Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь ~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

PAGE  1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ЧУМАК ГАННА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

УДК: 616.71-007.234-053.2:616.831-009.1:615.834

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН  

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ,

ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ НА ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Каладзе Микола Миколайович,

Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії

факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Юліш Євген Ісаакович,

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії;

доктор медичних наук, професор 

Кобець Тетяна Володимирівна

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідуюча кафедри пропедевтики педіатрії.

Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

кафедра госпітальної педіатрії №2 з курсом

медичної генетики та неонатології.

  

Захист дисертації відбудеться „ 25” травня 2007 р. о 15.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського   державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь,  бульвар Леніна, 5/7).

Автореферат розісланий „23” квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченоп ради                                                  Смуглов Є.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність даного дослідження обумовлена поширеністю дитячого церебрального паралічу (ДЦП) в популяції і хвороб кістково-м'язової системи у дітей і дорослих. В Україні частота ДЦП, в середньому, складає 2,7 випадків, а в різних регіонах країни коливається від 2,3 до 2,8 на 1000 дитячого населення, причому ці показники не мають тенденції до зниження. Необхідно визначити, що спастичні форми ДЦП значно переважають над іншими і складають 84,5% (Семенова К.А., 1999; Козявкін В.І. та співавт., 1999; Шанько Г.Г., 2000; Євтушенко С.К, 2001; Гойда Н.Г., 2001; Моісеєнко Р.О. та співавт., 2005; Мартинюк В.Ю., 2005).

Порушення мінерального обміну і його найбільш часте проявління - остеопороз є однією з провідних медико-соціальних проблем сучасного суспільства  (Поворознюк В.В., 1999;  Єдерс Ш., 2000;  Риггз Б.Л.,    Мелтон Л.Дж., 2000; Frost H., 2000, Рожинская Л.Я., 2000; Поворознюк В.В., 2004). До останнього часу вважалося, що остеопороз - це захворювання людей літнього віку, переважно жінок. Проте, погіршення екологічних умов, збільшення генетично обумовлених захворювань, а також порушення харчування ведуть до збільшення частоти остеопенічних станів у дітей (Родионова С.С., 1995; Арабська Л.П., 2000; Поворознюк В.В. та співавт., 2001). Відсутність досліджень процесів остеосинтезу в дитячому віці на тлі поразок нервової системи закликає до пошуку.

Структурно-функціональні особливості організму дітей обумовлюють підвищену чутливість органів до дії пошкоджувальних чинників, особливо в критичні періоди розвитку (ранній онтогенез, перший рік життя, пре- і пубертатний періоди) (Лук'янова О.М., Антипкін Ю.Г., 2000, Арабська Л.П., 2001, Каладзе М.М., 2003). Враховуючи виникнення захворювання на ранніх етапах розвитку, характер симптомокомплексів рухових розладів, логічно припустити, що при ДЦП кісткоутворення, як і інші фізіологічні функції організму, страждає вже на ранніх етапах  розвитку дитини, а своєчасна діагностика, терапія і профілактика остеопатії в дитячому віці дозволить попередити її прогресування з розвитком важких поразок кістково-м'язової системи. З огляду на морфо-функціональні  особливості кісткових клітин, перевага та запорука оптимізації реабілітаційної терапії при остеопенії належать застосуванню біорезонансної вібростимуляції (БРВС) (Schiramaher K. et al., 1992; Schiessl H., Frost H., 1998; Кушнір О.Е., 1999; Риггз Б.Л., Мелтон Л.Дж., 2000; Ward K., 2001). Розробка нових комплексів відновлювальної терапії із застосуванням природних і преформованих фізичних лікувальних чинників, враховуючи порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини (СФСКТ) у дітей з ДЦП, що направлені на відновлення або компенсацію порушених функцій, зниження інвалідизації, підвищення ефективності санаторно-курортного етапу реабілітації, зниження ризику розвитку остеопорозу і, в цілому, поліпшення якості життя дітей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України: «Ефективність лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітації» (шифр 02/10, номер державної реєстрації 0102U006362).

Мета дослідження: оцінити структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч і розробити методи корекції наявних порушень на санаторно-курортному етапі реабілітації.

Завдання дослідження:

1. Вивчити структурно-функціональний стан кісткової тканини залежно від віку, статі, форми захворювання і формування піку кісткової маси у дітей, хворих на ДЦП.

2. Оцінити рівень фізичного розвитку дітей, хворих на ДЦП, відповідно до процесів остеогенезу.

3. Дослідити стан кальцій-фосфорного обміну у дітей, хворих на ДЦП, залежно від структурно-функціонального стану кісткової тканини.

4. Вивчити стан периферичної гемодинаміки і біоелектричної активності м'язів гомілок у дітей, хворих на ДЦП, відповідно до стану кісткової тканини.

5. Оцінити найближчі і віддалені результати ефективності корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей, хворих на ДЦП, що отримували загальне санаторно-курортне лікування і біорезонансну терапію.

6. Розробити комплексну програму реабілітації дітей, хворих на ДЦП з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини преформованими фізичними чинниками на санаторно-курортному етапі реабілітації.

Об'єкт дослідження: структурно-функціональні порушення кісткової тканини що сформувалися у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч.

Предмет дослідження: структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на ДЦП на санаторно-курортному етапі реабілітації, пошук методів корекції порушень стану кісткової тканини та оптимізація комплексної реабілітаційної терапії.

Методи дослідження: анамнестичні, нейро-ортопедичні,   антропометричні, лабораторні, функціональні (ультразвукова денситометрія,  електроміографія, реовазографія), статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше дітям, хворим на ДЦП, дана комплексна оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини залежно від віку, статі, форми захворювання, важкості рухових порушень з використанням ультразвукової денситометрії.

В дисертаційній роботі показано взаємозв'язок між СФСКТ у дітей, хворих на ДЦП, фізичним розвитком, станом периферичної гемодинаміки, біоелектричної активності м'язів, кальцій-фосфорним гомеостазом.

Вперше простежена динаміка показників, що характеризують стан  кісткової тканини, в процесі загального СКЛ, а також із застосуванням преформованого фізичного чинника - біорезонансної вібростимуляції. Визначені показання до використання у дітей, хворих на ДЦП, традиційного СКЛ і БРВС на етапі реабілітації. Продемонстрована перевага диференційної, залежно від СФСКТ, важкості рухових порушень комплексної реабілітаційної програми, у дітей, хворих на ДЦП, що сприяє регресу остеопенії, клінічної симптоматиці, нормалізації периферичного кровообігу, біоелектричної активності (БА) м'язів, кальцій-фосфорного обміну.

Практичне значення отриманих результатів. Обгрунтована     доцільність проведення денситометрічного обстеження у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч з метою прогнозування і виявлення остеопенії, а також оптимізації лікувальної тактики. Запропоновані методи, традиційне СКЛ і БРВС по загальній методиці, впроваджені в комплекс лікувально-реабілітаційних заходів на санаторно-курортному етапі, дозволили підвищити його ефективність за рахунок коригуючого впливу на стан кісткової тканини (КТ). Зрештою, дозволяють поліпшити процеси ремоделювання в кістковій тканині і оптимізувати досягнення піку кісткової маси у дітей, хворих на ДЦП.

Розроблені і впроваджені в практику показання до проведення реабілітаційної терапії з метою корекції остеопенії у дітей, хворих на ДЦП.

Впровадження результатів роботи в практику. Результати роботи впроваджені в практику роботи МДМЦ «Євпаторія» м. Євпаторія, неврологічних відділень дитячих клінічних санаторіїв «Чайка» та МО України м. Євпаторія, санаторію «Оздоровниця», м. Євпаторія. Застосування БРВС входить в комплекс реабілітаційних заходів для хворих, що одержують лікування амбулаторно в умовах дитячої поліклініки міста Євпаторії. Матеріали дисертації використовуються в педагогічному процесі кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено   інформаційно-патентний пошук, підібрана і проаналізована література стосовно проблеми дослідження, що надало можливість сформулювати тему, актуальність і дослідницьку програму роботи. Дисертант самостійно проводив відбір і формування груп, спостереження, призначення лікування. Виконано індивідуальне клінічне обстеження хворих, анкетування, збір матеріалу для лабораторних досліджень, інструментальні дослідження (ультразвукова денситометрія, електроміографія, реовазографія). Автором самостійно проведена статистична обробка отриманих у ході дослідження даних, теоретичний аналіз і узагальнення результатів досліджень, сформульовані висновки і практичні рекомендації. Автор особисто займався впровадженням в практику основних положень дисертації, ним були підготовлені дані для публікацій і виступів на конференціях та оформлена дисертаційна робота і автореферат.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на міжнародній науково-практичній конференції «Костная ткань у детей и подростков» (м. Євпаторія, 2001); на засіданнях кафедри педіатрії  з курсом  фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, щорічних наукових читаннях – «День науки» (м. Сімферополь, 2001 – 2007); щорічних наукових читаннях лікарів Євпаторійського курорту «Acta Eupatorica» (м. Євпаторія, 2002, 2004, 2007); II національному конгресі фізіотерапевтів та курортологів України «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и реабилитации» (м. Євпаторія, 2002); IV науково-практичній конференції «Актуальные вопросы биорезонансной вибростимуляции»   (м. Євпаторія, 2002); міжнародній науково-практичній конференції «Физические методы в современной неврологии и нейрохирургии», (м. Ялта, 2002); науково-практичній конференції «Международному детскому медицинскому   центру «Евпатория» - 5 лет. Итоги и перспективы» (м. Євпаторія, 2002); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы педиатрической остеологии» (м. Євпаторія, 2003); III Національному конгресі фізіотерапевтів та курортологів України «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и реабилитации»   (м. Євпаторія, 2003); науковому симпозіумі з міжнародною участю «Здоровье детей и подростков. Санаторно-курортное лечение. Оздоровление. Медицинская реабилитация» (м. Євпаторія, 2003); V науково-практичній конференції «Актуальные вопросы биорезонансной вибростимуляции» (м. Євпаторія, 2003); науково-практичній конференції «Актуальные      вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения» (м. Євпаторія, 2003); IV міжнародному Українсько-Баварському    сімпозіумі «Медико-социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями», (м. Євпаторія, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 праць, у тому числі: 5 статей у провiдних спеціалізованих журналах, затверджених ВАК  України, 13 у матеріалах з'їздів, конгресів, конференцій, тезах доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладені на 178 сторінках тексту і складаються з вступу, огляду літератури, 3 розділів власних досліджень, обговорення та узагальнення одержаних результатів,        висновків, практичних рекомендацій. Перелік використаних літературних джерел включає 170 видань вітчизняних та 88 іноземних авторів. Робота ілюстрована 32 таблицями та 25 малюнками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. На базі дитячого клінічного санаторію «Чайка» та МДМЦ «Дружба» м. Євпаторії було обстежено 177 дітей у віці 7-14 років (середній вік 10,0±2,0), хворих на ДЦП, з них 96 (54,2%) дівчаток і 81 (45,8%) хлопчик. З формою спастична диплегія (СД) було 92 (51,9%) хворих, та з формою дитяча геміплегія (ДГ) - 85 (48,1%) дітей. Контрольну групу (КГ) склали 32 здорові дитини. Групу порівнянняП) склали діти української популяції, що проживають в різних   областях України (В.В. Поворознюк, 1997). Всі групи репрезентативні за віком та статтю. Всі діти залежно від  вираженості клінічних проявів хвороби були розділені на групи А, В, С (що відповідає легким, середнім та важким клінічним змінам відповідно). Оцінка клінічних показників в балах проводилася згідно рекомендаціям Буригіної О.Д. та співавт. (1988). Залежно від стану КТ група дітей додатково була поділена на дві підгрупи: Д – з нормальним станом КТ і остеопенією до 10% та Е – з остеопенією вище 10%. Досліджуваній групі дітей призначали два варіанти лікування: традиційне для ДЦП санаторно-курортне лікування (110 дітей – I група) і СКЛ з включенням курсу БРВС (67 дітей – II група). У 33 дітей, що проходили лікування БРВС, вивчені дані катамнезу терміном до 12 місяців.

Комплексні клініко-функціональні та біохімічні дослідження проводилися в динаміці: під час вступу дітей в санаторій протягом етапу адаптації – перші 3 дні і повторно, на завершальному етапі - 2 дні перед від'їздом. Методи дослідження включали докладний збір анамнезу у матері дитини і роботу з медичною документацією з місця відбору, огляд фахівцями, аналіз скарг, дослідження опорно-рухової і нейро-рефлекторної сфери, вимірювання і обчислення антропометричних показників (зріст, маса тіла, ІМТ, СФВКС – різниця між належним і індивідуальним СФВКС за методом В.В. Поворознюка (1997)). СФСКТ вивчали методом ультразвукової денситометрії на апараті «Achilles+»    (Lunar Corp. Madison, WI, USA) з визначенням швидкісті поширення   ультразвуку - (ШПУ, м/с), широкосмугового ослаблення ультразвуку - (ШОУ, дБ/МГц), індексу міцності – (ІМ, %). Біохімічні маркери кісткового метаболізму – концентрація загального кальцію (ЗКК), неорганічного фосфору (ФК) в плазмі крові, а також кальцію (КС) і фосфору (ФС) в добовій сечі вивчали методом Sample Start з використанням діагностичних наборів «Cormey» (Польща) на аналізаторі «Screen Master plus» (Швейцарія), активності лужної фосфатази (ЛФ)– спектрофотометричним методом. Периферичний кровообіг гомілок вивчали методом реовазографії (РВГ) за допомогою вітчизняної реографічної приставки Р4-02, «Сфера – 4» (Версія 4.1, 1989,96, м. Харків). Аналізували такі показники як:     реографічний індекс - РІ (Ом), модуль пружності – МП (%), дікротичний індекс - ДкІ (%), діастоличний індекс - ДсІ (%), (Зенков Л.Р., Ронкин М.А., 1996). Для оцінки нейромоторного апарату застосований метод електроміографії (ЕМГ), який проводився на комп'ютерному апаратному комплексі – нейроміоаналізаторі НМА-4-01 «Нейромиан» (Росія) з визначенням БА м'язів гомілок - БА ПВМа і БА МЛМа (МкВ) при максимальних довільних скороченнях, в спокої - БА ПВМп і БА МЛМп (МкВ), а також обчисленням координаційних коефіцієнтів (КК: КА, КР, КС).

Лікування дітей з ДЦП в умовах курорту проводилось у вигляді двох комплексів після періоду термінової адаптації (3-5 днів). Традиційний реабілітаційний комплекс включав в себе такі процедури: повноцінне збалансоване харчування, збагачене вітамінами, білками, мікроелементами з включенням продуктів з підвищеним вмістом кальцію (1200 – 1500 мг/добу); І-ІІ лікувально-руховий режим; кліматолікування: аеротерапія по І-ІІ режиму, геліотерапія по ІІ режиму та таласотерапія по І-ІІ режиму (в теплі місяці року); лікувальна фізкультура з використанням тренажерів; ручний масаж, на курс 10 процедур, щодня, тривалістю 30 хвилин; ортопедичну профілактику; пелоїдотерапію (грязьові аплікації на сегментарний апарат спинного мозку і уражені кінцівки при температурі 38 - 40˚С, экспозицією 8 – 12 хвилин, через день, на курс 10 процедур); електролікування: (ампліпульстерапія сегментарної області з подальшою електростимуляцією заслаблених м'язів, щоденно, на курс 10 процедур). Групі ІІ був призначений курс БРВС апаратом БРС-2М. Терапевтичний вплив був спрямований на ділянку спини – задній поверхні рук – задній поверхні ніг – передній поверхні ніг – передній поверхні рук. Курс лікування становив 10 щоденних процедур тривалістю 30 хвилин.

Статистична обробка даних проводилась з використанням методів варіаційної та описової статистики на персональному комп'ютері AMD Atlon 64 3000 за допомогою пакету прикладних статистичних програм «Statistica v6» (StatSoft, USA) та «Microsoft Excel». Визначались основні статистичні характеристики: середнє, помилка середнього і стандартне відхилення. Вірогідність розходжень визначали за критерієм Ст'юдента (t). Для оцінки ступеня взаємозв'язків проводився кореляційний аналіз з обчисленням парних коефіцієнтів кореляції Спірмена (r).

Результати досліджень та їх обговорення. Вивчення анамнезу в зіставленні з сучасними літературними джерелами показало, що багато перинатальних чинників поразки нервової системи можуть приводити до порушення формування КТ. До таких чинників ризику можна віднести асфіксію в пологах, яка  відмічена у 56 (31,6%)  дітей, а також внутріутробні інфекції, які  виявлені у 6 (3,4%) дітей (хламідійна інфекція і токсоплазмоз), при яких гіпоксія і цитокини, що вивільняються, індицирують кісткову резорбцію, активують остеокластогенез, а також, активно індицирують програмовану загибель клітин (апоптоз). Такі чинники ризику ДЦП, як гестози 1-ої половини вагітності виявлені у 86 (48,5%), гестози  2-ої половини вагітності - у 98 (55,4%), при яких відбуваються відхилення в регуляції кальцій-фосфорного гомеостазу ще в антенатальному періоді (Антипкин Ю.Г., 2001). Серед обстеженних нами дітей відхилення маси тіла при народженні виявлені у 101 (58,8%) дитини. Надалі, відставання у фізичному розвитку на 1 році життя мало місце у 95 (53,6%) дітей (пізніше почали тримати голову, сидіти, стояти, ходити), що за даними ряду вчених має взаємозв'язок з наявністю функціональних порушень в ендокринній системі, що може впливати на стані КТ (Арабська Л.П., 2001). Аналіз даних фактичного споживання кальцію виявив, що вміст в добовому раціоні даного елементу був майже в 2-3 рази менше, ніж необхідно в цьому віці.

Виявлено відставання фізичного розвитку з вірогідним зниженням показників: Р – у хлопчиків та дівчаток в 9 і 12 років (р<0,05); М – у хлопчиків в 10, 12 і 14 років (р<0,05), а у дівчаток в 10 і 14 років (р<0,05); ІМТ – у хлопчиків в 10 років (р<0,05); і СФВКС – у хлопчиків в 9, 12, 14 років (р<0,05, р<0,01, р<0,01 відповідно), а у дівчаток в 9-10 і в 14 років (р<0,05).

При аналізі показників ультразвукової денситометрії в загальній групі (ЗГ) зниження ІМ виявлене у 127 (71,8%) дітей, а показники ШПУ (1525,2±12,6 м/с), ШОУ (84,5±5,6 Дб/МГц) і ІМ (64,2±7,5%) вірогідно (р<0,001, р<0,05, р<0,001 відповідно) відрізнялися від показників дітей КГ – ШПУ (1561,2±9,2 м/с), ШОУ (97,3±7,0 Дб/МГц) і ІМ (82,3±7,3%). При СД було як більше число дітей з остеопенією - 75 дітей (81,5%) проти 52 (61,2%) дітей при ДГ, так і вірогідне зниження всіх показників   ультразвукової денситометрії: ШПУ (1518,2±8,6 м/с, р<0,05), ШОУ (76,2±4,8 Дб/МГц, р<0,001) і ІМ (57,6±4,3%, р<0,01) при СД  в порівнянні з ДГ – ШПУ (1532,4±7,4 м/с), ШОУ (92,4±5,7 Дб/МГц) і ІМ (70,3±5,3%). В порівнянні з ГП (мал.1) вірогідне зниження ШПУ виявлено у хлопчиків в 7, 9, 14 років (р<0,05, р<0,01, р<0,01 відповідно), а у дівчаток в 8, 9, 14 років (р<0,01, р<0,001, р<0,05 відповідно), ШОУ - у хлопчиків в 9, 10, 11, 12, 14 років (р<0,05, р<0,05, р<0,05, р<0,01, р<0,001 відповідно), у дівчаток в 8 – 10 і 14 років (р<0,05) і ІМ - у хлопчиків у віці 9, 12, 13, 14 років (р<0,05, р<0,05, р<0,05, р<0,001 відповідно), а у дівчаток в 9 і 14 років (р<0,001, р<0,05 відповідно). Таким чином, відмічено, що у хлопчиків з віком відбувалося погіршення стану КТ, а у дівчаток відбувалося деяке поліпшення стану КТ. Проте, як у хлопчиків, так і у дівчаток, найбільш критичними є періоди 8 - 10 і 14 років.  

Мал. 1. Показники індексу міцності кісткової тканини хлопчиків та дівчаток, хворих на ДЦП залежно від віку.

Виявлено, що з наростанням важкості рухових розладів погіршувався стан КТ і збільшувалась ступінь остеопенії. Так, в групі А зниження ІМ виявлене у 13 дітей (35,1%), в групі В – у 105 дітей (82,7%) і в групі С – у всіх 13 дітей (100%), а показники ультразвукової денситометрії в групі С були вірогідно нижче порівняно з КГ і групою А (р<0,001). Відмічено, що діти з нормальними показниками стану КТ мали показники Р, М і СФВКС вірогідно вище, порівняно з дітьми з остеопенією (р<0,01, р<0,05, р<0,01 відповідно). Виявлені вірогідні прямі кореляційні зв'язки між показниками, що характеризують стан КТ і фізичного розвитку. 

При оцінці стану кальцій-фосфорного гомеостазу у дітей, хворих на ДЦП, виявлено, що в ЗГ зміст ЗКК і активності ЛФ в сироватці крові було в межах вікової норми (2,42±0,10 ммоль/л і 3979,5±365,3 нмоль/л/добу відповідно), проте вірогідно нижче, ніж у дітей КГ (2,62±0,1 ммоль/л, р<0,05 и 3200,3±42,7 нмоль/л/добу, р<0,01 відповідно), показники ФК були вірогідно нижче (1,39±0,15 ммоль/л), а КС (7,22±2,06 ммоль/доб) вірогідно вище ніж у дітей КГ (1,77±0,06 ммоль/л, р<0,001 і 4,35±0,61 ммоль/добу, р<0,001 відповідно), а також виходили за межи норми. Зміст ЗКК був нижче або на межі норми, а також вірогідно знижений в порівнянні з КГ у дітей з формою СД, з тяжкими руховими порушеннями та з остеопенією вище 10% (р<0,001, р<0,05, р<0,001 відповідно), а показники ФК були знижені та КС підвищені у всіх групах в порівнянні з межою норми, а також вірогідно відрізнялись (р<0,05) від показників КГ. При аналізі кореляційних взаємовідносин між показниками кальцій-фосфорного обміну і стану КТ ми виявили напружену роботу механізмів регуляції збереження стабільності кальцію в плазмі крові і залежність процесів ремоделювання в КТ від їх активності: ЗКК і ШПУ (r=0,50, р<0,01), ЗКК і ІМ  (r=0,48, р<0,01), ЛФ і ШПУ (r=-0,49, р<0,01), ЛФ і ІМ (r=-0,43, р<0,01), ЛФ і ШОУ (r=-0,30, р<0,05), КС и ШОУ (r=-0,56, р<0,05).

При дослідженні БА м'язів у дітей, хворих на ДЦП в ЗГ виявлено вірогідне зниження показників БА ПВМа (219,2±92,2 мкВ) і БА МЛМа (146,7±54,0 мкВ), (р<0,001) при максимальних довільних скороченнях порівняно з КГ - БА ПВМа (960,4±25,2 мкВ) і БА МЛМа (820,4±48,2 мкВ), підвищення показників БА ПВМп (20,7±5,7 мкВ) і БА МЛМп (21,4±5,1 мкВ) в спокої, (р<0,001), при показниках в КГ - БА ПВМп (10,2±0,08 мкВ) і БА МЛМп (12,8±0,1 мкВ), а також підвищення КК (КР (0,40±0,15) і КС (0,44±0,18), р<0,01, р<0,001 відповідно)  порівняно з КГ - КР (0,13±0,01), КС (0,03±0,01). Виявлено, що у дітей з нормальним станом КТ і остеопенією до 10%  показники БА ПВМа і БА МЛМа вірогідно вище (р<0,01 і р<0,05), а показники КК вірогідно нижче (р<0,01, р<0,001) порівняно з аналогічними показниками дітей, що мають остеопенію вище 10%.

Виявлено, що у дітей з вираженими руховими порушеннями  характерні підвищення пульсового кровонаповнення, гіпотонія крупних, середніх, дрібних судин і затруднення венозного відтоку за гіпотонічним типом, а у дітей з остеопенією вище 10% характерна гіпотонія дрібних артерій і венозний застій. Так, РІ був вірогідно вище в групі С (р<0,001), МП – вірогідно нижче (р<0,01), ДкІ демонстрував вірогідне зниження в групах С і Е (р<0,001, р<0,01 відповідно), а ДсІ - в групах С, Е, і СД (р<0,001 р<0,01 р<0,001відповідно). Виявлені множинні вірогідні (р<0,05) кореляційні зв'язки між показниками стану КТ, периферичного кровообігу гомілок і БА м'язів, свідчать про одне з провідних місць ролі мікроциркуляції і нейро-м'язової активності у формуванні кісткової тканини: БА ПВМа і ШПУ (r=0,57), БА ПВМа і ІМ (r=0,60), БА МЛМа і ІМ (r=0,48), БА ПВМп і ШПУ (r=-0,62), БА ПВМп і ІМ (r=-0,63), БА МЛМп і ШПУ (r=-0,66), БА МЛМп і ІМ (r=-0,62), РІ і ШОУ (r=-0,42), МП і ШПУ (r=0,44), МП і ІМ (r=0,49), ДкІ і ШОУ (r=0,54), ДкІ і ІМ (r=0,59), а також ДсІ і ШПУ (r=0,47), ДсІ і ШОУ (r=0,45). Порушення трофіки м'язів обумовлюють та стабілізують порушення стану кісткової тканини.

Даним дослідженням встановлено, що використання традиційного СКЛ надавало ефективний вплив на стан КТ у дітей з легкими  руховими порушеннями, з формою ДГ (як варіант менш виражених рухових порушень, ніж при СД), а також у дітей, що мають нормальні показники стану КТ і остеопенію до 10% (табл. 1). Так, число дітей з остеопенією в I групі зменшилося з 72,7% до 65,5% (на 7,2%), а з показників ультразвукової денситометрії вірогідно підвищився показник ІМ в ЗГ, при ДГ, в групі А і Д (р<0,05, р<0,05, р<0,01, р<0,01 відповідно).

Виявлено, що у дітей I групи показники ЛФ вірогідно підвищились майже у всіх групах, але знаходились у межі норми, показники ЗКК, ФК вірогідно підвищились і КС знизились у дітей з легкими руховими порушеннями, при нормальному стані КТ і остеопенією до 10%, показники у дітей з остеопенією вище 10%  підійшли до межі норми, а у дітей з важкими руховими порушеннями так і не досягли межі норми.

За даними ЕМГ-дослідження відмічена більш виражена позитивна динаміка показників БА м'язів при максимальних довільних скороченнях, що виявлялося вірогідним підвищенням показників у всіх групах. Виявлена менш виражена динаміка показників БА м'язів у спокої (виявлені вірогідні відмінності показників БА ПВМп в групах СД, Е (р<0,05) і БА МЛМп при ДГ (р<0,05)) і КК (вірогідні зміни КР в групах В і Д (р<0,05), а КС в групах СД і В (р<0,05)).

Динаміка показників РВГ гомілок демонструвала виражені зміни до нормалізації тонусу судин крупного і середнього калібрів (залежно від початкового стану) практично, у всіх групах (вірогідне підвищення МП в групах СД, Е (р<0,01) і С (р<0,001) та зниження в групах А, Д (р<0,05), ДГ (р<0,01)), поліпшення інших показників периферичного кровообігу, в основному у дітей з легкими і помірними руховими порушеннями, при ДГ та нормальними показниками КТ і остеопенієй до 10% (вірогідне підвищення ДкІ в групах А (р<0,05), ДГ, В, Д (р<0,01), ДсІ - в групі Д (р<0,05)).

Таблиця 1

Динаміка показників стану кісткової тканини у дітей, хворих на ДЦП в залежності від комплексу лікування

Група/ показник

До лікування

Після лікування

ШПУ, м/с

ШОУ, Дб/МГц

ІМ,%

ШПУ, м/с

ШОУ, Дб/МГц

ІМ,%

Група I  (n=110)

1526,5±

7,6

86,3± 5,6

66,2±

2,5

1530,4±

6,8

87,5±4,3

69,7±

1,7

р1

<0,05

р2

<0,001

<0,01

<0,001

<0,05

Група II (n=67)

1524,6±

5,4

84,2± 3,6

63,1±

3,4

1530,3±

4,2

90,4±3,5

69,6±

2,5

р1

<0,01

<0,01

р2

<0,001

<0,01

<0,001

<0,05

КГ (n=32)

1561,2±

9,2

97,3± 7,0

82,3±

7,3

Примітка: р1 – вірогідність різниці показників між групами до і після лікування, р2 - вірогідність різниці показників між групами та КГ.

В результаті проведеного комплексу лікування з включенням БРВС число дітей з остеопенієй зменшилося з 74,7% до 60,2% (на 14,5%). Результати даного дослідження виявлялися в корекції остеопенії у дітей, хворих на ДЦП, що мають легкі і помірно виражені рухові порушення, при ДГ і СД, а також з нормальними показниками кісткової тканини і остеопенієй до 10% (див. табл. 1). Показники  у дітей в групах А, В, Д, ДГ досягли вікової норми. Даний комплекс дозволяє оптимізувати корекцію остеопенії у дітей з важкими руховими порушеннями і з остеопенієй вище 10%. Так, аналіз показників ультразвукової денситометрії показав, що показники ШОУ і ІМ вірогідно підвищилися в групах ЗГ, Д (р<0,01), А, ДГ і СД (р<0,05), та ІМ в групах В і Е (р<0,05).

Позитивна динаміка в кальцій-фосфорном обміні максимально виявилася в зниженні екскреції кальцію з сечею (вірогідне зниження показників в групах ДГ, А, В, С, Д, Е (р<0,05) і СД (р<0,01)). Виявлено вірогідне підвищення ЛФ (в групах СД, В і С (р<0,05), Е (р<0,01), ДГ, А і Д (р<0,001)), але цей показник не виходив за межі вікової норми, та підвищення ФК (у групах СД, А, В, Д (р<0,05)). Відмічено вірогідне підвищення  ЗКК у дітей з важкими руховими порушеннями і остеопенієй вище 10% (в групах С і Е (р<0,05)).  

Досягнута позитивна динаміка БА м'язів у всіх групах при максимальних довільних скороченнях, проте, на відміну від I групи виявлено вірогідне підвищення показників БА МЛМа у дітей з важкими руховими порушеннями (р<0,01) і з остеопенією вище 10% (р<0,001). Виявлена позитивна динаміка показників БА м'язів у спокої (вірогідне зниження показників БА ПВМп в групах ДГ, А, С, Д, Е (р<0,05), В і ДГ (р<0,01), а також  БА МЛМп в групах А, В (р<0,05) і Д (р<0,01)). При аналізі КК відмічено, що показники КА мали позитивну динаміку з вірогідним зниженням показників в групах ДГ, С, Д (р<0,05), В (р<0,01), КР - в групах ДГ, СД, В (р<0,05), Д і Е (р<0,01), а КС - в групах СД (р<0,05), ДГ, В, С, Е (р<0,01), що свідчить про більш інтенсивний вплив СКЛ з включенням БРВС на процеси супрасегментарної регуляції м'язового тонусу, зниженню впливу імітаційних синкинезій, що в свою чергу знижує гіподинамію та сприяє поліпшенню СФСКТ.

При аналізі показників, що характеризують периферичний кровообіг гомілок виявлено поліпшення всіх показників майже у всіх групах. Визначено зниження пульсового кровонаповнення (в групах СД, В, С (р<0,05)), нормалізація тонусу крупних і середніх судин (вірогідне підвищення в групах А, Е (р<0,01) і С (р<0,001) і зниження - ДГ (р<0,05), В (р<0,01), Д (р<0,001)), підвищення тонусу дрібних артерій (у групах ЗГ, А, Д (р<0,05), ДГ, СД (р<0,01), С і Е (р<0,001) і поліпшення венозного відтоку у дітей з попередньо зниженими показниками (у групах С, Е (р<0,01) і СД (р<0,001)).   

При оцінці віддалених результатів (протягом року) стану КТ у дітей з ДЦП виявлено, що показники ШПУ, ШОУ і ІМ мали позитивну динаміку і наближалися до вікових значень у фізіологічних межах приросту КТ в рік у дітей з формою ДГ, легкими і помірними руховими порушеннями, з  нормальним станом КТ і остеопенією до 10%, що сприяє мінімізації клініки ДЦП, зниженню ризику розвитку остеопорозу і, в цілому, покращенню якісті життя дітей. Не дивлячись на отримані позитивні результати показників ультразвукової денситометрії, кальцій-фосфорного гомеостазу, периферичного кровообігу та нейро-м'язової активності гомілок в процесі лікування у дітей з формою СД, важкими руховими порушеннями і з   остеопенією вище 10%, через рік виявлялась відсутність динаміки в показниках, що можна розцінити як згасання досягнутого ефекту.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне рішення актуальної наукової задачі, що полягає в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч  і розробці методів корекції наявних порушень на санаторно-курортному етапі реабілітації

1.  У дітей, хворих на ДЦП, виявлено зниження фізичного розвитку, більш виражене у дівчаток та хлопчиків в 9 та 14 років, а також при зростанні рухових порушень і при спастичній диплегії.

2. У дітей, хворих на ДЦП, виявлені порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини порівняно з дітьми української популяції відповідної статі і віку у всіх вікових групах, що проявляється зниженням всіх показників ультразвукової денситометрії - швидкості поширення ультразвуку, широкосмугового ослаблення ультразвуку і індексу міцності кісткової тканини, більш виражені у хлопчиків та дівчаток у віці 8-10 і 14 років.

3. Встановлений чіткий взаємозв'язок між ступенем порушення   структурно-функціонального стану кісткової тканини і важкістю рухових порушень у дітей, хворих на ДЦП, а також виявлена велика частота і вираженість остеопенії при спастичній диплегії, ніж при дитячій геміплегії, що обумовлене більш вираженими руховими розладами і м'язовою атрофією, а встановлені порушення з обох боків при спастичній диплегії і дитячій геміплегії свідчать про системне ураження кісткової тканини.

4.  У дітей, хворих на ДЦП, виявлений тісний взаємозв'язок між рівнем фізичного розвитку, кістковим віком і мінералізацією кісткової тканини, а дітям з остеопенією відповідають нижчі показники зросту, маси тіла та структурно-функціонального віку кісткової системи.

5. Відмічено порушення регуляції кальцій-фосфорного гомеостазу у дітей, хворих на ДЦП, що проявляється в зниженні неорганічного фосфору в крові і підвищенні екскреції кальцію нирками більш виражені у дітей з важкими руховими порушеннями і з остеопенією вище 10%, а також зниженням загального кальцію в сироватці крові в цих групах.

6. Дослідження стану периферичної гемодинаміки гомілок у дітей, хворих на ДЦП, з остеопенією вище 10% і з важкими руховими порушеннями виявило гіпотонію периферичних судин і порушення венозного відтоку, дослідження біоелектричної активності м'язів - значне зниження показників при максимальних довільних скороченнях, підвищення їх у спокої і збільшення координаційних коефіцієнтів, а виявлені вірогідні кореляційні зв'язки між показниками стану кісткової тканини, периферичної гемодинаміки і біоелектричної активності м'язів демонструють визначальну роль трофіки і активності м'язів у формуванні кісткової тканини.

7. Комплексне санаторно-курортне лікування сприятливо впливає на стан кісткової тканини у дітей, хворих на ДЦП, що проявляється підвищенням індексу міцності кісткової тканини на 3,5%, позитивно впливая на кальцій-фосфорний гомеостаз, реологічні властивості судин гомілки, біоелектричні процеси в м'язах, що максимально виражено у дітей з легкими руховими порушеннями, при дитячій геміплегії, а також у дітей, що мають нормальні показники стану кісткової тканини і остеопенію до 10%.

8. Включення в реабілітаційний комплекс хворих на ДЦП  біорезонансної вібростимуляції сприяє більш інтенсивної дії на процеси ремоделювання в кістковій тканині, що виявляється підвищенням всіх денситометричних параметрів і особливо індексу міцності кісткової тканини, більш виражені у дітей з дитячою геміплегією і спастичною диплегією, з легкими і помірними руховими порушеннями, а також з остеопенією до 10%, сприяв оптимізації порушених показників у дітей з важкими руховими порушеннями і остеопенією вище 10%.

9. Віддалені результати санаторно-курортного лікування з включенням біорезонансної вібростимуляції дітей, хворих на ДЦП сприяло стабілізації процесів ремоделювання кісткової тканини, стійким станом індексу міцності, швидкості поширення ультразвуку, широкосмугового ослаблення ультразвуку, станом кальцій-фосфорного обміну, біоелектричних процесів в м'язах гомілки, властивостей реології судин гомілок у дітей з дитячою геміплегією і спастичною диплегією, з легкими і помірними руховими порушеннями, а також з остеопенією до 10%.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У комплекс обстеження дітей, хворих на ДЦП окрім клінічних, нейрофізіологічних досліджень доцільно включати проведення ультразвукової денситометрії (1-2 рази на рік) з метою виявлення структурно-функціональних порушень КТ і контролю ефективності терапії

2. Для підвищення ефективності санаторно-курортного лікування і досягнення благоприємного перебігу ДЦП, а також з метою корекції остеопенії рекомендовано використання біорезонансної вібростимуляції.

3. Показаннями для включення біорезонансної вібростимуляції в комплекс санаторно-курортного лікування хворих на дитячий церебральний параліч є: остеопенія, порушення кальцій-фосфорного обміну (підвищення екскреції кальцію), біоелектричних процесів в м'язах, порушення кровообігу гомілок (порушення тонусу крупних і середніх судин, гіпотонія дрібних артерій, порушення венозного відтоку). Методика проведення процедур: дія проводиться від апарату БРС-2М починаючи із спини, потім по задній поверхні рук, задній поверхні ніг, переходячи на передню поверхню ніг, передню поверхню рук. Режим роботи I-II (залежно від спастичності або гіпотонії масажованих м'язів), насадка А-Б (залежно від області дії), час дії 25-30 хвилин, 8-10 процедур, щодня.

Список опублЭкованих ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦЭЇ

1. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Структурно-функциональное состояние    костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Медицинская реабилитация в педиатрии: Материалы научно-практической конференции с международным участием. – Евпатория, 2002. – Выпуск 7. – С.53-55. (Участь у плануваннi клiнiчних дослiджень, збiр, пiдготовка, аналiз i статистична обробка матерiалу, написання статтi).

2. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Оценка структурно-функционального состояния костной ткани и физического развития детей, больных детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии: Международный детский медицинский центр «Евпатория» - 5 лет работы, итоги и перспективы: Материалы республиканской научно-практической конференции (Евпатория, 2002). – 2002. - №3. - С.15. (Участь у плануваннi клiнiчних дослiджень, збiр, пiдготовка, аналiз i статистична обробка матерiалу, написання тез).

3. М.М. Каладзе, А.В. Чумак. Загальна характеристика фізичного розвитку й структурно-функціонального стану кісткової тканини  дітей, хворих на дитячий церебральний параліч // Проблеми остеології. – 2002. – Т.5. - №4. – С.31-38. (Участь в обстеженні дітей, визначення фізичного розвитку та стану кісткової тканини, систематизація та аналіз результатів).

4. М.М. Каладзе, А.В. Чумак. Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч // Соціальна педіатрія: Збірник наукових праць. - Київ, 2003. – С.180-183. (Участь у клінічному, функціональному та лабораторному обстеженні дітей, статистична обробка та аналіз отриманих результатів).

5. А.В. Чумак. Факторы, влияющие на состояние костной ткани и факторы риска ее нарушений у детей с детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. - №4. – С.71-82. 

6. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Факторы риска нарушения структурно-функционального состояния костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – Т.9. - №2. – С.53-61. (Участь в аналізі отриманих результатів та формулювання висновків).

7. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние физического и полового развития на состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Современная педиатрия. – 2006. - №1 (10). – С.106-109. (Участь у клінічному, функціональному та лабораторному обстеженні дітей, статистична обробка та аналіз отриманих результатів).

8. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние санаторно-курортного лечения на структурно-функциональное состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія: Курортні природні ресурси та фізичні чинники в медичній реабілітації: Матеріали II національного конгресу фізіотерапевтів та курортологів України (Слов'янськ, 2002). – 2002.- №3. - С.253-254. (Участь у плануваннi клiнiчних дослiджень, збiр, пiдготовка, аналiз i статистична обробка матерiалу, написання тез).

9. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние грязелечения на структурно-функциональное состояние костной ткани у детей, больных ДЦП // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія: Лікувальні грязі: екологічні аспекти, раціональна експлуатація та нові технології їх використання: Матеріали IIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 2002). – 2002. - №1. – С.102-103. (Участь в обстеженні дітей, призначення лікування, контроль досліджуваних показників у динаміці, систематизація та аналіз результатів).

10. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние биорезонансной вибростимуляции на состояние костной и нервно-мышечной системы у детей, больных детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии: Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии: материалы II республиканского конгресса курортологов и физиотерапевтов (Евпатория, 2002). – 2002. - №2. – С.24. (Участь в обстеженні дітей, призначення лікування, контроль досліджуваних показників у динаміці, систематизація та аналіз результатів).

11. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Коррекция остеопенического синдрома у детей, больных детским церебральным параличом методом биорезонансной вибростимуляции // Физические методы в современной неврологии и нейрохирургии: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Б.В. Лихтермана. – Ялта, 2002. – С.86-89. (Участь у плануваннi клiнiчних дослiджень, збiр, пiдготовка, аналiз i статистична обробка матерiалу, написання статті).

12. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние комплексов санаторно-курортного лечения на состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии: Актуальные вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения: Материалы республиканской научно-практической конференции (Евпатория, 2003), - 2003. - №3. – С.13. (Участь в обстеженні дітей, призначення лікування, контроль досліджуваних показників у динаміці, систематизація та аналіз результатів).

13. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние курортного лечения с применением биорезонансной вибротерапии на состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2002. - №4. – С.28-32. (Участь в обстеженні дітей, визначення фізичного розвитку та стану кісткової тканини, систематизація та аналіз результатів).

14. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Влияние санаторно-курортного лечения на состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Медицинская реабилитация в педиатрии: Материалы научно-практического симпозиума с международным участием.- Евпатория, 2003. – Выпуск 8. – С.65-66. (Участь у плануваннi клiнiчних дослiджень, збiр, пiдготовка, аналiз i статистична обробка матерiалу, написання статті).

15. А.В.Чумак. Метод биорезонансной вибростимуляции в коррекции остеопенического синдрома у детей, больных детским церебральным параличом // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія: Лікувальні фізичні чинники та здоров'я людини: Матеріали ІІ з'їзду всеукраїнської асоціфції фізіотерапевтів та курортологів, науково-практичної конференції з міжнародною участю (Одеса, 2003). – 2003. - №2. – С.242-243.

16. Н.Н.Каладзе, А.В. Чумак. Динамика структурно-функционального состояния костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом, в процессе санаторно-курортного лечения // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2003. - №1. – С.3-6. (Участь у плануваннi клiнiчних дослiджень, збiр, пiдготовка, аналiз i статистична обробка матерiалу, написання статті).

17. Н.Н. Каладзе, А.В. Чумак. Структурно-функциональное состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом и влияние комплексов санаторно-курортного лечения на динамику его показателей // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2003. - №1. – С.60-63. (Участь в обстеженні дітей, призначення лікування, контроль досліджуваних показників у динаміці, систематизація та аналіз результатів).

18. А.В. Чумак. Влияние комплексов санаторно-курортного лечения на динамику показателей состояния костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2007. - №1. – С.30-33.

АНОТАЦIЯ

Чумак Г.В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. – Сiмферополь, 2007.

Дисертація присвячена питанням оцінки структурно-функціональ-ного стану кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, а також розробці методів корекції його порушень на етапі реабілітації. Виявлено зниження індексу міцності в загальній групі на 18% у дівчаток і хлопчиків, з найбільш низькими показниками у дівчаток в 9 і 14 років, а у хлопчиків в 10, 12-14 років. Виявлено, що традиційне СКЛ сприяє поліпшенню стану КТ у дітей з легкими руховими порушеннями, з формою ДГ і з остеопенією до 10%, а включення БРВС в реабілітаційний курс сприяє корекції остеопенії у дітей, що мають легкі і помірно виражені рухові порушення, при ДГ і СД, а також з остеопенією до 10%.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, структурно-функціональний стан кісткової тканини, фізичний розвиток, ультразвукова денситометрія, реабілітація, біорезонансна вібростимуляція.

АННОТАЦИЯ

Чумак А.В. Структурно-функциональное состояние костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом и  коррекция его нарушений на этапе реабилитации. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. – Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МОЗ Украины. – Симферополь, 2007.

Диссертация посвящена вопросам оценки структурно-функционального состояния костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом, а также разработке методов коррекции его нарушений на этапе реабилитации. На основании изучения современной литературы, а также собственных исследований (анамнестических, клинико-функциональных) показано наличие множества факторов риска нарушения состояния КТ у детей, больных ДЦП. Отмечено нарушение структурно-функционального состояния КТ у 127 (71,8%) детей с ДЦП и во все возрастные периоды. Установлено снижение ИП на 18% у девочек и мальчиков, с наиболее низкими показателями у мальчиков в 9, 12, 13, 14 лет (р<0,05, р<0,05, р<0,05, р<0,001 соответственно), а у девочек в 9 и 14 лет (р<0,001, р<0,05 соответственно) в сравнении со здоровыми детьми. Выявлено ухудшение состояния костной ткани и отставание физического развития (Р, М, ИМТ, СФВКС) с увеличением тяжести двигательных расстройств и при СД (как вариант более тяжелых двигательных нарушений). Выявлены достоверные пряме корреляционные связи между показателями, характеризующими состояние костной ткани и физического развития.

Отмечено снижение неорганического фосфора в плазме крови и повышение экскреции кальция почками во всех группах, снижение общего кальция в крови у детей с тяжелыми двигательными нарушениями, при СД и с остеопенией выше 10%. Выявлено, что у детей с нормальным состоянием КТ и остеопенией до 10% показатели БА мышц голеней при максимальних произвольных сокращениях достоверно выше (р<0,05), а показатели координационных коэффициентов достоверно ниже (р<0,01) в сравнении с аналогичными показателями детей, имеющих остеопению выше 10%. Установлено, что у детей с остеопенией выше 10% в периферической гемодинамике голеней преобладает гипотония мелких артерий и венозный застой. Выявлена тесная взаимосвязь показателей состояния КТ, кровообращения голеней и состояния нейро-мышечного аппарата. Нарушения мышечной трофики обусловливают и стабилизируют изменения в СФСКТ у детей с ДЦП.

Выявлено, что традиционное санаторно-курортное лечение способствует улучшению состояния КТ, повышая ИП на 3,5% в общей группе и наиболее выраженной динамикой у детей с легкими двигательными нарушениями, с формой ДГ и с остеопенией до 10%. Установлено, что показатели общего кальция и неорганического фосфора достоверно повысились, а кальция в моче – понизились у детей с легкими двигательными нарушениями  и с остеопенией до 10%. По данным ЭМГ-исследования выявлено, что максимальная динамика имелась в достоверном повышении показателей биоэлектрической активности мышц голеней при максимальных произвольных сокращениях у большинства детей с ДЦП.

Включение БРВС в реабилитационный курс способствует повышению ИП на 6,5% в общей группе и коррекции остеопении у детей, имеющих легкие и умеренно выраженные двигательные нарушения, при ДГ и СД, а также с остеопенией до 10%. Динамика в кальций-фосфорном обмене максимально проявилась в снижении экскреции кальция и повышении неорганического фосфора в крови практически во всех группах, а достоверное повышение общего кальция в крови отмечено у детей с тяжелыми двигательными нарушениями и с остеопенией выше 10%. По данным ЭМГ-исследования выявлено достоверное повышение показателей биоэлектрической активности мышц голеней при максимальных произвольных сокращениях и снижение координационных коэффициентов, а по данным РВГ-исследования – нормализация тонуса крупных, средних, мелких сосудов и венозного оттока практически во всех группах.

При оценке отдаленных результатов (в течение года) состояния костной ткани у детей с ДЦП выявлено, что все показатели ультразвуковой денситометри имели положительную динамику и приближались к возрастной норме в физиологических пределах прироста костной ткани в год у детей с формой ДГ, легкими и средними двигательными нарушениями, а также с нормальным состоянием  костной ткани и остеопенией до 10%.  У детей с формой СД, с тяжелыми двигательными нарушениями и с остеопенией выше 10% отмечалось отсутствие динамики в показателях, что можно оценить, как ускользание достигнутого эффекта.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, структурно-функциональное состояние костной ткани, физическое развитие, ультразвуковая денситометрия, реабилитация, биорезонансная вибростимуляция.

АNNOTATION

Chumak A.V. Structural functional state of bone tissue in children with cerebral palsy and correction of its derangements on the stage of rehabilitation. – Manuscript.

Thesis for scientific degree of the Candidate of Medical Sciences on specialty 14.01.10 – pediatrics. – S.I. Gueorgievskiy Crimean State Medical University of the Health Ministry of the Ukraine. – Simferopol, 2007.

The thesis is devoted to the research problems of structural functional state of bone tissue in children with cerebral palsy (CP) and development of correction methods of its derangements on the stage of rehabilitation. There was found the 18% reduction of STF (stiffness) index in the general group of boys and girls, with the lowest figures in girls aged 9 and 14 years old and in boys aged 10, 12, 13, 14 years old. It was found that traditional sanatorium resort treatment contributes to the improvement of state of bone tissue in children with mild motor disorders, with infantile hemiplegia and osteopenia up to 10%, and the inclusion of bioresonant therapy into the rehabilitation course favors the correction of osteopenia in children with mild and moderate motor disorders, osteopenia up to 10%.

Key words: children with cerebral palsy, structural functional state of bone tissue, physical development, ultrasonometry, rehabilitation, bioresonant vibrant stimulation.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

БРВС     - біорезонансна вібростимуляція

БА     - біоелектрична активність

БА МЛМа    - біоелектрична активність медіальної головки

                             литкового м'яза при максимальних довільних скороченнях

БА МЛМп    - біоелектрична активність медіальної головки литкового

                            м'яза при спокої

БА ПВМа        - біоелектрична активність переднього великогомілкового

                            м'яза при максимальних довільних скороченнях

БА ПВМп        - біоелектрична активність переднього великогомілкового

                            м'яза при спокої

ДГ                    - дитяча геміплегія

ДЦП                 - дитячий церебральний параліч

ЗГ                     - загальна група

ЗКК                  - загальний кальцій крові

ІМ                     - індекс міцності

ІМТ                   - індекс маси тіла

КА                    - коефіцієнт адекватності

КК                    - координаційні коефіцієнти

КР                     - коефіцієнт реципрокності

КС                    - коефіцієнт сінергії

КС                    - кальцій сечі

КТ                    - кісткова тканина

ЛФ                     - лужна фосфатаза

СД                    - спастична диплегія

СКЛ                 - санатрно-курортне лікування

СФВКС            - структурно-функціональний вік кісткової системи

СФСКТ            - структурно-функціональний стан кісткової тканини

ФК                   - фосфор крові

ФС                   - фосфор сечі

ШОУ               - широкосмугове ослаблення ультразвуку

ШПУ               - швидкість поширення ультразвуку

 

 

Підписано до друку 20.04.2007. Формат 60х84 1/16

Папір фінський. Об’єм 1,25 ум.др.а.

Тираж 100 прим.

«Александровский издательский дом» СПД Александрова С.Ю.

Україна, Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги, 63/100. Тел./факс (06569) 5-58-18

Реєстрація в єдиному державному реєстрі видавників: КМ 038 від 21.02.2007 г. e-mail:sv0065@mail.ru


Диплом на заказ


1. Классификация латентной преступности
2. 1Оператор выбора if2 Оператор выбора switch Операторы выбора позволяют принять программе решение основываяс
3. тематика механика и информатика;02 физика и астрономия;03 химия и науки о материалах;04 биология и медицинск
4. Граматичні тропи алеотети
5. тема России- основы функционирования и проблемы развития
6. Корпосистем уже більше 10 років спеціалізується на продажі та установці пластикових вікон і других констру
7. Отчет по итогам практики по профилю специальности В рамках ПП 01
8. з курсу Прикладна механіка і основи конструювання
9. на тему- Финансовое стимулирование развития малого бизнеса направление 080105 Финансы и кредит Специал
10. Учет нематериальных активов
11. двигательного аппарата артрозы артриты вывихи отеки тендовагиниты травмы болевого синдрома различной
12. Назовите международный стандарт оценки степени защищенности информационных систем принятый многими стра
13. Производство в арбитражном апелляционном суде
14. статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС
15. История образования и педагогической мысли 1
16. Премьерминистру депутату Дэвиду Камерону Лондон Даунингстрит 10 SW1 2 1 июля 2010 года Уважа
17. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Од
18.  2Определители nпорядка
19. Бородин Александр Порфирьевич
20. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5