрії харчування.

Реферат пишуть за матеріалами однієї з країн світу, яку  обирають за варіантом з табл. 6 аналогічно тому, як це робилось при підготовці попереднього реферату.

Реферат повинен мати такий зміст:

1. Загальна характеристика підприємств харчування.

2. Стан розвитку підприємств харчування в країні.

3. Особливості функціонування ресторанних ланцюгів у країні.

Список використаної літератури.

У першому розділі реферату необхідно вказати визначення підприємств громадського харчування, навести їх класифікацію, розглянути стислу характеристику окремих типів підприємств харчування і вказати їх роль в організації туризму.

У другому розділі реферату необхідно розглянути стан розвитку підприємств харчування в обраній за варіантом країні.

У третьому розділі реферату для обраної за варіантом країни необхідно вказати підприємства яких ресторанних ланцюгів найбільш популярні в даній країні, навести стислу характеристику цих ланцюгів і вказати особливості їх функціонування в даній країні.

При підготовці реферату слід звернути увагу на  висвітлення історії створення підприємств громадського харчування, їх національні особливості.

Обсяг реферату повинен складати   10 - 15 сторінок формату А4.

Рекомендована література: [1,2,7,9,13,21].

4. ПРОЕКТУВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ПОДОРОЖІ (ПОХОДУ)

4.1. Завдання

За вихідними даними з табл. 7 необхідно розробити туристську подорож і оформити наступні документи:

 1.  Технологічна карта туристської подорожі
 2.  Графік завантаження туристського підприємства
 3.  Інформаційний листок до путівки туристської подорожі
 4.  Паспорт траси походу.   

Таблиця 7 - Вихідні дані для проектування траси походу

№ варіанта

Вид туризму

Регіон

Категорія складності

Кількість днів

Кількість туристів

у групі

1

Пішохідний

Харківська обл.

1

8

12

2

Велосипедний

Крим

1

9

8

3

Лижний

Карпати

2

12

8

4

Водний

Харківська обл.

Р. Сіверський

Донець

2

10

10

5

Пішохідний

Гірський Крим

2

10

12

6

Велосипедний

Харківська обл.

1

8

10

7

Водний

Карпати, р. Білий Черемош

2

10

10

8

Пішохідний

Лісисті Карпати

1

9

8

4.2. Методичні вказівки до виконання завдання

Для виконання завдання групу розділяють на підгрупи з 4 студентів. Викладач призначає керівника групи. Обовязки серед студентів у групі розподіляє керівник групи, виходячи з рівних трудовитрат  учасників групи на виконання завдання.

Кожній групі необхідно виконати проектування туристської  подорожі згідно  вихідних даних за варіантом з табл. 7 і нормативних даних наведених  у табл. 8. Варіант вихідних даних обирають за номером групи, який призначає викладач.


Таблиця 8. - Основні нормативи спортивних туристських походів

Вид туризму і характеристика походів

Категорійні походи (категорія складності – к.с.)

Некатегорійні походи (ступінь складності – ст. с.)

I к. с.

II к.с.

III к. с.

IV к. с.

V к. с.

VI к. с.

1-3 денні

1 ст. с.

2ст. с.

3 ст. с.

Тривалість походів у днях (не менше – для ступеневих і категорійних походів)

6

8

10

13

16

20

1-3

3-4

4-6

6-8

Протяжність походів у кілометрах (не менше – для ступеневих і категорійних походів):

пішохідних

130

160

190

220

250

300

до 30

30

50

75

лижних

130

160

200

250

300

300

до 30

30

50

75

гірських

100

120

140

150

160

160

до 25

25

50

60

водних (на гребних судах і плотах)

150

175

200

225

250

250

до 25

25

40

60

велосипедних

250-300

400-500

600-700

750-800

900-1000

-

до 50

50

80

120

на мотоциклах

1000

1500

2000

2500

3000

-

-

-

-

-

на автомобілях

1500

2000

2500

3000

3500

-

-

-

-

-

спелеопоходів (кількість печер)

5

4-5

1-2

1-2

1

до 3

3-4

2-3

1


Кожна підгрупа складає маршрут у довільному масштабі, зображує його схему, на яку наносить нитку основного маршруту, місця зупинок туристської групи в день і в ночі. Для спроектованого маршруту заповнюється   необхідна документація. Зразки документів можна знайти в літературі, що рекомендується  для виконання даного завдання.

Результати  виконаної роботи кожна група  оформляє у вигляді групового звіту, в якому  наводять  усі вищезгадані матеріали  з вказівкою виконавця  кожного документа. Кожна підгрупа за матеріалами виконаного проекту на практичних заняттях робить  доповідь перед групою і  захищає розроблений проект.

Рекомендована література: [ 8,14,15,18,22].

5. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ДІЛОВОЇ ГРИ ”ВЗАЄМОДІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  І  ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ”

Ділову гру проводять з метою ознайомлення студентів з документами, що оформлюють при встановленні правових взаємовідносин cуб’єктів туристської діяльності між собою і з органами державного регулювання в галузі туризму.

При підготовці до ділової гри і її проведенні студенти повинні використовувати усі знання одержані під час вивчання даної дисципліни.

Для проведення ділової гри формують  підгрупи згідно табл.  9.

Кожна з підгруп виконує завдання згідно з табл. 10.

Таблиця 9 - Перелік підгруп

 

№ під

Групи

Підприємство, організація чи установа, яку представляє підгрупа

Кількість студентів

1

Туроператор

3 - 5

2

Турагент

2 - 4

3

Орган з ліцензування

1

4

Орган з сертифікації готельних послуг

3 - 5

5

Орган з сертифікації послуг харчування

3 - 5

6

Готель

3

7

Підприємство харчування

3

8

Автотранспортне підприємство

1

9

Музей

1

10

Страхова компанія

1

11

Група туристів

1


Для виконання завдання студентам необхідно ознайомитись з пакетом нормативних документів та зразками договорів, що видаються кожній  групі на електронному носії.

Кожна з підгруп оформлює необхідні документи згідно з табл.  10 і узгоджує їх з підгрупами, які представляють відповідні  підприємства й організації.

Дані, що стосуються характеристики туристських підприємств, готелів, підприємств харчування, тощо, студенти визначають самостійно, користуючись навчальною і періодичною літературою з питань туристського, готельного і ресторанного бізнесу.

Для підведення підсумків і презентації результатів ділової гри відводиться  одне практичне заняття, на якому кожна з підгруп виступає з доповіддю в якій звітує про виконану роботу й оформлені документи

Таблиця 10 - Перелік завдань ділової гри за підгрупами

підгрупи

Підприємство, організація чи установа, яку представляє підгрупа

Завдання для підгрупи

Документи,

які оформлює підгрупа

1

2

3

4

1

Туроператор

Оформити ліцензію, договір з турагентом , договір з готелем, договір з підприємством харчування, договір з автотранспортним підприємством, договір зі страховою компанією, договір з музеєм

Ліцензія і

договори

2

Турагент

Оформити ліцензію, договір з туроператором  і договори з туристами

Договори

3

Орган з ліцензування

Оформити ліцензію для туроператора і тур агента

Ліцензії

4

Орган з сертифікації готельних

послуг

Оформити документи з сертифікації  послуг розміщення в готелі

Документи згідно з додатком до правил сертифікації послуг розміщення

5

Орган з сертифікації послуг харчування

Оформити документи з сертифікації послуг харчування, що надає підприємство харчування

Документи згідно додатку

до правил сертифікації послуг харчування

Продовження табл. 10

1

2

3

4

6

Готель

Оформити документи з сертифікації і договір з туроператором

Документи з сертифікації і договір

7

Підприємство харчування

Оформити документи з сертифікації і договір з туроператором

Документи з сертифікації і договір

8

Авто-

транспортне підприємство

Оформити договір з туроператором

Договір на транспортне обслуговування

9

Музей

Оформити договір з туроператором

Договір на екскурсійне обслуговування

10

Страхова компанія

Оформити договір з туроператором

Договір на страхування

11

Група туристів

Оформити договір з турагентом

Договір на тур обслуговування

Результати роботи кожна підгрупа надаює у вигляді звіту, який має титульний аркуш і оформлені документи. На титульному аркуші вказують обсяг роботи, який виконав кожен студент підгрупи.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Архипов В.В. Організація ресторанного господарства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма Інкос, 2007. – 280 с.
 2.  Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма. – К.: Будівельник, 1985. – 104 с.
 3.  Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. – 208 с.
 4.  Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. проф. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998. – 352 с.
 5.  Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Перший випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2003. – 271 с.
 6.  Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Другий випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2004. – 269 с
 7.  Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / О.П. Ефимова, Н.А. Ефимова: Под ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: Новое знание, 2004. – 392 с. – (Экономическое образование).
 8.  Краткий справочник туриста / Автор составитель Ю.А.Штюрмер. – 3-е  изд. с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1985. – 272 с.
 9.  Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: Учебное пособие/Под общей редакцией В. К. Федорченко. – К.:Вища шк., 2004.- 346 с. 
 10.  Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.
 11.  Медлик С. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Игран; пер. с англ. А. В. Павлов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 239 с.
 12.  Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: Классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.
 13.  Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа – М; Инфра –  М, 2006. – 304 с.
 14.  Спутник туриста. - 3 – е изд. перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 496 с.
 15.  Спутник туриста  / А.В. Бирюков, И.Я. Брощзе, Б.Е. Владимирский и др.:сост. К.И. Вахлис.–2-е изд., перераб. и доп. – К.:Здоровье, 1991. – 360 с.
 16.  Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А. Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.
 17.  Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.
 18.  Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов физ. культ./ Сост. Гонопольский В.И. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240 с.
 19.  Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: – ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 604 с.
 20.  Филипповский Е.Е., шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: финансы и статистика, 2003. – 176 с.: ил.
 21.  Школа І.М., ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лошенок І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 546 с.
 22.  Энциклопедия  туриста  /  Редкол.:  Е.И.Тамм,  А.Х. Абуков,  Ю.Н. Александров и др. М.:Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.


Навчальне видання

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів  з  навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу” напрямку підготовки 030601 – “Менеджмент”).

Укладачі:  Сергій Олександрович Погасій,

                  Валерій Володимирович Абрамов,

                            Ірина Леонідівна  Полчанінова.

Редактор:  З.М. Москаленко

План 2008 (додатково)

Підп. до друку 7.04.2008

Формат 60х84   1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Ум.-друк  арк. 1,2

Обл.-вид. арк. 1,7

Замовл. №

Тираж 150 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

PAGE 1
1. Вариант 4 в НУ не признаются объектами НМА организационные расходы; деловая репутация организации 2; 4
2. Тема- Тип хордовые
3. кумбарос друг жениха
4. Контрольная работа- Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
5. 00 Выдача заказов курьеру 11
6. Ален Рене Лесаж Тюркаре
7. Тема Товары потребительского спроса и стратегия фирм их производящих на примере телевизионной техники
8. Минифутбол в ВУЗы сезона 20132014гг
9. Реферат- Анализ лекарственной формы состава- Rp.- Amidopyrini 0,3 Dibazoli 0,02
10. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з біології для 9 класів 3 години на тиждень
11. 4 Античная философия
12. .О.Богомольця ldquo;Затвердженоrdquo;.1
13. Билет 24 Понятие о пестицидах
14. нибудь её первообразной на этом отрезке
15. Проблемы развития малого бизнеса в аграрной сфер
16. 1415 Дефиле 142015
17. История Экономическая история на 2012-2013 уч
18. то государство в ближайшее время сможет составить ей конкуренцию
19. Эргономические требования к организации рабочего места инженера по стандартизации
20. 12.2000 О составе комиссии по мандатам регламенту и депутатской этике Хабаровской городской Думы.