Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ОСУХОМЛИНСЬКОГО Кафедра українськ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


                             

 

           МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

                                     імені  В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

                                                   Кафедра української літератури і методики навчання

      ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

                                               З ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА

               Для студентів спеціальності 6.020303. Філологія. Українська мова і література

                (третій і четвертий курс денної форми навчання, групи 301, 341, 401, 411, 441 )

                                         Автор: СТАРОВОЙТ Л.В, кандидат

                         філологічних наук, доцент кафедри української літератури і

                          методики навчання

Затверджено    на засіданні кафедри                                                  03 вересня 2013 року

                                                         МИКОЛАЇВ  -  2013

         РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ СТУДЕНТИ

                                     за різні види робіт:

Поточне тестування під час лекційних занять  ---5 балів х 5тестів =  25 балів

Відповіді на практичних заняттях --------5 балів х  5 занять =   25 балів

Комп’ютерна презентація відповіді на практичному занятті  ( за бажанням студента) – 5 балів за кожну

Перевірка змісту прочитаних текстів --------------10 балів

Самостійні роботи--------------------------- 10балів х 2 роботи    =  20 балів

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат)          – 1 =  30 балів

Модульна контрольна робота    1       ----------------------------              90 балів

РАЗОМ     за 1 модуль (два кредити )------------------------------- 200 балів

Практичні заняття з курсу «Літературне краєзнавство»

Практичне заняття № 1

Тема: Література і театр на теренах сучасної Миколаївщини: від античності до кінця ХІХ століття.

План заняття:

Початки літературно-театральної творчості в кіммерійсько-скіфські та ольвійські часи.

Фольклор Південного Прибужжя.

Витоки літературного життя Миколаєва.

Театр Корифеїв і Миколаївщина.

    5 .           Внесок  С.Черкасенка в розвиток української поезії та драматургії.

  1.          Поезія Л.Василевської-Березіної: мотиви та образи.
  2.  Творчість для дітей С.Черкасенка та Дніпрової Чайки

                         ЛІТЕРАТУРА:

Бойченко В.П. З історії словесності Південного Прибужжя: навчальний посібник для студентів та учнів  /Валерій Бойченко. – Миколаїв: ТОВ ВІД, 2005. – С.7 -42.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія. Сьогодення та перспективи розвитку. Миколаївська обл.. /ред..рада вид. В.Г.Кремень та ін..; редкол.тому: В.Д.Будак та ін.. – К.: Знання України, 2010, С.38 -47; С.74 – 85.

3.Дніпрова Чайка. Вибрані твори / Дніпрова Чайка – К.: Дніпро,  1987.–279 с.

 4.Ковальова О.Ф. Українська народна творчість Південного Прибужжя / Ковальова О.Ф.. Миколаїв: Іліон: 2006. - 528 с.

 5.Ковалева О., Чистов В. Очерки культуры Южного Прибужья (от истоков до начала хх века): кН. Первая : из прошлого культурной жизни на Николаевщине / О.Ф.Ковалева, В.П.Чистов. – Николаев: «Тетра», 2000. – 236 с.

6.Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник-хрестоматія / укл.Н.Огренич. – Миколаїв: Шамрай, 2003.- 212 с.

7.Мишанич О. Повернення. Літературно-критичні статті і нариси. – К.: Обереги, 1993. – 119 с.

8.Ржепецький Л.А. Дніпрова Чайка: відома і невідома / Леонід Ржепецький. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 64 с.

 9. Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали для курсу літературного краєзнавства. /Л.В.Старовойт. Миколаїв: Іліон, 2007. – 132 с.

10.Черкасенко С. Ф. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1991.

                                         Практичне заняття № 2 -3

Тема: Проблематика та жанрово-стильове багатство доробку прозаїків Миколаївщини (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)

                                                         План:

1.Прозова творчість письменників, вихідців із Миколаївщини:

1.1 Жанрово-стильове багатство прози О.Сизоненка;

1.2  Фантастична проза О.Бердника;

1.3. Проблематика прозового доробку В. Жадька.

2.Миколаївщина у прозовій спадщині І.Григурка: романи «Ватерлінія», «Червона риба».

3.Ідейно-художні особливості прозового доробку М.Божаткіна.

4. Образ сучасника в повістях і романах А.Малярова.

                                     Література                                                                

Бердник О.   Зоряний корсар. Фантастичний роман. – К.: Рад. письменник, 1971. - 364 с.

                 2.Божаткин М. «Краб» уходит в море: Роман / Михаил Божаткин. - К.:  

           Дніпро,   1985. -  558с.   

                 3.Григурко І. Ватерлінія / Іван Григурко. - К.: Рад. письменник, 1982.– 335 с.

                   4.Григурко І. Червона риба /Іван Григурко. – К.: Рад. письменник,  1984. – 231 с.

                   5. Жадько В. Благословенне Святим Миколаєм / Віктор Жадько. – К.: Департамент, 2000. – 2003. – 564 с.

                  6. Маляров А.А. Избранное / Анатолий Маляров. Николаев: Илион, 2013. – 322 с.

          7.. Сизоненко О. Білі хмари / Олександр Сизоненко. Вибрані твори: У 2 т. Оповідання, повісті. Романи. Т.І. – К.: Дніпро,  1983. – 326 с.

           8.Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник-хрестоматія / укл.Н.Огренич. – Миколаїв: Шамрай, 2003.- 212 с.

            9.Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали для спецкурсу з літературного краєзнавства / Л.В. Старовойт. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 132 с.

Практичне заняття № 4

Мотиви і образи лірики М.Вінграновського та Б.Мозолевського

План:

Гуманістичний пафос лірики М.Вінграновського. Образ ліричного героя. Інтимна лірика поета.

Поетика лірики М.Вінграновського та її версифікайне багатство.

Б.Мозолевський – археолог і поет. Провідні мотиви лірики збірок «І мить як вік», «Дорогою стріли».

Література:

Вінграновський М. Вибрані  твори в 3 т. Т.1. Поезії / Микола Вінграновський . – Тернопіль: Богдан, 2004. – 400 с.

Мозолевський Б. І мить як вік / Борис Мозолевський. – К.: Дніпро, 1986. – 174 с.

Мозолевський Б. Дорогою стріли: Поезії. / Борис Мозолевський – К.: Рад письменник, 1991. – 92 с.

Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник-хрестоматія / укл.Н.Огренич. – Миколаїв: Шамрай, 2003.- 212 с.

Салига Т. Поет – це слово, це його життя / Тарас Салига // Вінграновський М. Вибрані твори  у трьох томах. Т.1.Поезії.1954 – 2003. - Тернопіль: Богдан, 2004. – С. 5 – 54.

Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали для спецкурсу з літературного краєзнавства / Л.В. Старовойт. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 132 с.

Шкварець В.П. Борис Миколайович Мозолевський: життя, творчість.  Навчальний посібник / В.П.Шкварець. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 244 с.

Практичне заняття № 5

Миколаївська поетична школа. Мотиви і образи лірики Д.Кременя

                                План:

Поетична творчість літераторів Миколаївщини: загальна характеристика творчого доробку В.Бойченка, П.Глазового, Е.Январьова, В.Качуріна, В.Пучкова.

Особливості композиції, стилю, поетичні образи збірок «Пектораль», «Елегія троянського вина», «Полювання на дикого вепра», «Замурована музика» Д.Кременя.

Література

        1. Бойченко В.Хай Вам засяє любов. Поезії та переклади / Валерій Бойченко. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2010 – 388 с.

Глазовий П. Сміхологія. Книга для всіх, кому любий сміх/ Павло Глазовий . К.: Дніпро, 1989. – 575 с.

Дзюба Іван, Дмитро Кремінь: Розмова з добою на краю прірви. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: www poetryclub.com.ua.

4.  Кремінь Д. Літопис: Вибране  /Дмитро Кремінь. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. – 452 с.

          5.Кремінь Д. Полювання на дикого вепра / Дмитро Кремінь. – К.: Факт, 2006. – 96 с.   

6.Кремінь Д. Замурована музика: лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь. – К.: Ярославів Вал, 2011. – 360 с.

     7.  .Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник-хрестоматія / укл. Н.Огренич. – Миколаїв: Шамрай, 2003.- 212 с. 

    8. .Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик / За ред..В.Бойченка. Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001 – 96 с.

     9. .Миколаївський оберіг: Поетична антологія / Упорядники В.Бойченко, В.Качурін. Д.Кремінь.  – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2004. - 428 с.

 10. Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали для спецкурсу з літературного краєзнавства / Л.В. Старовойт. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 132 с.


      Тематика рефератів для індивідуальної роботи

Фольклор Миколаївщини.

Поетична спадщина Д.Надіїна.

С.Крижанівський – поет і літературознавець.

І.Борщак – учений, літературознавець, письменник.

Літературознавчі надбання Ю.Бойка-Блохіна.

Гумористика П.Глазового.

Внесок О.Бердника в розвиток української та світової фантастики.

Проблематика роману М.Вінграновського «Северин Наливайко».

Дитяча проза М.Вінграновського.

Рідний край у прозі О.Сизоненка.

Романи О.Сизоненка про Велику Вітчизняну війну.

Літературна, просвітницька, громадська діяльність Миколи Аркаса.

Миколаїв у романі І.Григурка «Ватерлінія».

«Екологія душі» в романі І.Григурка «Червона риба».

Риси національного характеру у романі О.Глушка «Кінбурн».

Поетичний доробок О.Різниченка.

Творчість А.Качана в контексті розвитку дитячої літератури.

Людмила Чижова: проблематика творчості, особливості стильової палітри.

Розмаїття творчого доробку П.Глазового.

Ліричний герой поезії В.Бойченка.

Письменницька та видавнича діяльність братів Капранових (Дмитра і Віталія).

Миколаївщина у прозі Віктора Жадька.

Мотиви і образи лірики Е.Январьова.

А.Поперечний – поет-пісняр.

Творчі здобутки В.Пучкова.

Творчий доробок Ю.Миронова.

Мотиви і образи поезії В.Качуріна.

М.Лисянський, Л.Вишеславський і Миколаївщина.

Проблематика прози ( або драматургії) А.Малярова.

Творча діяльність С.Іщенко-Торнтон.

Образ Т.Шевченка у творчості письменників Миколаївщини.

Постать Т.Шевченка в образотворчому мистецтві Миколаївщини.

Проблематика та ідейно-художні особливості прози М.Божаткіна.

Образ ліричної героїні поезії Катерини Голубкової.

Життя і творчість Лариси Лисогурської.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

Теми  практ. занять №№ 1 -5, перелік питань для підготовки та рекомендовану  для підготовки літературу див. у розділі «Практичні заняття»

Теми, винесені на самостійне опрацювання:

Тема 1. Шевченкіана Миколаївщини

Завдання для самостійної роботи:

Познайомитися з версіями про перебування Т.Шевченка на Миколаївщині.

Проаналізувати письмово 5 віршів, присвячених Т.Г.Шевченку, які написані авторами-миколаївцями.

Підібрати репродукції картин художників –миколаївців.

Скласти список миколаївців - лауреатів Державної (Національної) премії України імені Т.Г.Шевченка.

Література :

Марцінковський І.Б.Дещиця до Шевченкіани Миколаївщини / І.Б.Марцінковський. – Миколаїв: НУК, 2013.- 348 с.

Шевченківські лауреати (1962-2001). Енциклопедичний довідник. _К.: Криниця, 2001. – 683 с.

Чанін С. Великий рід великої людини: Науково-популярний нарис. – К.: ТОВ « Елібре», 2008.- 160 с.

Тема 2. Дитяча література Миколаївщини

Завдання для самостійної роботи:

1.Познайомитися з поезіями збірки А.Качана «До синього моря хмаринка пливе» (або іншої на власний  вибір студента), проаналізувати письмово 5 віршів різних жанрів.

2.На вибір опрацювати одну з поетичних збірок Л.Чижової: «Води живої джерело», «Ємигея», «Із глибини народної криниці», вияснити, як інтерпретує авторка народнопоетичні мотиви.

3 Представити творчість свого улюбленого дитячого письменника Миколаївщини.

Література:

1.Береза І. Зерна добра і любові / І.Береза // Освітянські вітрила. – Миколаїв, Іліон, 2003. – С.6-8.

2.Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник-хрестоматія / Укл.та заг. ред. Н.Огренич – Миколаїв : Шамрай, 2003. – 212 с.

3. Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик / За ред..В.Бойченка. Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001 – 96 с.

4.Миколаївський оберіг: Поетична антологія / Упорядники В.Бойченко, В.Качурін. Д.Кремінь.  – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2004. - 428 с.

     5. Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали для спецкурсу з літературного краєзнавства / Л.В. Старовойт. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 132 с.

                           РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Бойченко В.П. З історії словесності Південного Прибужжя: навчальний посібник для студентів та учнів  / Валерій Бойченко. – Миколаїв: ТОВ ВІД, 2005. – 72 с.

       2. Ковальова О.Ф. Українська усна народна творчість Південного Прибужжя / Ковальова О.Ф. – Миколаїв: Іліон, 2006. -  528 с.

       3.Ковалева О., Чистов В. Очерки культуры Южного Прибужья (от истоков до начала ХХ века): кн. первая: из прошлого культурной жизни на Николаевщине / О.Ф.Ковалева, В.П.Чистов. – Николаев: «Тетра», 2000. – 236 с.

       4.Ковалева О., Чистов В. Очерки культуры Южного Прибужья ( от истоков до начала ХХ века): кн. вторая: Литература и театр / О.Ф.Ковалева, В.П.Чистов. – Николаев: «Тэтра», 2001. – 284 с.

        5. Купцова В.Література рідного краю. Програма для середньої загальноосвітньої школи // Слово-диво. Науково-методичний вісник для вчителів української мови та літератури. – Миколаїв: Науково-методичний центр, 1999. – 22 с.

         6. Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник-хрестоматія /Укладач і заг.ред. Н.Огренич.- Миколаїв: Шамрай, 2003. – 212 с.

           7.Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик / За ред. В. Бойченка. – Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001. -  96 с.

            8. Шкварець В., Мельник М. Історія рідного краю. Миколаївщина: Навчальний посібник  / В.П. Шкварець, М.Ю.Мельник. – Миколаїв: МДГУ імені Петра Могили, 2004. – 280 с.

Допоміжна

1.Аркас М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1994.- 456 с.

2.Аркас – молодший М. З родинної хроніки. Поезії. Дума про похід… Упорядник та автор передмови Ульяновський В. – Миколаїв: [ б/в ], 1993.- 90 с.

3.Березовська Т. Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби. Автореферат дисертації на здобуття наук. ст. канд. іст.наук. – Одеса, 2003. - 22 с..

4. Бойко Ю. Вибрані праці / Юрій Бойко. К.: Мекедол, 1992. – 382 с..

5. Гусейнов Г. Господні зерна: Художньо-документальний життєпис. У 8 кн.: / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2000-2004.

6.Золотухин А. Город Святого Николая: Древнейшая история / Анатолий Золотухин. – Николаев: Возможности Киммерии, 2002. – 228с.

7.«Именовать – город Николаев». Историко-краеведческий выпуск. – Николаев: Дикий Сад, 1989.  -  302 с.

8. Карпенко В. Тут. Біля самого моря: нариси, есе / Віталій Карпенко – К.: Рад.письменник, 1989. – 276 с.

9. Краєзнавча робота в системі філологічної освіти молоді: Матеріали наукової конференції ( 28 -29 жовтня 2011 року) / За ред.. Л.В.Старовойт, С.В.Підопригори. – Миколаїв: МНУ ім. ВІ.О.Сухомлинського. -  112 с.

10.Крижанівський С. Спогад і сповідь з ХХ століття. – К.: Стилос, 2002.- 282 с.

11.Марцінковський І.Б. Дещиця до Шевченкіани Миколаївщини / І.Б.Марцінковський – Миколаїв: НУК, 2013. - 348 с.

12.Миколаївщина : Літопис історичних подій.—Херсон: Олді-плюс, 2002. – 712 с.

13.Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси / Олекса Мишанич  – К.: Обереги, 1993. – 119 с.

14.Миколаївський державний університет.Історичний нарис (1913-2003) // Укладачі: Я.Журецький, І.Павлік, Л.Старовойт. –К.: Златограф –дизайн, 2003. -  256 с.

15. Миколаївський державний університет: віхи історії / Укл. В.Д.Будак, Л.В.Старовойт, О.П.Хаєцький, С.В.Підопригора. – Миколаїв: Іліон, 2009. -184 с.

16.Мирошниченко Е.Г. Живущие на перекрестке / Евгений Мирошниченко. – Николаев: Илион, 2011. – 150 с.

17. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 7. Філологічні науки. – Миколаїв: вид.центр МДУ, 2004. – 113 с.

18.Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 14. Філологічні науки. – Миколаїв: вид.центр МДУ, 2007. – 114 с.

  19.Николаевцы. Энциклопедический словарь. – Николаев: Возможности Киммерии, 1999. – 374 с.

  20.Освітянські вітрила: Гуманітарний альманах. Випуск 1. – Миколаїв: Іліон, 2003.- 228 с.

  21.Освітянські вітрила: Гуманітарний альманах. Випуск 2. – Миколаїв: Іліон, 2004.- 234 с.

  22.Освітянські вітрила: Гуманітарний альманах. Випуск  3-4. – Миколаїв: Іліон, 2006.- 234 с.

  23.Салига Т. Микола Вінграновський. Літературно-критичний нарис / Тарас Салига. – К.: Рад.письменник, 1989. – 167 с.

  24.Творчість Миколи Вінграновського в літературному контексті ХХ століття // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції. –Миколаїв: вид.центр МДУ, 2007. -

  25.Шкварець В. Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність / Шкварець В.П. – Миколаїв – Одеса: Тетра, 2002. - 260 с.

  26.Шкварець В. Ілля Борщак: життя, діяльність, творчість / Шкварець В.П. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. – 136 с..

 27.Шкварець В. Борис Миколайович Мозолевський: життя, творчість / В.П.Шкварець. – Миколаїв : МДГУ ім.. Петра Могили, 2006. -  244 с.

 28.Шкварець В. Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого / Шкварець В.П. – Миколаїв: ТОВ ВІД, 2004.  - 105 с.

      Список художніх текстів, рекомендованих для прочитання:

1.Бердник О. Вогнесміх: Роман – феєрія / Бердник Олекса. – К.: Рад.письменник, 1988. – 542 с.

2.Бердник О. Вогняний вершник / Бердник Олекса. – К.: Молодь, 1989. – 368 с.

           3.Божаткин М. «Краб» уходит в море: Роман / Михаил Божаткин. - К.:  

           Дніпро,   1985. -  558с.

4. Білецька Н. З літопису лиманської зорі: Поезії / Наталка Білецька. – К.: Гопак, 2003.- 76 с.

    5.Бойченко В. Хай Вам засяє любов: Поезії та переклади / Валерій   Бойченко. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2010. - 388 с.

    6.Вінграновський М. Вибрані твори в трьох томах. – Тернопіль: Богдан, 2004. –Т.1 – 400 с.; Т.2 – 400с.; Т.3 – 400 с.

      7.Вінграновський М. Манюня. Повісті. Оповідання. Есе / Микола Вінграновський. – Львів: Літопис, 2003. -  322с.

      8.Глазовий П.Сміхологія: Книга для всіх, кому любий сміх /Павло Глазовий. –К.: Дніпро, 1989. – 575 с.

       9.Глушко О. Кінбурн: Історичний роман / Олександр Глушко. – К.: Рад.письменник, 1988. – 300 с.

       10.Григурко І. Канал. Роман / Іван Григурко. –К.: Дніпро, 1973. – 160 с.

       11.Григурко І. Червона риба: Роман / Іван Григурко. – К.: Рад.письменник, 1984. – 231 с.

       12.Жадько В. Благословенне Святим Миколаєм /Віктор Жадько –К.: Департамент, 2000. - 564 с.

        13.Жадько В. Грек із душею українця: Роман-пошук. – К.:Видавець СПД Жадько В.О., 2003. – 346 с.

        14.Золотоноша Л. Соло Свічі: Вірші /Передм. А.Погрібного, В.Шкляра / Лілія Золотоноша. – К.: Логос, 2001. – 136 с.

       15.Іщенко С. Сі-дієз:Поезії / Світлана Іщенко – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 1998.- 126 с.

        16.Качан А.До синього моря хмаринка пливе: Вірші для молодшого шкільного віку / Анатолій Качан.  - Одеса: Маяк, 2001. -  128 с.

        17. Качурин В.Берег Вселенной / Вячеслав Качурин. –К.: Молодь, 1982. -68 с.

       18. Качурин В. Дорога за город /Вячеслав Качурин. – Одеса: Маяк, 1990. – 94 с.

       19.Кремінь Д. Літопис: Вибране / Дмитро Кремінь – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003.- 452 с.

       20.Кремінь Д. Замурована музика: лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь. – К.: Ярославів Вал, 2011. – 368 с.

       21 Маляров А.А. Избранное / Анатолий Маляров. Николаев: Илион, 2013. 322 с.

       21.Миколаївський оберіг: Поетична антологія /Упорядники В.Бойченко, В.Качурін, Д.Кремінь. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2004. - 428 с.

        22.Мозолевський Б. І мить як вік: Поезії / Борис Мозолевський.- К.: Дніпро, 1986. - 174 с.

Надіїн Д. Прозорість: Вибрані поезії / Дмитро Надіїн.  –К.: Дніпро, 1972. – 133 с.

Пучков В.На стыке моря и лимана. Стихи, поэмы, переводы/ В. Пучков - Николаев: Возможности Киммерии, 2008. – 260 с.

Різниченко О. Терновий вогонь: Поезії / Олекса Різниченко. – К.: Укр.письменник, 1993. – 116 с.

Різниченко О. Двострунне грало / Олекса Різниченко. – Одеса: Друк, 2004. – 204 с.

Сизоненко О. Вибрані твори. У 2-х томах.Оповідання, повісті. Романи.- К.: Дніпро, 1983.

Сизоненко О. Не поле перейти… Романи і повість. – К.: КП «Редакція  журналу «Дніпро», 2004. -

Степове многоріччя. Антологія поезії та прози з Буга і Синюхи.  - Х.: РА «Каравела», 2001. – 368 с.

Царинний І. Довіра лісові: Поезії / Іван Царинний. – К.: Рад.письменник, 1990. - 216 с.

Черкасенко С. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1991.

Чижова Л. Із глибини народної криниці (легенди, казки та перекази рідного краю)  / Людмила Чижова. – Миколаїв: ПП Гудим І.О., 2003. – 122 с.

Юр’єв В. Монологи землі / Валер’ян Юр’єв. – К.: Радянський письменник, 1965. - 95 с.

Январев Э. Документ. Книга стихотворений  / Эмиль Январев. – Николаев: Возможности Киммерии, 1997. – 240 с.
1. Учебное пособие- Менеджмент
2. Г Тойбич ВЯ Проектирование и исследование комбинационных схем в оболочке MultiSim Для студен
3. Тема Особенности ответственности несовершеннолетних Содер
4. Анализ финансового состояния предприятия1
5. Происхождение, термический режим и природные ресурсы озер
6. Пожарная безопасность сегодня
7. тематический ОБЗОР7 1
8. профилактических учреждений ЛПУ вопросы ценообразования возникли совсем недавно а именно при переходе на
9. ТЕМА 1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИСПОНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ Вопросы для обсуждения 1
10.  Понятие о мышечной ткани ее виды
11. Этика делового общения
12. Програма емуляції роботи командного процесора операційної системи
13.  Векторы Действия над векторами
14. Принципиальная схема размещения вузов в города
15. Маркетинг был востребован практикой в связи с возникшими трудностями со сбытом товаров исторически в боле
16. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ С.
17. Степень свободы испытуемого заключается в том что он может использовать различное количество кругов треу
18. Дать характеристику социального предназначения экологического права; В чем заключается сущност
19. Реферат- Проектирование процесса управления хлебопекарни
20. Парламентские выборы 1995 года и финансовая стабилизация Роль Государственной Думы в формировании экон