Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

продаж ДОГОВІР КУПІВЛІПРОДАЖУ поняття домовленість двох сторін за якою одна сторон

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

85. Купівля-продаж

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

поняття

домовленість двох сторін, за якою одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму

правова мета

перехід права власності на майно, що відчужується за договором, до покупця

Ціна, як правило, визначається у договорі купівлі-продажу. Ціна обов'язково визначається в договорі купівлі-продажу товарів у кредит; у договорі купівлі-продажу нерухомості (що пов'язано з необхідністю розрахунків платежів за нотаріальне посвідчення, податку з доходів фізичних осіб) і в деяких інших договорах купівлі-продажу. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору

юридична

характеристика

Оплатний - за майно, яке передане продавцем покупцю, останній здійснює зустрічне грошове надання

Двосторонній правами та обов'язками наділені обидві сторони договору, зокрема продавець зобов'язаний передати річ покупцеві і має право вимагати від покупця передачі грошей,  а покупець зобов'язаний сплатити визначену договором грошову суму і вимагати від продавця передання речі

Консенсуальний коли продавець зобов'язується передати майно (товар) у власність іншій стороні (покупцеві) після укладення договору, або реальний, коли продавець передає майно (товар) у власність іншій стороні (покупцеві) в момент укладення договору

Предмет товар (не вилучене з цивільного обороту рухоме або нерухоме майно, валютні цінності тощо), який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права, право вимоги, якщо така вимога не має особистого характеру

істотні умови

Строк передання товару може бути істотною умовою, якщо такий договір є консенсуальним. Продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу (ст. 663 ЦК України), а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги (ч. 2 ст. 530 ЦК України)

форма

1. Договір роздрібної купівлі-продажу і деякі інші укладаються в усній формі.

2. Договір купівлі-продажу між юридичними особами згідно зі ст. 207 ЦК України укладається в простій письмовій формі, якщо іншого, наприклад обов’язкового нотаріального посвідчення договору, не вимагає закон. Якщо на цьому наполягає хоча б одна зі сторін, можливим є нотаріальне посвідчення договору, який не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення.

3. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

© Є.О.Мічурін, О.Р.Шишка, 2008-2011.


СТОРОНИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Продавець. Фізична або юридична особа, що має необхідну для укладення договору дієздатність.

Право продажу товару належить власнику товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом

Покупець. Фізична або юридична особа, що має необхідну дієздатність для укладення договору

права

- вимагати від покупця сплати ціни товару, встановленої договором

- вимагати передання речі (товару);

- у разі відмови продавця передати проданий  товар  покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу;

- якщо продавець відмовився передати річ, визначену індивідуальними ознаками, покупець має право вимагати передачі речі згідно з умовами договору;

- вимагати виконання продавцем інших обов'язків, встановлених договором

обов'язки

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

-  передати товар покупцеві;

- забезпечити якість товару, який передається покупцеві відповідно до умов договору купівлі-продажу (а якщо якість договором не визначена, передати товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується);

- попередити покупця про відомі продавцю недоліки товару;;

- попередити покупця про права третіх осіб на придбаний товар;

- зберігати проданий товар, якщо право власності переходить до покупця раніше передання товару

- сплатити за товар ціну, встановлену договором, а якщо ціна договором не встановлена – сплатити ціну виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення договору

 86. Поставка

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

поняття

домовленість двох сторін, за якою продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму

істотні умови

правова мета

юридична

характеристика

Консенсуальний – є укладеним з моменту досягнення домовленості сторін за всіма істотними умовами договору

Оплатний - замість переданого постачальником товару покупець сплачує гроші

Двосторонній - правами і обов'язками наділені обидві сторони договору, зокрема, постачальник зобов'язаний передати товар і вимагати від покупця сплати обумовленої грошової суми, а покупець зобов'язаний сплатити постачальникові за товар і вимагати від нього передачі йому товару

перехід права власності на товар від постачальника до покупця

Предмет – майно, не вилучене з цивільного обороту, щодо якого покупець має намір використовувати його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням. Не може бути нерухоме майно; енергоносії, що постачаються через приєднану мережу, набуття яких оформлюється іншими договорами

Ціна – грошова сума, яка сплачується за поставлений товар. Вона визначається за домовленістю сторін, крім державного регулювання поставки окремих товарів, де ціна може бути обмежена

Строк поставки товару визначає період або момент у часі, з настанням якого постачальник зобов'язаний поставити товар покупцеві. Якщо поставка поділена на партії, важливо вказати у договорі також строки (терміни) поставки окремих партій товару

форма

Договір поставки, як правило, укладається у простій письмовій формі. За домовленістю сторін можливе нотаріальне посвідчення договору поставки

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

СТОРОНИ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Постачальник.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який у деяких випадках повинен мати спеціальний дозвіл (ліцензію): для поставки алкогольних напоїв, тютюнових виробів, фармацевтичних препаратів тощо

Покупець.

Суб'єкт підприємницької діяльності, що придбає товар для цілей, не пов’язаних з особистим, сімейним та іншим подібним використанням

права

- вимагати поставки товару постачальником відповідно до умов договору, закону, звичаїв ділового обороту, вимог, що зазвичай пред'являються до кількості, якості, асортименту, тари (упаковки) тощо;

- вимагати від постачальника виконання інших обов’язків відповідно до закону і договору

- вимагати оплати товару покупцем відповідно до умов договору;

- вимагати виконання інших обов’язків від покупця відповідно до закону і договору

обов'язки

- сплатити ціну товару відповідно до умов договору;

- прийняти належним чином поставлений товар за кількістю, якістю та асортиментом

- передати товар покупцеві відповідно до умов договору, закону, звичаїв ділового обороту, вимог, що зазвичай пред'являються до кількості, якості, асортименту, тари (упаковки) тощо;

- доставити (забезпечити доставку) товар покупцеві, якщо інше не встановлено у договорі

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.


87. Контрактація сільськогосподарської продукції

ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

поняття

домовленість двох сторін, за якою виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору

правова мета

перехід права власності на сільськогосподарську продукцію від її виробника до контрактанта

Оплатний - за передану сільськогосподарську продукцію контрактант сплачує гроші

юридична характеристика

Консенсуальний – є укладеним з моменту досягнення домовленості сторін за всіма істотними умовами договору

Двосторонній - права та обов'язки виникають в обох сторін договору. Зокрема, виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту або визначеному ним одержувачеві) та вимагати оплати продукції. У свою чергу заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами та вимагати від контрактанта передачі сільськогосподарської продукції відповідно до умов договору

Предмет – сільськогосподарська продукція (рослинного або тваринного походження), зроблена або вирощена безпосередньо виробником сільськогосподарської продукції. Це може бути як майбутній, так і вже вирощений до моменту укладання договору врожай, інша сільськогосподарська продукція

істотні умови

Ціна вартість сільськогосподарської продукції, встановлена за її одиницю та партію. Граничні (наприклад, мінімальні) закупні ціни на окремі види сільгосппродукції можуть встановлюватися актами органів державної влади

Строквстановлюється домовленістю сторін з урахуванням часу одержання сільськогосподарської продукції (збирання врожаю в даній місцевості тощо)

форма

Договір контрактації сільськогосподарської продукції, як правило, укладається в простій письмовій формі. За згодою сторін можливим є нотаріальне посвідчення такого договору

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виробник сільськогосподарської продукції – фізична або юридична особа, діяльність якої спрямована на виробництво (вирощення) сільськогосподарської продукції

Контрактант – суб'єкт підприємницької діяльності, що займається заготівлею сільгосппродукції, або державний орган (при закупівлі сільгосппродукції за держзамовленням)

права

- оплатити сільськогосподарську продукцію;

- прийняти сільськогосподарську продукцію;

- сприяти виробникові сільгосппродукції при її транспортуванні на приймальні пункти

обов’язки

- вимагати оплати сільськогосподарської продукції контрактантом;

- вимагати від контрактанта виконання інших обов’язків відповідно до закону та договору

- вимагати передачі виробленої (вирощеної) сільськогосподарської продукції від її виробника;

- вимагати від виробника сільськогосподарської продукції виконання інших обов’язків відповідно до закону та договору

- передати вироблену (вирощену) сільськогосподарську продукцію контрактантові

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.


88. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ

поняття

домовленість двох сторін, за якою одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму їх використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання

правова мета

надання енергетичних та інших ресурсів, передбачених договором, постачальником споживачеві (абонентові) через приєднану мережу

юридична

характеристика

Оплатний – за надання енергетичних та інших ресурсів постачальником інша сторона - споживач (абонент) оплачує їхню вартість

Консенсуальний – є укладеним з моменту досягнення домовленості сторін за всіма істотними умовами договору

Двосторонній - права та обов'язки виникають в обох сторін договору. Зокрема, постачальник зобов'язується надати споживачеві енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, і має право вимагати від споживача (абонента) оплати вартості прийнятих ресурсів. Споживач (абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та вимагати надання йому постачальником енергетичних та інших ресурсів, передбачених договором

Ціна – грошова сума, що підлягає сплаті (сплачена) за отримані споживачем від постачальника через приєднану мережу енергетичні та інші ресурси. Встановлюється за домовленістю сторін чи за встановленими тарифами

форма

істотні умови

Строк – період часу, протягом якого постачальник зобов'язується постачати енергетичні та інші ресурси споживачеві. Такий договір (зі споживачами - фізичними особами) може укладатися на невизначений строк

Предмет - енергетичні та інші ресурси, передбачені договором: енергія, що постачається за допомогою ліній електропередач; гаряча вода для водокористування або пар для опалення, що постачається через труби гарячого водопостачання, теплопостачання тощо

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу має бути укладений у письмовій формі

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

СТОРОНИ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ

Постачальник – організація енергопостачання

Споживач (абонент) фізична або юридична особа

права

- вимагати від споживача (абонента) своєчасної та повної оплати отриманої енергії чи інших ресурсів;

- вимагати від споживача (абонента)  дотримання режиму споживання енергії чи інших ресурсів;

- вимагати виконання інших обовязків від споживача (абонента) згідно з  законом та договором

- вимагати поставки енергії або інших ресурсів відповідно до умов договору, нормативних актів, вимог, що зазвичай пред'являються;

- вимагати виконання інших обов’язків від постачальника згідно з  законом та договором

- оплачувати отриману енергію або інші ресурси;

- дотримуватися режиму споживання енергії або інших ресурсів;

- забезпечувати безпечну експлуатацію енергетичного обладнання;

- стежити за належним станом контрольних приладів обліку (лічильників);

- забезпечувати та не перешкоджати доступу відповідальних осіб організації енергопостачання до приладів обліку для контролю та виконання ними інших службових обов'язків;

- у найкоротший строк інформувати організацію енергопостачання про несправність приладів обліку та елементів мереж

- поставляти абонентові через приєднану мережу енергію або інші ресурси;

- дотримуватися передбаченого договором режиму подачі енергії або інших ресурсів (наприклад, цілодобово);

- подавати енергію або інші ресурси належної якості (наприклад, електроенергію - 220 В, частотою 50 Гц)

обов’язки

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.


89. Міна

ДОГОВІР МІНИ

поняття

домовленість двох сторін, за якою кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар

правова мета

перехід права власності на товар від кожного із продавців до кожного покупця - сторін договору міни

юридична характеристика

Оплатний - замість переданого товару (речі) інша сторона передає належній їй товар. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості (ч. 3 ст. 715 ЦК України)

Консенсуальний – є укладеним з моменту досягнення домовленості сторін за всіма істотними умовами договору

Двосторонній - права і обов'язки виникають в обох сторін договору. Кожна зі сторін зобов'язана передати товар іншій стороні та вправі вимагати від контрагента зустрічної передачі товару відповідно до укладеного договору (грошової доплати, виконання робіт, надання послуг відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 715 ЦК України)

істотні умови

Предмет:

Речі – не вилучене з цивільного обороту майно (рухоме чи нерухоме).

Грошова доплата за товар більшої вартості (додатковий предмет). Винятково грошове надання не може мати місця в міні.

Робота, послуга можуть надаватися в обмін на товар однією зі сторін як зустрічне надання за договором міни, і річ може обмінюватися на них (ч. 5 ст. 715 ЦК України)

форма

1. Договір міни, що повністю виконується сторонами в момент його вчинення, може бути укладений в усній формі (крім договору міни нерухомого майна, а також договору міни, укладеного між юридичними особами, та в інших випадках, встановлених договором або законом).

2. Договір міни між юридичними особами, згідно зі ст. 207 ЦК України, укладається у простій письмовій формі, якщо згідно з законом не є потрібним нотаріальне посвідчення чи державна реєстрація договору.

3. Договір міни земельної ділянки, цілісного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ МІНИ

Покупець - фізична особа, яка має достатній обсяг дієздатності, чи юридична особа, для якої придбання майна за договором міни не суперечить цілям її діяльності

Продавець – фізична особа, яка має достатній обсяг дієздатності, чи юридична особа, для якої відчуження майна за договором міни відповідає цілям її діяльності

права

Оскільки кожна зі сторін у договорі міни одночасно є  продавцем і покупцем, то, виконуючи обов'язок продавця, кожна зі сторін за договором наділена водночас правами покупця

-  вимагати передачі товару від продавця згідно з умовам договору, законом та вимогами, що зазвичай пред'являються

 

обов’язки

ВАЖЛИВО! До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

-  передати товар покупцеві;

- забезпечити якість товару, переданого покупцеві  відповідно до умов договору міни (а якщо якість не визначена у договорі, передати товар, придатний для використання з метою, з якої|какой| товар такого роду зазвичай використовується);

- попередити| покупця| про відомі продавцю| недоліки| товару|;

- попередити покупця про права третіх осіб на проданий товар;

- зберігати|беречь| проданий  товар, якщо право власності переходить до|до| покупця раніше його передачі

Оскільки кожна зі сторін у договорі міни одночасно є  продавцем і покупцем, то кожна з них, маючи права покупця, виконує обов'язки продавця за договором

 90. Рента

ДОГОВІР РЕНТИ

поняття

домовленість двох сторін, за якою одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у вигляді певної грошової суми або в іншій формі

правова мета

перехід майна у власність від одержувача ренти до платника ренти

Безстрокова рента – встановлює обов'язок платника виплачувати ренту безстроково (цей строк невідомий на момент укладання договору). Такий договір припиняється в результаті здійснення платником безстрокової ренти права на відмову від договору ренти, згідно зі ст. 739 ЦК України, або одержувачем безстрокової ренти права на розірвання договору ренти згідно зі ст. 740 ЦК України

види

Строкова рента - встановлює обов'язок платника виплачувати ренту протягом встановленого договором строку, відомого на момент його укладення. Такий договір припиняється у разі закінчення цього строку

юридична характеристика

Оплатний - замість переданої речі платник ренти періодично виплачує одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. Безстрокова рента є алеаторним договором, оскільки на момент його укладення невідомо, що буде більш цінним: майнове надання одержувача ренти, або зустрічне надання платника ренти

Реальний - вважається укладеним з моменту передачі речі та досягнення згоди сторін за всіма істотними умовами

Односторонній. Передача речі одержувачем ренти є не його обов'язком за договором, а необхідним елементом укладення договору (оскільки договір ренти як реальна домовленість є укладеним лише після передачі речі). Отже, зобов'язання в одержувача ренти за договором, як правило, не виникають. У платника ренти виникають обов'язки перед одержувачем ренти (зокрема, зі сплати періодичної ренти), а у одержувача ренти виникає право вимагати виконання обов'язків від платника ренти

Предметне вилучене із цивільного обороту майно (рухоме та нерухоме)

істотні умови

Розмір і форма рентних платежів визначаються на розсуд сторін і не залежать безпосередньо від вартості майна, переданого під виплату ренти (оскільки договір ризиковий). Якщо періодичність сплати ренти не встановлена договором, періодичні рентні платежі сплачуються один раз у квартал

Умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти (ч. 2 ст. 739 ЦК України). Це може бути виплата певної суми за домовленістю сторін, здійснення якої-небудь дії на користь одержувача ренти, виконання певної роботи тощо. У будь-якому разі, умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти повинні бути здійсненні

Договір ренти укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній реєстрації (ст. 732 ЦК України)

форма

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

Строк виплати рентидля договору ренти може бути встановлений обов'язок платника виплачувати ренту протягом встановленого строку (ч. 2 ст. 731 ЦК України)

 

права

- вимагати від платника ренти сплати передбачених договором платежів;

- давати (чи ні) згоду на відчуження майна, отриманого платником ренти за договором до його припинення;

- вимагати виконання інших зобов'язань від платника ренти згідно з законом і умовами договору

ПРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО

ЗА ДОГОВОРОМ РЕНТИ

Право власності на майно за договором ренти виникає у платника ренти з моменту нотаріального посвідчення договору

Право власності на нерухоме майно, яке переходить за договором ренти, виникає відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України, а саме - з моменту державної реєстрації договору. Така реєстрація на сьогоднішній день здійснюється нотаріусом, який посвідчує договір

- сплачувати передбачені договором ренти платежі на користь одержувача ренти;

- не відчужувати отримане майно без згоди одержувача ренти до припинення договору

обов’язки

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.


91. Довічне утримання (догляд)

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО утримання (догляду)

поняття

домовленість двох сторін, за якою одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно

перехід майна від відчужувача у власність набувача

правова мета

юридична характеристика

Оплатний - замість переданої речі набувач забезпечує відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. Договір є алеаторним

Реальний вважається укладеним з моменту передання майна

Односторонній набувач має обов'язки за договором довічного утриманням (догляду) перед одержувачем, а одержувач має право вимагати виконання обов'язків від набувача

істотні умови характеристика

Предмет - житловий будинок, квартира або їхня частина, інше нерухоме або рухоме майно, що має значну цінність

Види матеріального забезпечення (догляду), якими набувач повинен забезпечити відчужувача. Це може бути надання житла, догляду, харчування, забезпечення (оплата) медичного обслуговування чи іншої необхідної допомоги. Матеріальне забезпечення, яке щомісячно повинне надаватися відчужувачу, підлягає грошовій оцінці

форма

Договір довічного утримання (догляду) укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає державній реєстрації

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Відчужувач фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.

Набувач – фізична особа з повною дієздатністю, а також  юридична особа

права

- вимагати надання забезпечення (догляду) від набувача або за його рахунок відповідно до умов договору;

- вимагати виконання інших зобов'язань від набувача відповідно до закону та договору

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

- забезпечити відчужувача  довічним утриманням (доглядом) та житлом відповідно до умов договору;

- поховати відчужувача після його смерті, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду);

- утриматися від відчуження і передачі у заставу майна, отриманого за договором, до смерті відчужувача

обов’язки

 92. Дарування

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

перехід майна з власності дарувальника у власність обдаровуваного

домовленість двох сторін, за якою одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність

поняття

правова мета

юридична характеристика

Безоплатний - дарувальник передає обдаровуваному річ без одержання зустрічного майнового надання від останнього

Реальний, у випадку, коли дарувальник передає обдаровуваному безоплатно майно (дарунок) у власність. Такий договір вважається укладеним з моменту передання речі. Дарування може бути консенсуальним договором, якщо дарувальник зобов'язується передати обдаровуваному річ у майбутньому

Односторонній. У разі коли сторони уклали консенсуальний договір дарування, на дарувальника покладається обов'язок передати річ обдаровуваному. У реальному договорі дарування не виникає навіть  одностороннього зобов'язання. Пов'язано це з тим, що момент укладення реального договору  дарування збігається з переданням речі. З переданням речі такий договір вважається укладеним, і після цього ніяких договірних зобов'язань не виникає ані у дарувальника, ані у обдаровуваного

істотні умови

Предметне вилучене з цивільного обороту рухоме або нерухоме майно, а також майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Строк передачі речі (тільки в договорі дарування речей з обов'язком передати дарунок у майбутньому) – момент або період часу, коли дарувальник повинен передати річ обдаровуваному

Усна застосовується для договорів дарування предметів особистого користування та побутового призначення . 

Проста письмова застосовується для договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Він укладається в письмовій формі, якщо згідно з законом не потрібним є нотаріальне посвідчення та (або) державна реєстрація такого договору.

Письмова нотаріальна застосовується при даруванні валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Письмова нотаріальна з державною реєстрацією застосовується при даруванні нерухомого майна

форма

© Є.О.Мічурін, 2006-2010.

 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

Дарувальник. Фізична особа, що досягла необхідного обсягу дієздатності, або юридична особа. Підприємницькі товариства (господарські товариства і споживчі кооперативи) можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника

Обдаровуваний. Фізична особа, що досягла необхідного обсягу дієздатності, юридична особа, держава Україна, АРК, територіальна громада

права

- вимагати передачі речі дарувальником (для договору дарування речі з обов'язком передати дарунок у майбутньому)

обов’язки

- передати річ обдаровуваному відповідно до умов договору (для договору дарування речі з обов'язком передати дарунок у майбутньому)

© Є.О.Мічурін, О.Р.Шишка, 2008-2010.

ВАЖЛИВО! Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

Підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника (не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви).

Доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.


Диплом на заказ


1. Живя с незапамятных времен среди лесов и болот они охотились пасли прирученных животных собирали плоды дик
2. Статья- Нужны ли кости собаке
3. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ контрольні питання до дисципліни для самоконтролю та самоперевірки Політологія як
4. Характерными чертами данной ситуации являются- уникальность продукта владение основными видами сырья ни
5. Инновационные модели обучения на уроках географии
6. Свадьба и Выпускной бал ~ 2014 для влюбленных и выпускников Место проведения- Мегамолл Армада Дата1
7. Тема- Тунгусский метеорит ~ итоги поиска истины в пределах естественных научных реальностей и достоверных ф
8. Иванов Вячеслав Иванович
9. Основные типы стратегий бизнеса
10. ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Начальник управління освіти
11. новая наука у нас и была создана
12. Восточная Русь Этот район был окружен лесами и реками меньше всего подвергался набегам монголотатар сюда
13. Исповедальная лирика Марины Цветаевой
14. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине- Документоведение Выполнил- Н
15. Подводные алмазы всплывают на поверхность Сотрудники корпорации
16. ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА Часть 2.html
17. Тема Белая ворона или разговор о толерантности Задачи способствовать развитию толерантного от
18. JNE SCHTKIN HETTRICK JOHN
19. КЛЮКВА ИП Катаранчук Станислав Александрович.html
20. Оглавление и содержание