Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Пароутворення Випаровування і кипіння

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Питання до екзамену з загальної фізики для 2 курсу

з спеціальностей ТМ, ТТ, ЕМ

1. Пароутворення. Випаровування і кипіння. Питома теплота пароутворення.

2. Електричний струм у напівпровідниках. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Робота напівпровідникового діоду.

3. Боровська теорія атому водню. Закономірності в атомних спектрах. Формула Бальмера.

4. Загальний закон Ома в інтегральній формі. Правила Кірхгофа розрахунку електричних кіл. Термоелектронна емісія.

5. Число зіткнень молекул ідеального газу. Довжина вільного пробігу. Рівняння Р. Майєра для теплоємкостей ідеального газу.

6. Електричний струм у електролітах. Носії заряду в електролітах. Електроліз, закони електролізу Фарадея.

7. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів. Зв'язок потенціала і напруженості електростатичного поля.

8. Рух точки по колу. Кутові характеристики руху. Зв'язок кутових і лінійних характеристик руху. Частота і період обертання. Кінематичні рівняння при рівномірному та рівноприскореному русі по колу.

9. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закони Біо-Савара-Лапласа.

10. Типи магнетиків. Діа-, пара-, феромагнетики. Гістерезис, його використання у техніці.

11. Гармонічні коливання. Додавання коливань, геометричний та аналітичний методи.

12.Робота і потужність. Потенціальна і кінетична енергії. Консервативні сили і системи. Закон збереження повної механічної енергії.

13. Магнітний потік. Робота при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі.

14. Матеріальна точка. Система відліку. Векторний спосіб завдання руху точки. Кінематичні характеристики руху, радіальна та трансверсальна компоненти швидкості та прискорення.

15. Теплове розширення і теплоємність твердих тіл. Зв'язок між об’ємним, пласким та лінійним розширенням тіл.

16.Теплоємність. Питома і молярна теплоємність. Адіабатичний процес, рівняння Пуассона.

17. Постійний електричний струм. Сила струму. Вектор густини струму. Електрорушійна сила.

18. Магнітне поле. Магнітна взаємодія струмів. Правила буравчика та лівої руки. Сила Ампера та Лорентца, зв'язок між ними.

19. Прямі та зворотні процеси з ідеальним газом. Цикл Карно, ККД циклу Карно. Теплові двигуни.

20. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки. Робота при зміненні об’єму газа.

21. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Самоіндукція. Індуктивність.

22. Циклічні процеси у термодинаміці. Оборотні та необоротні процеси. Другий початок термодинаміки.

23. Провідники у електричному колі. Конденсатори. Електроємність провідників і конденсаторів. Енергія електричного поля.

24. Поступальний та обертальний рух абсолютно твердого тіла. Момент інерції, теорема Гюйгенса-Штейнера. Кінетична енергія тіла що обертається навколо нерухомої вісі.

25. Інтерференція світла і методи її спостереження. Умови з’явлення максимумів та мінімумів освітленості.

26. Момент сили і момент імпульсу. Рівняння моментів, закон збереження моменту імпульсу. Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої осі.

27. Електричне поле і електричний заряд. Закони Кулона та збереження заряду.

28. Продольні і поперечні хвилі. Рівняння плоскої механічної хвилі. Інтерференція світла. Стоячі хвилі.

29. Закон Ома для ділянки кола та для повного кола. Опір провідників проходженню електричного струму. Питомий опір провідника.

30. Рівняння стану ідеального газу. Основні газові закони. Закон Авогадро, і Дальтона.

31. Електричні коливання. Контур Томсона. Вільні незатухаючі коливання в контурі.

32. Механічні коливання. Амплітуда, частота, період і фаза коливань. Рівняння гармонічних коливань. Швидкість та прискорення точки при коливальному русі.

33. Потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.

34. Тонкі лінзи, сферичні та плоскі дзеркала. Формули тонкої лінзи та сферичних дзеркал. Побудова зображення у лінзах і дзеркалах.

35. Закон ома у диференціальній формі. Закони Кірхгофа для постійного струму.

36. Ентропія. Другий початок термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван дер Ваальса.

37. Робота і потужність. Закон збереження механічної енергії. Абсолютно пружній та непружній удари. Кількісна характеристика енергії руйнування при непружньому зіткненні.

38. Згасаючі та вимушені коливання, їх рівняння. Резонанс та його використання у техніці.

39. Ізопроцеси з точки зору першого початку термодинаміки. Третій початок термодинаміки. Теорема Нернста.

40. Механіка рідин та газів. Закони гідростатики. Закон Архімеда та Бернуллі.

41. Дифракція, поляризація та дисперсія світла. Дифракційна решітка.

42. Напруженість електричного поля. Теорема Остроградського - Гаусса для електростатичного поля. Електричний диполь та його поле.

43. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції.

44. Ступені свободи молекул. Внутрішня енергія ідеального газу. Співвідношення теплоємностей газу при постійних тиску та об’ємі.

45. Фотоелектричний ефект. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

46. Момент імпульсу механічної системи. Закон збереження моменту імпульсу механічної системи.

47. Кристалічний стан речовини. Кристалічні решітки, типи зв’язку між молекулами в них.

48. Електромагнітне поле. Теорія Максвелла. Електромагнітні хвилі у вакуумі.

49. Теплове випромінювання та його особливості. Закон Кірхгофа. Формула Планка.

50. Види руху твердого тіла. Миттєва вісь обертання. Рівняння обертального руху.

51. Агрегатні стани речовини. Характеристика агрегатних станів з точки зору розподілу внутрішньої енергії. Рівняння теплового балансу багатофазової системи.

52. Електричні коливання. Диференціальне рівняння власних коливань у контурі.

53. Кінетична енергія системи точок та твердого тіла. Імпульс системи матеріальних точок та теорема про його зміну у часі. Закон збереження імпульсу.

54. Змінний струм. Омічні та реактивні опори. Закон Ома для змінного струму.

55. Геометрична хвильова та квантова оптика. Властивості світлових хвиль.

56. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса і імпульс. Поняття про силу. Другий та третій закони Ньютона.
1. Буддизм и исмаилизм точки пересечения и линии сопоставления
2. Цивільний захист для всіх спеціальностей за освітньокваліфікаційними рівнями спеціаліст.
3. Тепловой расчёт котла БКЗ-420-140НГМ
4. Кризис и падение республики в Римском праве
5. Gypsy Hertwv 03-50New 00-03-50Kene Is It ny Wonder
6. азимутальные; стадиометрические; гониометрические
7. Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и моделей линейного программирования
8. Статья Школьная дезадаптация
9. А На берегу Каспийского моря
10. 14 01 2003 г
11. Причины изменения активности АНС
12. Перед горнодобывающей промышленностью СССР стоят задачи интенсификации добычи и переработки минерального
13. Fncy meeting you here sid Mr
14. тематизация наук 2
15. Виробництво мікрокапсул у фармацевтичному виробництві
16. Уголовное право Фамилия Демина Имя А
17. Лабораторная работа 4 Создание таблиц 1 Цель работы В данной лабораторной работе рассматривается
18. задание 13
19. Государственное управление земельными ресурсами от лица Правительства Российской Федерации осуществляют
20. ВАРІАНТ 4 Теоретичні завдання 1