Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ПРАКТИКУМУ З ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ КРИТЕРІ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

PAGE   \* MERGEFORMAT3

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРАКТИКУМУ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРАКТИКУМУ

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИКУМУ З «АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

Лабораторний практикум № 1 з теми «Організація роботи податкових органів з обліку платників податків»

Лабораторний практикум № 2 з теми «Адміністрування податку на додану вартість»

Лабораторний практикум № 3 з теми «Адміністрування акцизного податку»

Лабораторний практикум № 4 з теми «Адміністрування податку на прибуток підприємств»

Лабораторний практикум № 5 Тема: «Адміністрування податку на доходи фізичних осіб»

Лабораторний практикум № 6 з теми «Адміністрування місцевих податків і зборів»

Лабораторний практикум № 7 з теми «Адміністрування ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів»

Лабораторний практикум № 8 з теми «Особливості адміністрування податків та зборів при застосуванні спеціальних податкових режимів»

Лабораторний практикум № 9 з теми «Адміністрування митних платежів»

Лабораторний практикум № 10 з теми «Адміністрування єдиного соціального внеску»

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

(ОСНОВНА І ДОДАТКОВА)


ПЕРЕДМОВА

Стратегічною метою податкової політики на сучасному етапі є створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечила достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове Співтовариство.

Міністерство доходів і зборів України спрямовує сьогодні свою роботу на вирішення питань реформування податкового законодавства шляхом удосконалення системи адміністрування податків, спрощення механізму оподаткування, чіткого визначення прав і обов’язків платників податків, а також забезпечення всіх учасників податкових відносин повною інформацією про те, хто, коли і за яких обставин має обов’язки щодо сплати податків, що повинно забезпечити прозорість і зрозумілість податкового законодавства.

Своєчасність надходження податків до бюджету як одна з найважливіших засад податкової політики та дотримання запланованої ритмічності наповнення бюджету є основною запорукою стабільної роботи економіки і своєчасного та повного виконання соціальних програм.

Виконання практикуму з курсу ” Адміністрування податкових та митних платежів” спрямовано на формування у студентів практичних знань щодо забезпечення контролюючими органами ефективного контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), установлених законодавством України.

Таким чином, головною метою практикуму є формування практичних знань з питань адміністрування податкових та митних платежів в Україні, набуття професійних навичок щодо забезпечення ефективності процесу оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Для виконання навчального практикуму з курсу «Адміністрування податкових та митних платежів» студентам необхідно ознайомитись із його змістом, провести відповідні розрахунки щодо податкових та митних платежів, заповнити відповідну податкову звітність, перевірити її та зробити ґрунтовні висновки, оформити звіт та захистити його.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРАКТИКУМУ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»,

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативна компонента «Оподаткування»

№ п/п

ТЕМИ

Кількість годин

Всього

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуально-консультаційна робота

 1.  

Організація роботи контролюючих органів з обліку платників податків

14

6

6

2

 1.  

Адміністрування податку на додану вартість

19

8

10

2

 1.  

Адміністрування акцизного податку

15

4

10

 1.  

Адміністрування податку на прибуток підприємств

19

8

10

2

 1.  

Адміністрування податку на доходи фізичних осіб

15

6

8

 1.  

Адміністрування місцевих податків і зборів

14

4

8

2

 1.  

Адміністрування ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів

13

4

8

2

 1.  

Особливості адміністрування податків і зборів при застосуванні спеціальних податкових режимів

13

6

6

 1.  

Адміністрування митних платежів

13

6

6

2

 1.  

Адміністрування єдиного соціального внеску

9

4

4

Всього

144

56

76

12


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, затвердженого НУДПСУ за загальноприйнятою шкалою ECTS, та згідно з індивідуальними критеріями оцінювання, які визначаються з урахуванням специфіки вивчення дисципліни.

Оцінки студентам виставляються наступним чином

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

Еквівалент оцінки

за п’ятибальною шкалою

A

90-100

відмінно

5

B

80-89

дуже добре

4,5

C

70-79

добре

4

D

60-69

задовільно

3,5

E

50-59

достатньо

3

FX

35-49

незадовільно

2

F

0-34

неприйнятно

1

«А» ставиться, якщо:

 •  завдання розв’язані повністю і правильно, містять пояснення до розрахунків;
 •  здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;
 •  показано вміння самостійного формулювання висновків за результатами дослідження;
 •  проявлено творчий підхід до виконання завдання та використано новітні інформаційні технології.

«В» ставиться, якщо:

 •  не системно здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;
 •  не в повній мірі показано вміння самостійно формулювати висновки та допущено незначні неточності у розрахунках за результатами проведеного дослідження;
 •  виконано у повному обсязі, але допущено неточності у виконанні розрахункової роботи;
 •  використано під час підготовки до завдань новітні інформаційні технології.

«С» ставиться, якщо:

 •  періодично здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;
 •  не аргументовано викладено матеріал та сформульовано висновки з питань поставлених в дослідженні;
 •  допущено неточності у розрахунках за результатами проведеного дослідження;
 •  виконано у повному обсязі, але допущено значні неточності у виконанні розрахункової роботи;
 •  використано під час підготовки висновків новітні інформаційні технології.

«D» ставиться, якщо:

 •  не здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;
 •  не сформульовано висновки за результатами аналітичних розрахунків;
 •  виконано не у повному обсязі та допущено помилки у виконанні розрахункової роботи.

«Е» ставиться, якщо:

 •  не опрацьовано нормативні джерела, фактографічна інформація, не зазначено  методичні прийоми дослідження;
 •  не сформульовані висновки за проведеними розрахунками;
 •  виконано не у повному обсязі завдання практикумів та допущено значні помилки.

«F» ставиться, якщо:

 •  частково і неякісно виконано завдання практикумів.

«FХ» ставиться, якщо:

 •  не виконано розрахункові завдання практикумів.


ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРАКТИКУМУ

Робота оформляються на листах А4 з однієї сторони. Розміщувати текст роботи слід так, щоб залишити поля:

з лівого боку - 30 мм;

з правого боку  - 15 мм;

зверху - 20 мм;

знизу - 20 мм.

Вирішення завдань необхідно розміщувати за порядком номерів, що вказані в завданні. Завдання  повинні бути виконані акуратно, розбірливим надруковані, з детальним поясненням та всіма проміжними розрахунками. В кінці кожного завдання пишеться висновок.

Нумерація таблиць і рисунків в межах розрахункових робіт.

Повністю оформлений і виконаний навчальний практикум подається на кафедру податків та оподаткування в термін, що визначений у плані-графіку виконання роботи для рецензування її викладачем. Якщо робота здана не своєчасно без поважних причин, то студенту проставляється 0 балів (2 «незадовільно») і він повинен виконати додатково один із варіантів, який вкаже викладач. Начальний практикум може бути оцінений лише після співбесіди з викладачем. Попередньо викладач має допустити роботу до співбесіди, про що повідомляє студента у самій роботі. Якщо викладач встановлює, що робота виконана не самостійно, то студентові пропонується виконати роботу шляхом заміни об’єкта дослідження за вибором викладача.

Не зарахована робота має бути доопрацьована.

Захист виконаного навчального практикуму відбувається у термін, що вказаний в плані-графіку виконання роботи.

До підсумкового контролю допускаються лише студенти, які захистили свою роботу.

Студенти під керівництвом викладача вивчають методичні матеріали для проведення лабораторного практикуму, формують за допомогою ППП EXEL для Windows базу для проведеня розрахунків та заповнення податкової звітності для всього практикуму, які наведені в умовах завдань практикуму.

Студент повинен вірно визначити свій варіант індивідуального завдання, щоб не допустити появи двох однакових завдань в одній групи. Вибір варіанта студентом здійснюють за порядковим номером студента в списку у журналі за даною дисципліною.

Після виконання цього блоку передбачений контроль викладача.


МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИКУМУ З «АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

Лабораторний практикум № 1

з теми «Організація роботи податкових органів з обліку платників податків»

У процесі виконання  практикуму студенти повинні вміти:

 •   самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань проведення державної реєстрації та постановки на податковий облік;
 •  орієнтуватися в переліку документів, що подають платники податків під час здійснення реєстраційних процедур;
 •  правильно заповнювати реєстраційні документи.

Студенти повинні знати:

 •  законодавчо-нормативну базу з питань проведення державної реєстрації та постановки на податковий облік;
 •  правила заповнення та порядок подання до органів державної державної реєстрації та органів доходів і зборів реєстраційних документів.
 •  відповідальність за порушення за порушення чинного законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення органами державної податкової служби контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають усі платники податків.

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів.

Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Стосовно кожного платника податків, взятого на облік в органі державної податкової служби формується облікова справа.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, у тому числі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності     платника податків та у зв'язку з його ліквідацією.

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.

Облік платників податків в органах державної податкової служби ведеться за податковими номерами.

Податковим номером платника податків є:

а) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті;

в) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється органами державної податкової служби платникам податків, таким як уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, управителям майна, інвесторам (резидентам та нерезидентам), які уклали угоди про розподіл продукції та ін.

Відповідно до статей 63 — 65 Податкового кодексу та статей 26 і 43 Закону № 755 взяття на облік суб'єктів господарювання в контролюючих органах здійснюється за принципом «єдиного вікна» — на підставі відомостей з реєстраційних карток, наданих державним реєстратором згідно із зазначеним Законом.

З метою удосконалення принципу «єдиного вікна» прийнято Закон № 4839 та Закон № 4834, які набули чинності з 17.12.2012 р. Зазначеними законами удосконалено принцип «єдиного вікна» шляхом запровадження єдиного документавиписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (даліЄдиний державний реєстр) та скасування довідки контролюючого органу про взяття на облік платника податків.

Виписка підтверджує державну реєстрацію суб'єкта господарювання та взяття його на облік в органах державної статистики, Міністерства доходів і зборів України та Пенсійного фонду України. Державний реєстратор безкоштовно видає виписку суб'єкту господарювання, що використовує її  при відкритті рахунків у банку для підтвердження взяття його на облік у відповідних органах.

При цьому Прикінцевими положеннями Закону № 4839 передбачено, що якщо державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особипідприємця проведено до набрання чинності цим Законом, для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах можна використовувати довідку про взяття на облік платника, видану до набрання чинності цим Законом органом ДПС, Пенсійним фондом України.

З метою забезпечення реалізації зазначених змін у законодавстві наказом № 1146, який набрав чинності з 24.12.2012 р., внесено зміни до Порядку № 1588.

Довідка за формою № 4-ОПП

Наказом № 1146 скасовано видачу довідки органом ДПС про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, а також для фізичних осібпідприємців.

Взяття таких платників податків на облік в органах доходів і зборів підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) їм у порядку, встановленому Законом № 755.

При цьому для платників податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, залишено формування органом доходів і зборів довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП. До таких платників податків належать:

 •  фізичні особи, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність;
 •  відокремлені підрозділи нерезидентів, у тому числі постійні представництва нерезидентів;
 •  військові частини;
 •  договори про спільну діяльність;
 •  договори управління майном;
 •  дипломатичні місії, які виконують обов'язки податкових агентів щодо сплати податку з доходів фізичних осіб (якщо вони письмово звернулися за отриманням довідки за формою № 4-ОПП).

Довідка за формою № 4-ОПП надсилається зазначеним платникам податків (крім дипломатичних місій) наступного робочого дня з дня взяття їх на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка видається платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі доходів і зборів.

Передача до Єдиного державного реєстру даних про взяття на облік (зняття з обліку) в органах ДПС

Наказом № 1146 встановлено випадки та строки передачі до Єдиного державного реєстру даних про взяття на облік (зняття з обліку) в органах доходів і зборів платників податків, відомості щодо яких містяться у цьому Реєстрі, та перелік відомостей, що передаються. Зокрема, до Єдиного державного реєстру передаються дані про взяття на облік та зняття з обліку платників податків, про внесення змін до відомчих реєстрів органів ДПС на підставі даних Єдиного державного реєстру, у тому числі у разі отримання із Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов'язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці.

При цьому відповідно до положень Порядку № 1588 існує певне коло юридичних осіб, які не обліковуються в органах доходів і зборів, але відомості щодо яких містяться у Єдиному державному реєстрі. До таких юридичних осіб належать організації та установи, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями. У таких випадках до Єдиного державного реєстру передаються дані про те, що організація або установа не обліковується в органах доходів і зборів з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, які зазначаються у виписці.

З метою взаємного обміну інформацією з Єдиного державного реєстру та реєстрів ДПС України затверджено накази № 1771, № 1773 та № 1774.

Облік в органах ДПС договорів управління майном

Пунктом 64.6 ст. 64 Податкового кодексу встановлено обмеження щодо обліку в органах доходів і зборів договорів управління майном. У зв'язку з цим наказом № 1146 передбачено, що на обліку в органах доходів і зборів перебувають договори управління майном, крім договорів щодо операцій, визначених у пп. 153.13.10 п. 153.13 ст. 153 Податкового кодексу або у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу, а саме щодо операцій з управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Підвищення рівня обслуговування платників податків

Наказ № 1146 містить деякі норми, спрямовані на підвищення рівня обслуговування платників податків.

Встановлено, що строк видачі Повідомлення про зміну місця обліку платника податків за формою № 15-ОПП та довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не має перевищувати п'ять робочих днів.

Скасування обов'язку подання заяви за формою № 8-ОПП для платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі та для яких законом не встановлено особливостей їх державної реєстрації

Органи ДПС отримують від державного реєстратора відомості про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, про закриття відокремлених підрозділів, щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця. При цьому у разі отримання зазначених відомостей із Єдиного державного реєстру органи ДПС розпочинають і проводять процедури, передбачені Порядком № 1588 у зв'язку з припиненням платника податків.

У зв'язку з цим для платників податків, відомості щодо яких містяться у Єдиному державному реєстрі та для яких законом не встановлено особливостей їх державної реєстрації, наказом № 1146 скасовується обов'язок подання до органів ДПС заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП. Такі платники податків за бажанням можуть подати заяву за формою № 8-ОПП після внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення про припинення.

Завдання 1. «Порядок ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ»

Мета: навчити студентів практичним навичкам щодо підготовки реєстраційних документів .

На основі даних поданих в додатку А/1 студент повинен заповнити реєстраційну картку Ф – 1 (Додаток А/2) на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи. Зразок заповнення (Додаток А/3).

Методичні вказівки до заповнення реєстраційної картки Ф – 1

Реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі Єдиний державний реєстр). Реєстраційна картка викладається державною мовою, заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами.

 1.  Реєстраційна картка заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту, цифр (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

2. У реєстраційній картці не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У реєстраційній картці не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Порядок заповнення реєстраційної картки

У Розділі І зазначаються відомості про юридичну особу, а саме:

- У графі „Повне найменування юридичної особи” зазначається її організаційно-правова форма та назва згідно Наказу Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 р. за № 367/20680:

- організаційно-правова форма юридичної особи заповнюється згідно класифікації організаційно-правових форм Державного класифікатора України ДК 002:2004, чинного з 01.01.2008 р.

- назва юридичної особи - у разі якщо організаційно-правова форма розташована  в середині або в кінці  найменування юридичної особи, то у графі „назва” зазначається повністю найменування;

якщо організаційно-правова форма розташована  першою то у графі „назва” пишеться тільки назва юридичної особи.

1.3 Найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності) зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих документах.

1.4 Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності) зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих документах.

1.5 Повне найменування юридичної особи складається з її організаційно-правовової форми, яка залишається незмінною та нової назви згідно нової редакції статуту або додатку до установчих документів. Організаційно-правова форма та назва зазначається згідно Наказу Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 р. за № 367/20680:

1.6 Скорочене найменування юридичної особи зазначається нове скорочене найменування відповідно до установчих, розпорядчих документів

1.7 Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою зазначається у разі наявності.

1.8 Місцезнаходження юридичної особи –адреса виконавчого органу (дирекції  або директора) або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають  від її імені.

1.9 Розмір статутного або складеного капіталу – зазначається розмір статутного капіталу (у тому числі несплачений) згідно редакції статуту, або додатку до установчих документів юридичної особи.

1.10. Відомості про органи управління юридичної особи –зазначаються згідно їх найменування відповідно до установчих документів.

1.11 У графі  „Склад засновників юридичної особи” зазначається на кожного засновника (учасника) окремо: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи; ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків), місцезнаходження (місце постійного проживання); розмір внеску до статутного капіталу (у разі наявності).

У разі, якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів 3-ї сторінки реєстраційної картки „Форма № 1”.

Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, графа „ідентифікаційний код засновника” не заповнюється.

У графі тип приміщення – зазначається або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс, тощо.

1.12 Види економічної діяльності юридичної особи – зазначаються згідно класифікації видів економічної діяльності діючого Національного класифікатора України.

У картці пишуться тільки ті види діяльності, які необхідно включити до основних видів діяльності. Всього у Єдиному державному реєстрі основних видів діяльності повинно бути не більше шести.

1.13 У графі Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру та оригіналів установчих документів – необхідно відмітити потрібне.

1.14 Кожна сторінка реєстраційної картки візується особою, що здійснює її подання.


Лабораторний практикум № 2

з теми «Адміністрування податку на додану вартість»

У процесі виконання практикуму студенти повинні вміти:

самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування ПДВ;

визначати базу оподаткування ПДВ;

правильно розраховувати суми податку, що підлягають сплаті до бюджету;

застосовувати податкові пільги з ПДВ відповідно до норм податкового законодавства;

Студенти повинні знати:

законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування ПДВ;

порядок обчислення податку на додану вартість;

правила заповнення та порядок подання до органів доходів і зборів податкової звітності;

відповідальність платників за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

Порядок реєстрації платників ПДВ (Ст.183)

Реєстраційна заява платника ПДВ подається:

не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій;

при добровільній реєстрації - не пізніше, ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду;

при переході зі спрощеної системи - одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ видається протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви

Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, вважається платником ПДВ з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у Ст.181, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації в якості платника ПДВ;

ДПА України щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті:

дані з реєстру платників ПДВ із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, дати початку його дії;

дані про анульовані свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа

Платнику ПДВ присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Рис. 10.1 Умови анулювання реєстрації платника ПДВ

Рис. 10.2 Дата виникнення податкових зобовязань

Рис. 10.3 Порядок визначення бази оподаткування ПДВ у разі постачання товарів/послуг

Рис. 10.4 Порядок визначення бази оподаткування ПДВ у разі постачання товарів/послуг в окремих випадках

Рис. 10. 5 Економічна сутність податкового кредиту

Таблиця 10.1

Бюджетне відшкодування ПДВ  (Ст.200)

Порядок бюджетного відшкодування

Звичайний

Автоматичний

Камеральна перевірка, календарні дні після граничного терміну подачі податкової звітності (к.дн.)

30

20

5 з 01.01.2014

Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям в автоматизованому режимі, к.дн. після граничного терміну подачі податкової звітності

15

У разі не відповідності критеріям для автоматичного відшкодування, орган доходів і зборів повідомляє про це платника, к.дн. після граничного терміну подачі податкової звітності

17

При потребі, виїзна документальна перевірка після камеральної, к.дн.

30

-

Висновок про відшкодування ПДВ для ДКУ, робочі дн.

5

3

ДКУ перераховує кошти на поточний рахунок платника ПДВ, операційні дн.

5

3 

Завдання 1.

ТОВ «ВІКА», взято на облік місцевою податковою інспекцією як платника ПДВ, в січні поточного року. Юридична адреса платника – Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Мінська, 11, тел. 5-35-12 (код ЄДРПОУ337221505900, свідоцтво платника ПДВ 100090399).

ТОВ «ВІКА» 31.02. поточного року за договором поставки продало ЧП «ОПТТОРГ» 14,2т. масла марки А. Договірна ціна постачання 1т. масла склала 1600 грн. Оплата здійснюється з розрахункового рахунку.

Відпустив готову продукцію комірник Ткаченко А.А., одержав Петренко С.О. за довіреністю серії АА№ 779048 від 10.01. поточного року.

ЧП «ОПТТОРГ», знаходиться за адресою: 83014, м. Донецьк, вул. Обсерваторна, 11 , тел. 225-45-83 (Інд. код. №3656001059925, свідоцтво платника ПДВ 1000435990).

За вищенаведеними даними заповніть накладну (Додаток Б/2) та податкову накладну (№ 10 від 31.02.поточного року) (Додаток 2). Перенесіть дані з податкових накладних (Додаток 3, 4, 5, 6) у реєстр отриманих і виданих податкових накладних від імені ЗАТ «Альфа».

Методичні рекомендації до заповнення Податкової накладної

Загальний порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 року № 1379 (далі по тексту – Порядок), проте Державною податковою службою надано ряд роз’яснень та доповнень даного порядку. Розглянемо формування податкової накладної із врахуванням відповідних роз’яснень:

№ п/п

Джерело інформації

Правила заповнення 

1

Хто заповнює податкову накладну

п.1 Порядку

   Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована платником ПДВ. 
   Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою.

2

Мова податкової накладної

п.2 Порядку та лист ДПС України від 05.03.2013р. № 1284/К/15-3114 «Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної»

   Податкова накладна заповнюється державною мовою. 
   Згідно статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

3

Форма податкової накладної

п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України

   а) у паперовому вигляді; 
   б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим.

Лист ДПС України від 31.12.12 №8238/0/61-12/15-3115 «Про розгляд звернення»

   Вибір формату складання податкової накладної залишається за покупцем, тобто податкова накладна складається та надається покупцю в один спосіб: або в паперовому вигляді, або в електронній формі. 
   У разі, коли за вимогою покупця, податкова накладна складена в електронній формі, така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН незалежно від суми податку на додану вартість та номенклатури товару (в тому числі його походження), зазначених в ній.

п.2 Порядку

   Податкова накладна заповнюється шляхом: 
   - видрукування такої форми з подальшим заповненням розбірливим почерком ручкою з чорнилом синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних 
   - заповнення в електронному вигляді з подальшим видрукуванням. 
   Реквізити заголовної частини податкової накладної вирівнюються по правій межі поля.

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   Дописування чи виправлення даних у податковій накладній вручну (кулькою, гелевою, чорнильною або іншою ручкою) не допускається. Це правило стосується і розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.  
   Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту

4

Обов’язкові реквізити податкової накладної

п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України

   а) порядковий номер податкової накладної; 
   б) дата виписування податкової накладної;
   в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
   г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); 
   ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;
   д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
   е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; 
   є) ціна постачання без урахування податку; 
   ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; 
   з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
   и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).
   (Дію підпункту "ї" пункту 201.1 статті 201 тимчасово зупинено до 1 липня 2013 року ) 
   ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України.

Лист ДПС України від 15.01.2013 року № 534/6/15-3115 «Про розгляд звернення»

   В полях «Найменування продавця» та «Найменування покупця» податкової накладної зазначається назва юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній в статутних документах такої особи (з відповідним відображенням розміру літер такої назви).

п.16 Порядку

   Усі примірники податкової накладної скріплюються печаткою продавця. Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом, скріплюється печаткою платника, яка, крім реквізитів такого платника, може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку податкову накладну. 
   Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних» Податкові накладні, скріплені печатками «канцелярія», «фінансовий відділ», «для документів», «для довідок» або будь-якими іншими, не дають права підприємству – покупцю на податковий кредит, оскільки кожна з вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які говорить їх назва).

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   Податкові накладні, скріплені печатками «канцелярія», «фінансовий відділ», «для документів», «для довідок» або будь-якими іншими, не дають права підприємству – покупцю на податковий кредит, оскільки кожна з вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які говорить їх назва).

5

Підпис на податковій накладній

п.16 Порядку

   Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником здійснювати постачання товарів/послуг.

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   Згідно із ст.207 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із змінами та доповненнями правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. 
   Таким чином, податкова накладна підписується особою, уповноваженою на це установчими документами платника податку, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Лист ДПС України від 04.03.2013р. №3341/6/15-3115 «Стосовно деяких питань складання податкової накладної»

   Після складання податкової накладної в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника у такому порядку: перший – підпис бухгалтера або керівника, другий – аналог відбитка печатки. 
   Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право виписки податкових накладних.

Наказ ДПС України від 22.11.2012 року № 1047 «Узагальнююча консультація з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності»

   Платники податку не мають права при оформленні податкової накладної використовувати факсимільне відтворення підпису.

6

Дата складання податкової накладної

п.201.4 статті 201 Податкового кодексу України

   Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця

п.3 Порядку

   Дата виписки податкової накладної заповнюється цифрами у послідовності: день місяця, місяць, рік. 
   Порядковий номер присвоюється відповідно до номеру в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших символів.

п.201.7 ст.201 Податкового кодексу України, п.6, п.8 Порядку

   Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг, а також на суму коштів, що зараховані на поточний рахунок платників якості попередньої оплати 
   Податкова накладна виписується у 2 примірниках (оригінал та копія). У верхній частині накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється відміткою «Х»).
   Накладна, яка виписується платником – отримувачем товарів/послуг складається в 1 примірнику. 
   В податковій накладній,яка відповідно до п.11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України підлягає реєстрації в ЄРПН, робиться відповідна відмітка у верхній лівій частині.
   Оригінал податкової накладної надається покупцю на його вимогу.
   Копія залишається у продавця.
   Усі примірники податкових накладних, що містять нижче наведені типи причин залишаються у особи, яка їх виписала:
   01-   Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною
   02-   Постачання неплатнику податку
   03-   Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам
   04-   Постачання у межах балансу для невиробничого використання
   05-   Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку
   06-   Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих
   07-   Експортні постачання 
   08-   Постачання для операцій,які не є об’єктом оподаткування 
   09-   Постачання для операцій, які звільненні від оподаткування 
   10-   Визнання умовного постачання товарних залишків та/ або необоротних активів, що перебувають на обліку платника на день анулювання його реєстрації 
   11-   Виписана за щоденними підсумками операцій 
   12-   Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/ послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін 
   13-   Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ послуг не у господарській діяльності 
   14-   Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента. 
   У верхній лівій частині оригіналу таких податкових накладних робиться відмітка «Х» та тип причини

7

Графи податкової накладної

п.4, п.8 Порядку Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   1) Місцезнаходження покупця та продавця
   Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби. 
   Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.(ст..45 Податкового кодексу України) 
   
2) Номер телефону
   Для заповнення рядка «Номер телефону» податкової накладної передбачено десять клітинок, які заповнюються у числовому форматі, а тому при заповнення цього рядка слід зазначати телефонний номер абонента з кодом населеного пункту або відповідним кодом мобільного оператора.      
   Тобто, податкова накладна, в якій платником ПДВ зазначено номер мобільного телефону (за умови вірно заповнених всіх обов’язкових реквізитів та інших рядків) не вважається заповненою з порушеннями 
   
3) Вид цивільно – правового договору 
   Вид цивільно – правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України 
   
4) Індивідуальний податковий номер продавця та номер свідоцтва платника ПДВ
   Зазначається податковий номер продавця та номер його свідоцтва 
   
5) Індивідуальний податковий номер покупця та номер свідоцтва платника ПДВ
   Зазначається індивідуальний податковий номер покупця та номер його свідоцтва, якщо він є платником податку на додану вартість. 
   У разі постачання покупцю, що не є платником податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичній особі, у рядках проставляється «0». 
   У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України відображається умовний ІПН – «300000000000», якщо такі послуги не призначаються для їх використання в господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України – «200000000000». У рядку «Номер свідоцтва ПДВ» проставляється «0».
   У разі постачання товарів/ послуг у межах балансу платника для невиробничого використання; визнання умовного постачання товарних залишків та/ або необоротних активів, ліквідації основних засобів за рішенням платника, переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих, відображається ІПН та номер свідоцтва платника – «0». 
   
6) Форма проведених розрахунків
   Зазначається форма здійснення розрахунку – бартером, за готівку, за допомогою чека, оплата з поточного рахунку тощо. 
   
7) Розділи податкової накладної
   
Розділ І 
   До розділу І вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/робіт.
   Графа 2 – дата виникнення податкового зобов’язання у продавця (подія, що сталася раніше – поставка чи оплата) 
   Графа 3 – номенклатура товарів/послуг продавця 
   Графа 4 –код товару згідно УКТ ЗЕД (заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та імпортованих товарів, на всіх етапах постачання) 
   Графа 5 – одиниця виміру товару 
   Графа 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання (у разі коли послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні зазначається «послуга/ проценти/тощо») 
   Графа 7 – ціна постачання без урахування ПДВ 
   Графа 8 – база оподаткування без урахування ПДВ за основною ставкою 
   Графа 9 - база оподаткування без урахування ПДВ за нульовою ставкою при постачанні на митній території України 
   Графа 10 - база оподаткування без урахування ПДВ за нульовою ставкою при експорті товарів/послуг 
   Графа 11 - база оподаткування товарів/послуг, що звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Податкового кодексу України та підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Відповідні пункти зазначаються у податковій накладній в спеціально відведеному рядку 
   Графа 12 – загальна сума коштів, що підлягає сплаті. 
   
Розділ ІІ
   До розділу ІІ вносяться дані про зворотну (заставну) тару. Вартість тари визначається у договорі як заставна (зворотна) та не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 12 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті. 
   
Розділ ІІІ
   До розділу ІІІ вносяться дані про податок на додану вартість за основною ставкою (в графу 8 – 20% бази оподаткування), за нульовою ставкою (в графах 9 та 10 вказується 0). При оформлені податкової накладної на операції, які звільнені від оподаткування, в графі 11 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу України. 
   В графі 12 розділу ІІІ проставляється загальна сума ПДВ. 
   Для операцій які звільнені від оподаткування або оподатковуються, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні покупцю оподатковуваних товарів/послуг та звільнених від оподаткування товарів/послуг, продавець складає окремі податкові накладні (не можна в одній податковій накладній заповнювати одночасно графи 11 та графи 8,9,10). 
   У разі постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовується основна та нульова ставка, складається одна податкова накладна. 
   
Розділ ІV
   У розділі ІV зазначається загальна сума з ПДВ

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   У разі відсутності даних в графах податкової накладної або підстав для заповнення граф податкової накладної, такі графи не заповнюються, а саме залишаються пустими, крім випадків, визначених Порядком №1379.

8

Особливості заповнення деяких видів податкових накладних

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН, п.8 Порядку

   Податкова накладна за щоденним підсумками операцій

   Усі примірники податкових накладних, виписаних, зокрема, за щоденними підсумками операцій, залишаються в особи, що їх виписала. При цьому у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «11». 
   Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо не була виписана на ці операції) у разі: 
   - Здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку) 
   - Виписки транспортних квитків, готельних рахунків, які виставляються платнику за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами 
   - Надання платнику касових чеків, які містять суми поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку. 
   Продавець - платник ПДВ при заповненні рядка «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної за щоденними підсумками операцій:      
   - у полі «вид договору» повинен вказати вид договору, згідно з яким, такий продавець працює з покупцями, наприклад: «Договір купівлі – продажу», «Договір на виконання робіт», «Договір на виконання послуг» тощо.      
   - у полі «від» - дату виконання усної домовленості. Згідно із ст.206 ЦКУ усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.      
   - у полі «№» - прочерк.         В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті.     
   При цьому, оскільки такі касові чеки містять інформацію про асортимент товарів, придбаних покупцями, платник податку має можливість згрупувати в такій податковій накладній в графі 3 «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари за групами, що відповідають певному коду УКТ ЗЕД.      
   Таким чином, в податковій накладній, виписаній за щоденними підсумками операцій, при продажу підакцизних та імпортованих товарів зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН, п.8 Порядку

   Податкова накладна виписана на послуги від нерезидента на митній території України 
   Податкова накладна при отриманні послуг від нерезидента на митній території України складається в одному примірнику і залишається в отримувача послуг - платника податку.      
   У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» поряд з полем «Оригінал видається покупцю», але зазначається тип причини 14 – Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.      
   У рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України, - умовний ІПН «200000000000».      
   У рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.      
   У рядках «Особа (платник податку) – продавець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Номер телефону» вказуються відповідні дані продавця - нерезидента.      
   Решта реквізитів заповнюються в загальному порядку.

п.8 Порядку, категорія 130 підкатегорія 130,21 ЄБН

   Поставка неплатнику податку 
   Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).      
   Усі примірники податкових накладних залишаються в особи, що їх виписала.      
   У верхній лівій частині у полі «Залишається у продавця» оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «02» - постачання неплатнику податку.      
   У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляються нулі.

п.15 Порядку

   Зведена податкова накладна 
   У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п’ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   Постачання імпортованих товарів за ціною нижчою за митну вартість таких товарів 
   Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань продавця. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»). 
   У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п.8 Порядку №1379 (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця (п.17 Порядку №1379).      
   Враховуючи зазначене, оскільки у разі постачання на митній території України платником податку імпортованих ним товарів за ціною, яка є нижчою від їх митної вартості, база оподаткування визначається виходячи з митної вартості таких товарів, то в даному випадку платником податку виписується дві податкові накладні. 
   Одна податкова накладна, оригінал якої надається постачальнику, виписується на суму виходячи з фактичної ціни постачання товарів, а друга, два примірники якої зберігаються у продавця, на суму перевищення митної вартості товарів над фактичною. 
   При виписуванні податкової накладної на суму перевищення митної вартості над фактичною слід враховувати наступні особливості:      
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної у полі «Залишається у продавця (тип причини)» зазначається відповідна помітка «Х» та тип причини «01»;  
   у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг» вказується «перевищення митної вартості товарів над фактичною за товарами, указаними в податковій накладній №_______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості).

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   Перевищення звичайної ціни над фактичною
   у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п.8 цього Порядку (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.  
   При виписуванні податкової накладної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною слід враховувати наступні особливості: 
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «01»;  
   у полях податкової накладної «Покупець (найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)», «Індивідуальний податковий номер покупця», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону», «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» зазначаються реквізити особи - продавця, що виписує таку податкову накладну; 
   у графі 3 - «Номенклатура товарів/послуг продавця» указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості), така податкова накладна покупцю не надається. 
   Усі решта реквізитів та граф такої податкової накладної заповнюються аналогічно реквізитам та графам податкової накладної, що виписується на суму виходячи з фактичної ціни постачання.

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН

   Ліквідація основних фондів за рішенням платника 
   при ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку податкова накладна заповнюється наступним чином, зокрема: 
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «05»;
   у графах податкової накладної «Особа (платник податку) - покупець», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону» вказуються реквізити продавця;
   у графах «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль;
   графа 2 - дата ліквідації основних фондів      
   графа 3 - номенклатура постачання основних фондів;      
   графа 4 - одиниця виміру основних фондів - шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;      
   графа 5 - кількість (об’єм, обсяг) постачання основних фондів.      
   графа 6 - ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;      
   графа 7 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою;      
   У разі якщо основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація розглядається для цілей оподаткування як постачання таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.      
   графа 11 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті. 
   Усі примірники такої податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала.

Завдання 2

Підприємство ДП «ГРОЗИНСЬКЕ» знаходиться на загальні системі оподаткування та сплачує податки відповідно до Податкового кодексу України

Код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00724809

Місцезнаходження (місце проживання) платника податків: 11542 Житомирська область, Коростенський р-н, с. Грозинське

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність: Коростенське обєднана ДПІ (м. Коростень) (код ДПІ 609)

Керівник: відповідно доданих для заповнення реєстраційної картки в лабораторному практикумі №1

Код виду економічної діяльності (КВЕД):01.11, 01.41, 01.50

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:1822385202

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період: 210056006

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послу, що підлягають оподаткуванню ПДВ за попередній рік склала А грн. (без ПДВ).

Підприємство «ГРОЗИНСЬКЕ» за сІЧЕНЬ поточного року здійснило наступні господарські операції:

Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив Б тис. гри, з яких експортовано товарів на В тис. грн. У цьому самому звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини за контрактними цінами на суму Г тис. грн, з яких матеріали на суму Д тис. грн використано для виробництва товарів на експорт, а решту - на виробництво товарів, реалізованих на території України. У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України на суму Е тис. грн. Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму Ж грн. Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у розмірі З грн. Здійснено обов'язкові відрахування від заробітної плати працівників - К грн. Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на Л грн. (з ПДВ). Надано шефську допомогу міській лікарні на суму М грн. Отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції - Н грн. (без ПДВ), за які проплату ще не здійснено. Сплачено орендну плату з ПДВ за договором фінансового лізингу (об’єкт лізингу було отримано у грудні попереднього року) П грн. Сума переплати бюджету ПДВ за минулий місяць склала Р тис. грн.

За наведеними даними (Додаток Б/3) необхідно:

 •  розрахувати суму ПДВ, що сплатить підприємство за звітний період;
 •  заповнити Декларацію податку на додану вартість (Додаток Б/4).

Завдання 3.

За результатами поточного звітного періоду платник податку (Підприємство ДП «ГРОЗИНСЬКЕ») до початку його перевірки органом доходів і зборів самостійно виявлено невідображення виручки від реалізації партії товару на суму С тис. грн. та подано уточнюючий розрахунок.

За наведеними даними (Додаток Б/3) необхідно:

 •  розрахувати суму ПДВ, що сплатить підприємство за звітний період з врахуванням уточнення;
 •  розрахувати суму штрафних санкцій;
 •  заповнити Уточнюючу декларацію податку на додану вартість (Додаток Б/5).

Методичні рекомендації до виконання завдання

У разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий багатоступінчастий податок, що збирається з кожного акту продажу, починаючи з виробничого та розподільчого циклів і закінчуючи продажем споживачеві.

Ставки ПДВ 20% та 0%.

Визначення суми податкового зобов’язання та податкового кредиту

Податкове зобов'язання – зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені податковим законодавством України.

Податковий кредит – сума (вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Законом.

Податковий кредит та зобов’язання виникають, змінюються та припиняються при наявності підстав, визначених податковим законодавством (табл. 3.6).

І хоча, по суті, податковий кредит не передбачає зменшення податкового зобов'язання, однак щодо податку на додану вартість термін «податковий кредит» на практиці дійсно означає суму, на яку можна зменшити податкові зобов’язання платника.

Таблиця 3.6

Визначення суми податкового кредиту та податкового зобов’язання

Податковий кредит виникає у разі здійснення наступних операцій

(ст. 198 ПКУ)

Податкове зобов’язання виникає у разі здійснення наступних операцій

(ст. 185 ПКУ)

1) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

2) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів;

3) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

4) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

1) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу /орендарю;

2) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту;

3) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту.

Операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 0%

До таких відносять операції:

1) експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією;

2) постачання товарів:

- для заправки або забезпечення морських суден, що використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України; використовуються для рятування або подання допомоги в нейтральних або територіальних водах інших країн; входять до складу Військово-Морських Сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки;

- для заправки або забезпечення повітряних суден, що виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату; входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування;

- для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;

- для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством;

3) постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України в зонах митного контролю;

4) постачання таких послуг:

- міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом;

- послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом;

- послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.

Усі інші операції, які є об’єктом оподаткування та не звільняються від сплати ПДВ, оподатковуються за ставкою 20%.

Операції, які не є об’єктом оподаткування та звільняються від сплати ПДВ

З метою правильного розрахунку ПДВ доцільно розрізняти операції, які не є об’єктом оподаткування та звільняються від сплати ПДВ (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Операції, які не є об’єктом оподаткування та звільняються від сплати ПДВ

Операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 ПКУ)

1) випуск (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України тощо;

2) передача майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

3) надання послуг із страхування;

4) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами);

5) виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій тощо.

6) виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів;

7) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб;

8) постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

9) вивезення (постачання) товарів за (у) межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення (відмови на користь держави) або у митному режимі переробки у тому числі об'єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту.


Операції, звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ)

1) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

2) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;

3) постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, крім:

4) - надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями;

5) - масажу для зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції осанки тощо;

- проведення медичного огляду осіб для видачі дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством; посвідчення водія транспортного засобу;

- медичного обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;

4) постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;

5) постачання релігійними організаціями культових послуг (хрещення, укладення церковного шлюбу, похорони) та предметів культового призначення (свічки, ікони, хрести);

6) постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами;

7) постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання;

8) надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям;

9) постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

10) постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

11) оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка Державного казначейства України;

Визначення суми ПДВ

Сума заборгованості перед бюджетом з податку на додану вартість визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Таким чином, для розрахунку суми заборгованості перед бюджетом з податку на додану вартість (ст. 200 ПКУ), яка складає 20% від доданої вартості, потрібно визначити по яких операціях з тих, що здійснило підприємство у даному звітному періоді виникає податковий кредит, по яких податкове зобов’язання, а які операції взагалі не є об’єктом оподаткування або звільняються від сплати ПДВ. Потім необхідно з’ясувати, за якою ставкою оподатковується дана операція та порахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Сума ПДВ, яку необхідно сплатити у бюджет буде визначатись:              ПДВ = ПЗ – ПК

Найпростіший приклад розрахунку податку на додану вартість

Підприємство придбало товари на суму 2400 грн. У т.ч. ПДВ та отримало від продавця податкову накладну.

У ціні товару вже “сидить” податковий кредит (вхідний ПДВ), який складає 400 грн. Ця сума вказана у податковій накладній. Вартість товару без ПДВ складає 2000 грн. Підприємство формує свою ціну товару для подальшої реалізації. Для цього воно робить націнку на товар. Припустимо, націнка складає 500 грн.

Ціна реалізації без ПДВ дорівнює 2000 + 500 = 2500 грн. Тепер на цю ціну необхідно нарахувати податкове зобов’язання 20%. 2500 * 20% = 500 грн. Ціна реалізації з ПДВ складає 2500 + 500 = 3000 грн.


Лабораторний практикум № 3

з теми «Адміністрування акцизного податку»

У процесі виконання  практикуму студенти повинні вміти:

самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування акцизним податком;

правильно розраховувати суми податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті до бюджетів та державних цільових фондів;

заповнювати податкову звітність з акцизного податку;

Студенти повинні знати:

законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування акцизним податком;

порядок обчислення акцизного податку;

правила заповнення та порядок подання до органів державної податкової служби податкової звітності;

відповідальність платників акцизного податку за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

Акцизний податок – непрямий податок, основою якого виступає диференційований підхід до оподаткування різних товарів та товарних груп. Тому його відносять до категорії специфічних акцизів;

алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД;

акцизний склад - спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників органу державної податкової служби розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

біоетанол - спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопаливо та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД;

векселедавець - суб'єкт господарювання-виробник, який одержує спирт етиловий залежно від напряму його використання та нафтопродукти (легкі та важкі дистиляти), що вироблені в Україні або ввезенні на митну територію України, та що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (виробництво етилену);

векселедержатель - орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

давальницька сировина  сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі;

кузови, що використовувалися для транспортних засобів, визначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД - кузови, які вже були встановлені на транспортних засобах або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року;

магазин безмитної торгівлі (далі - безмитний магазин) - заклад торгівлі товарами, що знаходяться в митному режимі магазину безмитної торгівлі відповідно до глави 37 Митного кодексу України;

максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів), вищими за які не може здійснюватися продаж  підакцизних товарів (продукції) у роздрібній торгівлі. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)  встановлюються  виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому ПК;

марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який  підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;

мінімальне акцизне податкове зобов'язання - мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування, реалізованих на митній території України чи ввезених на митну територію України;

паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве;

пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, який зазначений у товарній позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД;

підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку;

плата за марки акцизного податку - плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України;

податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель) - простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення  нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у визначенні строки;

покупець марок акцизного податку - суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

продавець марок акцизного податку - органи державної податкової служби;

розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку;

податковий пост  пост, що утворюється на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у статті 230 ПК. На податковому посту здійснюють постійний безпосередній контроль постійні представники органу державної податкової служби за місцем його розташування;

постійний представник (представники) органу державної податкової служби на акцизному складі  призначена наказом органу державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу посадова особа, яка здійснює постійний безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку виробництва, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі підакцизних товарів (продукції) у порядку, затвердженому центральним органом державної податкової служби;

спирт етиловий - всі види спирту етилового, біоетанол, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД;

тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний,  жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

На даний час в Україні акцизним податком обкладаються спирт, лікеро-горілчана продукція, виноробна продукція, пиво, тютюн та тютюнові вироби, окремі транспортні засоби, деякі нафтопродукти (рис.6.1).

Рис.3.1. Перелік підакцизних товарів в Україні

Відповідно до податкового законодавства України акцизний податок обчислюється за специфічними, адвалорними та змішаними (адвалорними та специфічними одночасно) ставками (рис.6.2).

Рис.3.2. Види ставок акцизного податку

Сума акцизного податку за специфічною ставкою обчислюється наступним чином:

 •  при застосуванні ставки акцизного податку у гривнях за формулою:

а= С х К,      (1)

де а – сума акцизного податку,

С – ставка акцизного податку,

К – кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

 •  при застосуванні ставки акцизного податку в євро за формулою:

а = С х К х Є     (2)

де а- сума акцизного податку;

С- ставка акцизного податку;

К- кількість товару, визначена в фізичних одиницях виміру;

Є- курс гривні до євро на перший день відповідного кварталу.

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена у відсотка до обороту з реалізації, обчислюються в такому порядку.

Спочатку визначається оподатковуваний оборот за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без врахування податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку, окремо за кожним видом товару (продукції) за формулою:

О = (МРЦ – ПДВ) × к,     (3)

де о – оподатковуваний оборот,

МРЦ – максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару (продукції),

ПДВ – сума податку на додану вартість у складі максимальної роздрібної ціни,

к – кількість товару в одиницях виміру, на які встановлено максимальну роздрібну ціну.

Після визначення оборотів з реалізації обчислюється сума акцизного податку за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за формулою:

а = С × О,     (4)

де а – сума акцизного податку за ставками у відсотках до обороту з реалізації за кожним видом товару,

С – ставка акцизного податку у відсотках до обороту з реалізації,

О – оподатковуваний оборот за кожним видом товару.

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), обчислюється шляхом додавання сум акцизного податку, обчислених за такими ставками за кожним видом товару за кожною максимальною роздрібною ціною окремо, за формулою:

а = а1 + а2,      (5)

де а1 - сума акцизного податку, обчислена  за ставками у відсотках  до обороту з реалізації,

а2 - сума акцизного податку, обчислена за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути  меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.

При цьому мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби наступне:

1) сигарети без фільтра, цигарки - 95,40 гривень за 1000 штук;

2) сигарети з фільтром - 217,60 гривень за 1000 штук.

Примітка! Акцизний податок виробниками тютюнових виробів перераховується до бюджету при придбанні марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації.

Доплата здійснюється після реалізації тютюнової продукції (у разі необхідності) на день подання декларації з акцизного податку – 20 числа місяця, наступного за звітним (місяцем реалізації тютюнової продукції).

Згідно Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затверджене постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1251 підприємства – виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів щомісяця подають органу податкової служби попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, платіжний документ на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.

Таким чином, обчислення уми акцизного податку з тютюнових виробів, які підлягає сплаті при придбанні марок акцизного податку, здійснюється виробниками тютюнових виробів самостійно із застосуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби, що діє відповідно до норм ПКУ на момент проведення розрахунку.

 Після визначення сум акцизного податку за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, визначається сума податкового зобов'язання, обчислена одночасно за ставками у відсотках до обороту з реалізації та за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) за формулою:

    А = ∑а    (6)

де А - сума податкового зобов'язання,

а - сума акцизного податку, обчислена за кожною максимальною роздрібною ціною за кожним видом товару.Завдання 1

Підприємство – виробник тютюнових виробів в січні звітного року здійснило наступні операції:

№ п/п

Зміст операції

Варіант

 1.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  

Станом на 1 січня замовило марок акцизного податку з метою здійснення маркування тютюнових виробів1:

 •  сигарет без фільтра, шт.
 •  сигарет з фільтром, шт.
 •  тютюну для куріння під розфасовку по 2 г, шт.

12 000

7 000

100

13 200

7 700

110

14 400

8 400

120

15 600

9 100

130

16 800

9 800

140

18000

10 500

150

19 200

11 200

160

20 400

11 900

170

21 600

12 600

180

22 800

13 300

190

 1.  

В грудні місяці попереднього року було використано марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів:

 •  сигарет без фільтра, шт.
 •  сигарет з фільтром, шт.

13 000

8 000

14 300

8 800

15 600

9 600

16 900

10 400

18 200

11 200

19 500

12 000

20 800

12 800

22 100

13 600

23 400

14 400

24 700

15 200

 1.  

Залишок марок акцизного податку станом на 1 січня звітного року:

 •  сигарет без фільтра, шт.
 •  сигарет з фільтром, шт.

500

300

550

330

600

360

650

390

700

420

750

450

800

480

850

510

900

540

950

570

 1.  

Виготовлено сигарет без фільтру, пачок

(по 20 сигарет в пачці)

12 500

13 750

15 000

16 250

17 500

18 750

20 000

21 250

22 500

23 750

 1.  

Виготовлено сигарет з фільтром, пачок (по 20 сигарет в пачці)

7 500

8 250

9 000

9 750

10 500

11 250

12 000

12 750

13 500

14 250

 1.  

Виготовлено тютюну для куріння, пачок

(розфасовка по 2 г)

125

140

150

165

175

190

200

215

225

240

 1.  

Реалізовано сигарет без фільтра вітчизняним покупцям, пачок

12 000

13 200

14 400

15 600

16 800

18 000

19 200

20 400

21 600

22 800

 1.  

Реалізовано сигарет з фільтром вітчизняним покупцям, пачок

7 000

7 700

8 400

9 100

9 800

10 500

11 200

11 900

12 600

13 300

 1.  

Реалізовано тютюну для куріння, пачок

90

100

110

120

130

135

145

155

170

180

 1.  

Відпущено безоплатно військовій частині сигарет з фільтром, пачок

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

 1.  

Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна пачки:

 •  сигарет без фільтра, грн.
 •  сигарет з фільтром, грн.
 •  тютюну для куріння, грн.

3,30

9,50

2,96

3,63

10,45

3,26

3,96

11,40

3,55

4,29

12,35

3,84

3,35

9,65

3,00

3,40

9,60

3,10

3,45

9,70

3,20

3,50

9,80

3,30

3,55

9,83

3,46

3,57

9,90

3,76

 1.  

Контрагентом повернено, реалізовані в грудні попереднього року, сигарети з фільтром, не придатні для споживання, пачок

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 1.  

15 лютого звітного року подало Декларацію акцизного податку (у разі потреби необхідно визначити суму доплати акцизного податку) та необхідні додатки до неї

За наведеними даними необхідно:

 1.  розрахувати суму акцизного податку з тютюнових виробів, яке сплатить підприємство при придбанні марок акцизного податку за звітний період;
 2.  розрахувати суму акцизного податку, яке сплатить підприємство за звітний період;
 3.  розрахувати плату за придбані марки акцизного податку для тютюнових виробів;
 4.  заповнити:
 •  попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами (Додаток В/2);
 •  Заявку-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів (Додаток В/3);
 •  звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці (Додаток В/4);
 •  Декларацію акцизного податку Додаток В/1;
 •  Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до декларації);
 •  Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до декларації).


Завдання 2

Підприємство – виробник алкогольних напоїв в січні звітного року здійснило наступні операції:

№ п/п

Зміст операції

Варіант

 1.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  

2 грудня попереднього року видав податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг спирту, що отримується з акцизного складу для виробництва горілки (необхідно розрахувати)

 1.  

Отримав з акцизного складу спирту етилового (96%) для виробництва горілки із вмістом спирту 40%, л

1 550

1 705

1 860

2 015

2 170

2 325

2 480

2 635

2 790

2 945

 1.  

Втрачено спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, л

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

 1.  

Передано спирт етиловий для власного виробництва підакцизних товарів, л

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 1.  

Виробило горілки із вмістом спирту 40% (місткість однієї пляшки - 0,75 л), пляшок

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

 1.  

Виробило вина шампанського (місткість однієї пляшки - 0,75 л), пляшок

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

 1.  

Виробило виноградного вина натурального (місткість однієї пляшки - 0,5 л), пляшок

8 500

9 350

10 200

11 050

1 900

12 750

13 600

14 450

15 300

16 150

 1.  

Виробило коньяк (місткість однієї пляшки - 0,5 л), пляшок

550

605

660

715

770

825

880

935

990

1 045

 1.  

Собівартість горілки із вмістом спирту 40% (місткість однієї пляшки - 0,75 л), грн.

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

33,0

33,5

34,0

 1.  

Собівартість вина шампанського (місткість однієї пляшки - 0,75 л), грн.

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

40,0

41,0

42,0

43,0

 1.  

Собівартість виноградного вина натурального (місткість однієї пляшки - 0,5 л), грн.

30,0

33,0

36,0

39,0

42,0

45,0

43,0

43,5

44,0

45,0

 1.  

Собівартість коньяку (місткість однієї пляшки - 0,5 л), грн.

35,0

38,5

42,0

45,5

49,0

52,5

53,0

46,0

46,5

47,0

 1.  

Рентабельність підприємства 25%

 1.  

Станом на 1 січня замовило марок акцизного податку з метою здійснення маркування алкогольних напоїв2, шт.

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

 1.  

Реалізувало горілки із вмістом спирту 40% (місткість однієї пляшки - 0,75 л), пляшок

4 100

4 510

4 920

5 330

5 740

6 150

6 560

6 970

7 380

7 790

 1.  

Реалізувало вина шампанського (місткість однієї пляшки - 0,75 л), пляшок

1 250

1 375

1 500

1 625

1 750

1 875

2 000

2 125

2 250

2 375

 1.  

Реалізувало виноградного вина натурального (місткість однієї пляшки - 0,5 л), пляшок

8 000

8 800

9 600

10 400

11 200

12 000

12 800

13 600

14 400

15 200

 1.  

Експортувало коньяк (місткість однієї пляшки - 0,5 л), пляшок

400

440

480

520

560

600

650

700

750

800

 1.  

Використало з метою власного споживання коньяк (місткість однієї пляшки - 0,5 л), пляшок

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

 1.  

На 30 січня на підприємстві встановлена нестача марок в кількості , шт.

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

 1.  

Уклало зовнішньоекономічний контракт з підприємством «IZUM» на поставку в Україну Молдавського виноградного натурального вина (місткість однієї пляшки - 0,75 л), пляшок  

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

 1.  

Митна вартість Молдавського виноградного натурального вина, грн.

Ставка мита на виноградне натуральне вино – 0,3 євро за л

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

 1.  

Замовило марок акцизного податку з метою здійснення маркування імпортних алкогольних напоїв, шт.

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

 1.  

25 лютого звітного року подало Декларацію акцизного податку та необхідні додатки до неї

 1.  

Під час проведення перевірки платника податків податковим органом встановлено факт відсутності марок акцизного податку на пляшках горілки, що була на реалізації, пляшок

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

За наведеними даними необхідно:

 1.  розрахувати суму акцизного податку з алкогольних напоїв, яке сплатить підприємство за звітний період в тому числі під час погашення податкового векселя;
 2.  розрахувати плату за придбані марки акцизного податку для алкогольних напоїв;
 3.  визначити ціну реалізації алкогольної продукції в звітному періоді;
 4.  при наявності визначити факти порушення податкового законодавства та застосувати відповідні штрафні санкції;
 5.  заповнити:
 •  Акт про фактично отриману кількість спирту етилового та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту Додаток В/5;
 •  попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами Додаток В/6;
 •  Заявку-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв (Додаток В/7);
 •  звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці (Додаток В/8);
 •  Декларацію акцизного податку (за вітчизняними та імпортними товарами окремо) (Додаток В/9);
 •  Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до декларації Додаток В/1);
 •  Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток 3 до декларації Додаток В/1);
 •  Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком (додаток 4 до декларації Додаток В/1);
 •  Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового(додаток 7 до декларації Додаток В/1);
 •  Митну декларацію на імпортні алкогольні напої.


Завдання 3

Протягом січня звітного року платниками акцизного податку було здійснено наступні операції:

№ п/п

Зміст операції

Варіант

 1.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  

В Україну ввозиться новий автомобіль «Honda Accord» з об’ємом циліндрів дизельного двигуна 2000 куб см. митною вартістю, євро

3 500

3 600

3 550

3 650

3 700

3 250

3 800

3 950

3 300

3 400

 1.  

Ставка ввізного мита 10% від сумарної митної вартості автомобіля.

Ставка спеціального мита (введене с 13 квітня 2013 року строком на 3 роки) для моторів від 1,5 до 2,2 літрів - 12,95%.

Утилізаційний збір (введений 1 вересня 2013 року) Розраховується за ставками: 5500 грн для легкових автомобілів. Коефіцієнт, що застосовуються до ставок податку за утилізацію знятих з експлуатації даних транспортних засобів – 2,56.

 1.  

Курс євро – 10,00 грн.

Націнка імпортера 20%

 1.  

Автомобільний завод реалізував на території України:

4.1.

автомобіль «Таврія Нова» з об’ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння (із запалюванням від іскри) 1200 куб см., що перебував в експлуатації 3 роки, за відпускною ціною, грн./один автомобіль

50 000

51 000

51 500

52 000

52 500

53 000

53 500

54000

54 500

55 000

4.2.

4 нових автомобіля Dewoo Nubira з об’ємом циліндрів двигуна внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри 1600 куб см., за відпускною ціною, грн./один автомобіль

55 000

55 500

56 000

56 500

57 000

57 500

58 000

58 500

59 000

59 500

 1.  

Ввезено автомобіль  Mercedes ML 350 з об’ємом циліндрів двигуна 3498 куб см. (2005 р. випуску) працівником дипломатичної служби, який перебував за кордоном у довготерміновому відрядженні. Митна вартість, євро

19 000

18 500

19 500

20 000

20 500

21 000

21 500

22 000

22 500

23 000

 1.  

Нафтопереробне підприємство виробило бензин  А-95, кг

70 000

70 500

71 000

71 500

72 000

72 500

73 000

73 500

74 000

74 500

 1.  

Нафтопереробне підприємство  реалізувало на території України бензин А-95:

 •  с 2 по 10 січня звітного року, кг
 •  с 10 по 25 січня звітного року, кг

3 500

60000

3 600

61 000

3 700

62 000

3 800

62 500

3 900

63 000

4 000

63 500

4 100

64 000

4 200

64 500

4 300

65 000

4 400

66 000

 1.  

Нафтопереробне підприємство частину вироблених власних нафтопродуктів використовує для своїх внутрішніх господарських потреб, у тому числі для заправки власних транспортних засобів, кг

5 000

 1.  

Зазначене нафтопереробне підприємство не подало податкову декларацію з акцизного податку та не сплатило суму акцизного податку до бюджету

За наведеними даними необхідно:

 1.  розрахувати суму митних платежів, які сплатить імпортер під час ввезення автомобіля, а також суму збору за першу реєстрацію транспортного засобу в ДАІ;
 2.  визначити вартість імпортного автомобіля після розмитнення;
 3.  розрахувати суму акцизного податку на транспортні засоби, які реалізовано на території України;
 4.  визначити ціну реалізації транспортних засобів, які реалізовано на території України;
 5.  розрахувати уму акцизного податку на нафтопродукти;
 6.  заповнити:
 •  Декларацію акцизного податку по транспортним засобам та нафтопродуктам Додаток В/1;
 •  Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до декларації Додаток В/1);
 •  Митну декларацію на імпортні транспортні засоби Додаток В/10.


Лабораторний практикум № 4

з теми «Адміністрування податку на прибуток підприємств»

У процесі виконання практикуму студенти повинні вміти:

самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування податку на прибуток підприємств;

визначати базу оподаткування податку на прибуток підприємств;

правильно розраховувати суми податку, що підлягають сплаті до бюджету;

застосовувати податкові пільги з податку на прибуток підприємств відповідно до норм податкового законодавства;

Студенти повинні знати:

законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування податку на прибуток підприємств;

порядок обчислення податку на прибуток підприємств;

правила заповнення та порядок подання до органів доходів і зборів податкової звітності;

відповідальність платників за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

Адміністрування податку на прибуток включає наступні процедури (заходи):

- облік платників податку на прибуток в органах доходів і зборів;

- оперативний облік податкових зобов’язань (нарахованих та фактично сплачених сум податку), погашення та списання податкового боргу, відстрочених та розстрочених податкових зобов’язань (боргу), переплат та надміру сплачених платежів по кожному платнику податку на прибуток;

- прогнозно-аналітична робота;

- контрольно-перевірочна робота щодо правильності нарахування, своєчасності та повноти сплати до бюджету податку на прибуток підприємств:

а) прийом, обробка та проведення камеральних перевірок податкової звітності (декларацій) платників податку на прибуток підприємств;

б) проведення документальних перевірок юридичних осіб-платників податку на прибуток з питань дотримання чинного законодавства щодо оподаткування прибутку підприємств;

в) застосування штрафних (фінансових) санкцій, нарахування пені та заходів адміністративної відповідальності до порушників законодавства з питань оподаткування прибутку підприємств;

- робота з платниками щодо погашення податкової заборгованості з податку на прибуток, застосування заходів примусового стягнення податкового боргу (недоїмки);

- масово-роз’яснювальна робота серед платників податку на прибуток як метод попереднього податкового контролю та обслуговування платників податку;

- методологічне та інструктивне забезпечення процесу адміністрування податку на прибуток підприємств.

Узяття на облік як платників податку на прибуток - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами доходів і зборів після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Облік податку на прибуток підприємств ведеться підрозділами обліку та звітності органів доходів і зборів на особових рахунках в розрізі платників податку.

Форми особових рахунків та порядок їх ведення визначаються центральним контролюючим органом, як правило, на кожний календарний рік, з урахуванням особливостей адміністрування податку на прибуток підприємств.

Підставою для відкриття особових рахунків платників податку на прибуток є списки таких платників, одержані від структурних підрозділів  органів доходів і зборів з обліку платників податків. При цьому особові рахунки платників податку на прибуток повинні бути відкриті не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання списків платників податку на прибуток. Кожний особовий рахунок платника податку на прибуток має свій номер, який повинен відповідати ідентифікаційним кодам підприємств. Крім того, при відкритті особових рахунків платників податку на прибуток кожному присвоюється порядковий номер, що діє протягом поточного року.

Основні елементи прибуткового оподаткування підприємств, які застосовуються в процесі адміністрування податку:

Платниками податку з числа резидентів є:

 •  суб’єкти господарювання – юридичні  особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;
 •  управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України. Доходи залізниць, отримані від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються в межах надходжень доходу, перерозподіленого між залізницями в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 •  підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;
 •  неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;
 •  відокремлені підрозділи платників податку, за винятком представництв.

Платниками податку з числа нерезидентів є:

 •  юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
 •  постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Об’єктом оподаткування є:

- прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;

- дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню з джерелом походження з України.

Податок нараховується платником самостійно за нижче зазначеним алгоритмом:

Рис. 12.1. Порядок обчислення  податку на прибуток підприємств

При цьому податковою базою є:

Рис. 12.2. Податкова база податку на прибуток підприємств

Рис. 12.3. Ставки податку на прибуток підприємств

Рис. 12.4. Податкові періоди з податку на прибуток підприємств

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

Так як податкова звітність з податку на прибуток складається наростаючим підсумком, то податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація не подається.

Контрольно-перевірочна робота органів доходів і зборів, спрямована на забезпечення повної та своєчасної сплати до бюджету податку на прибуток підприємств займає центральне місце в системі адміністрування даного податку. Вона передбачає проведення як попереднього контролю (кабінетний аудит податкової звітності платників податку на прибуток підприємств) та і подальшого (документальні виїзні перевірки юридичних осіб з питань дотримання законодавства про оподаткування прибутку підприємств).

Слід відзначити, що обов’язок платника податку на прибуток щодо подання податкової звітності не може вважатися виконаним за умов неможливості ідентифікувати подані документи, а саме:

- при відсутності у документах будь-якого з обов’язкових реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами;

- при нечіткому заповненні окремих реквізитів документа, що робить неможливим їхнє однозначне прочитання;

- при заповненні документів олівцем;

- при наявності виправлень, які не підтверджені підписом платника податку, тощо.

До платників податку на прибуток та їх посадових осіб – порушників податкового законодавства застосовуються заходи відповідальності (адміністративної, фінансової, кримінальної) у випадках та розмірах, визначених чинним законодавством України, зокрема, Кодексом України ”Про адміністративні правопорушення”, Кримінальним кодексом України та Податковим кодексом України.

Завдання 1.

Підприємство «ВІТА» знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує податки відповідно до Податкового кодексу України

Код платника податків згідно з Єдиним  державним реєстром підприємств та організацій України: 02974016

Місцезнаходження (місце проживання) платника податків: Київська область, м. Ірпінь, вул.. Жовтнева 51

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність: Об’єднана державна податкова інспекція в місті Ірпені Київської області

Керівник: П.І.Б. студента що виконує розрахункову роботу

Код виду економічної діяльності (КВЕД) ( va375202-05 ):01.30.0

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:0510137022

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період: 100056003

Обсяг оподатковуваного прибутку за попередній рік складав 105 000 грн.  Обсяг виручки від реалізації продукції за попередній рік складав 730 000 грн. (без ПДВ).

На 01.01. поточного року підприємство має такі основні засоби з балансовою вартістю:

1) будівля заводоуправління — первісна вартість 1 300 000 грн., ліквідаційна вартість — 6 000 грн. Строк експлуатації 25 років. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

2) будівля цеху – первісна вартість 1 500 000 грн., ліквідаційна вартість               5 500 грн. Строк використання 22 роки. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

3) вантажний автомобіль (для перевезення продукції) – первісна вартість         230 000 грн., ліквідаційна вартість — 2 000 грн. Строк використання — 9 років. Використовується кумулятивний метод нарахування амортизації. (придбано у грудні 2011 року)

4) комп’ютери в приміщенні заводоуправління – первісна вартість 8 000 грн., ліквідаційна вартість 300 грн. Строк використання 3 роки. Використовується прямолінійний метод.

5) меблі заводоуправління - первісна вартість 22 000 грн., ліквідаційна вартість — 1 000 грн. Строк використання 7 років. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації;

6) обладнання у виробничому цеху – первісна вартість 68 000 грн., ліквідаційна вартість – 900 грн. Строк використання – 5 років. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Підприємство «ВІТА» за перший квартал 2012 рок здійснило наступні господарські операції:

СІЧЕНЬ 2012 РОКУ

Отримано безповоротну фінансову допомогу у розмірі 478 000 грн; відвантажено продукцію бюджетній установі з ПДВ , за яку гроші не отримано у суммі 46 000 грн,  собівартість продукції складає 29 000 грн; оплачено згідно з актом консалтингові послуги від нерезидента з ПДВ – 36 000 грн; відвантажено продукцію в Австрію (нульова ставка ПДВ) на суму 18 000 євро (курс євро на дату оформлення ВМД – 10,98 грн. за євро. Згідно договору перехід права власності на товар покупцю відбувається в момент оформлення ВМД), собівартість продукції складає                 17 500 євро; оприбутковано матеріали від українського підприємства з ПДВ (матеріали будуть використовуватися в першому кварталі)на суму 85 000 грн (оплату не проведено); перераховано суму на користь неприбуткової організації 4 000 грн; сплачено роялті нерезиденту 18 000 грн; відвантажена продукція українському підприємству з ПДВ - 900 000 грн (оплата не отримана), собівартість продукції склала 620 000 грн; отримано аванс (з ПДВ) від юридичної особи платника єдиного податку за ставкою 5% у розмірі 60 000 грн.

Фонд оплати працівників зайнятих на виробництві склав 37 750 грн.

Фонд оплати праці працівників заводоуправління склав 28 600 грн

ЛЮТИЙ 2012 РОКУ

Придбано сувенірну вазу з ПДВ (до кабінету директора) – 2 400 грн; перераховано передоплату італійській компанії за матеріали - 5 000 євро (курс євро на дату перерахування 11,02 євро); здійснена передача запасів за договором товарного кредиту з ПДВ у розмірі 12 000грн,  обівартість запасів складає  9 500 грн, процент за користування товарним кредитом, де нарахування процентів передбачено у квітні 8%; оприбутковано від українського підприємства матеріали з ПДВ у сумі 360 000 грн (оплату не проведено); відвантажено продукцію українському підприємству з ПДВ у сумі 720 000 грн (оплата не отримана), собівартість продукції складає 550 000 грн; оприбутковано матеріали від платника єдиного податку за ставкою 3 % з ПДВ 22 000 грн (оплату не проведено); відпущено матеріали до виробництва у сумі 22 000 грн; отримано попередню оплату за виконання робіт за довгостроковим договором з ПДВ 19 000 грн; оприбутковано матеріали з ПДВ від українського підприємства у сумі  30 000 грн (оплату не проведено);

В лютому 2012 року на митну територію України ввозиться 430000 цигарок з фільтром, контрактна ціна яких становить 7200 доларів, задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 штук) без податку на додану вартість з акцизним податком становить 16 грн. Код товару для розрахунку акцизного податку 2402 20 90 2, специфічна ставка акцизного податку – 110,64 грн. за 1000 штук, адвалерна ставка акцизного податку – 25%, мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби 184,40 грн. за        1000 штук, ставка ввізного мита 1,5 євро за 1000 штук, курс НБУ, що встановлений на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення 9,7 грн. за 1 євро.

Фонд оплати працівників зайнятих на виробництві склав 28 600 грн.

Фонд оплати праці працівників заводоуправління склав 24 400 грн.

БЕРЕЗЕНЬ 2012 РОКУ

Отримано дивіденди від нерезидента 179 000 грн; Відвантажено продукцію (з ПДВ) платнику єдиного податку за ставкою 5 %  у розмірі 180 000 грн (оплату не отримано), собівартість продукції складає 119 000 грн; передано безкоштовно обладнання Національному університету ДПС України 63 000 грн; відвантажена продукцію українському підприємству з ПДВ у розмірі 540 000 грн (сума за продукцію ще не отримана), собівартість продукції складає 400 000 грн; отримано аванс за продукцію від угорської компанії 12 000 євро (курс євро на дату отримання авансу 10,96 грн.); у німецької компанії придбано легковий автомобіль з ПДВ об’ємом двигуна 3 600 см3 (2002 року виробництва) на суму 9 000 євро (курс євро на дату оформлення ВМД – 10,96 грн); виплачено дивіденди акціонерам-фізичним особам акціями, що не призвело до зміни пропорцій учасників у статутному фонді емітенту  48 000 грн; сплачено промисловому підприємству за стажування робітника 2 500 грн; Сплачено орендну плату з ПДВ за договором фінансового лізингу (об’єкт лізингу було отримано у грудні 2011 року) 8 000 грн.

Підприємство згідно з рішенням міської ради розпочало проводити у березні місяці  діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику спеціально відведеної автостоянки, площа відведеної земельної ділянки, що затверджена рішенням міської ради для організації та провадження діяльності становить 127 кв.м, кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів складає 106 днів. Ставка збору встановлена у гривнях              за 1 кв.м. площі земельної ділянки у розмірі 0,03 відсотка від мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Фонд оплати працівників зайнятих на виробництві склав 28 600 грн.

Фонд оплати праці працівників заводоуправління склав 34 400 грн.

У ході фінансово-господарської діяльності за період січень-березень поточного року, платником податків було виявлено факти не дотримання деяких норм податкового законодавства, а саме:

 •  невірно розраховано суму податку на прибуток підприємств (менше на 450грн). Помилка виявлена головним бухгалтером та вказана в уточнюючій декларації;

Необхідно:

 •  розрахувати суму податок на прибуток підприємств  та обґрунтувати свої розрахунки;
 •  заповнити податкову звітність (Додаток Г/1) та вказати строки її подання із зазначенням кінцевих дат сплати податкових зобов’язань до бюджету;
 •  визначити суми штрафних санкцій за порушення податкового законодавства платником податків.

Під час виконання практикуму № 4 студент до кожного грошового значення додає порядковий номе за журналом + 00. Наприклад, якщо порядковий номер студента у журналі 4, то кожного грошового значення студент додає 400 грн.

Методичні вказівки до розрахунку

Для розрахунку суми податку на прибуток необхідно керуватися розділом ІІІ Податкового Кодексу України (ПКУ). Згідно статті 134, п. 134.1 даного документу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів (ст. 135 – 137 ПКУ) звітного періоду на суму собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та на суму інших витрат звітного періоду (ст. 138 -143 ПКУ).

Розрахунок суми доходів з метою оподаткування податком на прибуток

У відповідності до ПКУ існує ряд доходів, які дозволяється включати до складу доходу з метою оподаткування, однак існує ряд доходів, які не дозволено враховувати під час визначення бази оподаткування податком на прибуток. В даних методичних вказівках наведені основні з них, а також вказані статті, до яких можна звертатися в разі необхідності при визначенні суми доходу з метою оподаткування податком на прибуток (табл. 3.1).

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, а дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акту або іншого документу.

Таблиця 3.1

Визначення доходів з метою оподаткування податком на прибуток

Доходи, що враховуються при обчисленні бази оподаткування (ст. 135 ПКУ)

1. Дохід від реалізації товарів та послуг, наданих робіт.

2. Дохід у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від володіння боровими вимогами.

3. Доходи від операцій оренди/лізингу.

4. Суми штрафів фактично отриманих за рішенням сторін договору.

5. Суми акцизного податку сплаченого покупцями на користь платника акцизного податку.

6. Дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів.

Доходи, що не враховуються для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток (ст. 136)

1. Сума попередньої оплати та авансів, отриманих в рахунок оплати товарів.

2. Сума податку на додану вартість отримана платником ПДВ, нарахована на вартість продажу товарів, робіт, послуг.

3. Сума прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права.

4. Сума отриманого емісійного доходу.

5. Дивіденди отримані платником податку від інших платників.

6. Кошти, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги.

7. Вартість основних засобів безоплатно отриманих з метою їх експлуатації за рішенням центральних органів влади.

8. Основна сума отриманих кредитів.

Розрахунок суми витрат з метою оподаткування податком на прибуток

У відповідності до ПКУ існує ряд витрат, які дозволяється включати до складу витрат з метою оподаткування, однак існують такі витрати, на суму яких не дозволено зменшувати дохід підприємства при розрахунку бази оподаткування податком на прибуток, а також ті, які дозволено включати лише у розмірі певного відсотку. В даних методичних рекомендаціях наведені основні з них, а також вказані статті до яких можна звертатися в разі необхідності при визначенні суми витрат з метою оподаткування податком на прибуток (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Визначення витрат з метою оподаткування податком на прибуток

Витрати, які враховуються при визначенні оподаткованого прибутку (ст. 138)

Витрати операційної діяльності

(ст. 138.8)

Інші витрати (ст. 138.10)

- собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт та наданих послуг:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активі безпосередньо пов’язаних з виробництвом;

- загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів (витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів загальновиробничого призначення, витрати на ремонт, утримання, страхування основних засобів, опалення, освітлення, водопостачання виробничих приміщень тощо);

- вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів.

- адміністративні витрати на обслуговування та управління підприємством (проведення річних зборів органів управління, винагороди за консультаційні аудиторські послуги, оплата послуг зв’язку, зарплата адміністративного персоналу);

- витрати на збут (реклама, транспортування, зарплата працівників відділу збуту тощо);

- інші операційні витрати (втрати від курсових різниць, суми єдиного цільного внеску, що сплачується з зарплати найманого працівника та інших податкових платежів за винятком податку на прибуток, ПДВ (для платників ПДВ), податку на доходи фізичних осіб, інформаційне забезпечення господарської діяльності, відсотки за користування кредитом).

Витрати, на які дозволено зменшувати базу оподаткування у сумі певного відсотку (ст. 138.10.6)

- кошти перераховані підприємствам всеукраїнських об’єднань осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, на яких працює не менше 75% таких осіб – не більше 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду;

- кошти або вартість майна добровільно перераховані на користь резидентів з метою виробництва національних фільмів – не більше 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду;

- кошти або вартість майна добровільно перераховані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури – не більше 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду;  

- витрати пов’язані з добровільним перерахунком коштів до бюджету або неприбуткових організацій, але у розмірі 4% від прибутку попереднього звітного року;

- сума єдиного соціального внеску, що сплачується роботодавцем;

- витрати на проведення ремонту та реконструкції основних засобів (на витрати відноситься 10% від загальної вартості основних засобів).


Продовження табл. 3.2

Витрати,що не враховуються при визначенні оподаткованого прибутку(ст. 139)

Витрати не пов’язані з проведенням господарської діяльності:

- організація, проведення прийомів, презентацій, свят розваг та відпочинку;

- сума попередньої оплати за товари, роботи, послуги;

- витрати на погашення основної суми отриманих позик;

- витрати на придбання, виготовлення, будівництво об’єктів основних засобів, що підлягають амортизації;

- витрати на утримання органів управління об’єднань підприємств, які є окремими юридичними особами;

- дивіденди;

- суми штрафів, які підлягають сплаті;

- витрати на придбання у нерезидентів консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу від реалізації товарів (ст.. 139.1.13);

- витрати на придбання у нерезидентів послуг інжинірингу у обсязі, що перевищує 5% митної вартості обладнання (ст. 139.1.14).

Витрати подвійного призначення (ст. 140):

Враховуються при визначенні об’єкту оподаткування (ст. 140.1)

- витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, миючими та знешкоджувальними засобами, продуктами спеціального харчування;

- витрати пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності;

- витрати на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів у разі якщо законодавством передбачено обов’язковість періодичної підготовки;

- витрати на гарантійний ремонт, вартість яких не компенсується за рахунок покупців;

- витрати на проведення реклами;

- витрати на відрядження підтверджені документально;

- витрати на утримання об’єктів, які знаходяться на балансі з 1 липня 1997 р. та забезпечують соціально-культурні заходи підприємства: дитячі садки, санаторії, медичні заклади та не використовуються з метою отримання прибутку.

Не враховуються при визначенні об’єкту оподаткування (ст. 140.1.1.)

- роялті на користь нерезидента в обсязі, що перевищує 4% виручки від реалізації товарів;

- до складу витрат на відрядження не включається вартість алкогольних та тютюнових виробів;

До витрат звітного періоду дозволено включати, тільки ту суму, яка відповідає обсягу реалізованої в даному періоді продукції, а не на весь обсяг виробленої в даному періоді продукції.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Основні засоби – це матеріальні активи, що призначені для використання платником податків у господарській діяльності, мають термін служби більше одного року, вартість більше 2500 грн. і переносять свою вартість на вартість готової продукції протягом декількох виробничих періодів.

Нарахування амортизації здійснюється окремо по кожному об’єкту основних засобів (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Групи основних засобів (ст. 145.1)

Групи

Мінім. строк корисного використ. (роки)

1

Земельні ділянки

-

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язаних з будівництвом

15

3

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

20, 15, 10

4

Машини та обладнання: електронно-обчислювальні машини та інші пристрої для обробки інформації.

5

2

5

Транспортні засоби

5

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

7

Тварини

6

8

Багаторічні насадження

10

9

Інші основні засоби

12

10

Бібліотечні фонди

-

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

-

12

Тимчасові споруди

5

13

Природні ресурси

-

14

Інвентарна тара

6

15

Предмети прокату

5

16

Довгострокові біологічні активи

7

Амортизації підлягають (ст. 144.1 ПКУ):

- витрати на придбання основних засобів нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів;

- витрати на самостійне виготовлення основних засобів для їх використання у господарській діяльності;

- витрати на проведення ремонту та реконструкції основних засобів, що перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів;

- витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат звітного періоду (ст. 144.2):

- утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;

- ліквідацію основних засобів;

- виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм.

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування (ст. 144.3):

- витрати на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних та архівних фондів;

- витрати бюджетів на утримання та будівництво автомобільних доріг загального користування;

- вартість гудвілу;

- витрати на придбання, ремонт або поліпшення невиробничих основних засобів.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням наступних методів:

- прямолінійного;

- зменшення залишкової вартості;

- прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивного;

- виробничого.

Об’єкти 9, 12, 14, 15 груп – амортизуються за прямолінійним або виробничим методом; 4, 5 групи – за методом прискореного зменшення залишкової вартості; 1, 13 групи – амортизація не нараховується; інші – будь-яким з п’яти методів.

Основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю, на яку в разі відсутності ліквідаційної вартості починає нараховуватися амортизація.

Первісна вартість об’єктів основних засобів включає:

- вартість придбання об’єкту та будівельно-монтажних робіт;

- реєстраційні збори, державне мито;

- суму непрямих податків, що не відшкодуються платнику;

- витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на транспортування;

- інші витрати пов’язані з доведенням основних засобів до стану придатного для використання.

Первісна вартість основних засобів у разі їх поліпшення збільшується за умови, що це призведе до збільшення економічних вигод від їх використання у сумі, що перевищує 10% скупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації. Якщо сума поліпшення менше 10%, то платник податку має право віднести цю суму до витрат звітного періоду.

Нематеріальні активи – це права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права. Нарахування амортизації здійснюється окремо за кожним об’єктом нематеріальних активів (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Нематеріальні активи (145.1.1.)

Група

Строк дії права користування

1

Права користування природними ресурсами

Відповідно до правовст. документу

2

Права користування майном (право на користування земельною ділянкою, право на оренду приміщень тощо)

Відповідно до правовстановлюючого документу

3

Права на комерційні позначення (права на торгівельні марки, знаки тощо)

Відповідно до правовстановлюючого документу

4

Права на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо)

Відповідно до правовстановлюючого документу, але не менше 5 років

5

Авторське право та суміжні права, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Відповідно до правовстановлюючого документу, але не менше 2 років

6

Інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності)

Відповідно до правовстановлюючого документу

На нематеріальні активи нараховується амортизація протягом терміну їх корисного використання.

Метод амортизації нематеріального активу підприємство вибирає самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують із застосуванням прямолінійного методу.

Звільнення від податку на прибуток

Від податку на прибуток звільняються (ст. 154):

- прибуток підприємств та організації отриманий від продажу товарів, робіт, послуг, заснованих громадськими організаціями інвалідів, за умови, якщо кількість працюючих на підприємстві інвалідів перевищує 50% від  

загальної кількості робітників, а їх фонд оплати праці становить не менше 25% від загального фонду оплати праці підприємства;

- прибуток підприємств, які займаються продажем на території України продуктів дитячого харчування власного виробництва;

- прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

На період з 1 січня 2011 до 1 січня 2016 року застосовується нульова ставка оподаткування для платників, дохід яких кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахована зарплата за кожен місяць звітного періоду є не меншою ніж дві мінімальні заробітні плати. Це стосується (ст. 154.6):

- підприємств, утворених після 1 квітня 2011 року;

- діючих підприємств, у яких протягом трьох послідовних років, щорічний обсяг доходу не перевищував 3 млн. грн., а середньооблікова чисельність працівників не перевищувала 20 осіб;

- осіб, які були зареєстровані платниками єдиного податку, якщо їх дохід не перевищував один мільйон, а середньооблікова чисельність працівників не перевищувала 50 осіб.

Виняток становлять:

- підприємства утворені після набрання чинності ПКУ шляхом злиття, приєднання або поділу, шляхом корпоратизації та приватизації;

- підприємства, які здійснюють діяльність у сфері розваг;

- підприємства, що виробляють або продають паливно-мастильні матеріали;

- підприємства, які здійснюють видобуток і виробництво дорогоцінних металів;

- діяльність з обміну валют;

- діяльність з видобутку та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення;

- підприємства, що здійснюють охоронну діяльність;

- суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері надання послуг бухгалтерського обліку, інжинірингу.

Звільняється від оподаткування 80% прибутку підприємств, які займаються виробництвом та продажем устаткування, що працює на відновлювальних джерелах енергії.

Звільняється від оподаткування 50% прибутку, отриманого від здійснення заходів та реалізації проектів підприємств, що включені до державного реєстру підприємств, які здійснюють розробку і впровадження енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.

Розрахунок суми податку на прибуток

Сума прибутку, з якого сплачується податок, розраховується за формулою:

Оподаткований прибуток = дохід – собівартість – інші витрати

Сума податку на прибуток, яку необхідно сплатити до бюджету у даному звітному періоді, буде дорівнювати:

Податок на прибуток = Оподаткований прибуток * Ставка

Лабораторний практикум № 5

Тема: «Адміністрування податку на доходи фізичних осіб»

У процесі виконання  практикуму студенти повинні вміти:

 •   самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування фізичних осіб;
 •  визначати базу оподаткування ПДФО;
 •  правильно розраховувати суми податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті до бюджетів та державних цільових фондів;
 •  застосовувати податкові соціальні пільги до бази оподаткування відповідно до норм податкового законодавства;

Студенти повинні знати:

 •  законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування фізичних осіб;
 •  порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб;
 •  правила заповнення та порядок подання до органів державної податкової служби податкової звітності;
 •  відповідальність фізичних осіб за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

 •  податок на доходи фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з Податковим кодексом України. Об’єкти оподаткування податку на доходи фізичних осіб зазначені на рис. 13.1. ;
 •  «податкові агенти» щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його;
 •  працівник - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону;
 •  податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати;
 •  роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау);
 •  проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна;
 •  дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку;
 •  податкова декларація – документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку;

Рис. 13.1. Об’єкти оподаткування податку на доходи фізичних осіб

Порядок визначення бази оподаткування з доходів у вигляді заробітної плати показано на рис. 13.2.

Рис. 13.2. Порядок визначення бази оподаткування з доходів у вигляді заробітної плати

Рис. 13.3. Види податкових соціальних пільг

фізична особа підприємець – це особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність.


«Порядок нарахування ПДФО та заповнення декларації про майновий стан та доходи»

Мета: навчити студентів практичним навичкам щодо нарахування податку на доходи фізичних осіб, заповненню податкової декларації про майновий стан та доходи.

1. Завдання для виконання практичної роботи № 1

На основі даних поданих в додатку Д/1 студент повинен:

1. Розрахувати податок на доходи фізичних осіб.

2. Провести перерахунок щодо визначення суми ПДФО для повернення у зв’язку з поданням декларації на отримання податкової знижки.

3. Заповнити податкову декларацію про майновий стан та доходи (додаток Д/4).

Практична робота № 1

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ задачі

Завдання 1.Розрахунок податку на доходи фізичних осіб.

З сум доходів, нарахованих працівнику протягом 2012 року,  зазначених в п.1.1 «Виплати за основним місцем роботи відповідно до умов трудового договору» (заробітна плата, нецільова благодійна допомога, матеріальна допомога), 1.2. «Заробітна плата за сумісництвом відповідно до умов трудового договору» та 1.3. «Винагорода за цивільно-правовим договором» потрібно визначати суми ЄСВ та ПДФО,  що були фактично утримані податковими агентами, які нарахували такі доходи. Розраховані дані занести в таблицю 1 «Суми доходів та утриманих з них суми ЄСВ та ПДФО, отримані платником протягом 2012 року»  (додаток Д/2).

На основі даних, зазначених в п. 1.4.-1.12 розраховуємо суму ПДФО, дані заносимо в таблицю 2 «Суми доходів, отримані платником податків та утриманих з них сума ПДФО за 2013 рік» (додаток Д/3).

Завдання 2.

Проведення перерахунку ПДФО.

Алгоритм проведення перерахунку

щодо визначення суми ПДФО для повернення
в зв’язку з поданням декларації на отримання податкової знижки

 Відповідно до вимог Податкового кодексу України сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, визначається за формулою :

ПЗ = П – (( Б – В ) х С)                                                     (1)

У випадку, якщо доходи фізичної особи у вигляді заробітної плати впродовж року оподатковувались за ставками ПДФО як 15 % так і 17%, порядок використання ставки податку (С) у наведеній формулі не визначений.

Шляхом підставлення значень аргументів у формулі (1), отримуємо спрощену формулу (2), в якій такий аргумент, як „ставка податку” не використовується:

 ПЗ = (В / ( ЗП – ЄСВ – ПСП )) х П                                  (2)

або ПЗ = В / ( Б ) х П

Визначення:

ЗП – дохід у вигляді нарахованої (отриманої) заробітної плати;

Б – база оподаткування податком на доходи фізичних осіб (р.10 додатка 6 податкової декларації), яка визначається шляхом зменшення річної суми отриманої заробітної плати на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податкової соціальної пільги (ПСП) з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу ІV Податкового кодексу України, Б = ЗП – ЄСВ - ПСП;

C – ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 розділу ІV Податкового кодексу України;

П – річна сума податку на доходи фізичних осіб, утримана з одержаних фізичною особою доходів у вигляді заробітної плати, П = С х Б, як наслідок, С = П / Б;

В – сума (вартість) витрат платника податку – резидента (р.11 додатка 6 податкової декларації), дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10).

ПЗ – сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована за результатами проведення перерахунку (р.12 додатка 6 податкової декларації) в зв’язку з поданням декларації на отримання податкової знижки;

Для проведення перерахунку необхідні наступні дані:

- сума нарахованої заробітної плати,

- сума утриманого із нарахованої заробітної плати єдиного соціального внеску,

- сума податкової соціальної пільги, на яку впродовж року було зменшено заробітну плату для визначення бази оподаткування,

- сума податку на доходи фізичних осіб, утримана з нарахованої заробітної плати

- сума витрат платника податку, дозволена до включення до податкової знижки.

Приклад:

Заробітна плата (ЗП) за рік – 108000 грн.

ПДФО (П) за рік (ставка 15%) – 15616,8 грн.

ЄСВ за рік – 3888 грн.

ПСП за рік – 0 грн.

Сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки. (В) – 5000 грн.

ПЗ=15616,8 - ((108 000-3888-0-5000) х 15%) = 750 грн.

ПЗ = (5000/(108 000-3888-0))х15616,8 = 750 грн.

 

Завдання 3.

Заповнення податкової декларації про майновий стан та доходи

 1.  Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту, цифр (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

2. У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

3.1. Порядок заповнення декларації

Розділ 1 «Загальні відомості»  декларації студент заповнює самостійно.

У розділі ІІ декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»:

Дані із таблиці 1, що були розраховані при виконанні першого завдання заносяться до декларації, а саме:

У колонці 3 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті.

У колонці 4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу ІV Кодексу покладається на податкового агента.

У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу ІV Кодексу покладається на платника податку.

У рядку 01.01 вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

У рядку 01.02 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, розмір яких визначається згідно з положеннями статей 172, 173 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації. У колонці 3 рядка 01.02 декларації відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2 до декларації. У колонках 4 і 5 рядка 01.02 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 5 додатка 2 до декларації відповідно.

У рядку 01.03 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації. У колонці 3 рядка 01.03 декларації відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2 до декларації. У колонках 4 і 5 рядка 01.03 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 7 додатка 2 до декларації відповідно.

У рядку 01.04 вказується сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, розмір якого визначається згідно з положеннями пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 3 до декларації. У колонці 3 рядка 01.09 декларації відображається позитивне значення рядка 6 додатка 3 до декларації. У колонках 4, 5 рядка 01.09 декларації відображаються значення рядків 8, 9 додатка 3 до декларації відповідно.

У рядку 01.05 вказується сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно із статтею 174 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації. У колонці 3 рядка 01.05 декларації відображається сума значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2 до декларації. У колонках 4 і 5 рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 10 додатка 2 до декларації відповідно.

У рядку 01.06 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації. У колонках 3, 4, 5 рядка 01.06 декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 4 до декларації відповідно.

У рядку 01.07 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IV Кодексу, крім зазначених у статті 165 розділу IV Кодексу.

У розділі V декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб":

У рядку 08 вказується сума загального річного оподатковуваного доходу, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 розділу IV Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 08 декларації дорівнює сумі значень рядка 01 колонки 3, рядка 02 та рядка 04 декларації.

У рядку 09 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як сума значень рядка 01 колонки 5, рядка 03.01 та рядка 07 декларації.

У рядку 10 вказується сума самостійно сплаченого до бюджету податку на доходи, отримані платником податку протягом звітного податкового року, станом на дату подання декларації.

У рядку 10 декларації вказується також сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку.

У рядку 11 вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Кодексу. У разі використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюється та подається додаток 6 до декларації.

Значення рядка 11 декларації дорівнює значенню рядка 12 додатка 6 до декларації.

У рядку 12 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4 до декларації, але не більше значення рядка 09 декларації.

У рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення.

У рядку 13.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету.

Рядок 13.02 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано від'ємне значення. У разі заповнення рядка 13.02 декларації значення вказується без знака "-".

У розділі VII декларації "Відомості про нерухоме майно" (студент заповнює самостійно):

1. Зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

2. Кожний об'єкт нерухомого майна відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної і житлової площі (квадратних метрів).

У колонці "Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)" інформація про місцезнаходження (країну, адресу) об'єктів нерухомого майна платника податку, обов'язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України "Про судоустрій і статус суддів", заповнюється за його бажанням.

У розділі VIII декларації "Відомості про рухоме майно" (студент заповнює самостійно):

1. Зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року.

2. Кожний транспортний засіб відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

У кінці декларації проставляється дата подання декларації.

У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою (х) вказуються відповідні номери поданих додатків.

3.2. Порядок заповнення додатків до декларації

1. У вступній частині додатків до декларації (крім додатка 7) відображаються прізвище, ім'я, по батькові платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також тип декларації та звітний податковий період.

Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації (крім додатка 7) повинні співпадати із значеннями відповідних рядків 1-4 розділу I декларації.

2. У додатку 2 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна:

3. У колонці 3 вказуються найменування і характеристика об'єктів продажу, обміну та/або оренди (суборенди) та/або спадщини (дарування). Кожний об’єкт відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1-5).

Для об'єкта нерухомого майна вказуються його найменування (наприклад, житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж або інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальна площа.

Для об'єкта рухомого майна вказуються його найменування (наприклад, легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус, мотоцикл, моторолер, трактор або інший транспортний засіб тощо) та характеристика (наприклад, марка, модель, об'єм двигуна, потужність двигуна тощо).

До об’єктів комерційної власності належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права.

4. У колонці 4 відображається сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомого та/або рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

5. У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.

6. У колонці 6 вказується сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

7. У колонці 7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно.

8. У колонці 8 вказується вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню

9. У колонці 9 вказується вартість подарованого майна, що підлягає оподаткуванню.

10. У колонці 10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на відповідну ставку податку.

У додатку 4 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України":

1. У колонці 1 відображається дата отримання доходу.

2. У колонці 2 відображається назва країни, яка є джерелом виплати оподатковуваного доходу.

3. У колонці 3 вказується розмір доходу в іноземній валюті із зазначенням назви валюти, в якій виплачено оподатковуваний дохід.

4. У колонці 4 вказується розмір іноземного доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такого доходу.

5. У колонці 5 відображається сума сплачених за кордоном податків в іноземній валюті на підставі довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, яка видається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженим справляти такий податок. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

6. У колонці 6 відображається сума податків, сплачених за кордоном, перерахована у гривні.

7. У колонці 7 відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

У додатку 6 до декларації "Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України":

1. У колонці "Реквізити документів, які підтверджують витрати" відображаються реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, зокрема квитанцій, фіскальних або товарних чеків, прибуткових касових ордерів, копій договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

2. У рядках 01-08 вказуються суми фактично здійснених протягом звітного податкового року платником податку витрат, дозволених до включення до податкової знижки згідно з пунктом 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу.

3. У рядку 09 вказується загальна сума витрат, яка розраховується як сума значень рядків 01-08 додатка 6 до декларації.

4. У рядку 10 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена згідно з пунктом 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

5. У рядку 11 вказується сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки.

Відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV Кодексу загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 11 додатка 6 до декларації дорівнює значенню рядка 09 додатка 6 до декларації, але не більше значення рядка 10 додатка 6 до декларації.

6. У рядку 12 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку.

Значення рядка 12 додатка 6 до декларації розраховується за такою формулою:

колонка 4 рядка 01.01 декларації - (рядок 10 додатка 6 до декларації - рядок 11 додатка 6 до декларації) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

Зразок заповнення декларації та додатків до неї наведений в додатку Д/5.

Структура  практичної роботи № 1:

1. Суми доходів, отримані платником податків та утриманих з них суми ЄСВ та ПДФО за 2013 рік, грн. (п.1.1.-п.1.4.) (Додаток Д/2).

2. Суми доходів, отримані платником податків та утриманих з них сума ПДФО за 2013 рік, грн.(п.1.4.-п.1.12.)  (Додаток Д/3).

3. Податкова декларація про майновий стан та доходи (Додаток Д/4).


практичнА робота № 2

«Порядок нарахування ПДФО та

заповнення податкового розрахунку за ф.1-дф»

Мета: навчити студентів практичним навичкам щодо нарахування податку на доходи фізичних осіб та заповненню податкового розрахунку за ф.1-дф.

1. Завдання для виконання практичної роботи № 2

На основі даних поданих в додатку Д/6 студент повинен:

1. Розрахувати податок на доходи фізичних осіб.

2. Заповнити податковий розрахунок за ф.1-дф (додаток Д/10).

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ практичної роботи № 2.

Завдання 1

На основі даних додатку 9 студенти  розраховують податок на доходи фізичних осіб. Розраховані дані потрібно занести в таблицю  (додаток Д/7).

Завдання 2

Практичні рекомендації до заповнення

податкового розрахунку – 1 дф.

Наочний приклад заповнення податкового розрахунку – 1 дф представлений нижче.

 

1. Номер сторінки звіту.

2. Вид податкового розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий. Навпроти потрібного ставиться позначка «Х».

3. Порція.

4. Податковий номер податкового агента.

5. Відмічається відповідна клітинка – юридична або самозайнята особа.

6. Проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників. Особливості визначення облікової кількості штатних працівників визначаються «Інструкцією зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 N 286. Відповідно до п.2.1 зазначеної інструкції «В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.»

7. Кількість працівників, що працювали за цивільно-правовими договорами.

8. Найменування платника податків або прізвище ім’я по батькові фізичної особи — підприємця, що подає податковий розрахунок. Також зазначається податкова адреса, тобто місцезнаходження платника податків, відомості про що містяться у єдиному державному реєстрі.

9. Податковий номер органу доходів і зборів.

10. Найменування органу ДПІ.

11. Порядковий номер звітного кварталу і рік арабськими цифрами. Наприклад: за 2 квартал 2013 року.

12. Ідентифікаційний номер фізичної особи, якій виплачується дохід.

13. Відображається сума нарахованого доходу у звітному кварталі (незалежно від того, був виплачений такий дохід чи ні) окремо по кожному виду доходу. Слід зазначити, що у формі 1дф відображаються всі доходи, незалежно від того, чи оподатковуються вони ПДФО чи ні.

Наприклад: Одній фізичній особі у звітному кварталі були нараховані наступні види доходів:

 •  заробітна плата в розмірі 10 000,00 грн;
 •  орендна плата в розмірі 3 500,00 грн. за здавання в оренду особистого автомобіля;
 •  безповоротна фінансова допомога 500,00 грн.

У звіті маємо три окремі рядки для однієї фізичної особи. Нараховані доходи наводяться окремо згідно довідника ознак доходів наведеному у Наказі №1020:

 •  перший рядок – заробітна плата 10 000,00 грн. ознакою доходу 101;
 •  другий рядок – сума орендної плати 3 500,00 грн. з ознакою доходу 106;
 •  третій рядок – безповоротна фінансова допомога 500,00 грн. з ознакою доходу 126.

14. Відображається сума фактично виплаченого доходу (без вирахування ПДФО, ЄСВ, суми ПСП) у розрізі ознак доходів. Утриманий податок на доходи та єдиний соціальний внесок також є доходом, який виплачується фізичній особі. Різниця лише в тому, що цю частку свого доходу фізична особа повинна віддати державі.

Наприклад. Заробітна плата у звітному кварталі кожен місяць виплачувалася у встановлений підприємством термін. Припустимо, вона виплачується до 10 числа місяця, наступного за звітним. В цьому разі Сума виплаченого доходу у графі 3 буде дорівнювати сумі нарахованого доходу у графі 3а.

15. У графах 4а та 4 відображається суми податку на доходи фізичних осіб нараховані та фактично перераховані до бюджету у розрізі ознак доходу. Якщо заробітна плата виплачується регулярно, як у нашому прикладі, то суми у цих графах будуть однакові.

16. Заповнюється ознака доходу відповідно до довідника ознак доходів (додаток Д/8). Як зазначалося вище, для кожної фізичної особи заповнюється кількість рядків відповідно до того скільки ознак доходу вона мала.

17. Графи 6 та 7 заповнюються тільки для тих фізичних осіб, які приймалися на роботу у звітному кварталі. Якщо одна фізична особа приймалася та звільнялася з роботи протягом звітного періоду декілька разів, то графи 6 та 7 заповнюються стільки разів скільки зустрічається інформація про це. Відображається число, порядковий номер місяця та рік. Наприклад 28.05.2011.

18. У графі 8 зазначається ознака податкової соціальної пільги відповідно до довідника ознак податкових соціальних пільг наведеного у додатку Д/9. Ця графа заповнюється тільки у разі наявності податкової соціальної пільги.

19. Графа 9 Заповнюється у разі необхідності виправлення помилок, допущених у раніше поданих розрахунках при поданні нового звітного або уточнюючого розрахунку. «0» — якщо рядок необхідно ввести, «1» — якщо рядок необхідно вилучити.

За графами 3а, 3, 4а та 4 підводяться підсумки.

Приклад заповнення Податкового розрахунку 

ТОВ «Юліан» протягом ІІ кварталу 2013 р. виплачено фізичним особам такі доходи:

1. Дідик А. (1111111111) — заробітну плату в сумі 21 000 грн., утримано податку 3036,60 грн.;

2. Бріт В. (2222222222) — заробітну плату в сумі 57 000 грн., утримано податку 8833,32 грн.;

3. Василенко О. (3333333333) — дохід за оренду приміщення в сумі 8 000 грн., утримано податку 1200 грн.;

4. Гаврилову А., підприємець (44444444444) — кошти в сумі 11 000 грн., податок не утримувався.

На підставі вищезазначених даних  приклад заповненого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ  наведений в додатку Д/10.

Структура  практичної роботи № 1:

1. Індивідуальне завдання  (додаток Д/6).

2. Розрахунок сум ЄСВ та ПДФО для заповнення податкового розрахунку № 1-дф  (Додаток Д/7).

3. Податковий розрахунок форма 1-дф (Додаток Д/11).


Лабораторний практикум № 6

з теми «Адміністрування місцевих податків і зборів»

У процесі виконання  практикуму студенти повинні вміти:

самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування місцевими податками;

визначати базу оподаткування місцевих податків;

правильно розраховувати суми податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті до бюджетів.

Студенти повинні знати:

законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування фмісцевими податками;

порядок обчислення місцевих податків;

правила заповнення та порядок подання до органів доходіві зборів податкової звітності;

відповідальність платників за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є однією із новацій Податкового кодексу, що направлена на підвищення ефективності оподаткування, з урахуванням міжнародного досвіду

Платники податку: фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

У разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

У разі перебування об'єкта житлової нерухомості у спільній сумісній власності кількох осіб та:

не поділений в натурі - платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

поділений між ними в натурі - платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Об’єкт оподаткування: об'єкт житлової нерухомості. Базовий податковий (звітний) період: календарний рік .

Рис.14. 1  База оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Таблиця 14.1

Пільги зі сплати податку зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичної особи, для:

- квартири – на 120 кв.м;   

- житлового будинку – на 250 кв.м

Рис.14.3  Порядок сплати суми податку

Рис.14.3  Порядок обчислення суми податку

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Ставки збору, перелік земельних ділянок, відведених для паркування, перелік осіб, які уповноважені провадити діяльність щодо паркування, затверджуються рішенням сільської (селищної, міської) ради

Платники: юридичні особи, їх філії,  фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської (селищної, міської) ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Об'єкт оподаткування:

земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях;

комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів  (266.2.1)

Базовий податковий (звітний) період: календарний квартал

База оподаткування:

- площа земельної ділянки, відведена для паркування;

- площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету  (266.2.2)

Ставки збору: від 0,03 % до 0,15 % мінімальної заробітної плати за кожний день в гривнях за 1 кв.м площі земельної ділянки.

При визначенні ставок враховується: місцезнаходження, площа, кількість місць для паркування, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

Порядок обчислення та строки сплати:

сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця за місцем розташування земельних ділянок.

остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний квартал (з урахуванням авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду

Туристичний збір

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору  не можуть бути особи, які:

Рекомендації щодо порядку опрацювання навчальних матеріалів та підготовки до семінарського заняття

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням ПДВ.

Ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі), не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі доходів і зборів за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період: календарний квартал.


Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Рис.14.4 Обов’язкові елементи збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

Завдання 1

Фізична особа – підприємець Петраш О.Л. згідно з рішенням Тернопільської міської ради організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування. Площа земельної ділянки відведена для паркування становить S, кв. м. Ставка збору – L, відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2014 року за 1 кв. метр площі. Кількість робочих днів: січень (квітень (ІІ кв.), липень (ІІІ кв.), жовтень (ІV кв.)) – M, днів; лютий (травень (ІІ кв), серпень (ІІІ кв.), листопад (ІV кв.))  – N, днів; березень (червень (ІІ кв.), вересень (ІІІ кв.), грудень (ІV кв.))  – K, днів. Розмір мінімальної заробітної плати (МЗП) на 1.01.2014 року становив 1218 грн. За наслідками звітного періоду сплачена сума збору до бюджету становить Y, грн. (Табл. 1,2,3,4)

26.05.2014 р. (27.08.2014 р. (ІІ кв.), 25.11.2014 р (ІІІ кв.), 23.02.2015 р. (ІVкв.)).,  контролюючим органом встановлено факт недоплати  суми збору. У термін V платником було здійснено погашення суми податкового боргу. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу – 25% річних, на момент погашення – 24% річних.

Необхідно:

1)перевірити правильність обчислення суми збору за місця для паркування транспортних засобів, яку Петраш О.Л  сплатив до бюджету за звітний період;

2)визначити суму податкового боргу (з врахуванням фінансових санкцій і пені), яку платник збору сплатив до бюджету;

3)заповнити декларацію зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів (І кв., ІІ кв., ІІІ кв., рік) (Додаток Е/1);

Таблиця 1

Вихідні дані для визначення суми зору і податкового боргу (І квартал)

Варіант

S,

кв.м

L,

% МЗП

M,

днів

N,

днів

K,

днів

Y,

грн.

V,

дата

0

50

0,15

31

28

31

7000

29.05.2014

1

120

0,032

30

27

29

2200

30.05.2014

2

125

0,12

26

25

30

5100

01.06.2014

3

78

0,11

20

22

29

4500

11.06.2014

4

91

0,1

29

26

21

4100

14.06.2014

5

140

0,125

28

21

28

3400

05.06.2014

6

105

0,115

24

20

30

5950

07.06.2014

7

88

0,075

31

19

27

2320

04.06.2014

8

109

0,078

27

27

30

3890

21.06.2014

9

115

0,095

22

23

26

4135

19.06.2014

10

136

0,145

18

20

31

6180

16.06.2014

Таблиця 2

Вихідні дані для визначення суми зору і податкового боргу (ІІ квартал)

Варіант

S,

кв.м

L,

% МЗП

M,

днів

N,

днів

K,

днів

Y,

грн.

V,

дата

0

50

0,15

30

28

30

6000

28.08.2014

1

120

0,032

21

26

28

2100

29.08.2014

2

125

0,12

23

23

29

4300

02.09.2014

3

78

0,11

25

25

28

4350

12.09.2014

4

91

0,1

27

21

30

5190

10.09.2014

5

140

0,125

29

27

28

4460

08.09.2014

6

105

0,115

20

27

30

5000

06.09.2014

7

88

0,075

30

28

29

2510

03.09.2014

8

109

0,078

29

27

20

2890

23.09.2014

9

115

0,095

24

26

28

3730

18.09.2014

10

136

0,145

19

25

31

6260

19.09.2014

Таблиця 3

Вихідні дані для визначення суми зору і податкового боргу (ІІІ квартал)

Варіант

S,

кв.м

L,

% МЗП

M,

днів

N,

днів

K,

днів

Y,

грн.

V,

дата

0

50

0,15

31

21

23

5000

26.11.2014

1

120

0,032

30

24

22

1250

27.11.2014

2

125

0,12

25

23

30

4500

02.12.2014

3

78

0,11

27

28

29

4900

10.12.2014

4

91

0,1

20

26

27

4590

13.12.2014

5

140

0,125

29

28

28

3990

09.12.2014

6

105

0,115

28

28

31

4970

04.12.2014

7

88

0,075

30

22

26

2480

08.12.2014

8

109

0,078

27

27

27

3190

27.12.2014

9

115

0,095

22

25

29

4395

11.12.2014

10

136

0,145

28

28

28

7180

17.12.2014

Таблиця 4

Вихідні дані для визначення суми зору і податкового боргу (ІV квартал)

Варіант

S,

кв.м

L,

% МЗП

M,

днів

N,

днів

K,

днів

Y,

грн.

V,

дата

0

50

0,15

21

27

31

7100

27.02.2015

1

120

0,032

30

27

26

2000

28.02.2015

2

125

0,12

28

28

28

5340

07.03.2015

3

78

0,11

27

24

29

4000

10.03.2015

4

91

0,1

29

28

29

5170

11.03.2015

5

140

0,125

28

25

25

3670

09.03.2015

6

105

0,115

26

27

28

4150

13.03.2015

7

88

0,075

30

28

30

3300

06.03.2015

8

109

0,078

29

27

31

3190

20.03.2015

9

115

0,095

27

26

26

4005

17.03.2015

10

136

0,145

15

26

31

7000

14.03.2015


Лабораторний практикум № 7

з теми «Адміністрування ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів»

У процесі виконання  практикуму студенти повинні вміти:

самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань адміністрування ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів;

визначати базу оподаткування ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів;

правильно розраховувати суми податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті до бюджетів та державних цільових фондів.

Студенти повинні знати:

законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів;

порядок обчислення ресурсних, рентних та інших обов’язкових платежів;

правила заповнення та порядок подання до органів доходів і зборів податкової звітності;

відповідальність платників за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

збір за спеціальне використання води - загальнодержавний збір, який справляється за спеціальне:

а) використання води водних об'єктів;

б) використання води, отриманої від інших водокористувачів;

в) використання води без її вилучення з водних об'єктів для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

г) використання води для потреб рибництва;

Об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання (рис.15.1).

водокористувачі – суб’єкти господарювання, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів  (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів - загальнодержавний збір, який справляється як плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Порядок обчислення збору показано на рис. 15.2.;

лісові землі - земельні ділянки, на яких розташовані лісові ділянки;

нелісові землі - земельні ділянки, зайняті чагарниками, комунікаціями, сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами, малопродуктивними землями тощо;

Рис. 15.1. Об'єкт оподаткування збору за спеціальне використання води

лісокористувачі - юридичні, фізичні особи, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до договору довгострокового тимчасового користування лісами;

Рис. 15.2. Порядок обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів

земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Механізм розрахунку земельного податку показано на рис. 15.3.;

власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно;

землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами;

земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості;

землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей;

нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

Рис. 15.3. Механізм розрахунку земельного податку

добування корисних копалин - сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини;

корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки;

значні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин;

екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. Об'єкт та база оподаткування екологічного податку зазначені на рис. 15.4;

Рис.15.4. Об'єкт та база оподаткування екологічного податку

плата за користування надрами - це загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (рис. 15.5);

Рис. 15.5. Основні елементи плати за користування надрами

збір за користування радіочастотним ресурсом України - загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України. Елементи збору за користування радіочастотним ресурсом України можна представити рис. 15.6.

Рис. 15.6. Основні елементи збору за користування радіочастотним ресурсом України

Завдання 1

Адміністрування збору за спеціальне використання води

Промислове підприємство розташовано в басейні річок Приазов’я у своїй діяльності для потреб рибництва за І квартал поточного року використало водні об’єкти загальнодержавного значення.

Показники

10

11в

Згідно показників вимірювальних приладів забрано факт (куб. метрів)

з них:

23000

45000

32000

57000

47000

39000

27000

30000

63000

28000

76000

підземної води (куб. метрів)

18000

4000

20000

36000

33000

19500

10700

22000

46000

10700

53800

поверхневої води (куб. метрів)

14000

3000

9000

14000

12600

16700

15600

7100

15400

16500

21000

втрата підземної води на фільтрацію та випаровування (куб. метрів)

1000

2000

3000

7000

1400

3800

700

900

1600

800

1200

Установлений ліміт води (куб. метрів)

22000

15000

17000

32000

28000

23000

18000

12000

42000

11000

41000

У ході фінансово-господарської діяльності за за І квартал поточного року платником податків було виявлено факти не дотримання деяких норм податкового законодавства:

1. Після подання податкової декларації збору за спеціальне використання води  за І квартал виявилося, що внаслідок аварії у системах водопостачання підприємства у І кварталі звітного року було втрачено 100м куб. води, які помилково не були включені до податкової декларації за І квартал.

2. Головний бухгалтер підприємства самостійно виявляє заниження податкового зобов’язання та подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації.

Необхідно:

розрахувати суму збору за спеціальне використання води за І квартал;

визначити чи застосовуться фінансова відповідальність за податкові порушення;

заповнити податкову декларацію за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва Додаток Ж/2.

Методичні вказівки до вирішення

Збір за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування) та ставок збору.

Визначимо частку збору установленого ліміту води у фактичному використанні водних ресурсів (Ч),%

Ч=О ліміт : О факт *100%

Визначимо об’єм використання води в межах ліміту з урахуванням частки збору установленого ліміту водних ресурсів:

- з поверхневих вод:

Л поверхневих вод = О поверхневої води факт * Ч

 підземних вод:

Л підземних вод = О підземної води факт * Ч.

Визначимо частку збору установленого ліміту води у фактичному використанні водних ресурсів (Ч),%

Ч=2000 : 2300*100%=87%

Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:

33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води (п.325.5.1 ПКУ)

40,29 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води (п.325.5.2 ПКУ)

Розрахуємо суму збору за спеціальне використання води в межах установленого ліміту:

- з поверхневих вод:

Л поверхневих вод = 14000* 0.87*33.51:10000=40.82грн

 підземних вод:

Л підземних вод = 18000*0.87*40.29:10000=63.09грн

-втрата  підземної води на фільтрацію та випаровування (куб. метрів):

Л втрата=1000*0.87*40.29:10000=3.50грн

Розрахуємо суму збору за спеціальне використання води за перевищення ліміту води:

- з поверхневих вод:

З понад ліміт поверх.= ( О поверхневої факт - Л поверхневих вод)*Ставка поверх.*5:10000=(900 – 765)* 33.51 *5:10000=2.92 грн

 підземних вод:

З понад ліміт підзем.= ( О підземної факт - Л підземних вод)*Ставка підзем.*5:10000=(2000-1700)* 40.29 *5:10000=6.04грн

-втрата  підземної води на фільтрацію та випаровування (куб. метрів):

З понад ліміт  вт. підзем. =( О підземної факт - Л підземних вод)*Ставка підзем.*5:10000= (1000-870)*40.29*5:10000=2.62 грн.

Загальна сума збору за спеціальне використання води :

- з поверхневих вод:

З поверх. = Л поверхневих вод + З понад ліміт поверх.= 40.82+2.92=53.74грн

 підземних вод:

З підз.= Л підземних вод+ З понад ліміт підзем.= 63.09+6.04 = 69.13грн

-втрата  підземної води на фільтрацію та випаровування (куб. метрів)

З втрат= Л втрата+ З понад ліміт  вт. підзем.=3.50+2.62=6.12 грн

Загальна сума збору за спеціальне використання води: Зв=53.74+69.12+6.12=128.98 грн

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства: звернути увагу: ст.50., пункт 50.1., підпункт б, 2 абзац


Завдання 2

Адміністрування плати за землю

Підприємство протягом податкового періоду - календарного року мало земельну ділянку, яка знаходиться на території населеного пункту м. Феодосія розташованого на південному узбережжі Автономної Республіки Крим. Нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено.

Крім того, підприємство мало у власності земельну ділянку сільськогосподарських угідь - багаторічні насадження. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки проведено.

Показники

10

11в

Земельна ділянка, кв.м.

530

750

320

470

490

520

670

380

630

280

760

Кількість населення,тис.

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

Термін користування, років

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Земельні ділянки, багаторічні насадження, га

500

730

480

850

790

870

420

640

830

360

940

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: багаторічні насадження, за1га, грн.

2600

4300

3700

5100

2800

3400

2600

1700

2900

3200

3500

У ході фінансово-господарської діяльності за податковий період-календарний рік платником податків та податковим органом на підставі даних державного земельного кадастру було виявлено факти порушення податкового законодавства, а саме:

1.Невірно розраховано суму плати за землю (менше на 154 грн). Помилка виявлена головним бухгалтером та вказана в уточнюючій декларації;

2.Подано несвоєчасно (пізніше на 3дні)декларацію плати за землю.

Необхідно:

розрахувати плату за землю за базовий податковий рік;

визначити чи застосовуться фінансова відповідальність за податкові порушення;

заповнити податкову декларацію плати за зелю (Додаток Ж/3).

Методичні вказівки до вирішення

Розрахунок плати за землю проведемо за формулою:

Пз = Гоц*Спз*Пзд*К*Т,

де Пз─ плата за землю;

Гоц ─ грошова оцінка земельної ділянки;

Спз ─ ставка плати за землю;

Пл ─ площа земельної ділянки;

К ─ система коефіцієнтів, що застосовуються під час розрахунку плати за землю для конкретної земельної ділянки;

Т ─ період, протягом якого відбувалося володіння (користування) земельною ділянкою в розрахунковому році

1.Оскільки грошова оцінка земельної ділянки не встановлена, то ставка плати за землю визначається залежно від кількості населення місцевості, на якій розташована ділянка. Для груп населених пунктів із кількістю населення від 100 до 250 тис. чоловік ставка податку становить 1.97грн за 1 кв. м

2. Площа земельної ділянки становить 530 кв. м

3.Населений пункт розташовано на території південного узбережжя Автономної Республіки Крим, тому для розрахунку плати за землю використовується коефіцієнт 3.

4. Користування землею відбувалося протягом року.

Плата за землю за податковий календарний рік дорівнює:

ПЗр=1.97*530*3*1=3132.3 грн

Плата за землю за податковий календарний місяць дорівнює:

ПЗм =3132.3:12=261.03 грн

Cтавки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для багаторічних насаджень - 0,03% (ст..272, п.272.1.2. ПКУ)

Пз =Нг*Ст*Пл,

де Нг - нормативна грошова оцінка

Розрахуємо плату за землю для багаторічних насаджень за податковий календарний рік:

ПЗр=2600*0.03%*500:100%=390 грн

Плата за землю за податковий календарний місяць дорівнює:

ПЗм=390:12=32.5грн

Розрахуємо загальну суму плати за землю:

Зпз=3132.3+390=3422,3грн

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства: 1.Звернути увагу: ст.50., пункт 50.1., підпункт б, 2 абзац ПКУ.

2. Звернути увагу: ст.120,пункт 120.1. ПКУ.

Завдання 3

Адміністрування збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Підприємство, яке розташоване на території Волинської області, на підставі виданого лісорубного квитка в 3 кварталі звітного податкового періоду здійснило такі операції:

заготовлена деревина в порядку рубок головного користування основних лісових порід;

заготовлена деревина під час проведення заходів, щодо поліпшення якісного складу лісів неосновних лісових порід;

заготівля побічних лісових користувань-дикорослих плодів;

заготівля побічних лісових користувань-грибів;

заготівля другорядних лісових матеріалів.

Показники

10

11в

1.Деревина,заготов-лена в порядку рубок головного користування основних лісових порід:

1.1.Сосна:

1розряд, ділова

(без кори), велика,

1пояс, куб. м

700

2640

3900

1400

4600

3650

2780

1920

2680

3976

900

1.2.Модрина:

2розряд, ділова

(без кори), середня,

2 пояс, куб. м

650

480

643

765

760

986

487

543

912

734

807

1.3.Ялина:

3 розряд ділова,

(з корою), дрібна, 1пояс, куб. м

750

806

582

650

730

820

958

204

693

937

782

2.Деревина заготовлена під час проведення заходів:щодо поліпшення якісного складу лісів неосновних лісових порід:

2.1.Самшит:

1розряд, ділова

(без кори), велика,

1пояс, куб. м

300

400

830

530

964

380

420

754

610

870

590

2.2.Горіх:

4розряд, ділова

(без кори), середня,

2 пояс, куб. м

450

965

532

654

835

796

865

939

910

830

490

2.3.Каштан:

3розряд, ділова

(без кори), велика,

1пояс, куб. м

800

943

521

689

970

490

648

876

259

559

378

3.Заготівля побічних лісових користувань-дикорослих плодів:

3.1.Чорниця, кг

2000

3600

5300

3880

2700

4700

6900

8400

7540

5800

7700

3.2.Брусниця, кг

8000

7800

9400

7300

6900

3000

5900

4700

9440

7430

7490

3.2.Журавлина, кг

3400

3000

8000

5000

60000

4000

7000

2800

8900

6800

7900

4.Заготівля побічних лісових користувань-грибів:

4.1.Білі, кг

5600

7500

8900

3700

8500

9700

5900

5890

6960

4856

4660

4.2.Лисички, кг

9700

7600

4700

8300

4690

9604

3267

8723

9472

9557

4532

4.3.Інші

(в т.ч.польський гриб, маслюки, маховики, опеньки, зелениці), кг

1200

6548

9054

7805

4809

7309

6389

5408

2356

4287

3476

5.Заготівля другорядних лісових матеріалів:

5.1.Сік березовий, л

9000

7900

5800

5390

7480

6830

9470

4890

2590

4390

3509

5.2.Новорічні ялинки, штук

5000

6000

8000

9990

6690

5490

7880

3480

5408

34290

4530

5.3.Корінь, кора, плоди (супліддя),

бруньки, кг

4600

9807

4720

6380

3905

6500

8780

3280

5700

9087

7690

У ході фінансово-господарської діяльності за податковий період платником податків та  податковим органом було виявлено факти не дотримання деяких норм податкового законодавства:

1. Лісокористувачем заготовлена  деревина в порядку рубок головного користування основних лісових порід лише 80% від його загального обсягу, зазначеного в спеціальному дозволі. На підставі  фактичних даних підприємством  було проведено розрахунок збору до бюджету.

2. Помилка виявлена головним бухгалтером та вказана в уточнюючій декларації  з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації.

Необхідно:

розрахувати суму суму збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

визначити чи застосовується фінансова відповідальність за податкові  порушення;

заповнити податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів (Додаток Ж/4).

Методичні вказівки до вирішення

Розрахунок  збору за спеціальне використання лісових ресурсів проведемо за формулою:

1.Деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування основних лісових порід:

ЛРд = Обсяг деревини * Ставка за 1 щільний куб. метр деревини

2. Деревина заготовлена під час проведення заходів:щодо поліпшення якісного складу лісів неосновних лісових порід:

ЛРз = Обсяг деревини * Ставка за 1 щільний куб. метр деревини

3. Заготівля побічних лісових користувань - дикорослих плодів

ЛРп = Обсяг плодів* Ставка за 1кг плодів

4. Заготівля побічних лісових користувань-грибів:

ЛРг = Обсяг грибів* Ставка за 1кг грибів

5. Заготівля другорядних лісових матеріалів:

ЛРлм = Обсяг лісових матеріалів* Ставка (кг, л, шт, т) лісових матеріалів

Проведемо розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів:

1.Деревина, заготовленої в порядку рубок головного користування основних лісових порід:

1.1Сосна:  ЛРд=700*85.64=59948 грн

1.2.Модрина:  ЛРд=650*33.26= 43069 грн

1.3.Ялина:  ЛРд=750*10.36= 7770 грн

Загальна сума збору =110 787 грн

2.Деревина заготовлена під час проведення заходів:щодо поліпшення якісного складу лісів неосновних лісових порід:

2.1.Самшит:  ЛРз=300*395.22=118566 грн

2.2.Горіх:  ЛРз=450*77.24=34758 грн

2.3.Каштан: ЛРз=800*51.41=41128 грн

Загальна сума збору= 194452 грн

3.Заготівля побічних лісових користувань-дикорослих плодів (ставки наведено в Додатку):

3.1.Чорниця: ЛРп=2000*8.8коп=176 грн

3.2.Брусниця: ЛРп=8000*6.6коп=528 грн

3.3.Журавлина: ЛРп=3400*7.65коп=260.1 грн

Загальна сума збору=964.1 грн

4.Заготівля побічних лісових користувань-грибів(ставки наведено в Додатку):

4.1.Білі: ЛРг=5600*30.71коп=1719.76

4.2.Лисички:  ЛРг=9700*23.05коп=2235.85

4.3. Інші (в т.ч.польський гриб, маслюки, маховики, опеньки, зелениці):

ЛРг =1200*7.65=91.8

Загальна сума збору=4047,41

5.Заготівля другорядних лісових матеріалів(ставки наведено в Додатку):

5.1.Сік березовий: ЛРлм =9000*4.4коп=396 грн

5.2.Новорічні ялинки: ЛРлм=5000*6.6коп=330 грн

5.3. Корінь, кора, плоди (супліддя),бруньки: ЛРлм=4600*28.30коп=1288 грн

Загальна сума збору=2014 грн

Загальна сума збору за спеціальне використання лісових ресурсів:

Злр= ЛРд+ ЛРз+ ЛРп+ ЛРг+ ЛРлм

Злр=110 787+194452+964.1+4047,41+2014=312264.51грн

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства:

1.Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, збір обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі( п.333.2. ПКУ).

2. Звернути увагу: ст.50., пункт 50.1., підпункт б, 2 абзац ПКУ.


Лабораторний практикум № 8

з теми «Особливості адміністрування податків та зборів при застосуванні спеціальних податкових режимів»

У процесі виконання  практикуму студенти повинні вміти:

самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань застосування спеціальних податкових режимів;

визначати базу оподаткування єдиного податку та ФСП;

правильно розраховувати суми податків, що підлягають сплаті до бюджетів.

Студенти повинні знати:

законодавчо-нормативну базу з питань застосування спеціальних податкових режимів;

порядок обчислення єдиного податку та фіксованого сільськогосподарського податку;

правила заповнення та порядок подання до органів доходів і зборів податкової звітності;

відповідальність платників за порушення чинного податкового законодавства України.

Логічно-тезовий виклад теоретичних питань, які є основою для виконання практичних завдань.

Рис. 16.1 Платники фіксованого сільськогосподарського податку

Рис. 16.2 Особливості сплати платниками ФСП окремих податків і зборів

Рис. 16.3 Елементи збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками.

Рис. 16.4 Елементи збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природній газ для споживачів усіх форм власності.

Завдання 1

Підприємець, який є платником єдиного податку п’ятої групи і при цьому не є платником ПДВ, за ІІІ квартали отримав дохід у розмірі А грн, а також додатково отримав Б грн. як плату за свої послуги.

Складаючи декларацію за ІІІ квартали підприємець виявив, що в декларації за півріччя неправильно відображено суму отриманого доходу. Було прийнято рішення виправити помилку в поточній декларації. Задекларований дохід за півріччя становив В грн, а в поданій раніше декларації зазначено Г грн.

Необхідно:

- розрахувати суму єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками  ІІІ кварталу 2013 року;

- врахувавши самостійне виправлення виявленої помилки визначити уточнену суму податку, яка підлягає перерахуванню в бюджет та суму штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки (врахувавши той факт, що платник податку виправляє помилку в поточній декларації, а не подає уточнюючу);

- заповнити податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця за за ІІІ квартал 2013 року (Додаток К/1).

     значення

варіант

А

Б

В

Г

0

850000

7600000

7000000

5200000

1

960000

860000

660000

440000

2

730000

660000

720000

660000

3

960000

850000

440000

320000

4

1200000

650000

980000

670000

5

860000

960000

690000

480000

6

790000

620000

840000

350000

7

750000

820000

830000

250000

8

870000

760000

760000

490000

9

840000

950000

740000

440000

10

830000

970000

680000

620000

Методичні вказівки до розв’язання

Необхідною умовою діяльності підприємця на п'ятій групі не перевищення обсяг доходу 20000000 гривень;

Розрахуємо суму доходу платника за звітний період. Дохід склав 8450000 грн (850000 грн+7600000 грн), тобто наш платник податку дотримався необхідної умови. Сума податку становитиме 845000 грн  (8450000 грн* 10%/100%). Так як за попередній звітний період було нараховано податок у розмірі 700000 грн (7000000 грн * 10%*/100%), то сума податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками ІІІ кварталу 2013 року становитиме 145000 грн (845000грн-700000грн).

Складаючи декларацію за ІІІ квартали підприємець виявив, що в декларації за півріччя неправильно відображено суму отриманого доходу. Зазначена сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету становила 520000 грн (520000 грн * 10%/100%), а збільшена сума податку, яка підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з виправленням помилки в поточній декларації склала 180000 грн            (700000 грн – 520000 грн).

Відповідно до п 50.1. Податкового кодексу України у разі якщо у майбутніх податкових періодах  платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Маємо, що наш платник податку сплатив штраф у розмірі:

Штраф = 18000,00 грн * 5% /100% = 9000 грн

Відповідно до 294.1. Податкового кодексу України податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал.

Граничний строк подання декларації за  ІІІ квартал 2013 року 11 листопада 2013 року.

Відповідь: платник податку сплатить податок у розмірі 145000 грн та штраф  у розмірі 9000 грн за виправлення помилки, яка була в здійснена в ІІ кварталі.

Завдання 2

Платник єдиного податку четвертої групи (не є платником ПДВ) у першому кварталі 2013 року здійснив наступні господарські операції:

- отримано попередню оплату за товари А грн;

- відвантажено товари покупцеві  Б грн;

- отримано товари на відповідальне зберігання В грн;

- використано у власній діяльності частину товарів, переданих на відповідальне зберігання Г грн;

- отримано поворотну фінансову допомогу строком на півроку Д грн

У другому кварталі 2013 року здійснив такі операції:

- відвантажено товари покупцеві Ж грн;

- отримано оплатку від покупця З грн;

- закрито розрахунки з покупцем І грн;

- списано кредиторську заборгованість, за якої минув строк позовної давності      К грн

У третьому кварталі 2013 проведено такі операції:

- отримано попередню оплату від покупця на суму Л грн (у тому числі ПДВ);

- відвантажено товари покупцеві М грн;

- отримано оплату від покупця Н грн (у тому числі ПДВ);

- отримано короткостроковий кредит банку П грн;

- отримано оплату від покупця за автомобіль  у сумі Р грн (без ПДВ).

Бачимо, що у другому кварталі платник податку перевищив «групове» обмеження щодо доходу і з третього кварталу перейшов на роботу в шостій групі, ставши платником ПДВ.

Платник податку подав податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи за півріччя, 9 місяців відповідно 9 серпня 2013 р. та 15 листопада 2013 р.

Необхідно:

- розрахувати суму єдиного податку за податкові (звітні) квартали (півріччя, 9 місяців);

- заповнити податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи за звітні квартали ( півріччя, 9 місяців) (Додаток К/2).

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

І

К

Л

М

Н

П

Р

0

2000000

3000000

2500000

1500000

5000000

2000000

3000000

2000000

500000

3600000

6000000

2400000

100000

30000

1

1560000

6350000

2300000

1000000

3650000

3680000

2800000

2500000

700000

4800000

7500000

3600000

200000

50000

2

1200000

2000000

4700000

2300000

3740000

1470000

1860000

2560000

860000

1200000

4500000

3200000

500000

80000

3

2600000

3680000

1200000

1400000

2860000

8520000

1490000

4850000

470000

2400000

4900000

1200000

600000

7420

4

1400000

2450000

3800000

2650000

1490000

2580000

1250000

9630000

600000

4800000

8500000

4200000

300000

4620

5

1700000

5890000

6800000

1960000

7630000

3690000

3520000

7450000

700000

3600000

6200000

5400000

400000

8520

6

1800000

3680000

7900000

1820000

5290000

9630000

4620000

9540000

900000

4200000

3500000

3000000

800000

4960

7

1460000

1960000

4600000

1760000

8420000

6450000

4960000

1250000

750000

3000000

4700000

3600000

300000

8530

8

950000

7590000

8300000

1460000

4690000

1950000

3600000

3650000

680000

4800000

6500000

1200000

400000

1230

9

1500000

8410000

8800000

2800000

1360000

3570000

1650000

7668000

720000

5400000

8500000

3600000

500000

7620

10

1630000

7960000

5900000

2200000

7850000

2490000

1780000

1860000

90000

3600000

8800000

2400000

100000

7900

Методичні вказівки до розв’язання

У першому кварталі 2013 року у підприємства крім основної реалізації виник оподатковуваний дохід щодо безоплатно отриманих товарів, до яких згідно з п. 292.3 ПКУ належать товари, взяті на відповідальне зберігання і використані платником єдиного податку у власній діяльності (отримано 2500000 грн, а використані       1500000 грн). Поворотна фінансова допомога (5000000 грн) не включається до доходу, якщо її отримали і повернули протягом 12 місяців з дня її отримання (пп. 3 п. 292.11. ст.. 292 ПКУ).

Отже, загальна сума доходу, що оподатковується за базовою ставкою (5%) за перший квартал 2013 року становив: 2000000 грн + 1500000 грн = 3500000 грн, а сума податку за І квартал 2013 року становила: 3500000 грн*5% / 100% = 175 000 грн.

У другому кварталі 2013 р. отриману оплату від покупця (3000000 грн) необхідно включати до податкового регістру двома сумами, оскільки на дату отримання такої оплати оподатковуваний дохід підприємства за перший квартал становив 3,5 млн грн., а граничний розмір доходу для четвертої групи  – 5 млн грн. Отже, з отриманих 3 млн грн. 1,5 млн грн. було включено до об’єкта оподаткування єдиним податков за ставкою 5 % (базова ставка для неплатника ПДВ), а інші 1,5 млн грн. (3 млн грн.- 1,5 млн грн. = 1,5 млн грн) – до об’єкта оподаткування за подвійною ставкою – 10% (пп.1 п.293.5. ст. 293 ПКУ).

Окрім того, до об’єкта оподаткування цього звітного періоду потрапила і сума списаної кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (500000грн). Включення цієї суми до оподатковуваного доходу зазначено в п.292.3. ст. 292 ПКУ.

У податковому регістрі другого кварталу цю суму необхідно відобразити як дохід, що оподатковується за подвійною ставкою 10%, оскільки у цьому звітному періоді підприємство вже перевищило допустимий обсяг доходу для четвертої групи – 5 млн грн. і вирішило перейти на сплату податку на умовах шостої групи з третього кварталу (пп.1 п.293.5. ст.. 293, пп.2 пп298.2.3. ст.. 298 ПКУ).

Так як податкова декларація з єдиного податку для платників шостої групи складається наростаючим підсумком (п. 296.7. ст. 296 ПКУ), то загальна сума доходу за ІІ квартал 2013 року становила 7000000 грн (35000000 грн (І квартал)+15000000 (ІІ квартал) + 2000000 грн (сума доходу, що перевищує обсяг доходу)), а сума податку за ІІ квартал становила: 5000000 грн *5% / 100% + 2000000 *10% / 100% = 450000 грн.

Отже, сума єдиного податку, що підлягає сплаті за результатами другого кварталу 450000 грн – 175000 грн = 275000 грн

У третьому кварталі 2013 року підприємство стало платником6

- єдиного податку шостої групи, тому дохід від реалізації включається до оподаткововуваного доходу за базовою ставкою – 7%;

- ПДВ, тому всі пов’язаніз реалізацією товарів суми, що надходять на поточний рахунок, включаються до податкового обліку без ПДВ згідно з пп.7 п.292.11 ст. 292 ПКУ (3600000 грн, 2400000 грн).

Отримано короткостроковий кредит (100000 грн) не включається до оподатковуваного доходу згідно з п.3 п.292.11 ст. 292 ПКУ.

Маємо, загальна сума доходу за ІІ квартал 2013 року становила 5030000 грн, (3600000-3600000*20%/120% + 2400000-2400000*20%/120%+30000), а сума податку за ІІІ квартал 2013 року становила: 5030000 грн*7% / 100% = 352100 грн.

Відповідно до 294.1. Податкового кодексу України податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал.

Граничний строк подання декларації за  півріччя 2013 року -09 серпня 2013 р. та 9 місяців – 11 листопада 2013 року.

Відповідно до ПКУ п. 120.1. неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідь: платник податку до 20 листопада 2013р. разом зі сплатою єдиного податку у розмірі 352100 грн  повинен сплатити штраф у розмірі 170 грн.

Завдання 3

Сільськогосподарське підприємство для ведення товарного сільгоспвиробництва в межах території одного органу місцевого самоврядування (за місцем своєї реєстрації) має у власності сільськогосподарські угіддя:

ріллю площею А га (нормативна грошова оцінка 1 га — Б грн.),

багаторічні насадження площею В га (нормативна грошова оцінка       1 га — Г грн.).

Загальна сума податку на рік за ці сільськогосподарські угіддя  (ріллі та багаторічних насаджень) становить Д грн.

18 липня 2013р. платником податку самостійно виявлено помилку, що полягає у заниженні податкового зобов’язання.

Сільськогосподарське підприємство для ведення товарного сільгоспвиробництва в межах території одного органу місцевого самоврядування (за місцем своєї реєстрації) має ще одну земельну ділянку під сіножатями площею Ж га (нормативна грошова оцінка 1 га — І грн.) на правах оренди за договором із органом місцевого самоврядування з 1 січня 2013 р., яку не задекларувало у звітній декларації.

одиниці виміру

га

грн

га

грн

грн

га

грн

значення

варіант

А

Б

В

Г

Д

Ж

І

0

240,7000

1650,00

42,0000

13927,00

1122,17

215,0000

1842,00

1

460,8000

1720,00

89,0000

12000,00

2150,06

960,0000

2600,00

2

650,6000

1500,00

230,0000

18630,00

5320,26

520,0000

5620,00

3

360,0000

2500,00

250,0000

14650,00

4646,25

590,0000

3000,00

4

600,0000

2630,00

546,0000

16000,00

10229,40

445,0000

8962,00

5

1250,0000

1820,00

145,0000

17000,00

5631,00

860,0000

1760,00

6

1300,0000

1670,00

190,0000

13560,00

5575,26

760,0000

5862,00

7

820,0000