Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМА 1 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОДТЕМА 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Загрузка...

Диплом на заказ

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Завдання 1

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД
ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

І. Мета завдання

Під час виконання завдання студенти повинні:

  •  засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобов’язання);
  •  з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;
  •  вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.

ІІ. Що потрібно виконати

1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.

2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої форми, а потім баланс за формою Х° 1, затвердженою на-
казом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (у спрощеному вигляді).

ІІІ. Вихідні дані

Таблиця 1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
на 1 жовтня 200__ р.

№ з/п

Показники

Сума, грн

1

2

3

1

Готова продукція на складі

90 000

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

60 000

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

5 500

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

1 600 000

5

Матеріали на складі та в цехових коморах

590 000

6

Статутний капітал

6 700 000

7

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

180 000

8

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

2 800 000

9

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

2 190 000

10

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

600 000

11

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

120 000

12

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

300 000

13

Паливо на складі

35 000

14

Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах)

33 000

15

Прибуток підприємства нерозподілений

840 000

16

Заборгованість з податку на прибуток

40 000

17

Резервний капітал

360 000

18

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

108 000

19

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

60 000

20

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців

42 000

21

Заборгованість підприємства різним кредиторам

31 000

Закінчення табл. 1

№ з/п

Показники

Сума, грн

1

2

3

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року

170 000

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

30 000

24

Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію

48 000

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

3 500

26

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

214 000

27

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

450 000

28

Знос (амортизація) основних засобів

690 000

29

Електронні обчислювальні машини

20 000

30

Придбані патенти, ліцензії

70 000

31

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

20 000

32

Акції і облігації інших підприємств

240 000

33

Лінії електропередач, телефонна і газова

230 000

34

Вкладання в статутний капітал інших підприємств  

500 000

IV. Методичні вказівки

При складанні Відомості групування господарських засобів (ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення (табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів.

Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа «Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.

При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього і за формою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідовну форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім — пасиву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю.

Завдання 2

ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

І. Мета завдання

1. На практичних прикладах з’ясувати взаємозв’язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.

2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, їх типи.

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.

6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.

ІІ. Що треба виконати

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані двостороннього балансу, складеного за завданням 1.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунка і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомості з підсумком у реєстраційному журналі.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

2

3

1

З поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень

214 000

2

Виплачена з каси заробітна плата

214 000

3

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості

а) бюджету
— прибутковий податок
— податок на прибуток підприємства
б) органам соціального страхування
в) різним кредиторам


42 000
40 000
20 000
31 000

4

Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції

558 000

5

Отримані основні засоби від постачальників

220 000

6

Відображено ПДВ за придбаними основними засобами

44 000

7

Введені основні засоби в експлуатацію

220 000

8

Оплачено з поточного рахунка підприємства постачальникам за основні засоби, які надійшли

264 000

9

Отримано матеріали від постачальника

500 000

10

Відображено ПДВ за придбаними матеріалами

100 000

11

Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали

600 000

12

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції

100 000

13

Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

230 000

14

Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

40 000

15

Утримано збір до Пенсійного фонду

3 500

16

Утримано збір зі страхування на випадок безробіття

1 150

17

Нараховано збір по Пенсійного фонду (32%) на заробітну плату робітників

73 600

18

Нараховано відрахуванння на соціальне страхування (2,5%) на заробітну плату

5 750

19

Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на випадок безробіття (2,5%) на заробітну плату

5 750

Закінчення форми 1

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

2

3

20

Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю

800 000

21

Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю

900 000

22

Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації

150 000

23

Списано з балансу собівартість реалізованої продукції

650 000

24

Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації»)

?

25

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

650 000

26

Отримана оплата від покупців готової продукції

900 000

27

Нараховано податок на прибуток

20 000

28

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

20 000

29

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприєм-
ства. Суму визначити самостійно

IV. Методичні вказівки

Вихідними даними до завдання № 2 є балансові суми завдання 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу.

Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собівартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації готової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результати». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залишків не мають, а тому в балансі не відображаються.

Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як початковий залишок рахунка «Виробництво».

При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми рекомендується підкреслювати суми початкових залишків, перенесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визначенні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у оборот.

При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються на підприємстві без податку на додану вартість (п. 5, 9).

Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визначається як різниця між доходом від реалізації продукції за продажними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові результати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету рахунка «Фінансові результати»).

При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зважте на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ними зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишковою вартістю.

Завдання 3

ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
П. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

1. Засвоїти порядок  одночасного паралельного відображення господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Усвідомити взаємозв’язок між ними.

2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку процесів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із постачальниками за одержані від них матеріальні цінності.

3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва (порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівартості виготовленої продукції.

4. З’ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції, визначення та відображення в обліку фінансових результатів від реалізації.

5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову рахунків бухгалтерського обліку.

ІІ. Що треба виконати

1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати суми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця.

Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними вказівками до завдання.

2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до балансу про залишки матеріалів, затрат у незавершене виробництво та заборгованості постачальникам за станом на початок місяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на картках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), багатографних картках (для обліку затрат на виробництво продукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із постачальниками).

3. Записати короткий зміст господарських операцій в книзі Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синтетичного обліку (з одночасним зазначенням типу кожної операції). При цьому за окремими операціями (20, 21, 25) треба зробити необхідні розрахунки, передбачені умовою завдання, та визначити потрібні суми.

4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити
паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного
обліку.

5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожного синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. В окремій графі оборотної відомості (виділеній для цього) за кожним рахунком вказати, до якої класифікаційної групи та підгрупи він відноситься за своїм призначенням та структурою.

7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відповідних синтетичних рахунків.

8. За даними аналітичного обліку до синтетичного рахунка 23 «Виробництво» скласти калькуляцію випущеної із виробництва готової продукції (користуючись методичними вказівками).

9. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву за діючою формою № 1, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

10. У довідці до балансу записати залишки на забалансових рахунках на звітну дату.

ІІІ. Вихідні дані

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
за листопад 200__ р.

Форма № 1                    Код за ДКУД         1801001

Грн

АКТИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість (12)

011

( )

знос (133)

012

( )

незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1 089 200

первісна вартість (10)

031

(1 134000)

знос (131)

032

(44 800)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств (141)

040

інші фінансові інвестиції (142, 143)

045

Довгострокова дебіторська заборгованість (16)

050

Відстрочені податкові активи (17)

060

Інші необоротні активи (18)

070

Усього за розділом І

080

1 089 200

АКТИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси (20, 22, 25)

100

223 400

тварини на вирощуванні та відгодівлі (21)

110

незавершене виробництво (23)

120

105 000

готова продукція (26)

130

184 000

товари (28)

140

Векселі одержані (34)

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість (36, 37)

161

резерв сумнівних боргів (38)

162

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом (641)

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів (373)

190

із внутрішніх розрахунків (372)

200

Інша поточна дебіторська заборгованість (377)

210

Поточні фінансові інвестиції (35)

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті (301, 311)

230

459 200

в іноземній валюті (302, 312)

240

Інші оборотні активи (33)

250

Усього за розділом II

260

971 600

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

4 400

Баланс

280

2 065 200

ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал (40)

300

1 211 200

Пайовий капітал (41)

310

Додатковий вкладений капітал (42)

320

Інший додатковий капітал (425)

330

Резервний капітал (43)

340

40 400

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (441)

350

358 000

Неоплачений капітал (46)

360

( )

( )

Вилучений капітал (45)

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

1 609 600

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування (48)

420

193 000

Усього за розділом ІІ

430

193 000

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові кредити банків (501)

440

Довгострокові фінансові зобов’язання (53)

450

Відстрочені податкові зобов’язання (54)

460

Інші довгострокові зобов’язання (55)

470

Усього за розділом IІІ

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків (60)

500

20 400

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (61)

510

Векселі видані (62)

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63)

530

40 000

ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів (681)

540

з бюджетом (64)

550

25 400

з позабюджетних платежів

560

зі страхування (65)

570

з оплати праці (66)

580

96 000

з учасниками (67)

590

із внутрішніх розрахунків (683, 684)

600

Інші поточні зобов’язання (685)

610

45 200

Усього за розділом IV

620

227 000

V. Доходи майбутніх періодів

630

35 600

Баланс

640

2 065 200

Керівник  

Головний бухгалтер

1. Додаток до балансу на 01.12.200__ р.

Орендовані необоротні активи (01)

200 000

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023)

3 000

Списана дебіторська заборгованість (071)

2 000

2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітичного обліку за станом на 01.12.200__ р.

До синтетичного рахунка 20 «Матеріали»

Найменування
матеріалу

Сорт

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,
грн

Сума, грн

Сталь сортова 35 мм

1

т

800

150

120 000

Латунь

1

т

400

200

80 000

Разом

200 000

До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Постачальники

Сума, грн

Оптова база

24 000

Металургійний завод

16 000

Разом

40 000

До синтетичного рахунка 23 «Виробництво»

Постачальники

Сума, грн

Виріб Р

Виріб К

Сировина і матеріали

41 200

20 800

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

18 800

12 000

Основна заробітна плата робітників

8 000

4 200

Загальновиробничі витрати

Разом

68 000

37 000

До статті балансу 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»

Рахунок

Сума, грн

Каса в національній валюті (301)

1 200

Поточний рахунок в національній валюті (311)

458 000

Разом

459 000

IV. Господарські операції за грудень 200__ р.

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

02.12

Одержані в касу з поточного рахунка в банку кошти для виплати заробітної плати робітникам і службовцям за попередній місяць

96 000

2

02.12

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості

а) бюджету

25 400

б) банку за короткостроковими кредитами

20 000

в) різним кредиторам

30 200

Разом

75 200

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

3

02—04.12

Виплачена із каси заробітна плата робітникам і службовцям

96 000

4

03.12

Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів Р сталь сортову 600 т по 150 грн за 1 т на суму

90 000

5

05.12

Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів К латунь 260 т по 200 грн за 1 т на суму

52 000

6

06.12

Перераховано з поточного рахунка в банку

24 000

7

08.12

Одержані на умовах операційної оренди основні засоби (що належать іншому підприємству) вартістю

320 000

8

09.12

Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від оптової бази, на суму:
— без податку на додану вартість
— податок на додану вартість

60 000
12 000

Разом

72 000

9

11.12

Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від металургійного заводу, на суму:
— без податку додану вартість
— податок на додану вартість

90 000
18 000

Разом

108 000

10

12.12

Оплачено банком постачальникам у рахунок наданого короткострокового кредиту за раніше одержані матеріали:
— оптової бази
— металургійного заводу

72 000
108 000

Разом

180 000

11

20.12

Зарахована на поточний рахунок підприємства орендна плата, одержана від орендарів за передані їм в оперативну оренду основні засоби:
а) за поточний місяць (записано на збільшення доходу)
б) на наступні два місяці

10 000
20 000

Разом

30 000

Див. метод. вказівки до операції 11

12

29.12

Нарахований знос на основні засоби загальногосподарського призначення

21 700

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

13

30.12

Нарахований знос основних засобів загальногосподарського призначення

16 000

14

30.12

Нарахована заробітна плата за поточний місяць:
1) робітникам, що зайняті виробництвом
а) виробів Р
б) виробів К
2) адміністративному персоналу
3) персоналу цехів


63 000
21 000
10 200
11 300

Разом

105 500

15

30.12

Нарахована допомога по соціальному страхуванню робітникам і службовцям

33 000

16

30.12

Утримано із заробітної плати робітників і службовців:
а) прибутковий податок
б) збір до Пенсійного фонду
в) збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
г) за виконавчими листками (аліменти тощо)14 400
2 110
525

365

Разом

17 400

17

30.12

Перерахована з поточного рахунка зв’язку абонентна плата за користування службовими телефонами за поточний місяць (сума записана на адміністративні витрати)

37 500

18

30.12

Повернені орендодавцю основні засоби, що знаходились в оперативній оренді підприємства, вартістю

200 000

19

30.12

Списані на адміністративні витрати здійснені у минулому періоді витрати на періодичні видання (передплата на газети, журнали, спеціальну літературу та ін.) у частці, що відноситься до звітного місяця

6 000

20

31.12

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», списані з кредиту цього рахунка на затрати основного виробництва і розподілені між видами виготовленої продукції пропорційно сумі основної заробітної плати робітників (базис розподілу):
а) на затрати з виробництва виробів Р
б) на затрати з виробництва виробів К

?
?

Разом

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

Примітка: суму загальновиробничих витрат, що відносяться до окремих видів виготовленої продукції, визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 1 (див. методичні вказівки до цієї операції)

21

31.12

Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю випущена із виробництва готова продукція:
а)вироби Р
б) вироби К

?
?

Разом

Примітка: собівартість продукції визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 2, користуючись методичними вказівками до операції. При цьому слід взяти до уваги, що по виробах К затрат у незавершене виробництво на кінець місяця не було, а по виробах Р вони становили, грн:

матеріали — 21 400,
основна заробітна плата — 10 000;
разом — 31 400

22

31.12

Відпущена зі складів покупцям готова продукція
— за фактичною собівартістю
— за відпускними продажними цінами


400 000
600 00

23

31.12

Списано ПДВ на зменшення доходу від реалізації готової продукції

?

24

31.12

Списано з балансу за собівартістю відвантажену (реалізовану) покупцям продукцію

400 000

25

31.12

Списано на фінансовий результат:
— собівартість реалізованої продукції (суму визначити на рахунку № 90);
— адміністративні витрати (суму визначити на рахунку № 92);
— суму чистого доходу (суму визначити на рахунку № 70)?

?
?
?

26

30.12

Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовану їм готову продукцію за відпускними (продажними) цінами

600 000

27

31.12

Нараховано податок на прибуток (30% від суми прибутку до оподаткування)

?

28

31.12

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

?

29

31.12

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно

?

V. Методичні вказівки

Завдання полягає в обліку господарських операцій, складанні калькуляції та бухгалтерського балансу (ф. № 1).

Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 20__ р.), складеного за формою № 1, затвердженою наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, назва окремих статей балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності  на відповідальному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгованість».

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю (1.134.000).

Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання завдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітичного обліку тільки стосовно трьох об’єктів: матеріалів, виробництва і розрахунків із постачальниками.

Записи залишків (сальдо) на початок місяця й суми господарських операцій з обліку затрат на виробництво на картках аналітичного обліку багатографної форми треба робити в окремих графах відповідно до назви статей калькуляції, що наведені в довідці до рахунка 23.

Затрати основного виробництва відображаються в обліку окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготовляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітної плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва — п. 20 — між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заробітній платі робітників).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції, що виробляється та включення їх у собівартість цієї продукції, треба зробити в табл. 1 (комплекті облікових бланків).

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця повністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (п. 25).

Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідальному зберіганні (п. 7, 18), треба відображати на відповідних забалансових рахунках одинарним записом.

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усвідомити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які — на майбутні періоди.

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (п. 21) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на кінець місяця.

Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 21.

Розрахунок собівартості виготовленої продукції треба виконати в табл. 2 (комплект облікових бланків).

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 25, 28, 29, треба пам’ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок
№ 44 «Нерозподілений прибуток».

Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за синтетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансових рахунками не можна включати у підрахунок.

3алишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба показати за підсумком балансу.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

І. Мета завдання

1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій.

2. Ознайомити з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати,

3. Ґрунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного й аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної із виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям і реалізації, визначення і списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

5. Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства.

7. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

ІІ. Що потрібно виконати

1. Ознайомитися з вихідними даними завдання і на підставі Балансу на 31,11.20__ р. (табл. 3 і 4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

2. До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця.

4. Записати до реєстраційного журналу (за формою, наведеною в табл. 1) короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки.

5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках синтетичного й аналітичного обліку.

6. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунка за місяць і визначити залишки (сальдо) на 31 грудня 200_ р.

7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі витрати», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» і звірити їх підсумки з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків.

8. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками і звірити підсумки оборотів за дебетом й кредитом рахунків з підсумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць.

9. Скласти бухгалтерський Баланс на 31 грудня 20__ р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.

10. Підготувати в робочому зошиті реєстраційний журнал (за формою, наведеною в табл. 1):

Таблиця 1

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
за грудень 20__ р.

Номер операції

Зміст господарської
операції

Сума, грн

Бухгалтерська проводка

часткова

загальна

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Оборот

III. Навчальний матеріал

Таблиця 2

А. Планові калькуляції собівартості одиниці продукції на
20__ р., тис. грн.

Стаття затрат

Вироби А

Вироби Б

Матеріали (за собівартістю)

4905

2188

Основна заробітна плата

2136

3800

Додаткова заробітна плата

250

470

Відрахування на соціальні заходи

1049

2242

Витрати на утримання та експлуатацію
устаткування

2600

2500

Загальновиробничі витрати

1060

2000

Затрати від браку

Разом виробнича собівартість

12 000

13 200

Таблиця 3

БАЛАНС
на 31 листопада 200_р.

Грн

АКТИВ

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

І. Власний капітал

Нематеріальні активи:

Статутний капітал

300

21800

залишкова вартість

010

1381

Пайовий капітал

310

первинна вартість

011

2500

Додатковий вкладений капітал

320

знос

012

1119

Інший додатковий капітал

330

незавершене будівництво

020

1295

Резервний капітал

340

Основні засоби:

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

9220

залишкова вартість

030

13090

первісна вартість

031

16800

Неоплачений капітал

360

( )

( )

знос

032

9710

Вилучений капітал

370

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

Усього за розділом І

380

31020

які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств

040

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

інші фінансові інвестиції

045

3354

Забезпечення виплат персоналу

400

175

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Інші забезпечення

410

Відстрочені податкові активи

Цільове фінансування

420

Інші необоротні активи

060

Усього за розділом ІІ

430

175

Усього за розділом І

070

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Продовження табл. 3

АКТИВ

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

ІІ. Оборотні активи

080

19120

Довгострокові кредити банків

440

2295

Запаси:

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

виробничі запаси

100

23203

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Відстрочені податкові зобов’язання

460

незавершене виробництво

120

1155

Інші довгострокові зобов’язання

470

готова продукція

130

4630

Усього за розділом ІІІ

480

2295

товари

140

IV. Поточні зобов’язання

Векселі одержані

150

Короткострокові кредити банків

500

2876

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

чиста реалізаційна вартість

160

4071

Векселі видані

520

первинна вартість

161

4081

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9210

резерв сумнівних боргів

162

10

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Поточні зобов’язання за розрахунками

з бюджетом

170

з одержаних авансів

540

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

з бюджетом

550

2924

із внутрішніх розрахунків

200

з позабюджетних платежів

560

Інша поточна дебіторська заборгованість (377)

210

585

зі страхування

570

1622

Поточні фінансові інвестиції (35)

220

з оплати праці

580

9958

Закінчення табл. 3

АКТИВ

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

ПАСИВ

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

Грошові кошти та їх еквіваленти:

з учасниками

590

у національній валюті (301, 311)

230

9512

із внутрішніх розрахунків (683, 684)

600

в іноземній валюті (302, 312)

240

604

Інші поточні зобов’язання (685)

610

2300

Інші оборотні активи (33)

250

Усього за розділом II

260

43760

Усього за розділом IV

620

28890

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

V. Доходи майбутніх періодів

630

500

Баланс

280

62880

Баланс

62880

Таблиця 4

РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ

Тис. грн

Код рядка балансу

Рахунок

Субрахунок

Сума, грн

1

2

3

4

045

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»

3354

100

20 «Виробничі запаси» 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети»

201 «Сировина і матеріали»

18288
4915

210

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»


5

580

230

30 «Каса»
31 «Рахунки в банках»

301 «Каса в національній валюті»
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»


12

9500

10

Закінчення табл. 4

Код рядка балансу

Рахунок

Субрахунок

Сума, грн

1

2

3

4

240

31 «Рахунки в банках»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

604

400

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів»

471 «Забезпечення виплат відпусток»

175

550

64 «Розрахунки за податками і платежами»

6411 «Розрахунки за прибутковим податком»
6412 «Розрахунки з ПДВ»
6415 «Розрахунки з податку на прибуток»


312
1612

1000

570

65 «Розрахунки за страхуванням»

651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»
6521 «Розрахунки за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності»
6522 «Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»
653 «Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття»


1064220
136

202

580

66 «Розрахунки з оплати праці»

661 «Розрахунки за заробітною платою»
662 «Розрахунки з депонентами»


9945

13

Таблиця 5

1. Дані аналітичного обліку до окремих синтетичних рахунків на 31 листопада 20__ р.

Таблиця 5

1.1. Рахунок 23 «Виробництво»
(затрати на незавершене виробництво)

Стаття затрат

На 1 грудня 2000 р.

На 1 січня 2000 р.

Вироби А

Вироби Б

Вироби А

Вироби Б

Матеріали

264

785

355

902

Витрати на оплату праці

30

40

234

180

Відрахування на соціальні заходи

3

4

10

20

Амортизація

12

17

28

74

Разом

309

846

627

1176

Таблиця 6

1.2. Рахунок 40 «Готова продукція»

Аналітичні рахунки

Одиниця виміру

Планова ціна, тис. грн

Кількість

Вартість,
тис. грн

Вироби А

шт.

80

47

3760

Вироби Б

шт.

240

5

1200

Разом за плановою собівартістю

4960

Відхилення від планової собівартості (економія)

грн

– 330

Усього за фактичною собівартістю

4630

Таблиця 7

РЕЄСТР ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
за грудень 20__ р.

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

1

Акт приймання-передачі основних засобів
Прийнято на баланс і зараховано до складу основних засобів введену в експлуатацію будівлю механо-складального цеху за первісною вартістю

1295

2

Акт приймання-передачі основних засобів
Прийнято на баланс і зараховано до складу основних засобів одержаний у порядку безоплатної передачі горизонтальний 4-шпіндельний токарний верстат-автомат:
первісна вартість
сума зносу, нарахована на час експлуатації
Щодо даної операції скласти акт приймання-передачі основних засобів та інвентарну картку за даними, наведеними у додатку 1


1080
120

3

Акт приймання-передачі основних засобів
Взяті в оренду вантажні автомобілі для перевезення готової продукції покупцям балансового вартістю

8630

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

4

Відомість нарахування амортизації основних засобів
За звітний місяць нарахована амортизація по основних засобах підприємства:
а) по виробничому устаткуванню і внутрішньоцеховому транспорту;
б) по будівлях, спорудах та інших основних засобах цехів
в) по будівлях, спорудах, інвентарю та інших основних засобах адміністративного призначення
2) За звітний місяць амортизація нематеріальних активів (суму визначити самостійно)
Для визначення суми амортизації нематеріальних активів необхідно скласти розрахунок з урахуванням наступних даних:
— термін експлуатації всіх нематеріальних активів — 10 років;
— для нарахування амортизації підприємство використовує прямолінійний метод
Разом


170

100


70

340

5

Розрахунково-платіжні документи підрядних організацій з доданими актами прийому-здаванні робіт
Підрядними організаціями виконані і прийняті за актом ремонтні роботи:
1) капітальний ремонт і модернізація машин і устаткування цехів основного виробництва;
2) поточний ремонт основних засобів, в т. ч.:
а) по утриманню та експлуатації устаткування;
б) на загальновиробничі затрати цехів;
в) на адміністративні витрати;
3) ПДВ.
Разом636

71
151
42
180

1080

6

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Нарахована орендодавцю належна за звітній місяць орендна плата за взяті в оренду вантажні автомобілі:
ПДВ.
Разом
130
26

156

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

7

Виписки банку з поточного рахунка підприємства
Перераховано банком з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості;
1) підрядним організаціям за виконані роботи по модернізації і поточному ремонту основних засобів;
2) орендодавцю — належна орендна плата.
Разом


1080
156

1236

8

Довідка бухгалтерії
Списані затрати по виконаній підрядним способом модернізації основних засобів: віднесені на збільшення балансової вартості відремонтованих об’єктів
636

9

Акт ліквідації основних засобів
Списано в результаті зносу і недоцільності подальшого ремонту зубофрезерний напівавтомат:
1) сума зносу, нарахована на час експлуатації
(суму визначити самостійно),
2) залишкова вартість ліквідованого обладнання (суму визначити самостійно).
Для визначення суми зносу по переданих компресорах необхідно скласти розрахунок з урахуванням наступних даних: первинна вартість-6 тис. грн, очікуваний період часу використання — 8 років, фактичний термін експлуатації — 5 років; для нарахування амортизації підприємство використовувало метод прискореного зменшення залишкової вартості
3) підрядною організацію виконані роботи з демонтажу зубофрезерного напівавтомата:
— вартість виконаних робіт
— ПДВ
4) від ліквідації обладнання отримано металобрухт (оприбуткований за ціною можливої реалізації).
Щодо цієї операції скласти акт ліквідації основних засобів за даними, наведеними у додатку 2

15
3

1

10

Акт приймання-передачі основних засобів
У зв’язку із закінченням строку оренди повернуті орендодавцю раніше взяті в оренду вантажні автомобілі

8630

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

11

Прибутковий ордер
Згідно з транспортними документами оприбутковані на склад прийняті від постачальників матеріали:
1) вартість матеріалів за відпускними (покупними) цінами;
2) залізничний тариф, що підлягає відшкодуванню підприємством
3) ПДВ за встановленою ставкою (20% відпускної вартості матеріальних цінностей і транспортних послуг)
Разом

2350

150


500

3000

12

Прибутковий ордер
Згідно з транспортними документами оприбутковані на склад прийняті від постачальників інші матеріали, придбані на умовах відстрочення платежу:
1) вартість матеріалів за купівельними цінами;
2) залізничний тариф та інші транспортно-заготівельні затрати;
3) ПДВ (20% відпускної ціни матеріалів та транспортних послуг)
Разом

1050

240

258

1548

13

Товарно-транспортні накладні й платіжні документи автотранспортного підприємства
Підлягають оплаті розрахунково-платіжні документи автотранспортного підприємства за перевезення вантажу від порту до складів підприємства:
1) вартість перевезень за тарифом
2) податок на добавлену вартість (20%).
Разом

300
60
360

14

Акти приймання матеріалів на відповідальне зберігання
Надіслана відмова від оплати розрахунково-платіжних документів постачальнику на матеріали, що надійшли на адресу підприємства (з причини невідповідності якості матеріалів вимогам стандартів).
Матеріали, прийняті за актами на відповідальне зберігання

1174

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

15

Виписки банку з поточного і позикового рахунків
Оплачено банком розрахунково-платіжні документи постачальників і транспортних організацій за одержані матеріали і надані послуги:
1) із поточного рахунка підприємства;
2) за рахунок наданого банком короткострокового кредиту під 6% річних.
Разом

3000

360

3360

16

Реєстр виписаних векселів
Видано постачальнику короткостроковий вексель зі сплатою 10% річних за поставлені матеріали на умовах відстрочення платежу

1548

17

Виписки банку з поточного рахунка
Сплачено підприємством з поточного рахунка належні постачальникам штрафи за несвоєчасну оплату розрахунково-платіжних документів і транспортних організацій (залізниці) за несвоєчасне розвантаження вагонів

191

18

Відомість використання матеріалів
За даними видаткових первинних документів (лімітно-забірних карт, вимог та ін.), списані за обліковими (покупними) цінами матеріали, що були використані:
1) в основному виробництві для виготовлення продукції:

2) для різних потреб підприємства інші матеріали: а) для догляду за виробничим устаткуванням;
б) для адміністративних потреб;
в) для упаковки готової продукції на складах.
Разом


380
260
100

12660

19

Відомість передачі в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів
Передані зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатацію:
1) загальновиробничого призначення;
2) адміністративним підрозділам госодарський інвентар;
3) відділ збуту

30

31
48

109

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

20

Відомість списання транспортно-заготівельних затрат
Списані транспортно-заготівельні витрати (суми визначити самостійно), що відносяться до матеріалів, використаних:
1) в основному виробництві
а) для виготовлення виробів А;
б) для виготовлення виробів Б;
Усього
2) для догляду за роботою машин і устаткування;
3) для загальногосподарських потреб;
4) для пакування готової продукції на складах.
Разом
Щодо даної операції скласти розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат

21

Довідка бухгалтерії
За розпорядженням постачальника (металургійного заводу) повернені йому матеріали, від оплати яких підприємство відмовилося і які знаходилися в нього на відповідальному зберіганні

11174

22

Порівняльна відомість із доданими інвентаризаційними описами
Під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей на загальнозаводських складах виявлені:
1) надлишок малоцінних і швидкозношуваних предметів;
2) нестача інших матеріалів за обліковою вартістю.

143

82

23

Протокол засідання інвентаризаційної комісії, затверджений керівником підприємства
За рішенням керівника підприємства нестача матеріалів, виявлена під час інвентаризації, списана:
1) в межах норм природних втрат — на витрати операційної діяльності;
2) понад норми природних втрат із вини матеріально відповідальних осіб — на їх рахунок.
Разом

62

20

82

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

24

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Віднесена на матеріально-відповідальних осіб різниця між обліковою вартістю нестачі матеріалів і сумою, за якою визначений матеріальний збиток

Розрахунок:
1) подвійний розмір відшкодування
20
2 = 40 грн;
2) ПДВ — 40
20 % = 8 грн;
загальна сума відшкодування — 48 тис. грн
3) сума різниці 48 – 20 = 28.

28

25

Прибуткові касові ордери
Оприбутковано в касу кошти, внесені матеріально-відповідальними особами у відшкодування збитку через нестачу матеріальних цінностей

48

26

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Підлягає перерахуванню до бюджету податок на додану вартість, що увійшов до суми відшкодованого збитку

8

27

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Нараховані проценти
1) за виданими короткостроковими векселями (суму визначити самостійно за даними операції 16);
2) за отриманим короткостроковим кредитом (суму визначити самостійно за даними операції 15)

28

Виписки банку з поточного рахунка
Перераховано з поточного рахунка підприємства:
1) постачальникам
а) в оплату векселів, виданих за одержані матеріали і надані послуги;
б) проценти за виданими векселями (див. операцію 27)
2) банку:
а) в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами
б) в сплату процентів за користування кредитами (див. операцію 27).
Разом

1548

360

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

29

Звіт касира з доданими прибутковими касовими ордерами
Оприбутковані в касу грошові кошти, одержані з поточного рахунка підприємства для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності за листопад поточного року

9958

30

Виписка банку з поточного рахунка
За платіжним дорученням підприємства перераховано з його поточного рахунка:
1) до бюджету — прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників підприємства;
2) до Пенсійного фонду збори на обов’язкове державне пенсійне страхування;
3) внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття;
4) внесків на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
5) внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Разом


312

1200

220

202

136

1934

31

Звіт касира за доданими видатковими касовими ордерами
Виплачено із каси підприємства робітникам і службовцям:
1) основна і додаткова заробітна плата;
2) допомога по тимчасовій непрацездатності, нарахована за рахунок коштів соціального страхування;
3) депонована (своєчасно не одержана) заробітна плата.
Разом

9340
605


12

9957

32

Звіт касира з доданим прибутковим касовим ордером
Одержані за чеком з розрахункового рахунка підприємства грошові кошти для виплати авансу робітникам і службовцям за першу половину грудня

2500

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

33

Звіт касира з доданими видатковими касовими ордерами
Виплачено із каси підприємства робітникам і службовцям аванс за першу половину грудня

2470

34

Реєстр депонованої заробітної плати
Зарахована на рахунок депонентів своєчасно не одержана (протягом 3 робочих днів) робітниками і службовцями заробітна плата

30

35

Виписка банку з розрахункового рахунка
Внесено із каси і зараховано на розрахунковий рахунок підприємства депоновану заробітну плату

30

36

Відомість нарахування і розподілу заробітної плати
1) Нарахована заробітна плата за звітній місяць
а) робітникам, зайнятим виготовленням:
виробів А............... 1000
виробів Б................ 4000
Усього
б) інженерно-технічним робітникам-службовцям, молодшому обслуговуючому персоналу цехів;
в) адміністративно-управлінському персоналу;
г) робітникам складу, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям;
2) нарахована робітникам за поточний місяць допомога по тимчасовій непрацездатності.
Разом
Щодо даної операції скласти розрахунок заробітної плати за даними наведеними у додатку 35000


1500
3200

1800

100

11600

37

Відомість нарахування заробітної плати робітникам за час чергової відпустки
Нарахована заробітна плата за час наданих чергових відпусток за рахунок раніше створеного резерву.
Щодо даної операції необхідно скласти розрахунок заробітної плати працівнику за час чергової відпустки на підставі даних, наведених у додатку 4

356


Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

38

Розрахунок заробітної плати за час тимчасової непрацездатності
За рахунок коштів соціального страхування нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності працівників підприємства.
Щодо даної операції необхідно скласти розрахунок допомоги за тимчасовою непрацездатністю працівнику за даними, наведеними у додатку 5

174


39

Розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток робітникам
Складено розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток робітникам за плановими процентами до суми заробітної плати, нарахованої:
1) робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням виробів
А................ 150 виробів
Б................. 600.
Разом

750

40

Розрахунок внесків на державне пенсійне страхування
Складено розрахунок відрахувань на пенсійне страхування робітників і службовців підприємства за встановленою ставкою (32%) до суми нарахованої заробітної плати (суму визначити самостійно):
1) робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням:
виробів А
виробів Б.
Усього
2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговуючому персоналу цехів;
3) адміністративно-управлінському персоналу;
4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям.
Разом
Для визначення суми відрахувань до Пенсійного фонду необхідно скласти розрахунок.

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

41

Відомість відрахувань на соціальне страхування
Складено розрахунок відрахувань на соціальне страхування робітників і службовців підприємства за встановленими ставками до суми нарахованої заробітної плати (суму визначити самостійно):
1) робітникам основного виробництва, зайнятих виготовленням:
виробів А
виробів Б.
Усього
2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговуючому персоналу цехів
3) адміністративно-управлінському персоналу;
4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, що
 відвантажується покупцям.
Разом
Для визначення суми внесків до фондів соціального страхування необхідно скласти розрахунок.

42

Відомість нарахування заробітної плати
Із суми заробітної плати, нарахованої робітникам і службовцям, здійснені утримання:
1) прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету;
2) відрахувань до Пенсійного фонду;
3) утримань до фондів соціального страхування:
а) на випадок безробіття;
б) у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
4) за виконавчими документами (аліменти).
Разом
Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок утримань із заробітної плати робітників і службовців прибуткового податку, відрахувань до фондів Пенсійного та соціального страхування за даними, наведеними у додатку 6


1409

88
42

20
7


1566
Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

43

Виписка банку з поточного рахунка
Перераховано за виконавчими листами суми утриманих із заробітної плати аліментів

20

44

Відомість втрат від виробничого браку
За актом про брак списана собівартість остаточно забракованих деталей (при виробництві виробів А)

786

45

Накладні на здавання матеріалів на склад
Оприбутковані здані на склад забраковані деталі, оцінені як металобрухт за ціною можливої реалізації

10

46

Відомість виробничих втрат
За рішенням керівника підприємства у відшкодування втрат від браку:
1) утримано із заробітної плати виробників винуватців браку;
2) пред’явлена претензія постачальникам, що поставили підприємству напівфабрикати з прихованими дефектами, що спричинило брак.
Разом

126


350

476

47

Відомість виробничих втрат
Списані на затрати виробництва (включені до собівартості продукції А) невідшкодовані втрати від браку (суму визначити самостійно за даними рахунка 24 «Брак у виробництві»)

48

Відомість розподілу загальновиробничих затрат цехів
Списані загальновиробничі затрати цехів на затрати виробництва і розподілені між об’єктами калькулювання (видами продукції) пропорційно основній заробітній платі робітників:
виробів А
виробів Б
Разом
676
2702

3378

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

49

Відомість випуску готової продукції із виробництва і калькуляції собівартості товарного випуску продукції
1) випущена протягом місяця готова продукція, яка за накладними здана на склад і оприбуткована за плановою виробничою собівартістю:
а) вироби А — 150 шт. по 80 грн за одиницю на суму 800 грн
б) вироби Б — 55 шт. по 240 грн за одиницю на суму 480 грн
Разом планова собівартість
2) наприкінці місяця після складання звітної калькуляції визначена і списана сума відхилення (економія, перевитрата) між плановою і фактичною собівартістю випущеної продукції:
виробів А;
виробів Б
Разом сума відхилення
Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової за аналітичними даними до рахунка 23 «Виробництво».
25 200

50

Виписки банку з поточного рахунка
Оплачено банком з поточного рахунка спеціалізованому автотранспортному підприємству за перевезення готової продукції (від складів підприємства до станції відправлення за рахунок підприємства без ПДВ)180

51

Виписки банку з поточного рахунка
Зараховано банком на поточний рахунок підприємства:
1) виручку від реалізації готової продукції за продажними цінами;
2) ПДВ
Разом

25 000

5000

30 000

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

52

Відомість відвантаження продукції
Відвантажена зі складу готова продукція, оплачена покупцями:
1) за договірними цінами;
2) за плановою собівартістю:
виробів А — 140 шт. за ціною 80 грн за одиницю;
виробів Б — 20 шт. за ціною 240 грн за одиницю
3) в кінці місяця визначена та списана сума відхилення між плановою та фактичною собівартістю
Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від планової за аналітичними даними до рахунка 26 «Готова продукція».
24 000

53

Відомість обліку фінансових результатів від реалізації готової продукції
Наприкінці місяця списана собівартість реалізованої продукції (суму визначити самостійно за даними операції 52)

54

Відомість обліку витрат на збут
Наприкінці місяця списані на фінансові результати витрати на збут (суму визначити самостійно за даними рахунка 93 «Витрати на збут»

55

Виписка банку з поточного рахунка
За платіжними дорученнями підприємства перераховано з його розрахункового рахунка:
1) до бюджету:
а) належну суму податку на додану вартість (суму визначити самостійно)
б) суму податку на прибуток за попередній місяць.
2) банку в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами1000
2876

56

Відомість-розрахунок бухгалтерії
Підлягають списанню суми заборгованості:
1) за якими минули строки позовної давності:
а) кредиторської заборгованості;
б) депонентської заборгованості;
Разом
2) дебіторської заборгованості у зв’язку з визнанням покупця неплатоспроможним
54
1

55

4

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

57

Виписки банку поточного рахунка
Інвестовано підприємством кошти (перерахуванням з розрахункового рахунка) на придбання акцій та інших цінних паперів підприємств з метою одержання прибутку протягом 2 років

3000

58

Виписка банку з поточного рахунка
Придбані депозитні сертифікати з розрахунку 8% річних з метою одержання доходів (процентів) за ними протягом 1 місяця

1000

59

Виписка банку з поточного рахунка
Одержані на поточний рахунок:
1) доходи від володіння корпоративними правами (дивіденди за акціями та доходи за іншими цінними паперами, що належать підприємству)
2) проценти від придбаних депозитних сертифікатів (суму визначити самостійно за даними операції 58)
Разом

1786


60

Виписка банку з поточного рахунка
Зараховані на поточний рахунок підприємства грошові кошти:
1) одержані від інших підприємств, які за угодою використовують науково-технічні розробки (технічну документацію) даного підприємства
2) раніше депоновані банком грошові кошти під час видачі депозитних сертифікатів
Разом

410

1000

1410

61

Виписка банку з поточного рахунка
Зараховані на поточний рахунок кошти, одержані за реалізовані облігації власної емісії, випущені:
1) з премією — терміном погашення більше одного року:
а) номінальна вартість реалізованих облігацій;
б) премія за облігаціями
Усього
2) з дисконтом — терміном погашення менше одного року:
а) номінал;
б) дисконт за облігаціями
Усього
Разом

1000
40
1040


950
42
908

1948

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

62

Довідка-розрахунок бухгалтерії
За результатами звітного періоду:
1) нараховано проценти за облігаціями:
а) довгостроковими, випущеними з премією;
б) короткостроковими — випущеними з дисконтом;
2) амортизується частина премії за облігаціями, випущеними терміном погашення більше одного року, яка відноситься до звітного періоду
Разом
44

15


10

69

63

Виписка банку з поточного рахунка
Сплачено проценти за довгостроковими та короткостроковими облігаціями власної емісії

59

64

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Після закінчення визначеного терміну обігу амортизується дисконт за випущеними короткостроковими облігаціями

42

65

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Відображені поточні зобов’язання, переведені зі складу довгострокових у зв’язку з настанням терміну погашення довгострокового кредиту протягом 12 місяців

1200

66

Установчі документи підприємства
Здійснена додаткова підписка на акції підприємства:
1) за номінальною вартістю;
2) на суму перевищення номінальної вартості.

5000
1000

67

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Отримані внески від акціонерів за реалізовані акції у формі:
1) грошових коштів;
2) основних засобів;
3) нематеріальних активів;
4) матеріалів;
5) цінних паперів (облігацій) інших підприємств.
Разом

2400
1600
100
80
320

4500

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

68

Виписка банку з поточного рахунка
Викуплена частина раніше випущених акцій у акціонерів (300 акцій), в тому числі:
1) 100 акцій за номінальною вартістю;
2) 100 акцій за ціною, нижчою за номінальну вартість;
3) 1000 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість.
Разом

100
90

120

310

69

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Анульовано 150 акцій, що раніше були викуплені:
1) 100 акцій за номінальною вартістю;
2) 50 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість:
а) на суму номінальної вартості;
б) на суму, що перевищує номінальну вартість.
Разом

100
50
10

160

70

Виписка з Протоколу зборів засновників
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій.

2000

71

Виписка з протоколу зборів засновників
За результатами діяльності підприємства за попередній період нараховані дивіденди акціонерам.

620

72

Виписка з протоколу зборів засновників
Здійснені відрахування до резервного капіталу.

250

73

Виписка з протоколу зборів засновників
Списано прибуток, використаний у звітному періоді (суму визначити самостійно)

74

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Списані на фінансові результати діяльності підприємств:
1) адміністративні витрати;
2) фінансові витрати;
3) інші витрати операційної діяльності;
4) інші витрати звичайної діяльності (суми визначити самостійно)
5) нарахований податок на прибуток за встановленою ставкою

300

Закінчення табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

75

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Списані на фінансові результати діяльності підприємства:
1) доходи від реалізації;
2) інший операційний дохід;
3) дохід від участі в капіталі;
4) інші фінансові доходи;
5) інші доходи;
6) податок на прибуток (суми визначити самостійно)

76

Довідка-розрахунок бухгалтерії
Визначено і списано за звітний період фінансовий результат:
1) від основної діяльності;
2) від фінансових операцій;
3) від іншої звичайної діяльності (суми визначити самостійно за даними рахунка 79 «Фінансові результати»)

За результатами діяльності за звітний рік складена фінансова звітність «Баланс» за формою № 1, «Звіт про «Фінансові результати» за формою № 2.
Щодо даної операції необхідно заповнити зазначені форми звітності в табл. 10—13 (форми облікових регістрів).

ДОДАТКИ ДО ЗАВДАННЯ

Додаток 1 (до операції 2)

Дані для складання акта приймання-передачі основних засобів
(ф. № ОЗ-1) та заповнення інвентарної картки обліку основних засобів (ф. № ОЗ-7)

Оприбуткування на баланс горизонтального токарного напівавтомата, одержаного під заводу «Квазар» у порядку безоплатної передачі за дозволом регіонального відділення Фонду державного майна України № 635 від 28 листопада 20__ р., оформленого актом прийняття-передачі основних засобів № 156 від 4 грудня 200_ р, комісією, призначеною наказом директора заводу Смирнова Б. А. від 9 грудня 20__ р. № 408 у складі головного механіка Іванова С. М. (голова), начальника цеху № 1 Новіченка О. Я., механіка цеху Шубіна А. Н. та інженера техвідділу Зінченка В. М.

Об’єкту присвоєно інвентарний номер 1437, шифр аналітичного рахунка — 0119. Дата виготовлення верстата 199_ р.; паспорт — 19828. В експлуатації заводу «Квазар» верстат перебував 2 роки. Початкова вартість верстата — 1080000 грн. Сума зносу, нарахована за час експлуатації, — 120000 грн. На час приймання в експлуатацію токарний верстат знаходився в цеху № 1. Технічним умовам експлуатації верстат відповідає; доробки не вимагаються.

Результати випробувань: верстат придатний до експлуатації. Висновок комісії: токарний верстат передати в експлуатацію і прийняти на баланс. Додаток — паспорт № 19828.

Верстат прийнято начальником цеху № 1 Новіченком О. Я.: здано інженером техвідділу Зінченком В. М.

На прийнятий в експлуатацію верстат бухгалтером Яковенком Д. І. відкрито інвентарну картку обліку основних засобів № 1437 і 5 грудня 200__ р. зроблено бухгалтерський запис на оприбуткування об’єкта в склад основних засобів, про що в акті приймання-передачі зроблена відповідна відмітка. Акт підписано головним бухгалтером Грінченком В. Д.

Додаток 2 (до операції 9)

Дані для складання акта ліквідації основних засобів (ф. № ОЗ-4)

Комісія у складі головного механіка Іванова С. М. (голова), начальника цеху № 1 Новіченка О. Я., інженера з обладнання Борисова В. Ф., призначена наказом директора заводу Смирнова Б. А. від 20 грудня 20__ р. № 161, провела огляд зубофрезерного напівавтомата 5А312, інвентарний номер 0210 і дійшла висновку про необхідність його ліквідації у зв’язку з повним зношенням і непридатністю до дальшої експлуатації; конструкція — застаріла, ремонт — недоцільний. Об’єкт надійшов на підприємство 13 років тому (15 грудня 198_ р., введений в експлуатацію 20 грудня 198_ р.).

Початкова вартість токарного напівавтомата — 6000 грн, сума нарахованого зносу за час експлуатації — _____ грн (визначити самостійно).

Висновок комісії: токарний напівавтомат підлягає демонтажу і здачі як металобрухт.

Затрати під час демонтажу токарного верстата становили 100 грн (нараховано підрядній організації. Одержаний металобрухт за накладною № 79 здано на склад і оприбутковано за ціною можливої реалізації на суму 150 грн.

В інвентарній картці бухгалтером Яковенком Д. І. зроблена відмітка про ліквідацію токарного верстата 25 грудня 20__р.

Акт про ліквідацію підписано головним бухгалтером Грінченком В. Д.

Додаток 3 (до операції 36)

Дані для розрахунку заробітної плати робітникам, зайнятим виробництвом виробів А

За нарядом на підрядні роботи бригаді № 3 за виконання роботи належить заробітна плата, суму якої необхідно визначити за даними табл. 8.

Таблиця 8

Табельний номер

Прізвище
та ініціали

Розряд

Годинна
тарифна ставка

Відпрацьовано годин

611

Іванов П. С.

VI

3,07

170

612

Самійленко В. І.

VI

3,07

150

613

Козак А. В.

V

3,12

170

706

Борисов Г. Д.

ІІІ

2,81

160

715

Незенко М. Ф.

IV

2,93

170

720

Антонов О. І.

IV

2,93

170

725

Кравченко Л. С.

III

2,72

170

803

Яковенко Д. Р.

ІІ

1,65

170

Додаток 4 (до операції 37)

Дані для розрахунку заробітної плати за час чергової відпустки

Робітникові Самійленко В. І. за наказом керівника надано чергову відпустку на 24 робочих днів.

Сукупний дохід робітника за останні 12 місяців наведений в табл. 9.

Таблиця 9

Шифр оплати

Вид оплати (доходу)

Сума, грн

05

Заробіток за основними відрядними розцінками

23100

07

Доплати у зв’язку зі змінами умов роботи

200

28

За роботи, виконані в позаурочний час

100

38

Допомога по тимчасовій непрацездатності

600

39

Одноразові винагороди

500

50

Компенсація за невикористану відпустку

700

61

Доходи (дивіденди) по акціях

800

65

Винагорода за підсумками роботи підприємства за рік

1600

Разом

27600

Примітка. До середнього заробітку при нарахуванні заробітної плати за час чергової відпустки не включаються: компенсація за невикористану відпустку, доходи (дивіденди) по акціях; одноразові винагороди.

Додаток 5 (до операції 38)

Дані для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності

За даними табеля обліку робочого часу та листка про тимчасову непрацездатність медичної установи робітник Борисов Г. Д. у грудні хворів 10 робочих днів. Безперервний стаж роботи — 7 років. Заробіток робітника за останні 2 місяці перед місяцем захворювання (жовтень, листопад) наведені в табл. 10.

Таблиця 10

Вид заробітку

Сума, грн

За основними відрядними розцінками

770

За роботи, виконані в позаурочний час

120

Одноразові винагороди

100

Допомога по тимчасовій непрацездатності

60

Разом

1050

За попередні два місяці робітником відпрацьовано 50 робочих днів.

Примітка. До середнього заробітку при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності не включаються суми заробітку за роботи, виконані в позаурочний час, а також раніше виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності.

Додаток 6 (до операції 42)

Дані для розрахунку утримань із заробітної плати і складання розрахунково-платіжної відомості

За даними розрахунку заробітної плати і премій робітникам бригади, здійсненого в табл. 2 (форми облікових регістрів), виконати розрахунок утримань із заробітку прибуткового податку з доходів громадян, що підлягає перерахуванню до бюджету, суми аліментів із заробітку Самійленка В. І. (в розмірі 25% заробітку після вирахування прибуткового податку) та інших, передбачених чинним законодавством, обов’язкових утримань із заробітної плати.

Розрахунок виконати, враховуючи ставки прогресивного оподаткування доходів громадян, установлені Указом Президента України з
1 жовтня 1995 р. табл. 11.

Таблиця 11

Місячний сукупний
оподатковуваний дохід, грн

Ставки та розміри податку

До 17

Не оподатковується

Від 17 до 85

10% з доходу, що перевищує 17

Від 85 до 170

6,80 + 15% доходу, що перевищує 85

Від 170 до 1020

19,55 + 20% доходу, що перевищує 170

Від 1020 до 1700

189,55 + 30% доходу, що перевищує 1020

Вище 1700

393,55 + 40% доходу, що перевищує 1700

330
1. S~rD~ry S~rD~rydn ~ S~m~rqnd S~m~rqndt ut~r~n ~mir B~rls ~h Timer Tuqtm~~q xt birde
2.  Стеллаж для сборки и сварки Рис
3. ВСТУПЛЕНИЕ Основной задачей демократического государства является создание наиболее благопр
4. Понятие и сущность государства
5. статья к изданию А
6. Прогнозирование временных рядов
7. Василек Конспект индивидуальной непосредственной образовательной деят.html
8.  Постановка задачи [1
9. Исполнительная надпись нотариуса - документ для принудительного исполнения
10. ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЬ Заключение Список литературы Введение Современные концепции управление пе
11. руб. Уровень существенности показателя Значение применяемое для определения уровн
12. ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ имени Н
13. как научиться чрезвычайно мало внимания отведено тому как сделать процесс обучения максимально гибким
14. Дипломная работа- Класний керівник у сучасній школі
15. Налоговым спорам и проблемам связанным с их разрешением был посвящен брифинг начальника Управления расс
16. Дипломная работа- Безработица в России и задачи Государственной службы занятости.html
17. Лекция 3 Антенны с круговой диаграммой направленности Для связи с подвижными объектами наибольшее распро
18. Реферат на тему- Формування органів та взаємодія частин зародка
19. тематизировать к экзамену по микре
20. Тема урока Написание слов названий предметов мужского и женского рода с основой на шипящий звук